EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0301(03)

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 20 päivänä marraskuuta 2007 , EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5469 lopullinen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 57, 1.3.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/10


Tiivistelmä komission päätöksestä,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2007,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia COMP/38.432 — Ammattikäyttöön tarkoitettu kuvanauha)

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5469 lopullinen)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 57/08)

I   JOHDANTO

(1)

Komissio teki 20. marraskuuta 2007 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen koko tekstin julkinen toisinto on saatavissa asiassa todistusvoimaisilla kielillä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fi.html

II   ASIAN KUVAUS

1.   Menettely

(2)

Kyseinen asia pantiin vireille viran puolesta tehtävänä tutkimuksena, johon sisältyi yllätystutkimuksia Sony-, Fuji- ja Maxell -yhtymiin kuuluvien yritysten toimitiloihin kaikkiaan 11 paikassa viiden jäsenvaltion alueella 28. ja 29. toukokuuta 2002. Sonyn toimitiloissa tapahtui kaksi välikohtausta, joista toisessa tuhottiin asiakirjoja ja toisessa kieltäydyttiin vastaamasta kysymyksiin.

(3)

Fuji haki virallisesti sakkojen lieventämistä sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon (2), jäljempänä ’vuoden 2002 tiedonanto’, perusteella 5. joulukuuta 2006. Sen hakemuksessa viitattiin tietoihin, joita oli toimitettu komissiolle kesäkuusta 2002 lähtien. Komissio ilmoitti Fujille 23. helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä aikomuksestaan myöntää Fujille sakoista 30–50 prosenttia lievennystä vuoden 2002 tiedonannon perusteella.

(4)

Väitetiedoksianto annettiin 8. maaliskuuta 2007 ja toimitettiin kaikille osapuolille 16. maaliskuuta 2007 mennessä.

(5)

Maxell haki virallisesti sakkojen lieventämistä vuoden 2002 tiedonannon perusteella 10. huhtikuuta 2007. Sen hakemuksessa viitattiin tietoihin, joita oli toimitettu komissiolle lokakuusta 2004 lähtien.

(6)

Suullinen kuuleminen järjestettiin 12. kesäkuuta 2007.

2.   Yhteenveto rikkomisesta

(7)

Televisioasemat sekä riippumattomat tv-sisällön ja mainoselokuvien tuottajat ovat ammattikäyttöön tarkoitetun kuvanauhan suurimpia käyttäjiä. Päätös koskee vain kahta rikkomishetkellä suosituinta ammattikäyttöön tarkoitettua kuvanauhaformaattia, Betacam SP:tä ja Digital Betacamia, joiden osuus oli yhteensä 77 prosenttia kaikkien ammattikäyttöön tarkoitettujen kuvanauhojen myynnistä Euroopan talousalueella vuonna 2001. Näiden kahden formaatin arvioitu markkina-arvo ETA-alueella oli vuonna 2001 noin 118 miljoonaa EUR. Rikkomiseen osallistuneiden kolmen yrityksen osuus markkinoista kyseisenä vuonna oli arviolta 89 prosenttia.

(8)

Päätöksessä todetaan, että Sony, Fuji ja Maxell harjoittivat 23. elokuuta 1999 ja 16. toukokuuta 2002 välisenä aikana kartellitoimintaa, jonka tarkoituksena oli korottaa ja ylläpitää tai vakiinnuttaa Betacam SP- ja Digital Betacam -kuvanauhojen hintoja ETA-markkinoilla, sekä vaihtoivat keskenään tietoja kyseisten hintojen soveltamisen helpottamiseksi ja/tai valvomiseksi.

(9)

Yritykset nostivat hintoja (onnistuneesti) kolmeen otteeseen ja muutoin toimivat hintojen vakiinnuttamiseksi. Lisäksi ne keskustelivat säännöllisesti menneistä ja tulevista tarjouksista, jotka yleensä tulivat julkisilta ja yksityisiltä tv-asemilta.

(10)

Rikkomisen aikana kolmen yrityksen edustajat järjestivät 11 tapaamista, joissa kaikissa keskusteltiin ja sovittiin hinnoista ja/tai vaihdettiin arkaluonteisia kaupallisia tietoja. Tapaamisten välillä edustajat olivat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa keskustellakseen hinnoista ja tietyistä asiakkaista sekä seuratakseen kartellisopimusten täytäntöönpanon sujumista.

(11)

Päätöksessä todetaan myös, että hintoja koskevat sopimukset on todistettavasti pantu yleensä täytäntöön.

3.   Osoitus

(12)

Päätös on osoitettu seuraaville juridisille yksiköille, jotka kuuluvat rikkomiseen osallistuneisiin kolmeen yritykseen, Sonyyn, Fujiin ja Maxelliin:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJIFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; ja

h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Yhtymien emoyhtiöiden vastuu on todettu, koska nämä osallistuivat suoraan erääseen Japanissa järjestettyyn kartellitapaamiseen ja koska voidaan olettaa emoyhtiöiden käyttävän ratkaisevaa päätösvaltaa kokonaan omistamissaan tytäryhtiössä, mitä tukevat myös monet aihetodisteet.

4.   Oikeussuojakeinot

(14)

Tämä on ensimmäinen kartellitapaus, johon on sovellettu vuonna 2006 laadittuja sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (3).

4.1   Sakon perusmäärä

(15)

Sakon perusmäärä lasketaan osuutena kunkin yrityksen saamasta tietyn tuotteen myyntiarvosta tietyllä maantieteellisellä alueella sen ajanjakson viimeisenä täytenä vuonna, jona yritys osallistui rikkomiseen, jäljempänä ’vaihteleva summa’, kerrottuna rikkomisen kestolla vuosina. Tähän summaan lisätään horisontaalisia hintasopimuksia koskevan estävän vaikutuksen varmistamiseksi lisämaksu, jäljempänä ’osallistumismaksu’, joka myöskin lasketaan osuutena myyntiarvosta.

(16)

Eri tekijät, erityisesti rikkomisen luonne, yhteenlaskettu markkinaosuus ja maantieteellinen laajuus, huomioiden päätöksessä on vaihtelevaksi summaksi määritetty 18 prosenttia ja osallistumismaksuksi 17 prosenttia.

(17)

Koska rikkominen kesti vähintään kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta, vaihteleva summa kerrotaan kolmella.

4.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

4.2.1   Raskauttavat seikat: kieltäytyminen yhteistyöstä tai tutkimusten estäminen

(18)

Kuten kohdassa 2 on mainittu, Sonyn toimitiloissa tapahtui tutkimusten aikana kaksi erillistä välikohtausta. Päätöksessä todetaan, että molemmat välikohtaukset estivät tutkimustyötä, minkä perusteella Sonylle langetettua perusmäärää korotetaan 30 prosentilla.

4.2.2   Lieventävät seikat

(19)

Osapuolet pyysivät rangaistuksen lieventämistä perustellen tätä rikkomisen lopettamisella varhaisessa vaiheessa, rikkomiseen osallistumisen vähäisyydellä, yhteistyöllä, johon vuoden 2002 tiedonanto ei niitä velvoittanut, kilpailusääntöjen noudattamista koskevan ohjelman toteuttamisella rikkomisen jälkeen sekä sillä, että toimet olivat yksittäisiä ja luvattomia ja että ylin johto ei ollut niistä tietoinen. Kaikki nämä väitteet hylätään.

4.2.3   Perusmäärän korottaminen estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi

(20)

Sonyn muista kuin rikkomiseen liittyvistä tuotteista tai palveluista saaman liikevaihdon merkittävyyden vuoksi päätöksessä korotetaan Sonylle langetettavaa sakkoa 10 prosentilla riittävän estävän vaikutuksen varmistamiseksi.

4.3   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(21)

Mikään kyseisille yrityksille langetetuista sakoista ei ylitä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa määrättyä maailmanlaajuiseen liikevaihtoon sovellettavaa 10 prosentin ylärajaa.

4.4   Vuoden 2002 tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(22)

Kuten edellä 5 ja 6 kohdissa on mainittu, Fuji ja Maxell hakivat sakkojen lieventämistä vuoden 2002 tiedonannon perusteella.

(23)

Päätöksellä myönnetään 40 prosentin sakon lievennys Fujille ja 20 prosentin lievennys Maxellille. Lievennysten prosenttimääriä laskettaessa on otettu huomioon kunkin yrityksen toimittamien todisteiden lisäarvo sekä ajankohta, jolloin nämä todisteet on toimitettu.

(24)

Sonyn ainoa panos asiassa oli, että se ei kieltänyt useimpia väitetiedoksiannossa esitettyjä tosiseikkoja. Päätöksessä todetaan, että tämä ei tuota vuoden 2002 tiedonannon mukaista merkittävää lisäarvoa.

III   PÄÄTÖS

(25)

Seuraavat yritykset rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla 23. elokuuta 1999 ja 16. toukokuuta 2002 välisenä aikana sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuuteen tavoitteenaan korottaa ja pitää yllä tai vakiinnuttaa Betacam SP- ja Digital Betacam -kuvanauhojen hintoja ETA-markkinoilla:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJIFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; ja

h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Edellä olevassa kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta määrätään seuraavat sakot:

a)

Sony Corporation, Sony Europe Holding BV ja Sony France SA, yhteisvastuullisesti 47 190 000 EUR;

b)

FUJIFILM Holdings Corporation, FUJIFILM Corporation ja FUJIFILM Recording Media GmbH, yhteisvastuullisesti 13 200 000 EUR;

c)

Hitachi Maxell, Ltd ja Maxell Europe Limited, yhteisvastuullisesti 14 400 000 EUR.

(27)

Edellä luetellut yritykset määrätään lopettamaan rikkominen välittömästi, mikäli näin ei ole vielä tapahtunut. Yritysten on pidätyttävä vastedes harjoittamasta 25 kohdassa kuvatun kaltaista toimintaa ja toteuttamasta toimenpiteitä, joilla on samanlaisia tai vastaavia tavoitteita tai vaikutuksia.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EYVL C 45, 19.2.2002, s. 3).

(3)  Suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2).


Top