EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AR0064

Alueiden komitean lausunto aiheesta Maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltaminen Euroopan unionin eteläisillä merirajoilla sekä Euroopan unionin itäisiin ja kaakkoisiin naapurialueisiin

OJ C 305, 15.12.2007, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/43


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltaminen Euroopan unionin eteläisillä merirajoilla sekä Euroopan unionin itäisiin ja kaakkoisiin naapurialueisiin”

(2007/C 305/09)

ALUEIDEN KOMITEA

katsoo, että Euroopan maahanmuuttopolitiikka ja Euroopan unionin ulkorajojen hallinnointi ovat sekä unionin että yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tehtävä yhteisvastuuseen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä ja kunnioitettava ihmisoikeuksia sekä noudatettava moitteettomasti unionin maahanmuuttopolitiikkaa.

katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat maahanmuuttopolitiikan kannalta etulinjassa, olipa sitten kysymys laittoman maahanmuuton aiheuttamista ongelmista (saapujien vastaanotto ja hallinnointi, laiton työnteko, rikollisuus, kaupunkiturvallisuus) tai niistä palveluista, joiden tuottamisesta asukkaille paikallisviranomaiset vastaavat (asuminen, terveydenhuolto, koulutus jne.).

suosittaa, että ryhdytään välittömiin toimiin lainsäädännön yhtenäistämiseksi, jotta ihmiskauppa saadaan loppumaan ja sitä harjoittavat rikolliset organisaatiot lopettamaan toimintansa.

toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä tehtävä yhteistyö- ja ystävyyskaupunkitoiminnan tukemisessa yhteistyökumppaniensa kanssa, ja muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset tuovat hajautettuun yhteistyöhön taitotietoa ja kokemusta. Tämä tulee sisällyttää järjestelmällisesti Euroopan maahanmuuttopolitiikan kehittämiseen.

kehottaa komissiota kannustamaan eri osapuolia ja ottamaan itse osaa käytännön ratkaisujen löytämiseen, jotta eteläisten, ulkoisten merirajojen hallintoa voidaan vahvistaa ja jotta voidaan parantaa unionin, sen jäsenvaltioiden ja paikallis- ja alueviranomaisten toimintaedellytyksiä kriittisissä tilanteissa, esimerkiksi kun maahan pyrkii samaan aikaan huomattavan suuri määrä laittomia siirtolaisia.

kannustaa alueellisia ja paikallisia toimijoita hyödyntämään hankekohtaisesti käytettävissä olevia rahastoja ja korostaa, että rahastot olisi otettava käyttöön viivytyksettä.

suosittaa, että erityisesti ehdokasmaiden mutta myös kumppanimaiden alue- ja paikallisviranomaiset ja niiden valtakunnalliset järjestöt kutsutaan entistä tiiviimmin mukaan sellaisiin EU:n toimiin, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja kummitoimintaa, Frontexin kanssa tehtävää yhteistyötä, sosiaalista suojelua ja työvoimakysymyksissä virkamiehille annettavaa koulutusta, ihmiskaupan uhrien kuntouttamista, tiedonkeruuta ja muuttovirtojen seurantaa.

Viiteasiakirjat

Siirtolaisuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ensimmäinen soveltamisvuosi: tavoitteena kattava eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka

KOM(2006) 735 lopullinen

Komission tiedonanto neuvostolle Euroopan unionin eteläisten merirajojen hallinnoinnin tehostamisesta

KOM(2006) 733 lopullinen

Maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltaminen Euroopan unionin itäisiin ja kaakkoisiin naapurialueisiin

KOM(2007) 247 lopullinen

Esittelijä

:

Ian MICALLEF, Gziran kunnanvaltuutettu (MT, PPE)

Poliittiset suositukset

Yleiset suositukset

ALUEIDEN KOMITEA

1.

katsoo, että Euroopan maahanmuuttopolitiikka ja Euroopan unionin ulkorajojen hallinnointi ovat sekä unionin että yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tehtävä yhteisvastuuseen ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä ja kunnioitettava ihmisoikeuksia sekä noudatettava moitteettomasti unionin maahanmuuttopolitiikkaa.

2.

kannattaa Euroopan unionin toimia, joihin se on ryhtynyt vuodesta 1999 lähtien kattavan eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan luomiseksi, ja kannustaa komissiota jatkamaan työskentelyä EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välisen yhteistyön ja toiminnan koordinaation edistämiseksi. Komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että tällaisen politiikan yhteistä tavoitetta, joka sisältyy 21.–22. kesäkuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiin, vahvistetaan uudelleen.

3.

katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat maahanmuuttopolitiikan kannalta etulinjassa, olipa sitten kysymys laittoman maahanmuuton aiheuttamista ongelmista (saapujien vastaanotto ja hallinnointi, laiton työnteko, rikollisuus, kaupunkiturvallisuus) tai niistä palveluista, joiden tuottamisesta asukkaille paikallisviranomaiset vastaavat (asuminen, terveydenhuolto, koulutus jne.).

4.

painottaa paikallis- ja alueviranomaisten roolin merkitystä. Niillä on kokemusta suhteiden ylläpitämisestä maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa, ja ne huolehtivat maahanmuuttajien kotouttamisesta varsinkin toteuttamalla terveydenhuoltoon, asumiseen, koulutukseen ja työllisyyteen liittyviä toimenpiteitä.

5.

kehottaa komissiota käynnistämään yhteistyössä kansallisten, paikallisten ja alueviranomaisten kanssa tiedotuskampanjoita laillista maahanmuuttoa koskevista politiikoista ja niiden myönteisistä vaikutuksista, jotta kansalaisten pelkoja voidaan vähentää. Samalla komitea kehottaa komissiota tukemaan lähtömaita sellaisten kampanjoiden käynnistämisessä, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta ja tietoja laillisen maahanmuuton mahdollisuuksista ja korostetaan myös laittomaan maahanmuuttoon liittyviä riskejä.

6.

kehottaa EU:ta ehdottamaan mekanismeja sen varmistamiseksi, että laittomien maahanmuuttajien laillistaminen tapahtuu vastaisuudessa koordinoidusti yhtenäisen eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän puitteissa. Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen tehdä vuoden 2007 aikana tutkimus laillistamisen käytänteistä ja sen vaikutuksista jäsenvaltioissa sekä alue- ja paikallisyhteisöissä.

7.

kannattaa komission ehdotusta tulevan rannikkovartioverkoston toimintaedellytysten vahvistamisesta, jos alueella sijaitsevissa jäsenvaltioissa syntyy kriittinen tilanne, esimerkiksi kun maahan pyrkii samaan aikaan suuri määrä siirtolaisia.

8.

on tyytyväinen Euroopan parlamentin päätökseen lisätä huomattavasti rajaturvallisuusviraston (Frontex) määrärahoja sekä parlamentin hyväksymiin nopeiden rajainterventioryhmien määrärahoihin. Komitea suosittaa, että nopeat rajainterventioryhmät koordinoivat jäsenvaltioiden ja muiden osapuolten toimintaa. Koordinaatio kattaisi myös viestiliikenteen ehdotettujen eteläisillä merirajoilla sijaitsevien alueellisten johtokeskusten kanssa (1) ja niiden alueviranomaisten kanssa, joita suuret siirtolaismäärät erityisesti koskettavat.

9.

kannattaa ehdotusta muodostaa jäsenvaltioiden hallinnossa työskentelevistä asiantuntijoista pooli, jonka jäsenet olisivat lyhyellä varoitusajalla käytettävissä muissa jäsenvaltioissa, joilla ei itsellään ole edellytyksiä maahantulopaikassa tehtävään yksittäisten tapausten ripeään alkuarviointiin. Tällaisen arvioinnin yhteydessä selvitetään, kuka voi hakea kansainvälistä suojelua ja kenet voidaan käännyttää takaisin lähtö- tai läpikulkumaahansa. Arviointia seuraa tapausten asianmukainen käsittely. Siihen kuuluu myös maahanmuuttajien ja pakolaisten terveydentilan ja mahdollisten epidemioiden arviointi sekä ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien erityistilanteista huolehtiminen.

10.

suosittaa, että asiantuntijapoolin muodostamisessa otettaisiin mahdollisimman pitkälti huomioon alue- ja paikallisviranomaisten tarpeet kutsumalla toimintaan mukaan asianomaisten alueiden alue- ja paikallishallinnon tai paikallisviranomaisten kansallisten tai alueellisten järjestöjen edustajia, mikäli sitä toivotaan. Komitea suosittaa myös, että alue- ja paikallishallinnoilla olisi mahdollisuus pyytää alueillaan asiantuntijoiden apua, sillä laittomien siirtolaisten saapuminen mihin tahansa jäsenvaltioon vaikuttaa välittömästi siihen paikkakuntaan tai alueeseen, johon he saapuvat.

11.

kannattaa oikeus- ja sisäasioiden neuvoston ehdotusta, jonka mukaan maahanmuuttoa ja kehitysyhteistyötä koskevissa kumppanuussopimuksissa tulee kumppanimaita velvoittaa noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita sekä suojelemaan ihmisoikeuksia.

12.

suosittaa, että ryhdytään välittömiin toimiin lainsäädännön yhtenäistämiseksi, jotta ihmiskauppa saadaan loppumaan ja sitä harjoittavat rikolliset organisaatiot lopettamaan toimintansa.

13.

yhtyy komission jäsenvaltioille esittämään kehotukseen, että valtiot tehostaisivat toimiaan, jotta jo sovitut toimet voidaan panna viipymättä täytäntöön ja että valtiot täydentävät EU:n toimia omilla aloitteillaan.

14.

painottaa, että alue- ja paikallisviranomaisia on pidettävä sidosryhminä ja ne tulee kutsua mukaan kaikkiin, myös lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa toteutettaviin vuoropuheluhankkeisiin erityisesti alueiden komitean välityksellä.

15.

painottaa konferenssien — kuten vuonna 2006 järjestetyn ”Kotouttaminen kaupungeissa — eurooppalaiset politiikat, paikalliset käytännöt” -konferenssin — merkitystä parhaiden toimintatapojen vaihdolle ja alueiden välisen yhteistyön vahvistamiselle, ja on halukas osallistumaan niihin aktiivisesti tulevaisuudessakin. Komitea suosittaa, että unioni hyödyntää rannikkoalueidensa mahdollisuuksia kehittää unionin ulkopuolisten maiden kanssa kehitettäviä, molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita.

16.

toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä tehtävä yhteistyö- ja ystävyyskaupunkitoiminnan tukemisessa yhteistyökumppaniensa kanssa, ja muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset tuovat hajautettuun yhteistyöhön taitotietoa ja kokemusta, koska ne huolehtivat julkisista terveydenhuoltopalveluista ja peruskoulutuksesta, kaupunkipalveluista ja alueellisesta talouskehityksestä sekä tarjoavat paikallishallinnolle institutionaalista tukea, jakavat kokemustaan paikallis- ja aluedemokratiasta ja tarjoavat toimivat demokraattiset instituutiot. Tämä tulee sisällyttää järjestelmällisesti Euroopan maahanmuuttopolitiikan kehittämiseen.

17.

kehottaa komissiota kannustamaan eri osapuolia ja ottamaan itse osaa käytännön ratkaisujen löytämiseen, jotta eteläisten, ulkoisten merirajojen hallintoa voidaan vahvistaa ja jotta voidaan parantaa unionin, sen jäsenvaltioiden ja paikallis- ja alueviranomaisten toimintaedellytyksiä kriittisissä tilanteissa, esimerkiksi kun maahan pyrkii samaan aikaan huomattavan suuri määrä laittomia siirtolaisia.

18.

tähdentää kannattaneensa helmikuussa 2007 antamassaan lausunnossa (CdR 258/2006) (2) yksimielisesti ehdotusta, että perustetaan Maltaan virasto, joka on erityisesti vastuussa EU:n ulkopuolisista maista tulevia laittomia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita koskevien kysymysten käsittelystä.

19.

kehottaa kiinnittämään erityishuomiota unionin alueisiin Välimeren ja Atlantin rannikoilla, sillä kyseisille alueille saapuu poikkeuksellisen runsaasti laittomia maahanmuuttajia ja niiltä puuttuvat välineet käsitellä suuria maahanmuuttajamääriä ihmisarvon vaatimalla tavalla. Näillä alueilla tarvitaan välittömiä ja päättäväisiä toimenpiteitä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla, jotta EU:n rannikoille pyrkivien laittomien maahanmuuttajien joukkokuolemien kaltaiset tragediat voidaan välttää ja estää koko unionin turvallisuuteen ja yhtenäisyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Tämän vuoksi komitea korostaa, että on laadittava lyhyen aikavälin politiikka, jotta laittomasti maahan tulleiden henkilöiden aiheuttamat ongelmat voidaan hoitaa viipymättä ja tehokkaasti. Komitea kehottaa myös luomaan rahoitusvälineen, joka on tarkoitettu erityisesti suurimman maahanmuuton alueille sekä kauttakulkualueille, joille saapuu runsaasti laittomia maahanmuuttajia.

20.

korostaa, että jäsenvaltioiden on tarpeen osoittaa käytännön solidaarisuutta ja ryhtyä konkreettisiin toimiin lievittääkseen muuttoreittien etulinjassa sijaitseviin valtioihin ja alueisiin kohdistuvia paineita, joita jatkuvat suuret maahanmuuttovirrat aiheuttavat. Tällaisia toimia ovat maahanmuuttajien sijoittaminen jäsenvaltioiden alueelle ja majoittaminen kunnes lopullinen päätös heidän statuksestaan on tehty.

21.

kannustaa alueellisia ja paikallisia toimijoita hyödyntämään hankekohtaisesti käytettävissä olevia rahastoja, kuten ulkorajarahastoa, Euroopan palauttamisrahastoa, Euroopan pakolaisrahastoa ja Euroopan kotouttamisrahastoa. Komitea korostaa, että rahastot on otettava käyttöön viivytyksettä, ja toteaa huolestuneena, että niiden olisi pitänyt olla käytössä jo tammikuussa 2007. Palauttamisrahasto on puolestaan käytettävissä aikaisintaan vuonna 2008.

22.

kehottaa jäsenvaltioita kutsumaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti paikallis- ja alueviranomaiset mukaan maahanmuuttopolitiikkojen sekä kansallisten kotouttamis- ja työllisyyssuunnitelmien laatimiseen, mukaan lukien jokaisen valtion alueelleen vastaanottamien ulkomaisten työntekijöiden määrä. Komitea katsoo lisäksi, että paikallinen ja alueellinen ulottuvuus on huomioitava niissä analyyseissä, tilastoissa ja raporteissa, joihin Euroopan maahanmuuttopolitiikat perustuvat.

Suhteet Afrikkaan

ALUEIDEN KOMITEA

23.

kannattaa vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämistä maahanmuuttoasioissa Afrikan maiden kanssa. Tähän kuuluu useita maahanmuuttoa koskevia asioita, kuten laillinen ja laiton maahanmuutto, pakolaisten suojelun vahvistaminen ja maahanmuuttopolitiikan ja kehitysyhteistyöpolitiikan välisten yhteyksien entistä parempi hyödyntäminen.

24.

muistuttaa, että suhteita Pohjois-Afrikan maihin pyritään kehittämään. Komitea aikoo edistää ja lisätä kahdenvälisiä sopimuksia aluetasolla Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa sekä syrjäisimpien alueiden ja Saharan eteläpuolisen Afrikan naapurimaiden välisen naapuruuspolitiikan puitteissa ja huomioida myös maahanmuuttoasiat. Myös EUROMED-maiden välisiä toimia tulisi jatkaa sekä vahvistaa edelleen kahdenvälistä yhteistyötä Välimeren maiden kumppaneiden kanssa ja kutsua siihen mukaan myös paikallis- ja alueviranomaiset.

25.

korostaa, että kahdenvälisen yhteistyön puitteissa olisi erittäin tärkeää hyödyntää eräiden alueiden, kuten syrjäisimpien alueiden, hankkimaa kokemusta. Erityisen maantieteellisen sijaintinsa ja toteen näytetyn kokemuksensa johdosta syrjäisimmät alueet tarjoavat EU:lle ensiarvoisen perustan naapurimaiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.

26.

kannattaa EU:n ja Afrikan maiden välistä yhteistyötä EU:n Afrikka-strategian mukaisesti. Strategian päätavoitteita ovat YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttaminen kestävän kehityksen, turvallisuuden ja hyvän hallintotavan edistämiseksi jatkuvan vuoropuhelun avulla AKT-maiden kanssa; vuoropuhelu perustuu Cotonoun sopimuksen 13 artiklassa esitettyyn toimintaohjelmaan.

27.

toteaa, että Cotonoun sopimuksen 13 artiklan mukaan kukin AKT-valtio ”hyväksyy niiden kansalaistensa palauttamisen ja takaisinoton, jotka oleskelevat laittomasti jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja ottaa heidät vastaan kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä ilman lisämuodollisuuksia. AKT-maat toimittavat kansalaisilleen asianmukaiset henkilöllisyysasiakirjat.”

28.

korostaa, että EU:n pitäisi edistää mainitun artiklan täytäntöönpanoa ja tehostaa huomattavasti toimiaan saadakseen lähtömaat ottamaan takaisin siirtolaiset, joille ei voida myöntää turvapaikkaa mutta jotka ovat siitä huolimatta pyrkineet laittomasti toiseen maahan.

29.

panee merkille ehdotuksen perustaa maahanmuutto- ja kehitysyhteistyöaiheisia foorumeja, joissa kokoontuisivat Afrikan maat, EU:n jäsenvaltiot ja kansainväliset organisaatiot, jotta maahanmuuttoa koskevia asioita voitaisiin hoitaa tehokkaammin kaikkien osapuolten etua ajatellen. Komitea uskoo, että paikallis- ja alueviranomaisten sekä niiden omien alueellisten ja kansallisten järjestöjen osallistumisesta yhteistyöfoorumeihin ja AKT-maiden kanssa käytävään vuoropuheluun koituisi hyötyä kaikille osapuolille. Hyötyä olisi varsinkin niille, joita käsiteltävät asiat suoraan koskevat.

30.

kannattaa komission aloitetta edistää investointeja työvoimavaltaisilla sektoreilla korkean maastamuuttoasteen alueilla Afrikassa ja kehottaa jäsenvaltioita täydentämään näitä toimia. Tällöin ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kyseisenlaisia investointeja ei voida edistää ilman yksityisten yritysten asianmukaista osallistumista. Siksi kyseisiä investointeja helpottavia välineitä tulisi kehittää.

31.

kannattaa komission ehdotusta laatia kaikille asiasta kiinnostuneille kehitysmaille maahanmuuttoprofiilit ja perustaa EU:n jäsenvaltioiden muuttoliikeasiantuntijoista koottavia tukiryhmiä (migration support teams, MIST) antamaan apua sitä pyytäville Afrikan maille. Komitea kannattaa myös komission hanketta edistää muuttoliikkeen seurantakeskusten ja/tai tutkimuslaitosten koko Afrikan kattavan verkoston perustamista. Komitea korostaa kuitenkin, että paikallis- ja alueviranomaisilla on oltava tarvittavaa asiantuntemusta ja että alueiden ja kuntien asiantuntijat voivat tuoda tällaisiin ryhmiin taattua lisäarvoa.

32.

korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset voivat osallistua tiedonkeruuseen, jonka tulokset ovat nähtävissä maahanmuuttoasioiden portaalissa, Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalissa ja EURES-verkostossa sekä Euroopan tutkijoiden liikkuvuutta edistävässä portaalissa. Kuten edellä on todettu, näiden kanavien kautta Afrikan maat saavat tietoa mahdollisuuksista lailliseen työskentelyyn Euroopassa. Tavoitteeseen voidaan päästä muun muassa järjestämällä kohdennettuja tiedotuskampanjoja ja helpottaa kausityöntekijöiden, opiskelija- ja tutkijavaihdon sekä muunlaisen ihmisten laillisen liikkumisen hallinnointia.

Laittoman maahanmuuton torjuminen ja kotouttamistoimenpiteiden tehostaminen

ALUEIDEN KOMITEA

33.

kannattaa ehdotusta antaa uutta lainsäädäntöä, jossa säädettäisiin rangaistuksista henkilöille, jotka palkkaavat laittomia maahanmuuttajia. Komitea kannattaa myös aloitteita, joiden mukaan Europol panostaa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan.

34.

korostaa tarvetta ottaa käyttöön kaikki mahdolliset toimet ihmiskaupan ja sitä harjoittavien rikollisten organisaatioiden lopettamiseksi ja/tai sitä harjoittavien henkilöiden rankaisemiseksi sekä tällaista toimintaa synnyttävän harmaan talouden torjumiseksi.

35.

tukee komission pyrkimystä vahvistaa kotouttamistoimiin liittyviä toimia. Niihin kuuluu sellaisten välineiden kehittäminen, joiden avulla eri sidosryhmien ja maahanmuuttajien itsensä osallistumista voidaan laajentaa ja vaikuttaa siten toimivan kotouttamismallin aikaansaamiseen. Komitean mielestä alue- ja paikallisviranomaisia on pidettävä sidosryhminä ja ne tulee kutsua mukaan kaikkiin tällaisiin vuoropuheluhankkeisiin.

36.

toteaa, että kyseisiin välineisiin kuuluvat sellaisen kotouttamisfoorumin perustaminen, jossa asianomaiset kumppanit voivat säännöllisesti vaihtaa näkemyksiään, paikallisviranomaisten roolin vahvistaminen sekä kotouttamissivuston luominen, uusien laitosten julkaiseminen kotouttamiskäsikirjasta sekä maahanmuuttoa ja kotouttamista käsittelevien vuosikertomusten laatiminen.

Rajavalvontavirasto (Frontex)

ALUEIDEN KOMITEA

37.

suosittelee Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2004 7 artiklan aktivoimista, sillä kyseessä on jäsenvaltioiden keskinen tärkeä yhteisvastuutoimi. Kyseinen säännös mahdollistaisi jäsenvaltioiden teknisen kaluston vapaaehtoisen kokoamisen yhteen rajaturvallisuusviraston hallinnoitavaksi, jolloin kalustoa voitaisiin antaa väliaikaisesti muiden jäsenvaltioiden käyttöön niiden pyynnöstä sen jälkeen, kun virasto on tehnyt asiaa koskevan tarve- ja riskianalyysin.

38.

tiedonannossa todetaan, että jotta rajaturvallisuusvirasto voisi tehdä kohdennettuja ja yleisiä riskianalyyseja, joilla pyritään ehkäisemään ja hallitsemaan kriisitilanteita, sen täytyy voida käyttää jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoissa kerättyjä tietoja.

39.

kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostosta annettua asetusta (EY) N:o 377/2004 muutetaan niin, että rajaturvallisuusvirastolle annetaan oikeus saada kyseiset tiedot käyttöönsä ja mahdollistetaan viraston osallistuminen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston puitteissa järjestettäviin kokouksiin. AK arvioi tällaisten tietojen olevan käyttökelpoista materiaalia ja tukee sen vuoksi käyttöoikeuden myöntämistä.

40.

painottaa, että komission tulee huolehtia siitä, että Frontexin merirajatarkastuksia tehostetaan varsinkin Kanariansaarten ja keskisen Välimeren alueella silloin kun merenkäynti ei ole voimakasta, erityisesti keskikeväästä alkusyksyyn, jotta tulevat maahanmuuttovirrat EU-maihin voitaisiin estää.

41.

kehottaa komissiota ehdottamaan kannustimia, jotta Pohjois-Afrikan maat tekisivät yhteistyötä ihmiskaupan estämiseksi Euroopan unionin Välimeren rannikolla. Pitkän aikavälin ratkaisun aikaansaamiseksi paras keino on kuitenkin lähtömaissa toteutettava kehitysyhteistyöpolitiikka.

Euroopan unionin itäiset ja kaakkoiset naapurialueet

ALUEIDEN KOMITEA

42.

toteaa, että sovellettaessa kokonaisvaltaista lähestymistapaa Euroopan unionin itäisiin ja kaakkoisiin naapurialueisiin keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että politiikka on johdonmukaista ja täydentää maahanmuuttoa koskevia ja siihen liittyviä vuoropuhelu- ja yhteistyöaloitteita, joita on jo käynnistetty EU:n ulkosuhdepolitiikan puitteissa.

43.

kannattaa komission näkemystä, jonka mukaan ehdokas- ja kumppanimaiden viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa on tarkoitus keskustella myös siitä, miten muuttoliike voi edistää kehitystä ja siten lisätä alueen vakautta ja talouskasvua. Olisi esimerkiksi edistettävä aivovuodon ehkäisemiseen tähtääviä toimia, kuten koulutukseen ja valmiuksien kehittämiseen suunnattavia investointeja, jotta voitaisiin parantaa työoloja ja lisätä työmahdollisuuksia.

44.

ehdottaa yhteistyön tiivistämistä Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin kanssa neuvoston jäseninä olevien maiden osalta, jotta voidaan parantaa kumppanimaiden valmiuksia kohdella laittomia maahanmuuttajia kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ja ottaa huomioon ihmiskaupan uhrien ja muiden heikossa asemassa olevien henkilöiden tarpeet.

45.

suosittaa, että erityisesti ehdokasmaiden mutta myös kumppanimaiden alue- ja paikallisviranomaiset ja niiden valtakunnalliset järjestöt kutsutaan entistä tiiviimmin mukaan sellaisiin EU:n toimiin, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja kummitoimintaa, Frontexin kanssa tehtävää yhteistyötä, sosiaalista suojelua ja työvoimakysymyksissä virkamiehille annettavaa koulutusta, ihmiskaupan uhrien kuntouttamista, tiedonkeruuta ja muuttovirtojen seurantaa.

46.

on tyytyväinen ehdotukseen, jonka mukaan Frontexille olisi annettava nykyistä keskeisempi asema esimerkiksi Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Georgian, Länsi-Balkanin maiden sekä Aasian maiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä. Komitea korostaa kuitenkin, että rajaturvallisuusviraston olisi ensin vahvistettava nykyisten operaatioidensa toteuttamista ja riskianalyysien tekoa, sillä toimet aloitettiin vasta myöhäisessä vaiheessa vuotta ja ne keskeytettiin kesällä, vaikka juuri kesäisin EU:n eteläiselle alueille saapuu valtavasti laittomia maahanmuuttajia.

47.

kannattaa ehdotusta syventää Venäjän kanssa käytävää kokonaisvaltaista vuoropuhelua kaikkien maahanmuuttoon liittyvien kysymysten osalta. Näitä ovat muun muassa turvapaikka-asiat, maansisäisten pakolaisten suojelu kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta, työvoimaperusteinen muutto ja kaikki maahanmuuton keskeiset sosiaaliset näkökohdat.

48.

kehottaa jälleen niitä jäsenvaltioita, jotka ovat epäilleet yhteisten partioiden tehokkuutta, osoittamaan nykyistä auliimmin resursseja Frontexin toimintaan paitsi vastuunjaon hengessä myös oman etunsa vuoksi, sillä laiton maahanmuutto ei koske ainoastaan Välimeren rannikkovaltioita, vaan kyse on yleiseurooppalaisesta ongelmasta.

Bryssel 11. lokakuuta 2007

Alueiden komitean

Puheenjohtaja

Michel DELEBARRE


(1)  KOM(2006) 733 lopullinen, kohta 23.

(2)  Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka”. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti 13.–14. helmikuuta 2007 pidetyssä AK:n 68. täysistunnossa (helmikuun 13 päivän kokouksessa).


Top