EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/040/16

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Galwayn ja Dublinin välillä IrlannissaETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 40, 17.2.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 40/26


IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Galwayn ja Dublinin välillä Irlannissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/C 40/16)

1.

Johdanto: Irlanti on muuttanut Dulinin ja Galwayn välisellä reitillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle asetettua julkisen palvelun velvoitetta, jota koskevat vaatimukset on julkaistu 15.3.2002 ”Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä” C 66 (2002/C 66/05) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 22.7.2005. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat muutetut vaatimukset on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

Irlanti on päättänyt, että jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa kyseisellä reitillä säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, kun tarjouspyynnön julkaisemisesta on kulunut kuukausi, se edelleen rajoittaa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa 22.7.2005 alkaen ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen.

2.

Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Dublinin ja Galwayn välillä 22.7.2005 alkaen niiden julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu 16.2.2005 ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä” C 39.

3.

Osallistuminen: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen harjoittajat, joilla on voimassa oleva liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla. Lentoliikennettä harjoitetaan Irlannin siviili-ilmailuviranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluville lentopaikoille.

4.

Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—i alakohdan säännöksiä.

5.

Tietoja tarjousten tekijöille: Tarjouskilpailua koskevan asiakirjapeketin, joka sisältää tarjouslomakkeen, taloudellisia tietoja koskevat vaatimukset, selostuksen Galwayn lentoaseman palveleman alueen väestöstä ja sosioekonomisesta asemasta, tiedot lentoasemasta (viimeisimmät matkustajamäärät, tiedot laskeutumismaksuista ja teknisistä laitteista jne.) sekä yksityiskohtaiset sopimusehdot, voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. P. (353-1) 604 15 94, f. (353-1) 604 16 81, e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Tiedot, jotka tarjousten tekijöiden on toimitettava: Sen lisäksi, että tarjousten tekijät palauttavat asianmukaisesti täytetyn tarjouslomakkeen, niiden on vakuutettava tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen liikennöinnin aloittamiseen 22.7.2005 ja palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvien vaatimusten osalta siitä, että:

a)

niiden taloudellinen asema ja kapasiteetti ovat riittävät mainittujen reittien liikennöimiseen,

b)

niillä on tarvittavat voimassa olevat toimiluvat (Air Operating Licence ja Air Operator's Certificate, myönnetty yhteisten ilmailusääntöjen (JAR-OPS) perusteella) ja

c)

ne voivat osoittaa, että niillä on aikaisempaa kokemusta säännöllisen matkustajaliikenteen harjoittamisesta.

Jos tarjoukset täyttävät a, b ja c kohdan vaatimukset, ne arvioidaan sen perusteella, mikä tarjous on taloudellisesti edullisin, ja samalla otetaan huomioon liikenteenharjoittajan kapasiteetti varmistaa julkisen palvelun velvoitteen mukainen lentoliikenne sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ei ole kuitenkaan velvollinen hyväksymään yhtäkään tarjousta. Ministeri varaa tietyissä olosuhteissa oikeuden neuvotella tarjouksen tekijän kanssa tarjoukseen liittyvästä hinnasta, mutta ottaen huomioon toimintakustannuksiin perustuvat ennakoidut tappiot, ennakoidut tuotot jne.

Tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää lisätietoja tarjouksen tekijän taloudellisista ja/tai teknisistä resursseista ja osaamisesta, ja sen estämättä, mitä edellä on sanottu, pyytää joko kolmannelta osapuolelta tai tarjouksen tekijältä lisätietoja tarjouksen tekijän mahdollisuuksista käynnistää kyseessä oleva säännöllinen lentoliikenne ja harjoittaa sitä.

Tarjoukset on tehtävä euromääräisinä, ja kaikki tausta-asiakirjat on toimitettava englanninkielisinä.

Sopimusta käsitellään Irlannin lain soveltamisalaan kuuluvana sopimuksena, ja se kuuluu yksinomaan Irlannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.

7.

Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selvästi taloudellinen korvaus, joka pyydetään julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä kyseisellä reitillä kolmena vuotena (vuosittain jaoteltuna) liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen. Korvaus on laskettava julkisen palvelun velvoitetta koskevien vähimmäisvaatimusten perusteella.

Liikenneministeriön (Department of Transport) maksama lopullinen korvaus lasketaan vuosittain jälkikäteen ja rajoitetaan tarjouskilpailun voittaneelle liikenteenharjoittajalle kyseisen reitin liikennöimisestä tosiasiallisesti aiheutuneisiin tappioihin ottaen huomioon tosiasialliset kustannukset ja tulot sekä tarvittaessa voittomarginaali. Korvaus voi olla enintään tarjouksissa ilmoitetun vuosittaisen määrän suuruinen.

Liikenteenharjoittaja voi pyytää maksut suoritettaviksi säännöllisinä erinä edellä 5 kohdassa tarkoitetussa asiakirjapaketissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Jäännöserä suoritetaan kunkin sopimusvuoden lopussa, ja sen edellytyksenä on, että tarjouksen ratkaissut viranomainen on saanut maksupyynnöt asianmukaisine selvityksineen ja näiden maksupyyntöjen liitteenä ovat liikenteenharjoittajan tilintarkastajien sopimusehtojen mukaisesti antamat todistukset.

Sopimuksessa on määräys vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamisesta, josta päättää tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen siinä tapauksessa, että liikennöimisen edellytykset muuttuvat. Arvioidessaan vuosittaisen korvauksen enimmäismäärän korottamista koskevaa ehdotusta tarjouskilpailun ratkaiseva viranomainen ottaa asianmukaisesti huomioon sellaisten olosuhteiden vaikutuksen liikenteen harjoittamiseen, joita liikenteenharjoittaja ei ole ennakoinut tai voinut ennakoida ja jotka ovat seurausta tekijöistä, joihin liikenteenharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen irtisanomista koskevien määräysten soveltamista.

Kaikki sopimukseen liittyvät maksut suoritetaan euromääräisinä.

8.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen: Tarjouskilpailun ratkaisee liikenneministeri (Minister for Transport). Sopimuksen voimassaoloaika on kolme vuotta alkaen 22.7.2005. Uusi tarjouskilpailu järjestetään tarpeen vaatiessa ennen 22.7.2005 alkavan kolmen vuoden enimmäisvoimassaoloajan päättymistä. Kaikki muutokset tai sopimuksen irtisanominen on toteutettava sopimusehtojen mukaisesti. Julkisen palvelun velvoitteen vaatimuksia voidaan muuttaa ainoastaan tarjouskilpailun ratkaisevan viranomaisen ennakkosuostumuksella.

9.

Seuraamukset, mikäli lentoliikenteen harjoittaja ei noudata sopimusta: Jos lento peruutetaan suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä, korvaus maksetaan ainoastaan sellaisten kustannusten mukaan, jotka ovat aiheutuneet liikenteenharjoittajalle sellaisista matkustajista huolehtimisesta, joihin lennon peruuttaminen on vaikuttanut. Tarjouksen ratkaiseva viranomainen pidättää oikeuden sanoa sopimus irti, jos se, ottaen huomioon liikenteenharjoittajan tarjoaman palvelun riittävyyden ja erityisesti suoraan liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä peruutettujen ja/tai myöhästyneiden lentojen määrän, katsoo, että julkisen palvelun velvoitetta koskevia vaatimuksia ei täytetä tai ole täytetty tyydyttävällä tavalla.

10.

Tarjoukset on jätettävä: Kolmenkymmenenyhden (31) kalenteripäivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta ”Euroopan unionin virallisessa lehdessä”.

11.

Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä (postileima on osoituksena lähetyspäivästä) tai toimitettava suoraan osoitteeseen:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, viimeistään 10 kohdassa mainittuna päivänä klo 12 mennessä (Irlannin aikaa) kirjekuoressa, jossa on merkintä ’EASP Tender’.

12.

Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti sillä edellytyksellä, että yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ei esitä ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa kyseiselle reitille liikennöintisuunnitelmaa julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti sekä korvausta saamatta.

13.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki (Freedom of Information Act) 1997: Liikenneministeriö (Department of Transport) sitoutuu pitämään parhaan kykynsä mukaan tarjousten tekijöiden toimittamat tiedot luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ministeriön lakisääteisiä velvollisuuksia, joista säädetään muun muassa vuonna 1997 annetussa tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla tiedonsaannin vapautta koskevalla lailla. Jos tarjousten tekijät haluavat, ettei niiden toimittamia tietoja luovuteta niiden sisältämien kaupallisten salaisuuksien vuoksi, niiden on tietoja toimittaessaan eriteltävä tällaiset tiedot ja perusteltava niiden arkaluonteisuus. Ministeriö kuulee tarjouksen tekijöitä tietojen arkaluonteisuudesta ennen kuin se tekee päätöksen niiden luovuttamisesta tiedonsaannin vapautta koskevan lain säännösten nojalla. Jos tarjousten tekijät katsovat, etteivät niiden toimittamat tiedot ole miltään osin kaupallisesti arkaluonteisia, niiden on annettava asiaa koskeva lausuma, jolloin tietoja voidaan luovuttaa niitä pyydettäessä tiedonsaannin vapautta koskevan lain nojalla.


Top