EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/06

Ehdotuspyyntö — Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

OJ C 244, 1.10.2004, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 244/21


EHDOTUSPYYNTÖ

Euroopan unionin yhteinen yhdenmukaistettu suhdannekyselyohjelma

(2004/C 244/06)

1.   TAUSTAA

Euroopan komissio julkistaa ehdotuspyynnön, jonka tarkoituksena on varmistaa pitkäaikainen yhteistyö EU:n yhteiseen yhdenmukaistettuun suhdannekyselyohjelmaan (jonka komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2000) kuuluvien kyselyjen toteuttamisessa Tšekissä, Kyproksessa, Virossa, Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Maltassa, Puolassa, Slovakiassa ja Sloveniassa (jäljempänä ’EU:n uudet jäsenvaltiot’) sekä Luxemburgissa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa. Yhteistyö toteutetaan kumppanuutta koskevan puitesopimuksen muodossa komission ja EU:n uusien jäsenvaltioiden, Luxemburgin, Bulgarian, Kroatian ja Romanian alan organisaatioiden välillä kolmen vuoden aikana.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoja EU:n jäsenvaltioiden taloudesta, jotta niiden suhdannekehitystä voitaisiin verrata talous- ja rahaliiton EMU:n hallinnointia varten. Ohjelmasta on tullut välttämätön väline sekä EMU:n edellyttämälle talouskehityksen seurannalle että yleisen talouspolitiikan suunnittelulle.

2.   TARKOITUS JA TEKNISET ERITELMÄT

2.1   Tavoitteet

Ohjelmaa toteutetaan yhteisrahoitetuin suhdannekyselyin, joita alan organisaatiot/laitokset suorittavat. Komissio aikoo tehdä sopimuksia sellaisten organisaatioiden ja laitosten kanssa, joilla on kolmen seuraavan vuoden aikana toteutettavien suhdannekyselyjen suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Tällaisia kyselyjä ovat:

investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt EU:n uusissa jäsenvaltioissa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa,

vähittäiskaupan ja palvelualojen kyselyt Luxemburgissa,

teollisuus- ja kuluttajakyselyt Kroatiassa,

lisäksi komissio toteuttaa erillisiä kyselyjä ajankohtaisista taloudellisista aiheista. Nämä erilliskyselyt ovat satunnaiskyselyjä ja ne tehdään kuukausikyselyjen lisäksi käyttäen samoja otoksia kuin kuukausikyselyissä tiettyjä talouspolitiikan kysymyksiä koskevien tietojen saamiseksi.

Kyselyt osoitetaan teollisuuden, investointialan, rakennusalan, vähittäiskaupan ja palvelualojen yritysjohtajille sekä kuluttajille.

2.2   Tekniset eritelmät

2.2.1   Kyselyjen aikataulut ja tulosten toimittaminen

Seuraavaan taulukkoon on koottu ne kyselyt, joita tämä ehdotuspyyntö koskee:

Kyselyn nimi

Toimialojen lukumäärä / luokkien määrä

Kuukausittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Neljännesvuosittain esitettävien kysymysten lukumäärä

Teollisuuskysely

56 / —

7

9

Investointikysely

8 / 6

2 kysymystä maalis-/huhtikuussa

4 kysymystä loka-/marraskuussa

Rakennusalan kysely

5 / —

5

1

Vähittäiskaupan kysely

9 / —

6

Palvelualojen kysely

19 / —

6

1

Kuluttajakysely

25 / —

12

3

Kuukausikyselyt tehdään kunkin kuukauden kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen kuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Neljännesvuosikyselyt tehdään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden (tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuu) kahden ensimmäisen viikon aikana ja tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Investointeja koskevat puolivuotiskyselyt tehdään maalis-/huhtikuun ja loka-/marraskuun aikana ja maalis-/huhtikuun tulokset toimitetaan sähköpostitse komissiolle vähintään neljä työpäivää ennen toukokuun ja loka-/marraskuun tulokset vähintään neljä työpäivää ennen joulukuun loppua avustussopimukseen sisällytettävän kalenterin mukaisesti.

Erilliskyselyille asetetaan omat aikataulut, joita tuensaajan on noudatettava.

2.2.2   EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmistä saa tarkempia tietoja käyttöoppaasta:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET JA KESTO

3.1   Hallinnolliset määräykset

Toimeksisaajat valitaan enintään kolmen vuoden pituiseksi jaksoksi. Komissio haluaa luoda pitkäaikaisen yhteistyösuhteen hyväksyttyjen hakijoiden kanssa. Tätä varten osapuolet tekevät kolmivuotisen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen. Kumppanuutta koskevassa puitesopimuksessa eritellään yhteiset tavoitteet ja suunniteltujen toimien luonne. Sopimuksen perusteella osapuolet voivat tehdä kolme vuosittaista erillistä avustussopimusta. Ensimmäinen erillinen avustussopimus kattaa kauden toukokuusta 2005 huhtikuuhun 2006.

3.2   Kesto

Kyselyt tehdään 1. päivästä toukokuuta 30. päivään huhtikuuta. Toimien kesto on korkeintaan 12 kuukautta (13 kuukautta investointikyselyn osalta).

4.   RAHOITUSKEHYS

4.1   Yhteisön rahoituksen lähteet

Valitut toimenpiteet rahoitetaan budjettikohdasta 01.02.02 — Talous- ja rahaliiton koordinointi ja valvonta.

4.2   Tätä ehdotuspyyntöä koskevan yhteisön kokonaisbudjetin arvio

Kyselyjen kokonaisvuosibudjetti on noin 650 000 euroa.

Tuensaajien määräksi on alustavasti kaavailtu 12—24 komission saamien ehdotusten mukaan.

4.3   Yhteisön yhteisrahoituksen määrä

Komission osuus kyselykohtaisesta yhteisrahoituksesta ei voi ylittää 50:tä prosenttia kyselystä tuensaajalle aiheutuvista tukikelpoisista kustannuksista.

4.4   Tuensaajan rahoitusosuus ja aiheutuneet tukikelpoiset kustannukset

Kustannukset ovat tukikelpoisia vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet vuosittaisen erillisen avustussopimuksen, lukuun ottamatta poikkeustapauksia. Missään tapauksessa ne eivät voi koskea avustushakemusten jättämishetkeä edeltävää aikaa. Luontoissuoritukset eivät ole tukikelpoisia kuluja.

Kumppanuutta koskevan puitesopimuksen perusteella tuensaajan on toimitettava vuosittainen yksityiskohtainen talousarvio, johon sisältyy arvio kustannuksista ja toimen rahoituksesta euroina. Talousarvio liitetään vuosittaiseen erilliseen avustussopimukseen. Komissio voi käyttää näitä lukuja myöhemmin tarkastuksia tehdessään.

5.   TUKIKELPOISUUSPERUSTEET

5.1   Hakijan oikeudellinen asema

Ehdotuspyyntö koskee organisaatioita ja laitoksia, jotka ovat jonkin EU:n jäsenvaltion, Bulgarian, Kroatian tai Romanian oikeushenkilöitä. Hakijan on osoitettava, että se on oikeushenkilö, ja toimitettava vaaditut tiedot vakiomuotoisella oikeushenkilölomakkeella.

5.2   Hylkäämisperusteet

Ehdotuspyyntöön ei saa osallistua hakija, joka: (1)

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen;

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla;

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen;

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan;

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisön talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai avustuksen myöntämismenettelyyn ja jonka on mainittuun menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan;

g)

on eturistiriitatilanteessa;

h)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tähän ehdotuspyyntöön osallistumiseksi vaadittuja tietoja tai ei ole ilmoittanut kyseisiä tietoja.

Hakijan on todistettava, että mikään 5.2 a—f kohdassa luetelluista tilanteista ei koske sitä, antamalla vakiomuotoinen vakuutus tukikelpoisuudesta.

5.3   Hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset

1.

Ehdokasta tai tarjoajaa taikka toimeksisaajaa, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan sopimusoikeudellisten seuraamusten määräämistä rajoittamatta kieltää osallistumasta yhteisön talousarviosta rahoitettavia hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden aikana siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää kolmeen vuoteen.

Tarjoajille tai ehdokkaille, jotka ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen, voidaan lisäksi määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia menettelyn alaisen hankinnan kokonaisarvosta.

Toimeksisaajille, joiden on todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, voidaan myös määrätä taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on 2—10 prosenttia kyseisen hankinnan kokonaisarvosta. Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista seuraavien viiden vuoden aikana, määrä voidaan korottaa 4—20 prosenttiin.

2.

Edellä 5.2 a, c ja d kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn enintään kahden vuoden aikana siitä, kun rikkominen on havaittu, jos se on vahvistettu toisen osapuolen saatua esittää vastineensa.

Edellä 5.2 b ja e kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ehdokkaita tai tarjoajia kielletään osallistumasta hankintoja ja avustuksia koskevaan menettelyyn vähintään yhden ja enintään neljän vuoden aikana siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi.

Jos rikkominen toistuu ensimmäistä rikkomista tai tuomiota seuraavien viiden vuoden aikana, osallistumiskielto voidaan pidentää viiteen vuoteen.

3.

Edellä 5.2 e kohdassa tarkoitetut tapaukset ovat seuraavat:

a)

26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut petostapaukset;

b)

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut lahjontatapaukset; kyseinen sopimus on tehty 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä;

c)

rikollisjärjestöön osallistuminen sellaisena kuin se määritellään neuvoston yhteisen toiminnan 98/733/YOS 2 artiklan 1 kohdassa;

d)

rahanpesutapaukset sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivin 91/308/ETY 1 artiklassa.

6.   VALINTAPERUSTEET

Hakijoilla on oltava kestävät ja riittävät rahoituslähteet, jotta ne kykenevät jatkamaan toimintaansa avustetun toimen toteuttamisen tai avustetun tilikauden ajan ja osallistumaan sen rahoitukseen. Hakijoilla on oltava riittävä ammatillinen tutkintotaso ja pätevyys ehdotetun hankkeen tai toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

6.1   Hakijoiden taloudelliset edellytykset

Hakijoilla on oltava taloudelliset edellytykset ehdotetun toiminnan toteuttamiseksi ja niiden on toimitettava taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta. Tätä määräystä ei sovelleta julkisiin toimielimiin eikä kansainvälisiin järjestöihin.

6.2   Hakijoiden toiminnalliset valmiudet

Hakijoilla on oltava toiminnalliset valmiudet toteuttaa ehdotettu toiminta ja niiden on toimitettava asianmukaiset asiakirjatodisteet.

Hakijan valmiuksien arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

Vähintään kolmen vuoden osoitettavissa oleva kokemus suhdannekyselyjen toteuttamisesta.

Osoitettavissa oleva kokemus vähintään kahdella seuraavalla alalla:

1.

suhdannekyselyjen arviointi, tutkimusmenetelmiä koskevat kysymykset (otokset, kyselylomakkeet ja aikataulu) ja analyysi;

2.

indikaattorien laadinta suhdannekyselyjen tulosten perusteella;

3.

suhdannekyselyjen tulosten käyttö suhdannekierron ja makrotalouden analysointiin ja tutkimiseen tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin, mukaan lukien alakohtainen tarkastelu;

4.

ekonometriset mallit ja muut ennusteiden laadintamenetelmät.

Kyky soveltaa EU:n yhteisen yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman menetelmiä ja noudattaa komission ohjeita: valmius antaa tulokset kuukausittain, parantaa ja muuttaa kyselyohjelmaa komission yksiköiden antamien ohjeiden ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden/laitosten edustajien koordinointikokouksissa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

7.   SOPIMUKSEN MYÖNTÄMISKRITEERIT

Sopimuksen myöntämisessä hyväksytyille hakijoille käytetään seuraavia kriteereitä:

hakijan asiantuntemus ja kokemus 6.2 kohdassa mainituilla aloilla,

ehdotetut tutkimusmenetelmät, mukaan lukien otoksen suunnittelu, otoskoko, kattavuus, vastausprosentti,

hakijan pätevyys ja tiedot kyselyn kohdealaa ja -maata koskevista erityispiirteistä,

hakijan työorganisaation tehokkuus joustavuuden, infrastruktuurin, henkilökunnan pätevyyden ja välineistön osalta, jotta se voi suorittaa tehtävät, raportoida tuloksista, osallistua kyselyjen laadintaan yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman puitteissa ja olla yhteydessä komissioon,

kustannus-hyötysuhde.

8.   TOTEUTTAMISTAVAT

8.1   Ehdotusten laatiminen ja esittäminen

Ehdotuksissa on oltava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen ehdotuslomake ja lomakkeessa mainitut liiteasiakirjat.

Kustakin hakemuksesta on toimitettava yksi allekirjoitettu alkuperäinen kappale ja kaksi jäljennöstä.

Seuraavat asiakirjat ovat saatavissa komissiosta:

vakiomuotoinen ehdotuslomake,

kumppanuutta koskevan puitesopimuksen malli,

erillisen avustussopimuksen malli sekä liite, jossa on yksityiskohtainen kuvaus toimesta,

vakiomuotoinen rahoitusselvitys kyselyn kustannusarviota varten sekä rahoitussuunnitelma,

vakiomuotoinen tilitietolomake,

vakiomuotoinen oikeushenkilölomake,

vakiomuotoinen vakuutus tukikelpoisuudesta,

a)

tulostamalla Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

tai pyytämällä kirjallisesti komissiosta:

Euroopan komissio

Talouden ja rahoituksen pääosasto (PO ECFIN)

Yksikkö ECFIN-A-3 (Suhdannekyselyt)

BU-1 3/146

B-1049 Bruxelles/Brussel.

Faksi (32-2) 296 36 50

Mainitkaa viite ”Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01”.

Komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä asiakirjamalleja yhteisen yhdenmukaistetun ohjelman tarpeiden ja/tai varainhoidon vaatimusten mukaan.

Ehdotus on jätettävä jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä ja siihen on tarvittaessa liitettävä englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös.

Toimitustavasta riippumatta ehdotukset on toimitettava kahdessa sisäkkäisessä suljetussa kirjekuoressa.

Uloimmaisessa kuoressa on oltava jäljempänä 8.3 kohdassa annettu osoite sekä maininta ”Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01”.

Ehdotuksen sisältävään sisempään kuoreen on lisättävä maininta ”Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01, not to be opened by the internal mail department”.

Komissio ilmoittaa hakijoille ehdotuksen vastaanottamisesta palauttamalla näille ehdotuksen mukana toimitetun vastaanottoilmoituksen.

8.2   Ehdotusten sisältö

8.2.1   Hallinnollinen osuus

Hallinnollisen osuuden on sisällettävä seuraavat tiedot:

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen oikeushenkilölomake ja pyydetyt liiteasiakirjat, jotka osoittavat organisaation tai laitoksen oikeudellisen muodon.

Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu vakiomuotoinen tilitietolomake.

Asianmukaisesti allekirjoitettu vakiomuotoinen vakuutus hakijan tukikelpoisuudesta.

Organisaatiokaavio, josta ilmenevät johtohenkilöiden ja kyselyjen suorittamisesta vastaavan operatiivisen henkilöstön nimet ja asemat.

Organisaation tai laitoksen lausunto siitä, että se on valituksi tultuaan valmis allekirjoittamaan vakiomuotoisen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen ja erillisen avustussopimuksen.

Mukaan olisi liitettävä osoitus vakaasta taloudellisesta asemasta: taseet ja tuloslaskelmat kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta.

8.2.2   Tekninen ehdotus

Teknisen ehdotuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Kuvaus organisaation tai laitoksen toiminnasta, jonka perusteella voidaan arvioida sen pätevyys sekä aikaisemman kokemuksen sisältö ja laajuus 6.2 kohdan mukaisilla kyselyn osaamisalueilla. Kuvauksessa olisi mainittava aiemmat tutkimukset, palvelusopimukset, konsulttityöt, kyselyt ja julkaisut tai muut aiemmat toimeksiannot ja ilmoitettava asiakkaan nimi sekä eriteltävä Euroopan komissiolle tehdyt työt. Hakemukseen olisi lisäksi liitettävä tärkeimmät tutkimukset ja/tai tutkimustulokset.

Yksityiskohtainen kuvaus kyselyjen toteutusorganisaatiosta. Hakemukseen olisi liitettävä tarvittavat tiedot hakijan käytettävissä olevasta infrastruktuurista, välineistä, resursseista ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta (lyhyet ansioluettelot).

Yksityiskohtainen kuvaus tutkimusmenetelmistä: otantamenetelmät, otantavirheet, luottamusvälit, otoskoko ja arvioidut vastausprosentit.

Yksityiskohtainen kuvaus alihankintana teetettävistä tehtävistä.

8.2.3   Hintatarjous

Hintatarjouksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Kunkin kyselyn osalta asianmukaisesti täytetty ja yksityiskohtainen vakiomuotoinen rahoitusselvitys (euroina), joka kattaa 12 kuukauden ajanjakson ja sisältää toimen rahoitussuunnitelman ja yksityiskohtaisen erittelyn kyselyn suorittamisesta aiheutuvista tukikelpoisista kokonais- ja yksikkökustannuksista, alihankintakustannukset mukaan luettuina.

Asiakirjatodisteet muilta organisaatioilta saatavasta tuesta, jos tällaista tukea on myönnetty.

8.3   Osoite, johon ehdotukset on toimitettava

Euroopan komissio

Talouden ja rahoituksen pääosasto (PO ECFIN)

”Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01”

Yksikkö ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Bruxelles/Brussel.

8.4   Määräaika avustushakemusten jättämiselle

Tästä avustusten hakemista koskevasta ehdotuspyynnöstä kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hakemuksensa Euroopan komissiolle.

Hakemukset voidaan toimittaa:

a)

joko kirjattuna kirjeenä, joka on postitettu viimeistään 16. marraskuuta 2004 (postileima osoituksena hakemusten jättämisestä);

b)

tai Euroopan komission postinkäsittelyyn (henkilökohtaisesti tai valtuutettua edustajaa, myös yksityistä lähettipalvelua käyttäen) seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Courrier Central

Rue de Genève 1

B-1140 Bruxelles/Brussel

viimeistään 16. marraskuuta 2004 klo 16.00 (Brysselin aikaa). Tässä tapauksessa kyseisen yksikön virkailijan, jolle asiakirjat on luovutettu, päiväämä ja allekirjoittama vastaanottotodistus on osoituksena hakemuksen jättämisestä.

Määräajan umpeutumisen jälkeen komissiolle jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

9.   HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Kaikki hakemukset tarkastetaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Tukikelpoisiksi katsotut ehdotukset arvioidaan ja pisteytetään edellä esitettyjen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Toimeksisaajat valitaan vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Tarkoitusta varten perustetaan valintakomitea talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajan alaisuuteen. Komiteassa on vähintään kolme jäsentä, jotka edustavat vähintään kahta eri alasta vastaavaa yksikköä, joiden välillä ei ole hierarkkista yhteyttä. Komitealla on oma sihteeristö, joka hoitaa valinnan jälkeisen tiedottamisen valituille hakijoille. Hakijoille, joita komissio ei ole valinnut, tiedotetaan tästä erikseen.

10.   TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ehdotuspyyntö ei muodosta komissiolle minkäänlaista sopimusvelvoitetta organisaatiota tai laitosta kohtaan, joka jättää tämän ilmoituksen pohjalta ehdotuksen. Kaiken ehdotuspyyntöön liittyvän tiedonvaihdon on oltava kirjallista.

Hakijoiden on syytä ottaa huomioon sopimusmääräykset, joita on noudatettava, jos sopimus tehdään niiden kanssa.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklan mukaisesti.


Top