EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0318

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta” (KOM(2003) 806 lopullinen — 2003/0312 CNS)

OJ C 110, 30.4.2004, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/96


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta”

(KOM(2003) 806 lopullinen — 2003/0312 CNS)

(2004/C 110/15)

Neuvosto päätti 16. tammikuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Komitean työvaliokunta pyysi 27. tammikuuta 2004”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaostoa vastaamaan asian valmistelusta.

Asian kiireellisen luonteen vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 25.—26. helmikuuta 2004 pitämässään 406. täysistunnossa yleisesittelijäksi John Donnellyn ja hyväksyi seuraavan lausunnon äänin 60 puolesta, 1 vastaan yhden pidättyessä äänestämästä.

1   Johdanto

1.1

Liittymisasiakirjassa määrätään uusille jäsenvaltioille tarkoitetusta yhteisön vaatimuksiin mukautumista koskevasta toimenpiteestä, joka rahoitetaan EMOTR:n tukiosastosta ja jonka tarkoituksena on tukea maanviljelijöitä näiden pyrkimyksessä ryhtyä noudattamaan EU:n vaatimuksia siirtymäkauden aikana. Tämä tapahtuu myöntämällä tukea, jolla korvataan vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.

1.2

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksessa otettiin käyttöön vaatimusten noudattamista koskeva toimenpide (1), jonka tarkoituksena on auttaa viljelijöitä mukautumaan uusista yhteisön vaatimuksista aiheutuviin toimintakustannuksiin. Vaatimukset perustuvat yhteisön säädöksiin ympäristön, kansanterveyden, eläinten ja kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja työturvallisuuden aloilla.

1.3

Komission ehdotuksessa liittymisasiakirjan mukauttamisesta YMP:n uudistukseen (2) poistetaan päällekkäisyyksien välttämiseksi yhteisön vaatimuksiin mukautumista koskeva toimenpide, mutta säilytetään uusien jäsenvaltioiden mahdollisuudet vaatimusten noudattamista koskevassa uudessa toimenpiteessä.

1.4

Monet uudet jäsenvaltiot ovat kuitenkin varanneet suuria määriä maaseudun kehittämistä koskevista EMOTR:n tukiosaston määrärahoistaan maatilojen sellaisten investointien kattamiseen, joiden tarkoituksena on mukautua yhteisön vaatimuksiin ympäristöalalla, sen sijaan, että ne olisivat sisällyttäneet näitä menoja EMOTR:n ohjausosaston määrärahoihinsa.

2   Komission ehdotuksen pääsisältö

2.1

Koska tässä vaiheessa olisi erittäin vaikeaa lisätä vaatimusten noudattamisen rahoittamiseen käytettäviä rakennerahastovaroja ja koska lisäksi nopea mukautuminen yhteisön vaatimuksiin erityisesti ympäristökysymyksissä on yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista, komissio ehdottaa lisäpoikkeuksen tekemistä neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/1999, jotta uudet jäsenvaltiot voisivat ottaa investointikustannukset tietyin edellytyksin huomioon määritellessään vaatimusten noudattamista koskevan toimenpiteen mukaisen vuotuisen tuen tasoa.

2.2

Tämä tilapäinen poikkeus koskee ainoastaan ohjelmakautta 2004—2006, eikä siitä aiheudu lisämenoja yhteisön talousarvioon, sillä se rahoitetaan uusille jäsenvaltioille vuosiksi 2004—2006 vahvistetuista määrärahoista.

3   Yleistä

AK tukee täysimääräisesti komission ensisijaista tavoitetta nopeuttaa uusien jäsenvaltioiden mukautumista yhteisön vaatimuksiin etenkin ympäristöasioissa. Näin ollen komitea kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan kymmenen unioniin liittyvää valtiota voivat käyttää tukirahaston rahoitusta ympäristön parantamista ja suojelua koskeviin toimenpiteisiin.

4   Erityistä

4.1

ETSK pitää ympäristöön liittyviä toimenpiteitä erittäin tärkeinä ja katsoo, että investoinnit hankkeisiin, joiden tavoitteena on parantaa maatila-alueiden ympäristötilannetta tulevissa jäsenvaltioissa, ovat toivottavia.

5   Päätelmät

5.1

ETSK kannattaa varauksetta komission ehdotusta.

Bryssel 25. helmikuuta 2004

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger BRIESCH


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1783/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta, V a luku — EUVL L 270, 21.10.2003.

(2)  ”Ehdotus: neuvoston päätös Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan muuttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vuoksi” (KOM(2003) 643).


Top