EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC1231(01)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä liitettä III koskevat selittävät huomautukset

OJ C 321, 31.12.2003, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1231(01)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä liitettä III koskevat selittävät huomautukset

Virallinen lehti nro C 321 , 31/12/2003 s. 0022 - 0025


Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä liitettä III koskevat selittävät huomautukset

(2003/C 321/06)

1 artiklan f alakohta - Vapaasti tehtaalla -hinta

Tuotteen vapaasti tehtaalla -hintaan on sisällyttävä:

- kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo, sekä

- kaikki valmistajalle tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset (ainesten kustannukset ja muut kustannukset). Esimerkiksi videokasettien, äänilevyjen, tietokoneohjelmistoja sisältävien tietovälineiden ja muiden niiden kaltaisten tallenteita sisältävien tuotteiden, joihin liittyy teollis- tai tekijänoikeuksia, vapaasti tehtaalla -hintaan on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä kaikki valmistajan maksamat kyseisten tuotteiden valmistuksessa teollis- ja tekijänoikeuksien käytöstä aiheutuneet kustannukset riippumatta siitä, onko kyseisten oikeuksien haltijan toimi- tai kotipaikka valmistusmaassa.

Huomioon ei oteta kaupallisia alennuksia (esimerkiksi paljousalennukset tai ennakolta tapahtuvasta maksusta myönnetyt alennukset).

4 artiklan 1 kohdan e alakohta - Kokonaan tuotetut tuotteet - Metsästys

Liitteen III 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa käytettyä käsitettä "metsästämällä" sovelletaan myös yhteisön tai Chilen sisävesillä (joet ja järvet) harjoitettavaan kalastukseen.

9 artikla - Sarjoihin sovellettava alkuperäsääntö

Sarjoja koskevaa alkuperäsääntöä sovelletaan ainoastaan harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisiin sarjoihin.

Tämän määräyksen mukaan kunkin tuotteen, joista sarja muodostuu, lukuun ottamatta tuotteita, joiden arvo ei ylitä 15 prosenttia sarjan kokonaisarvosta, on täytettävä siihen nimikkeeseen sovellettavat alkuperäsäännöt, johon tuote luokiteltaisiin, jos se olisi erillinen tuote eikä sisältyisi sarjaan, riippumatta siitä, mihin nimikkeeseen sarja kokonaisuutena luokitellaan edellä mainitun yleisen tulkintasäännön mukaisesti.

Näitä määräyksiä noudatetaan myös tapauksissa, joissa 15 prosentin poikkeusta sovelletaan tuotteeseen, jonka perusteella koko sarja luokitellaan edellä mainitun yleisen tulkintasäännön mukaisesti.

14 artikla - Tullinpalautus virhetapauksissa

Tullinpalautus tai tullihelpotus voidaan myöntää tapauksissa, joissa alkuperäselvitys on annettu tai laadittu virheellisesti, ainoastaan seuraavien kolmen edellytyksen täyttyessä:

a) virheellisesti annettu tai laadittu alkuperäselvitys palautetaan viejämaan viranomaisille, tai vaihtoehtoisesti tuojamaan viranomaiset antavat kirjallisen ilmoituksen siitä, että etuuskohtelua ei ole myönnetty tai myönnetä;

b) tuotteen valmistukseen käytetyt ainekset olisivat olleet oikeutettuja tullinpalautukseen tai tullihelpotukseen voimassa olevien säännösten ja määräysten nojalla, jos ei olisi pyydetty alkuperäselvityksen käyttöön perustuvaa etuutta; sekä

c) takaisinmaksamista koskevaa määräaikaa ei ole ylitetty ja asianomaisen maan sisäisessä lainsäädännössä vahvistettuja takaisinmaksamista koskevia edellytyksiä noudatetaan.

16 artikla - Käytettyjä tavaroita koskevat alkuperäselvitykset

Alkuperäselvitys voidaan antaa myös käytetyille tavaroille tai muille tavaroille, joita koskevia tavanomaisia todistusasiakirjoja ei ole enää saatavilla, koska valmistusajankohdasta vientiajankohtaan on kulunut huomattavan paljon aikaa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tavaroiden valmistus tai tuonti on tapahtunut ennen sitä ajanjaksoa, jolta kaupalliset toimijat ovat viejämaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti velvollisia säilyttämään asiakirjansa;

b) tavaroita voidaan pitää alkuperätuotteina muiden todisteiden perusteella, joita ovat esimerkiksi valmistajan tai muun kaupallisen toimijan ilmoitukset, asiantuntijan lausunto, tavaroissa olevat merkinnät ja tavaroiden kuvaus; sekä

c) mikään seikka ei viittaa siihen, etteivät tavarat olisi alkuperäsääntöjen vaatimusten mukaisia.

16 ja 23 artikla - Alkuperäselvityksen esittäminen toimitettaessa tuontitavarailmoitus sähköisesti

Jos tuontitavarailmoitus toimitetaan sähköisesti tuojamaan tulliviranomaisille, näiden viranomaisten on päätettävä kyseisessä maassa sovellettavan tullilainsäädännön säännösten mukaisesti ja nojalla, milloin ja millä tavalla alkuperäselvityksen muodostavat asiakirjat on tosiasiallisesti esitettävä.

16 artikla - Tavaran kuvaus EUR.1-tavaratodistuksissa

Suuret lähetykset tai tavaroiden yleiskuvaus

Jos EUR.1-tavaratodistuksessa tavaran kuvaukselle varatussa kohdassa ei ole riittävästi tilaa tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavien tietojen merkitsemiseksi erityisesti suurista lähetyksistä, viejä voi eritellä tavarat, joita tavaratodistus koskee, tavaratodistukseen liitetyissä, kyseisiä tavaroita koskevissa kauppalaskuissa ja tarvittaessa muissa kaupallisissa asiakirjoissa, edellyttäen, että:

a) kauppalaskujen numerot ilmoitetaan EUR.1-tavaratodistuksen 10 kohdassa;

b) kauppalaskut ja tarvittaessa muut kaupalliset asiakirjat liitetään kiinteästi tavaratodistukseen ennen sen esittämistä viejämaan tullille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille; ja

c) tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset ovat leimanneet kauppalaskut ja muut kaupalliset asiakirjat yhdistäen ne siten virallisesti tavaratodistukseen.

16 artikla - Tulliasioitsijan viemät tavarat

Tulliasioitsija voi toimia tavaroiden omistajan tai niihin vastaavan oikeuden omaavan henkilön valtuuttamana edustajana silloinkin, kun kyseinen henkilö ei ole sijoittautunut viejämaahan, jos asioitsija pystyy osoittamaan tavaroiden alkuperäaseman.

16 artikla - EUR.1-tavaratodistuksen liiteasiakirjat

Etuuskohtelumenettelyssä jommankumman sopimuspuolen alueelta vietäviä tuotteita koskeva kauppalasku, joka liitetään EUR.1-tavaratodistukseen, voidaan laatia kolmannessa maassa.

16 artikla - Maista, maaryhmistä ja alueista EUR.1-tavaratodistuksessa käytettävät termit ja lyhenteet

Yhteisön alkuperätuotteiden alkuperäksi voidaan tavaratodistuksen 4 kohdassa(1) merkitä:

- yhteisö, tai

- sekä jäsenvaltio että yhteisö.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mitä tahansa muuta yhteisöön yksiselitteisesti viittaavaa termiä kuten Euroopan yhteisöä, Euroopan unionia tai niiden lyhenteitä kuten EY:tä, EU:ta jne. (myös näiden vastineita niillä kielillä, joilla sopimus on laadittu).

Chile voidaan vastaavasti merkitä alkuperämaaksi myös käyttämällä maan virallisia lyhenteitä CL (ISO alpha-2) ja CHL (ISO alpha-3)(2).

17 artikla - Tekniset syyt

EUR.1-tavaratodistus voidaan hylätä "teknisistä syistä", jos sitä ei ole laadittu määräysten mukaisesti. Tässä on kyse tapauksista, joissa voidaan myöhemmin esittää jälkikäteen annettu todistus; tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi seuraavat tapaukset:

- EUR.1-tavaratodistus on laadittu muulle kuin määräysten mukaiselle lomakkeelle (esimerkiksi siinä ei ole aaltomaista taustakuviota, sen mitat tai väri poikkeavat huomattavasti mallista, siinä ei ole sarjanumeroa tai se on painettu muulla kuin virallisesti määrätyllä kielellä),

- pakollisesti täytettävään kohtaan, lukuun ottamatta 8 kohtaa, ei ole tehty merkintää (esimerkiksi EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohta),

- tavaran tariffiin luokittelua vähintään (4-numeroisella) nimiketasolla(3) ei ole merkitty 8 kohtaan,

- leima ja allekirjoitus puuttuvat (EUR.1-tavaratodistuksen 11 kohta),

- muu kuin valtuutettu viranomainen on vahvistanut EUR.1-tavaratodistuksen,

- EUR.1-tavaratodistus on vahvistettu uudella leimalla, jonka leimanäytettä ei ole vielä toimitettu tiedoksi,

- esitetään EUR.1-tavaratodistuksen valokopio tai jäljennös alkuperäiskappaleen sijasta,

- EUR.1-tavaratodistuksen kohdassa 5 oleva merkintä viittaa muuhun kuin sopimuspuolena olevaan maahan (esimerkiksi Israel tai Kuuba).

Noudatettava menettely

Tavaratodistukseen on tehtävä merkintä "ASIAKIRJA HYLÄTTY" ja mainittava hylkäämisen syy tai syyt, minkä jälkeen todistus on palautettava tuojalle, jotta tämä voi hankkia jälkikäteen annettavan uuden todistuksen. Tulliviranomaiset voivat kuitenkin säilyttää valokopion hylätystä tavaratodistuksesta jälkitarkastusta varten tai jos on syytä epäillä vilpillistä toimintaa.

20 artikla - Kauppalaskuilmoitusta koskevien määräysten soveltaminen

Noudatetaan seuraavia ohjeita:

a) Itse kauppalaskuilmoitukseen ei saa merkitä ei-alkuperätuotteita, koska kauppalaskuilmoitus ei luonnollisestikaan koske niitä. Ne on kuitenkin merkittävä selvästi kauppalaskuun väärinkäsitysten välttämiseksi.

b) Viejän allekirjoittamat kauppalaskujen valokopioihin tehdyt kauppalaskuilmoitukset hyväksytään samoin ehdoin kuin alkuperäiset. Valtuutetuilla viejillä, joilla on vapautus kauppalaskuilmoitusten allekirjoittamisesta, on myös vapautus laskujen valokopioihin tehtyjen kauppalaskuilmoitusten allekirjoittamisesta.

c) Kauppalaskun kääntöpuolelle laadittu kauppalaskuilmoitus voidaan hyväksyä.

d) Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia kauppalaskun erilliselle lehdelle, jos tätä lehteä voidaan pitää osana kyseistä kauppalaskua. Lisälomaketta ei saa käyttää.

e) Kauppalaskuun kiinnitetylle lipukkeelle laadittu kauppalaskuilmoitus hyväksytään ainoastaan, jos ei ole syytä epäillä, ettei kyseistä lipuketta ole kiinnittänyt viejä. Siten esimerkiksi viejän allekirjoituksen tai leiman on ulotuttava sekä lipukkeeseen että kauppalaskuun.

20 artikla - Kenen tahansa viejän laadittavissa olevien kauppalaskuilmoitusten laatimisen ja hyväksymisen edellytyksenä oleva arvoperusta

Vapaasti tehtaalla -hintaa voidaan käyttää arvoperustana päätettäessä, milloin kauppalaskuilmoitusta voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistuksen sijasta ottaen huomioon 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätyn arvorajan. Jos vapaasti tehtaalla -hintaa käytetään arvon perustana, tuojamaan on hyväksyttävä kyseisen hinnan perusteella laaditut kauppalaskuilmoitukset.

Jos vapaasti tehtaalla -hintaa ei ole sen vuoksi, että on kyse ilmaislähetyksestä, tuojamaan viranomaisten vahvistamaa tullausarvoa on pidettävä perustana, johon arvorajaa sovelletaan.

21 artikla - Valtuutettu viejä

"Viejällä" tarkoitetaan henkilöitä tai yrityksiä riippumatta siitä, onko kysymys tuottajista vai kaupanharjoittajista, jos ne täyttävät liitteen III kaikki muut edellytykset. Tulliasioitsijoille ei voida antaa liitteessä III tarkoitetun valtuutetun viejän asemaa.

Valtuutetun viejän asema voidaan myöntää viejän esittämästä kirjallisesta hakemuksesta. Tutkiessaan hakemusta tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten olisi otettava erityisesti huomioon seuraavat seikat:

- harjoittaako viejä säännöllistä vientiä: tällöin tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten olisi kiinnitettävä huomiota viennin säännöllisyyteen eikä niinkään lähetysten määrään tai määrättyyn arvoon,

- pystyykö viejä milloin tahansa esittämään todisteet viemiensä tavaroiden alkuperästä. Tässä yhteydessä on arvioitava, tunteeko viejä sovellettavat alkuperäsäännöt ja onko hänellä hallussaan kaikki alkuperän todistavat asiakirjat. Tuottajien osalta on varmistettava, että yrityksen tavarakirjanpito mahdollistaa alkuperän toteamisen tai uusien yritysten ollessa kyseessä, että perustettu järjestelmä mahdollistaa tämän toteamisen. Pelkästään kauppaa harjoittavien toimijoiden tapauksessa on toimijan tavanomaiset kauppavirrat tutkittava erityisen perusteellisesti,

- esittääkö viejä aikaisemman vientitoimintansa perusteella riittävät takeet tavaroiden alkuperäasemasta ja mahdollisuudesta täyttää kaikki siitä johtuvat velvoitteet.

Kun lupa on myönnetty, viejän on:

- sitouduttava antamaan kauppalaskuilmoitus ainoastaan niistä tavaroista, joista sillä on ilmoituksen antamishetkellä kaikki tarvittavat todisteet tai kirjanpito,

- otettava täysi vastuu luvan käyttötavasta, erityisesti virheellisistä alkuperäilmoituksista tai muusta luvan väärinkäytöstä,

- otettava vastuu sen varmistamisesta, että kauppalaskuilmoitusten laatimisesta yrityksessä vastaava henkilö tuntee ja ymmärtää alkuperäsäännöt,

- sitouduttava säilyttämään kaikki alkuperää koskevat todistusasiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona ilmoitus on annettu,

- sitouduttava esittämään alkuperää koskevia todistusasiakirjoja tulliviranomaisille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille milloin tahansa ja sallittava milloin tahansa kyseisten viranomaisten suorittamat tarkastukset.

Tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten on valvottava valtuutettuja viejiä säännöllisin tarkastuksin. Nämä tarkastukset on suoritettava luvan oikean käytön varmistamiseksi, ja ne voidaan tehdä, mikäli mahdollista, riskianalyysin perusteella määrätyin väliajoin.

Tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle valtuutettujen viejien kansallinen numerointijärjestelmä. Euroopan yhteisöjen komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muiden maiden tulliviranomaisille.

24 artikla - Tuonti osalähetyksinä

Tuojan, joka haluaa käyttää hyväkseen tämän artiklan määräyksiä, on ilmoitettava viejälle ennen ensimmäisen osalähetyksen vientiä, että tuotteesta kokonaisuutena vaaditaan ainoastaan yksi alkuperäselvitys.

Jos jokainen osalähetys koostuu yksinomaan alkuperätuotteista ja kyseisiä osalähetyksiä seuraavat alkuperäselvitykset, tuojamaan tulliviranomaisten on hyväksyttävä nämä erilliset alkuperäselvitykset kyseisten osalähetysten osalta koko tuotteelle annetun yhden alkuperäselvityksen sijasta.

31 artikla - Etuuskohtelun epääminen ilman tarkastusta

Näissä tapauksissa alkuperäselvitystä ei voida käyttää, ja tähän ryhmään kuuluvat erityisesti seuraavat tapaukset:

- tavaran kuvaukselle varattua kohtaa (EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohta) ei ole täytetty tai se koskee muita kuin tullille esitettyjä tavaroita,

- alkuperäselvityksen on antanut muu kuin sopimuspuolena oleva maa, vaikka kyseiset tavarat ovat yhteisön tai Chilen alkuperätuotteita (esimerkiksi Israelissa Chilen alkuperätuotteille annettu EUR.1-tavaratodistus),

- EUR.1-tavaratodistuksen pakollisesti täytettävässä kohdassa on jälkiä merkintöjen poispyyhkimisestä tai niiden lisäämisestä, eikä tätä ole vahvistettu (esimerkiksi kohdat, joissa on tavaroiden kuvaus, kollien lukumäärä, määrämaa ja alkuperämaa),

- EUR.1-tavaratodistuksen voimassaoloaika on päättynyt muista kuin määräyksissä vahvistetuista syistä (esimerkiksi poikkeukselliset olosuhteet), lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavarat on esitetty tullille ennen määräajan päättymistä,

- alkuperäselvitys esitetään jälkikäteen tavaroille, jotka on alunperin tuotu vilpillisellä tavalla,

- EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohdassa ilmoitetaan muu kuin sen sopimuksen sopimuspuolena oleva maa, jonka perusteella etuuskohtelua haetaan.

Noudatettava menettely

Tulliviranomaisten, joille alkuperäselvitys on esitetty, on tehtävä siihen merkintä "EI VOIDA KÄYTTÄÄ", ja otettava se haltuunsa uusien käyttöyritysten estämiseksi. Tuojamaan tulliviranomaiset ilmoittavat kohtelun epäämisestä viipymättä viejämaan tulliviranomaisille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille tapauksissa, joissa ne pitävät sitä aiheellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ryhtymistä oikeustoimiin sisäisen lainsäädännön mukaisesti.

31 artikla - Alkuperäselvitysten tarkastamisen määräaika

Minkään maan ei tarvitse vastata 31 artiklan mukaisesti tehtyyn jälkikäteen tapahtuvaa tarkastusta koskevaan pyyntöön, jos kyseinen pyyntö saadaan yli kolme vuotta EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivän tai kauppalaskuilmoituksen laatimispäivän jälkeen.

Lisäys I - Alkuhuomautus 6.1

Tekstiilituotteita koskevaa erityissäännöstä ei sovelleta vuoreihin eikä välivuoreihin. "Taskukangas" on erityinen kudottu kangas, jota käytetään ainoastaan taskujen valmistamiseen eikä sitä näin ollen voida pitää tavanomaisena vuorina tai välivuorina. Tämän vuoksi erityissäännöstä sovelletaan (housujen) "taskukankaisiin". Säännöstä sovelletaan kolmansien maiden alkuperää oleviin metritavarana toimitettaviin kankaisiin sekä valmiisiin taskuihin.

17 ja 31 artikla

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Samat termit ja lyhenteet voidaan laillisesti merkitä myös EUR1.-tavaratodistuksen 2 kohtaan.

(2) Samat termit ja lyhenteet voidaan laillisesti merkitä myös EUR1.-tavaratodistuksen 2 kohtaan.

(3) Alkuperätodistus voi siten laillisesti sisältää tavaran yksityiskohtaisemman tariffiin luokittelun.

Top