EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003G1125(02)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan komission tiedonannosta "Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostaminen"

OJ C 282, 25.11.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32003G1125(02)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan komission tiedonannosta "Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostaminen"

Virallinen lehti nro C 282 , 25/11/2003 s. 0003 - 0004


Neuvoston päätöslauselma,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2003,

Euroopan komission tiedonannosta "Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostaminen"

(2003/C 282/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

PALAUTTAA MIELIIN 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyssä neuvoston päätöksessä (93/465/ETY)(1) esitetyt neuvoston tavoitteet, teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskevasta uudesta lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annetun neuvoston päätöslauselman(2), vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevasta laaja-alaisesta lähestymistavasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston päätöslauselman(3), standardoinnin merkityksestä Euroopassa 28 päivänä lokakuuta 1999 annetun neuvoston päätöslauselman(4) ja standardoinnista 1 päivänä maaliskuuta 2002 annetut neuvoston päätelmät(5);

TUNNUSTAA uuden ja laaja-alaisen lähestymistavan merkityksen sopivana ja tehokkaana sääntelymallina, joka mahdollistaa teknologiset innovaatiot ja vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä sekä tukee luottamuksen, avoimuuden ja pätevyyden periaatteita;

KOROSTAA tukevansa edelleen komission toimia sekä kansainvälisillä että alueellisilla/kahdenvälisillä foorumeilla tarkoituksena käyttää hyväksi ja kehittää uuden lähestymistavan periaatteiden sisältämiä mahdollisuuksia esimerkiksi terveyden ja turvallisuuden tehokkaassa suojelussa ja kaupan teknisten esteiden poistamisessa sekä kannustaa kauppakumppaneita ottamaan käyttöön Euroopan unionin lainsäädännön kanssa yhteensopivia standardeja ja sääntelymenettelyjä;

VAHVISTAA sitoutumisensa sisämarkkinoiden toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen edelleen ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä OTTAA HUOMIOON laajat kuulemiset ja keskustelut, joihin kaikki sidosryhmät ja jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset ovat osallistuneet;

TUNNUSTAA, että selkeämmät puitteet ovat tarpeen vaatimustenmukaisuuden arvioinnille, akkreditoinnille ja markkinoiden valvonnalle Euroopan unionissa;

TUNNUSTAA sen arvon, että kaikki jäsenvaltiot ymmärtävät uuden ja laaja-alaisen lähestymistavan toteutumiseen liittyvät velvollisuutensa, sekä sen, että jäsenvaltioiden on vastattava velvollisuuksiensa täyttämisestä samalla kun niillä on oikeus suunnitella, miten ne sen tekevät;

VAHVISTAA sen, että komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin uuden ja laaja-alaisen lähestymistavan periaatteisiin perustuvien direktiivien täytäntöönpanon tehostamiseksi edelleen kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden periaatteiden soveltamisalan laajentamiseksi uusille aloille;

ON TYYTYVÄINEN komission tiedonantoon uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostamisesta ja sen sisältämiin tavoitteisiin; ja

KEHOTTAA KOMISSIOTA:

ehdottamaan sopivia vaatimustenmukaisuutta ja markkinoiden valvontaa koskevia aloitteita erityisesti seuraavan osalta:

a) Vaatimustenmukaisuuden arviointia uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien nojalla suorittavat laitokset ja kyseisten laitosten arviointiin, nimeämiseen ja valvontaan osallistuvat laitokset ja viranomaiset

1. ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaikki ilmoitetut laitokset suorittavat tehtävänsä samantasoisesti ja terveen kilpailun edellytykset täyttäen, mukaan lukien seuraavat toimenpiteet:

- niiden vaatimusten konsolidoiminen, joita ilmoitettujen laitosten on noudatettava, kuten esimerkiksi kokemusten vaihto, todistusten ja vaatimusten peruuttamiseen tai myöntämättä jättämiseen liittyvä tietojenvaihto sekä ilmoitettujen laitosten rajat ylittävään toimintaan liittyvät vaatimukset;

- asianmukaisten ilmoitettujen laitosten välisten tietojenvaihtomenettelyjen, joissa noudatetaan liikesalaisuuksia koskevia periaatteita eikä rajoiteta ilmoitettujen laitosten välistä kilpailua, käyttöön ottaminen ja tukeminen;

- sellaisten vaatimusten konsolidoiminen, jotka ilmoitettujen laitosten nimeämiseen, arviointiin ja valvontaan osallistuvien laitosten on täytettävä;

2. tukemaan nimeämispolitiikasta vastuussa olevien jäsenvaltioiden viranomaisten foorumin perustamista, jotta voidaan helpottaa ilmoitettujen laitosten arviointia, nimeämistä ja valvontaa koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtamista;

3. ottamaan käyttöön tehokkaan tietojenvaihtomenettelyn nimeävien viranomaisten ja sellaisten akkreditointilaitosten välille, jotka ovat arvioineet vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaneita laitoksia kaikissa jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueella ja muissa maissa, jotta hallinnollista yhteistyötä voitaisiin tiivistää;

4. lisäämään ilmoittamismenettelyn tehokkuutta ja avoimuutta ottaen huomioon erityisesti komission toimittaman online-ilmoittamisjärjestelmän kehittämisen, jonka tarkoitus on korvata nykyiset fyysiset asiakirjat, mukaan lukien päivitetyn luettelon toimittaminen ilmoitetuista laitoksista ja vaatimustenmukaisuusarviointeja suorittavista laitoksista;

5. kehittämään kattavampia toimintaperiaatteita ja ohjausjärjestelmää akkreditoinnin määrittelemistä (sen merkitys nimeämismenettelyssä mukaan lukien) ja käyttöä varten. Niiden tarkoituksena olisi parantaa Euroopan unionin alueen akkreditointipalvelujen yhtenäisyyttä, avoimuutta ja yhteistyötä sekä säännellyillä että vapaaehtoisilla aloilla ottaen huomioon sääntelemättömällä alueella toimivien toimijoiden vapauden käyttää niitä sekä asiaan liittyvät kansainväliset näkökohdat. Akkreditointilaitosten riippumattomuuden kaupallisesta vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminnasta ja, koska on kyse yleistä taloudellista etua koskevasta palvelusta, eri laitosten välisen kilpailun välttämisen olisi erityisesti sisällyttävä tällaisten toimintaperiaatteiden kehittämiseen. Olisi kiinnitettävä huomiota tällaisten säännösten sisällyttämiseen uutta lähestymistapaa koskeviin yleisiin lainsäädäntöpuitteisiin.

b) Markkinoiden valvonta ja CE-merkintä:

1. pohtimaan jäsenvaltioiden kanssa keskeisiä vaatimuksia ja määrittelemään tavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on saavutettava markkinoiden valvonnan osalta, ja ottamaan uutta lähestymistapaa koskevassa lainsäädännössä käyttöön asiaankuuluvan hallinnollisen yhteistyön puitteet jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto mukaan lukien;

2. parantamaan uuden lähestymistavan mukaisessa lainsäädännössä olevaa suojalausekemenettelyä avoimuuden lisäämiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi, jotta menettelyä voitaisiin tehostaa ja soveltaa yhdenmukaisesti sekä hyödyntää jäsenvaltioissa saatavilla olevaa asiantuntemusta;

3. aloittamaan kampanjan, jolla pyritään edistämään CE-merkinnän käyttöä ja selventämään sen merkitystä ja suhdetta vapaaehtoisiin lisämerkintöihin. Kampanja toteutettaisiin yhteistyössä jäsenvaltioiden, ETA-maiden ja muiden sellaisten maiden kanssa, jotka ovat tehneet Euroopan unionin kanssa sopimuksia CE-merkinnän käyttämisestä alueellaan, sekä eurooppalaisten sidosryhmien kanssa;

aloittamaan toimenpiteitä CE-merkinnän suojelemiseksi.

c) Yleistoimenpiteet:

1. ehdottamaan toimenpiteitä horisontaalisten määritelmien selventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, jotta niitä voidaan soveltaa johdonmukaisesti, sisällyttämällä yhteen säädöstekstiin kaikkiin sektoreihin sovellettavissa olevia näkökohtia;

2. tarkastelemaan laajentunutta unionia ja direktiivien tehostettua soveltamista silmällä pitäen keinoja, joiden avulla olisi mahdollista koota yhteen hajanainen tekninen asiantuntemus ja varmistaa päätöksentekomenettelyn tehokkuus;

3. varmistamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen johdonmukainen soveltaminen tuotteisiin, joita koskee useampi kuin yksi direktiivi, pohtimalla, voidaanko yksittäisissä direktiiveissä ottaa käyttöön yhdenmukaisemmat moduulit ja varmistamalla, että silloin käytetään ainoastaan standardimoduuleja. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutusta olisi käytettävä aina kun se on mahdollista.

(1) Teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehty neuvoston päätös (93/465/ETY) (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23).

(2) EYVL C 136, 4.6.1985.

(3) EYVL C 10, 16.1.1990.

(4) EYVL C 141, 19.5.2000.

(5) EYVL C 66, 15.3.2002.

Top