EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0691

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004" (KOM(2001) 807 lopullinen – 2001/0310 COD)

OJ C 221, 17.9.2002, p. 84–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0691

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004" (KOM(2001) 807 lopullinen – 2001/0310 COD)

Virallinen lehti nro C 221 , 17/09/2002 s. 0084 - 0087


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004"

(KOM(2001) 807 lopullinen - 2001/0310 COD)

(2002/C 221/19)

Neuvosto päätti 30. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71 artiklan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut "liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta"-jaosto antoi lausuntonsa 30. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Dethmer H. Kielman.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 29. ja 30. toukokuuta 2002 pitämässään 391. täysistunnossa (toukokuun 30. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 81 ääntä puolesta ja 19 vastaan 10:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1. Euroopan talousyhteisön ja Itävallan tasavallan välillä solmittiin 2. toukokuuta 1992 sopimus Itävallan kautta tapahtuvasta tavaraliikenteestä. Kyseisestä sopimuksesta on Itävallan EU-jäsenyyden myötä tullut osa yhteisön lainsäädäntöä. Sopimuksella perustettiin ekopistejärjestelmä, jonka voimassaolo päättyy 31. päivänä joulukuuta 2003;

1.2. Järjestelmän tavoitteena on vähentää 12 vuoden (1992-2003) aikana Itävallan läpi maanteitse tapahtuvaan kauttakulkuliikenteeseen käytettävien yli 7,5 tonnia painavien tavarankuljetusajoneuvojen NOx -päästöjä 60 prosenttia.

1.3. Järjestelmän lakkauttaminen olisi ollut mahdollista jo 31. joulukuuta 2000, mikäli NOx -päästöjen olisi tällöin todettu vähentyneen 60 prosenttia vertailuvuoteen 1991 nähden.

1.4. Tutkimukset osoittivat kyseisten päästöjen vähentyneen vuoden 2000 loppuun mennessä 55 eikä 60 prosenttia. Järjestelmän voimassaolo jatkuu siis 31. päivään joulukuuta 2003.

1.5. Päästöjen lisäksi sopimuksessa määriteltiin kauttakuljetusten määrän yläraja. Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröityjen ajoneuvojen kauttakuljetusten määrän vuosittaiseksi ylärajaksi asetettiin 108 prosenttia vertailuvuoden 1991 kuljetusten määrästä.

1.6. Koska ekopistejärjestelmän voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2003, Laekenissa 14. ja 15. päivänä joulukuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto esitti päätelmiensä 58 kohdassa väliaikaiseksi ratkaisuksi järjestelmän voimassaolon jatkamista. Euroopan komission mukaan voimassaolon jatkaminen on sopusoinnussa ympäristön suojelua Alppien kaltaisilla haavoittuvilla alueilla koskevan tavoitteen kanssa.

1.7. Komissio pitää toimenpidettä välttämättömänä odotettaessa eurooppalaista liikennepolitiikkaa vuoteen 2010 käsittelevässä valkoisessa kirjassa esitetyn, infrastruktuurin käyttömaksuja koskevan puite-ehdotuksen hyväksymistä.

1.8. Mikäli puite-ehdotusta ei hyväksytä, käsillä olevassa vuotta 2004 koskevassa ehdotuksessa on varauduttu järjestelmän mahdolliseen jatkamiseen yhdellä tai enintään kahdella vuodella (vuoden 2005 tai 2006 loppuun). Komissio mukaan jatkamiselle on olemassa oikeusperusta.

1.9. Liitteessä 1 ehdotetaan unionin 15 jäsenvaltion vuoden 2004 ekopisteiden kokonaismääräksi 9422488 pistettä. Määrä on sama kuin vuonna 2003 käytettävissä oleva pistemäärä.

2. Yleistä

2.1. Komitea katsoo, että komission ehdotuksen perusteena on tarve ottaa huomioon EU:n neljään perusvapauteen kuuluvan vapaan tavara- ja palveluliikenteen vaatimukset sekä Alppien kaltaisten haavoittuvien alueiden ympäristön suojeleminen.

2.2. Se katsoo ympäristönsuojelunäkökohtien olleen myös vuonna 1992 aloitetun ekopistejärjestelmän perustamisen taustalla. Vähän saastuttavilta raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta vaaditaan järjestelmän mukaan vähemmän ekopisteitä kuin ympäristölle haitallisilta kuljetusajoneuvoilta.

2.3. Komitea muistuttaa, että ekopistejärjestelmää on ilmoitettu sovellettavan ainoastaan kauttakulkuliikenteeseen Itävallan läpi. Muun liikenteen kuin maanteitse tapahtuvan tavaroiden kauttakulkuliikenteen varalle ei ole olemassa ekopistejärjestelmää.

2.4. Komitea katsoo, että komission ehdotusta arvioitaessa on ympäristönäkökohtien lisäksi tärkeää ottaa huomioon asetuksen yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset. Siksi on otettava huomioon, että Itävallan läpi kulkevassa kauttakulkuliikenteessä ei ole tällä hetkellä olemassa etenkään laadullisesti varteenotettavia vaihtoehtoja, vaikka pöytäkirjassa N:o 9 todetaan, että yhteisö ja asianomaiset jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin rautatiekuljetusten ja yhdistettyjen kuljetusten edistämiseksi. Komitea ehdottaakin, että komissio tutkisi, millaisin toimenpitein kyseisten kuljetusmuotojen kysyntää voitaisiin lisätä, ja vetoaisi kaikkien jäsenvaltioiden hallituksiin, jotta yhdistettyjä rautatiekuljetuksia ja erityisesti perusrakenteita ja vetokalustoa kehitettäisiin.

2.5. Komitea toteaa, että elämänlaadun turvaavan politiikan perustana on ehdotettuun järjestelmään sisältyvä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkumisen sekä ympäristönsuojelun välinen kaksitahoisuus. Komitea hyväksyy siksi kompromissina sen, että komissio ei aseta ehdotuksessaan rajoitteita 1. päivästä tammikuuta 2004 alkaen tehtävien kauttakuljetusten määrälle. Vuonna 1992 asetettu 108 prosentin yläraja vuoden 1991 määrään verrattuna on koettu kuljetusalalla viime vuosina epäoikeudenmukaiseksi ja liian rajoittavaksi, sillä kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot saastuttavat nykyisin yhä vähemmän. Komitea toteaa lisäksi, että ehdotetun asetuksen otsikossa viitataan ekopistejärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2004. Komitea katsoo, että 3 artiklan 3 kohdan säännökset tulisi poistaa, sillä siinä mainittu infrastruktuurien käyttömaksua koskevan puite-ehdotuksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättäminen ei voi muodostaa oikeusperustaa ekopistejärjestelmän voimassaolon automaattiseksi jatkamiseksi vuoden 2004 jälkeen. Voimassaolon jatkamisesta tulee päättää erikseen komission tarkoitusta varten tekemien ehdotusten pohjalta.

2.6. Komitea muistuttaa lisäksi tilanteista, joita syntyy, jos unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita ennen kuin ekopistejärjestelmän voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa kauttakulkuliikenteestä olisi tehtävä erillisiä sopimuksia.

3. Erityistä

3.1. Komission ehdotuksen liitteessä 1 mainittu unionin 15 jäsenvaltion vuoden 2004 ekopisteiden kokonaismäärä 9422488, joka on sama kuin vuonna 2003 käytettävissä oleva pistemäärä, on komitean mielestä rajoittava mutta sinänsä kohtuullinen lähtökohta, kun otetaan huomioon komission ehdotus.

3.2. Komitea olettaa, että vuonna 2004 käytettävissä olevien ekopisteiden jaossa jäsenvaltioiden kesken noudatetaan samoja kriteerejä, joita sovellettiin järjestelmää perustettaessa vuonna 1992 eli vuonna 1991 tosiasiallisesti toteutuneiden kauttakuljetusten määrää.

3.3. Komitea katsoo, että on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin laadukkaiden ja määrällisesti riittävien rautatieyhteyksien luomiseksi mahdollisimman nopeasti kauttakulkuliikennettä varten, jotta maatiekuljetuksille voidaan tarjota todellisia kannattavia kuljetusvaihtoehtoja.

3.4. Komitean mielestä komission tulee ottaa tulevissa tutkimuksissaan huomioon taloutta, kilpailukykyä ja toimintaa koskevat seikat, jotka liittyvät tarpeeseen sujuvoittaa kauttakulkuliikennettä sekä etelä-pohjois- että itä-länsisuunnassa.

3.5. Komitea katsoo lisäksi, että Alppien kaltaisia haavoittuvia alueita varten on kehitettävä johdonmukainen ja yhtenäinen liikennepolitiikka. Koska asianomaiset maat ovat toiminnassaan toisistaan riippuvaisia, toimenpiteitä ei pidä voida toteuttaa yksipuolisesti, jotta voidaan estää erityisesti kiertoteitse tapahtuvat kuljetukset.

3.6. Komitea kannattaa asiassa järjestelmää, jossa vähän saastuttavia ajoneuvoja kohdellaan eri tavalla kuin ympäristölle haitallisempia ajoneuvoja. Sen mielestä eritellyn kohtelun tulisi koskea sekä yhtä matkaa kohden käytettävien ekopisteiden määrää että verotusta.

Niin ollen yhteisössä voitaisiin esimerkiksi kehittää haavoittuvien alueiden suojelemiseksi järjestelmä, jonka ansiosta kuljetusvälineen ympäristöystävällisyys vaikuttaa nykyistä enemmän kuljetusmuodon valintaan.

4. Tiivistelmä ja päätelmät

4.1. Komitea pitää kyseenalaisena komission ehdotusta asetukseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004.

4.2. Ehdotusta on pidettävä ainoastaan vuotta 2004 koskevana väliaikaisena ratkaisuna odotettaessa eurooppalaista liikennepolitiikkaa vuoteen 2010 käsittelevässä valkoisessa kirjassa esitetyn infrastruktuurin käyttömaksuja koskevan puite-ehdotuksen hyväksymistä. Komitea katsoo tämän kuitenkin edellyttävän 3 artiklan 3 kohdan säännösten poistamista, sillä niiltä puuttuu todellinen oikeusperusta.

4.3. Komitea esittää seuraavat huomiot tietyistä komission ehdotukseen sisältyvistä näkökohdista:

- On pikaisesti ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, jotta voidaan noudattaa sopimusta laadukkaiden ja määrällisesti riittävien rautatieyhteyksien luomisesta tavaraliikenteen kauttakulkua varten.

- Komitea kannattaa kompromissia, jonka mukaan unionin 15 jäsenvaltion vuoden 2004 ekopisteiden kokonaismäärä on sama kuin vuonna 2003 käytettävissä oleva pistemäärä, pistejako EU-maiden kesken pysyy samana ja 108 prosentin sääntöä ei sovelleta.

- Lisäksi komitea muistuttaa, että ympäristöä vähän saastuttavia tavarankuljetusajoneuvoja tulee kohdella myös verotuksellisesti eri tavalla kuin ympäristölle haitallisempia ajoneuvoja.

- Komitea pitää tärkeänä, että yhteisön tasolla kehitetään Euroopan haavoittuvien alueiden suojelemiseksi järjestelmä, jonka ansiosta kuljetusvälineen ympäristöystävällisyys vaikuttaa kuljetusmuodon valintaan nykyistä enemmän.

Bryssel, 30. toukokuuta 2002.

Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Göke Frerichs

LIITE

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Käsittelyssä hylättiin seuraava muutosehdotus, joka sai vähintään neljänneksen annetuista äänistä.

Kohta 2.5

"Poistetaan kohdan kolme viimeistä virkettä 'Komitea toteaa lisäksi, - - kommission tarkoitusta varten tekemien ehdotusten pohjalta'"

Äänestystulos

Puolesta: 37, vastaan: 41, pidättyi äänestämästä: 11.

Kohta 4.1

Muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Komitean mielestä komissio on esittänyt kiistanalaisen mutta hyväksyttävän ehdotuksen asetukseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004."

Äänestystulos

Puolesta: 30, vastaan: 47, pidättyi äänestämästä: 13.

Kohta 4.4

Kolmanteen luetelmakohtaan lisätään seuraavaa: "esimerkiksi ekopistejärjestelmä voitaisiin varata Euro 0,1 ja 2-luokan ajoneuvoille, kun taas Euro 3-luokasta lähtien kuorma-autot saisivat vapautuksen ekopisteiden esittämisestä."

Äänestystulos

Puolesta: 45, vastaan: 59, pidättyi äänestämästä: 8.

Top