EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0716(01)

Neuvoston Säädös, annettu 28 päivänä toukokuuta 1998, yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa

OJ C 221, 16.7.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 243 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 189 - 189

In force

31998F0716(01)

Neuvoston Säädös, annettu 28 päivänä toukokuuta 1998, yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa

Virallinen lehti nro C 221 , 16/07/1998 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 28 päivänä toukokuuta 1998,

yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa (98/C 221/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

KATSOO, että Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa samoin kuin puolisoiden yhteisten lasten huoltoa avioeroasian yhteydessä koskevissa asioissa sovellettavien tuomioistuimen toimivaltaa, tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen vahvistamista yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa tarkoitettuun oikeudelliseen yhteistyöhön yksityisoikeuden alalla,

ON TUTKINUT Euroopan parlamentin näkemykset (1), jotka parlamentti esitti puheenjohtajavaltion järjestämässä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.6 artiklassa tarkoitetussa kuulemisessa,

ON PÄÄTTÄNYT tehdä yleissopimuksen, jonka teksti on tämän säädöksen liitteenä ja jonka jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänä päivänä allekirjoittaneet, ja

SUOSITTAA, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 1998.

Neuvoston puolesta

J. STRAW

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 30 päivänä huhtikuuta 1998 (EYVL C 152, 18.5.1998).

LIITE

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty YLEISSOPIMUS tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa

TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja jotka

VIITTAAVAT 28 päivänä toukokuuta 1998 annettuun neuvoston säädökseen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoasioissa,

HALUAVAT vahvistaa jäsenvaltioiden tuomioistuimien toimivaltaa koskevat säännöt avioeroa, asumuseroa ja puolisoiden avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa menettelyissä,

OVAT TIETOISIA siitä, että on tärkeää vahvistaa säännöt toimivallasta puolisoiden yhteisten lasten huollon osalta avioliiton purkamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä,

HALUAVAT yksinkertaistaa tuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä muodollisuuksia Euroopan alueella,

PITÄVÄT MIELESSÄ periaatteet, joihin Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1968 allekirjoitettu tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva yleissopimus perustuu,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määrätään, että kyseisen sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyissä yleissopimuksissa voidaan määrätä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta, niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka voidaan täsmentää yleissopimuksissa, tulkita yleissopimusten määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSASTO SOVELTAMISALA

1 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan

a) avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeviin yksityisoikeudellisiin oikeudenkäynteihin;

b) puolisoiden yhteisten lasten huoltoa koskeviin yksityisoikeudellisiin oikeudenkäynteihin a alakohdassa tarkoitettujen avioliitto-oikeuden alaan kuuluvien kanteiden yhteydessä.

2. Muut jäsenvaltiossa virallisesti tunnustetut menettelyt rinnastetaan oikeudenkäynteihin. "Tuomioistuimella" tarkoitetaan jäsenvaltioiden kaikkia asiassa toimivaltaisia viranomaisia.

II OSASTO OIKEUDELLINEN TOIMIVALTA

I JAKSO YLEISET MÄÄRÄYKSET

2 artikla Avioero, asumusero ja avioliiton pätemättömäksi julistaminen

1. Puolisoiden avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevassa asiassa ovat toimivaltaisia sen jäsenvaltion tuomioistuimet,

a) jonka alueella

- puolisoilla on asuinpaikka, tai

- puolisoilla oli viimeinen asuinpaikka, jos toinen puolisoista asuu siellä edelleen, tai

- vastaajalla on asuinpaikka, tai

- jommallakummalla puolisoista on asuinpaikka, jos puolisot jättävät yhteisen hakemuksen, tai

- kantajalla on asuinpaikka, jos hän on asunut siellä vähintään vuoden ajan välittömästi ennen hakemuksen tekemistä, tai

- kantajalla on asuinpaikka, jos hän on asunut siellä vähintään kuuden kuukauden ajan välittömästi ennen hakemuksen tekemistä, ja hän on joko kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai hänen "kotipaikkansa" on siellä;

b) jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat tai jossa molempien puolisoiden pysyväisluonteinen "kotipaikka" on.

2. Jokainen jäsenvaltio vahvistaa 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaessaan, soveltaako se 1 kohdassa tarkoitettua kansalaisuuden vai "kotipaikan" perustetta.

3. Tässä yleissopimuksessa "kotipaikalla" on se merkitys, joka sillä on Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeusjärjestelmissä.

3 artikla Lapsen huolto

1. Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, joka on 2 artiklan nojalla toimivaltainen avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa hakemuksissa, ovat toimivaltaisia molempien puolisoiden lapsen huoltoa koskevassa asiassa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

2. Jos lapsen asuinpaikka ei ole 1 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa, tämän valtion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tällaisessa asiassa, jos lapsen asuinpaikka on jossakin jäsenvaltiossa ja

a) ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja ja

b) näiden tuomioistuinten toimivalta on puolisoiden hyväksymä ja lapsen edun mukainen.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu toimivalta lakkaa:

a) kun avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta annettu hyväksyvä tai hylkäävä tuomio tulee lainvoimaiseksi, tai

b) jos edellä a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana lapsen huoltoa koskeva oikeudenkäynti on vireillä huoltoa koskeva tuomio tulee lainvoimaiseksi, tai

c) kun a ja b alakohdassa tarkoitettu oikeudenkäynti päättyy muusta syystä.

4 artikla Lapsikaappaus

Edellä 3 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset tuomioistuimet käyttävät toimivaltaansa Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn yksityisoikeuden alaa koskevan yleissopimuksen ja erityisesti sen 3 ja 16 artiklan mukaisesti.

5 artikla Vastakanne

Tuomioistuimella, jossa oikeudenkäynti on vireillä 2-4 artiklan nojalla, on toimivalta käsitellä myös vastakanne, jos vastakanne kuuluu tämän yleissopimuksen piiriin.

6 artikla Asumuseron muuntaminen avioeroksi

Sillä jäsenvaltion tuomioistuimella, joka on tehnyt asumuseropäätöksen, on toimivalta myös muuntaa tämä päätös avioeroksi, jos tämän jäsenvaltion laissa niin säädetään, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan määräyksiä.

7 artikla 2-6 artiklassa tarkoitettu yksinomainen toimivalta

Puoliso,

a) jolla on asuinpaikka jäsenvaltion alueella tai

b) joka on jäsenvaltion kansalainen tai jonka 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu "kotipaikka" on jäsenvaltion alueella,

voidaan haastaa oikeuteen toisessa jäsenvaltiossa vain 2-6 artiklan nojalla.

8 artikla Toimivalta muissa tapauksissa

1. Jos millään jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole 2-6 artiklan mukaan toimivaltaa, toimivalta määräytyy kussakin jäsenvaltiossa kyseisen valtion oman lainsäädännön mukaan.

2. Jäsenvaltion kansalainen, jolla on asuinpaikka toisen jäsenvaltion alueella, voi samoin edellytyksin kuin kyseisen valtion kansalaiset turvautua siinä valtiossa sovellettaviin toimivaltasääntöihin sellaista vastaajaa vastaan, jolla ei ole asuinpaikkaa jonkin toisen jäsenvaltion alueella ja joka ei ole jonkin toisen jäsenvaltion kansalainen tai jonka 2 artiklan 2 kohdan mukainen "kotipaikka" ei ole jonkin jäsenvaltion alueella.

II JAKSO TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLAN JA MENETTELYN EDELLYTYSTEN TUTKIMINEN

9 artikla Toimivallan tutkiminen

Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa nostettu kanne koskee asiaa, jossa se ei tämän yleissopimuksen mukaan ole toimivaltainen, mutta jonka toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän yleissopimuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan, tuomioistuimen on omasta aloitteestaan jätettävä asia tutkimatta.

10 artikla Menettelyn edellytysten tutkiminen

1. Jos vastaaja ei vastaa, toimivaltaisen tuomioistuimen on keskeytettävä asian käsittely, kunnes on selvitetty, että vastaajalla on ollut mahdollisuus saada tieto haastehakemuksesta tai vastaavasta asiakirjasta niin hyvissä ajoin, että hän on voinut valmistautua vastaamaan asiassa, tai että kaikkiin tätä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

2. Edellä 1 kohdassa olevien määräysten asemesta sovelletaan oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 26 päivänä toukokuuta 1997 tehdyn yleissopimuksen 19 artiklan määräyksiä, jos haastehakemus oli annettava tiedoksi kyseisen yleissopimuksen mukaisesti.

III JAKSO VIREILLÄOLO JA SAMASSA YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KANTEET

11 artikla

1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa asiaa koskevia kanteita, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu myöhemmin, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.

2. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä eri asiaa koskevia avioeroon, asumuseroon tai avioliiton pätemättömäksi julistamiseen liittyviä kanteita, tuomioistuimen, jossa kanne on myöhemmin nostettu, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen.

3. Kun on ratkaistu, että se tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen, tuomioistuimen, jossa kanne on myöhemmin nostettu, on jätettävä asia tutkimatta.

Tällöin asian vireille pannut kantaja voi siirtää asian siitä tuomioistuimesta, jossa kanne on myöhemmin nostettu, siihen tuomioistuimeen, jossa kanne on ensiksi pantu vireille.

IV JAKSO VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET JA TURVAAMISTOIMET

12 artikla

Yleissopimuksen määräykset eivät estä jäsenvaltion tuomioistuimia kiireellisissä tapauksissa toteuttamasta jäsenvaltion laissa määrättyjä turvaamistoimia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat valtiossa oleskelevia henkilöitä tai siellä olevaa omaisuutta, myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän yleissopimuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian.

III OSASTO TUNNUSTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

13 artikla Tuomion määritelmä

1. Tässä yleissopimuksessa "tuomiolla" tarkoitetaan jäsenvaltion tuomioistuimen julistamaa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista sekä tällaisen avioliittoasian käsittelyn yhteydessä annettua puolisoiden lapsen huoltoa koskevaa ratkaisua, riippumatta siitä, kutsutaanko sitä tuomioksi, päätökseksi, täytäntöönpanomääräykseksi vai joksikin muuksi.

2. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös tämän yleissopimuksen mukaan aloitetuista menettelyistä aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamiseen sekä tällaisia oikeudenkäyntikuluja koskevan määräyksen tai päätöksen täytäntöönpanoon.

3. Tätä yleissopimusta sovellettaessa viralliset asiakirjat, jotka on asianmukaisesti laadittu jossakin jäsenvaltiossa ja jotka ovat siellä täytäntöönpanokelpoisia, sekä jäsenvaltion tuomioistuimessa oikeudenkäynnin aikana tehty sovinto, joka tunnustetaan ja joka on täytäntöönpanokelpoinen sanotussa jäsenvaltiossa, ovat täytäntöönpanokelpoisia samoin edellytyksin kuin 1 kohdassa tarkoitetut tuomiot.

I JAKSO TUNNUSTAMINEN

14 artikla Tuomion tunnustaminen

1. Jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.

2. Mitään erityistä menettelyä ei vaadita siviilisäätyä koskevien jäsenvaltion rekistereiden päivittämiseksi toisessa jäsenvaltiossa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevan tuomion perusteella, johon kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ei saa hakea muutosta, tämän kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

3. Jokainen, jonka etua tuomion tunnustaminen koskee, voi pyytää tämän osaston II ja III jaksossa tarkoitetussa menettelyssä vahvistettavaksi, että tuomio on tunnustettava tai jätettävä tunnustamatta.

4. Jos kysymys tuomion tunnustamisesta tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, asiaa käsittelevä tuomioistuin voi ratkaista tuomion tunnustamista koskevan kysymyksen.

15 artikla Tunnustamatta jättämisen perusteet

1. Avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevaa tuomiota ei tunnusteta,

a) jos tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään,

b) jos tuomio on annettu poisjäänyttä vastaajaa vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu asianmukaisesti tiedoksi niin hyvissä ajoin, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos vastaajan katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen tuomion,

c) jos tuomio on ristiriidassa sellaisen tuomion kanssa, joka on annettu oikeudenkäynnissä samojen asianosaisten välillä siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään,

d) jos tuomio on ristiriidassa toisessa jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa valtiossa samojen asianosaisten välillä aikaisemmin annetun tuomion kanssa ja tämä aikaisemmin annettu tuomio täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään.

2. Puolisoiden lapsen huoltoa koskevaa tuomiota, joka on annettu 13 artiklassa tarkoitetun avioliittoasian käsittelyn yhteydessä, ei tunnusteta

a) jos tunnustaminen on selvästi, ottaen huomioon lapsen etu, vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään,

b) jos tuomio on annettu, kiireellistä tilannetta lukuun ottamatta, antamatta lapselle tilaisuutta tulla kuulluksi vastoin sen jäsenvaltion olennaisia oikeudenkäyntiä koskevia periaatteita, jossa tunnustamista pyydetään,

c) jos tuomio on annettu poisjäänyttä henkilöä vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu asianmukaisesti tiedoksi poisjääneelle henkilölle niin hyvissä ajoin, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos vastaajan katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen tuomion,

d) kenen tahansa sellaisen henkilön vaatimuksesta, jonka huoltoajan asemaa tuomio loukkaa, jos tälle henkilölle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi,

e) jos tuomio on ristiriidassa lapsen huoltoa koskevassa asiassa myöhemmin siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään, annetun tuomion kanssa, tai

f) jos tuomio on ristiriidassa sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa valtiossa, jossa lapsella on asuinpaikka, lapsen huoltoa koskevassa asiassa myöhemmin annetun tuomion kanssa, siitä alkaen kun tämä myöhemmin annettu tuomio täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään.

16 artikla Tunnustamatta jättäminen ja tosiseikat

1. Tuomiota ei tunnusteta myöskään 43 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa.

2. Se tuomioistuin, jossa tunnustamista vaaditaan, on tutkiessaan, onko jossain 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa olemassa toimivaltaperuste, sidottu niihin tosiseikkoihin, joihin tuomion antanut jäsenvaltion tuomioistuin on perustanut toimivaltansa.

3. Tuomion antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivaltaa ei saa tutkia, tämän rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista. Tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännökset, joista määrätään 2-8 artiklassa, eivät kuulu 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin oikeusjärjestyksen perusteisiin.

17 artikla Sovellettavan lainsäädännön eroavuus

Avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevan tuomion tunnustamisesta ei voida kieltäytyä sillä perusteella, että sen jäsenvaltion, jossa tunnustamista pyydetään, lainsäädännössä ei sallita avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista samojen tosiseikkojen perusteella.

18 artikla Asiaratkaisun uudelleen tutkimisen kieltäminen

Tuomiota ei saa sen sisältämän asiaratkaisun osalta ottaa missään tapauksessa uudelleen tutkittavaksi.

19 artikla Asian käsittelyn lykkääminen

1. Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa pyydetään toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista, tämä voi lykätä asian käsittelyn, jos tuomioon on haettu muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

2. Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa pyydetään Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun tuomion tunnustamista, tuomioistuin voi lykätä asian käsittelyn, jos tuomion täytäntöönpano on siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu, muutoksenhaun vuoksi lykätty.

II JAKSO TÄYTÄNTÖÖNPANO

20 artikla Täytäntöönpanokelpoiset tuomiot

1. Yhteisen lapsen huollosta jäsenvaltiossa annettu tuomio, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun se asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi.

2. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kuitenkin sellainen tuomio pantava täytäntöön Englannissa ja Walesissa, Skotlannissa tai Pohjois-Irlannissa, joka asiaan osallisen pyynnöstä on rekisteröity täytäntöönpanoa varten asianomaisessa Yhdistyneen kuningaskunnan osassa.

21 artikla Paikallisten tuomioistuinten toimivalta

1. Täytäntöönpanoa koskevan pyynnön ottaa vastaan:

- Belgiassa "Tribunal de première instance" tai "Rechtbank van eerste aanleg" tai "erstinstanzliche Gericht",

- Tanskassa "byret (fogedret)",

- Saksan liittotasavallassa "Familiengericht",

- Kreikassa "ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï",

- Espanjassa "Juzgado de Primera Instancia",

- Ranskassa "Tribunal de grande instancen" puheenjohtaja,

- Irlannissa "High Court",

- Italiassa "Corte d'appello",

- Luxemburgissa "Tribunal d'arrondissementin" puheenjohtaja,

- Alankomaissa "arrondissementsrechtbankin" puheenjohtaja,

- Itävallassa "Bezirksgericht",

- Portugalissa "Tribunal de comarca" tai "Tribunal de família",

- Suomessa "käräjäoikeus"/"tingsrätt",

- Ruotsissa "Svea hovrätt",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa

a) Englannissa ja Walesissa "High Court of Justice",

b) Skotlannissa "Court of Session",

c) Pohjois-Irlannissa "High Court of Justice".

2. a) Täytäntöönpanoa koskevan pyynnön osalta alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy sen henkilön asuinpaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa pyydetään tai sen lapsen asuinpaikan mukaan, jota pyyntö koskee.

b) Jos kumpikaan a alakohdassa tarkoitetuista paikoista ei ole sen jäsenvaltion alueella, jossa täytäntöönpanoa pyydetään, alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy täytäntöönpanopaikan mukaan.

3. Edellä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen osalta alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa tunnustamista tai tunnustamatta jättämistä koskevat menettelyt pannaan vireille.

22 artikla Täytäntöönpanomenettely

1. Täytäntöönpanoa pyydetään sen jäsenvaltion lain mukaisesti, jossa täytäntöönpanoa pyydetään.

2. Hakijan on ilmoitettava osoite tiedoksiantoja varten sen tuomioistuimen tuomiopiirin alueella, jolta täytäntöönpanoa pyydetään. Jos sen jäsenvaltion laki, jossa täytäntöönpanoa pyydetään, ei tunne sellaisen paikallisen osoitteen ilmoittamista, hakijan on nimettävä oikeudenkäyntiasiamies.

3. Hakemukseen on liitettävä 33 ja 34 artiklassa tarkoitetut asiakirjat.

23 artikla Tuomioistuimen päätös

1. Tuomioistuimen, jolta täytäntöönpanoa on pyydetty, on annettava päätöksensä viipymättä. Menettelyn tässä vaiheessa henkilölle, jota vastaan täytäntöönpanoa pyydetään, ei varata oikeutta tulla kuulluksi hakemuksen johdosta.

2. Hakemus voidaan hylätä ainoastaan jollakin 15 ja 16 artiklassa mainitulla perusteella.

3. Tuomiota ei saa sen sisältämän asiaratkaisun osalta ottaa missään tapauksessa uudelleen tutkittavaksi.

24 artikla Päätöksestä ilmoittaminen

Tuomioistuimen asianomaisen virkamiehen on viivytyksettä ilmoitettava hakijalle hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä sen jäsenvaltion lain mukaisesti, jossa täytäntöönpanoa pyydetään.

25 artikla Muutoksenhaku täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen

1. Jos täytäntöönpanoon suostutaan, vastapuoli voi kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta hakea siihen muutosta.

2. Jos kyseisellä henkilöllä on asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä on annettu päätös, jolla täytäntöönpanoon on suostuttu, muutoksenhakuaika on kaksi kuukautta siitä päivästä, kun päätös on annettu tiedoksi hänelle joko henkilökohtaisesti tai hänen asunnollaan. Tätä määräaikaa ei voida pidentää etäisyyden perusteella.

26 artikla Muutoksenhakutuomioistuimet ja muutoksenhakukeinot

1. Muutosta päätökseen, jolla täytäntöönpanoon on suostuttu, haetaan kontradiktorista oikeudenkäyntiä koskevien säännösten mukaisesti; tuomioistuin, jolta muutosta haetaan, on:

- Belgiassa "Tribunal de première instance" tai "Rechtbank van eerste aanleg" tai "erstinstanzliche Gericht",

- Tanskassa "landsret",

- Saksan liittotasavallassa "Oberlandesgericht",

- Kreikassa "Åöåôåßï",

- Espanjassa "Audiencia Provincial",

- Ranskassa "Cour d'appel",

- Irlannissa "High Court",

- Italiassa "Corte d'appello",

- Luxemburgissa "Cour d'appel",

- Alankomaissa "arrondissementsrechtbank",

- Itävallassa "Bezirksgericht",

- Portugalissa "Tribunal da Relação",

- Suomessa "hovioikeus"/"hovrätt",

- Ruotsissa "Svea hovrätt",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa

a) Englannissa ja Walesissa "High Court of Justice",

b) Skotlannissa "Court of Session",

c) Pohjois-Irlannissa "High Court of Justice".

2. Muutoksenhakemuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta ainoastaan:

- Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa kassaatiovalituksella,

- Tanskassa valittamalla "Højesteretiltä" "Procesbevillingsnævnetin" luvalla,

- Saksan liittotasavallassa "Rechtsbeschwerdellä",

- Irlannissa oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakukeinolla "Supreme Courtilta",

- Itävallassa "revisionsrekursilla",

- Portugalissa "recurso restrito à matéria de direitolla",

- Suomessa valittamalla "korkeimmalta oikeudelta"/"genom besvär hos högsta domstolen",

- Ruotsissa valittamalla "Högsta domstolenilta",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhdellä ainoalla oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakukeinolla.

27 artikla Asian käsittelyn keskeyttäminen

1. Tuomioistuin, jolta muutosta on haettu, voi muutoksenhakijan pyynnöstä keskeyttää asian käsittelyn, jos tuomioon on siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu, haettu muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin tai jos sellaisen muutoksenhakukeinon käyttämiselle säädetty aika ei ole vielä kulunut umpeen. Viimeksi mainitussa tapauksessa tuomioistuin voi määrätä ajan, jonka kuluessa muutosta on haettava.

2. Jos tuomio on annettu Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on jokaista siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu, käytettävissä olevaa muutoksenhakukeinoa pidettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuna varsinaisena muutoksenhakukeinona.

28 artikla Muutoksenhakutuomioistuin täytäntöönpanohakemuksen hylkäävän päätöksen osalta

1. Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus on hylätty, se, jolta hakija voi hakea muutosta, on:

- Belgiassa "Cour d'appel" tai "Hof van beroep",

- Tanskassa "landsret",

- Saksan liittotasavallassa "Oberlandesgericht",

- Kreikassa "Åöåôåßï",

- Espanjassa "Audiencia Provincial",

- Ranskassa "Cour d'appel",

- Irlannissa "High Court",

- Italiassa "Corte d'appello",

- Luxemburgissa "Cour d'appel",

- Alankomaissa "gerechtshof",

- Itävallassa "Bezirksgericht",

- Portugalissa "Tribunal da Relação",

- Suomessa "hovioikeus"/"hovrätt",

- Ruotsissa "Svea hovrätt",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

a) Englannissa ja Walesissa "High Court of Justice",

b) Skotlannissa "Court of Session",

c) Pohjois-Irlannissa "High Court of Justice".

2. Muutoksenhakemusta käsittelevän tuomioistuimen on varattava vastapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi. Jos kyseinen henkilö jää pois, sovelletaan 10 artiklan määräyksiä.

29 artikla Muutoksenhaku muutoksenhakemuksen johdosta annettuun päätökseen

Edellä 28 artiklassa tarkoitetun muutoksenhakemuksen johdosta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta ainoastaan:

- Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa kassaatiovalituksella,

- Tanskassa valittamalla "Højesteretiltä" "Procesbevillingsnævnetin" luvalla,

- Saksan liittotasavallassa "Rechtsbeschwerdellä",

- Irlannissa oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakukeinolla "Supreme Courtilta",

- Itävallassa "revisionrekursilla",

- Portugalissa "recurso restrito à matéria de direitolla",

- Suomessa valittamalla "korkeimmalta oikeudelta"/"genom besvär hos högsta domstolen",

- Ruotsissa valittamalla "Högsta domstolenilta",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhdellä ainoalla oikeuskysymykseen rajoittuvalla muutoksenhakukeinolla.

30 artikla Osittainen täytäntöönpano

1. Jos tuomiolla on ratkaistu useampia vaatimuksia ja jos täytäntöönpanoa ei voida sallia kaikkien vaatimusten osalta, tuomioistuimen on sallittava täytäntöönpano yhden tai useamman vaatimuksen osalta.

2. Hakija voi pyytää tuomion osittaista täytäntöönpanoa.

31 artikla Oikeusapu

1. Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu, täytäntöönpanon hakijalle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu tai hänet on vapautettu kulujen tai maksujen suorittamisesta, on hänelle myös 21-24 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä myönnettävä maksuton oikeusapu ja vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta niin laajalti kuin se on mahdollista sen jäsenvaltion lain mukaan, johon pyyntö on osoitettu.

2. Se, joka pyytää Tanskan hallintoviranomaisen antaman tuomion täytäntöönpanoa, voi siinä jäsenvaltiossa, johon pyyntö on osoitettu, olla oikeutettu 1 kohdassa tarkoitettuihin etuihin, jos hän esittää Tanskan oikeusministeriön todistuksen siitä, että taloudelliset edellytykset saada kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta hänen osaltaan ovat olemassa.

32 artikla Vakuus, takuu tai talletus

Asianosaiselta, joka jäsenvaltiossa pyytää toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpanoa, ei saa vaatia vakuutta, takuuta, talletusta tai muuta senkaltaista suoritusta sillä perusteella, että hän on ulkomaalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa siinä jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa pyydetään.

III JAKSO YHTEISET MÄÄRÄYKSET

33 artikla Asiakirjat

1. Asianosaisen, joka vaatii tuomion tunnustamista tai sen tunnustamatta jättämistä tai pyytää sen täytäntöönpanoa, on annettava

a) tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen alkuperäisyyden toteamiseksi,

b) tarvittaessa asiakirja, josta ilmenee, että hakijalle on myönnetty oikeusapu tai maksuton oikeudenkäynti siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu.

2. Jos tuomio on annettu poisjäänyttä asianosaista vastaan, tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyytävän asianosaisen on lisäksi toimitettava

a) alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä asiakirja, josta ilmenee, että haastehakemus tai vastaava asiakirja on annettu poisjääneelle asianosaiselle tiedoksi, tai

b) asiakirja, josta ilmenee, että vastaaja on yksiselitteisesti hyväksynyt tuomion.

3. Henkilön, joka hakee 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muutosta siviilisäätyä koskeviin jäsenvaltion rekisteritietoihin, on niin ikään annettava asiakirja, josta ilmenee, että tuomioon ei saa hakea muutosta sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa tuomio on annettu.

34 artikla Muut asiakirjat

Asianosaisen, joka pyytää täytäntöönpanoa, on lisäksi annettava asiakirjat, joista ilmenee, että päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa tuomio on annettu, ja että se on annettu tiedoksi.

35 artikla Asiakirjojen puuttuminen

1. Jollei 33 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ole annettu, tuomioistuin voi asettaa asiakirjojen antamiselle määräajan tai hyväksyä sanotuissa kohdissa tarkoitettuja asiakirjoja vastaavia muita asiakirjoja tai, jos se pitää asiaa riittävästi selvitettynä, vapauttaa asiakirjan antamisvelvollisuudesta.

2. Tuomioistuimen vaatimuksesta asiakirjoista on annettava käännös. Käännöksen tulee olla sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen jossakin jäsenvaltiossa kelpoisuus.

36 artikla Laillistaminen tai vastaava muodollisuus

Edellä 33 ja 34 artiklassa sekä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen samoin kuin asianajovaltakirjan osalta ei saa vaatia laillistamista tai vastaavaa muodollisuutta.

IV OSASTO SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

37 artikla

1. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu ja sellaisiin sovintoihin, jotka tuomioistuin on hyväksynyt asian käsittelyn aikana sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on annettu, sekä, jos tuomion tai virallisten asiakirjojen tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyydetään siinä jäsenvaltiossa, johon pyyntö on osoitettu.

2. Tuomiot, jotka on annettu sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan sen jäsenvaltion, jossa tuomio on annettu, ja sen jäsenvaltion välillä, johon pyyntö on osoitettu, ja jotka on annettu ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa vireille pannuissa asioissa, tunnustetaan ja pannaan kuitenkin täytäntöön III osaston määräysten mukaisesti, jos sovelletut toimivaltasäännökset vastaavat joko tämän yleissopimuksen II osaston määräyksiä tai sellaisen sopimuksen määräyksiä, joka asian tullessa vireille oli voimassa kyseisten valtioiden välillä.

V OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET

38 artikla Suhde muihin yleissopimuksiin

1. Jollei tämän yleissopimuksen 37 ja 40 artiklasta ja tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tämä yleissopimus korvaa voimaan tullessaan sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden osalta ne yleissopimukset, jotka on tehty kahden tai useamman jäsenvaltion välillä ja jotka koskevat tällä yleissopimuksella säänneltyjä asioita.

2. a) Tehdessään 47 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen Ruotsi, Tanska ja Suomi voivat ilmoittaa, että avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävää Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehtyä sopimusta sekä siihen liittyvää lisäpöytäkirjaa sovelletaan kokonaisuudessaan tai osittain näiden valtioiden keskinäisissä suhteissa tämän yleissopimuksen määräysten sijasta. Kyseinen ilmoitus voidaan peruuttaa kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa.

b) Euroopan unionin kansalaisten kansallisuudesta riippumattoman, tasa-arvoisen kohtelun periaatetta noudatetaan ja tätä valvoo Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tämän yleissopimuksen tulkitsemisesta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tehdyssä pöytäkirjassa määrättyjen sääntöjen mukaisesti.

c) Kaikki a alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden väliset sopimukset, jotka koskevat tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvia asioita, voidaan tulevaisuudessa tehdä vain, jos niissä olevat toimivaltasäännöt ovat tämän yleissopimuksen mukaiset.

d) Tuomiot, jotka on annettu a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaneessa Pohjoismaassa tämän yleissopimuksen II osaston määräystä vastaavan toimivaltamääräyksen nojalla, tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muissa jäsenvaltioissa yleissopimuksen III osaston määräysten mukaisesti.

3. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan jäsenvaltiot eivät saa tehdä tai soveltaa keskinäisiä sopimuksia muuten kuin yleissopimuksen määräyksien täydentämiseksi tai siihen sisältyvien periaatteiden soveltamisen helpottamiseksi.

4. Jäsenvaltiot toimittavat tämän yleissopimuksen tallettajalle:

a) jäljennöksen 2 kohdan a ja c alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista ja niiden täytäntöönpanoa koskevasta yhdenmukaisesta lainsäädännöstä, ja

b) tiedon tällaisen sopimuksen tai yhdenmukaisen lainsäädännön irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

39 artikla Suhde tiettyihin monenvälisiin yleissopimuksiin

Sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden suhteissa tällä yleissopimuksella on etusija seuraaviin yleissopimuksiin nähden, niiltä osin kuin ne koskevat tällä yleissopimuksella säänneltyjä asioita:

- alaikäisten suojelun suhteen toimivaltaisista viranomaisista ja sovellettavasta lainsäädännöstä 5 päivänä lokakuuta 1961 tehty Haagin yleissopimus,

- avioliittojen pätevyyttä koskevien päätösten tunnustamisesta 8 päivänä syyskuuta 1967 tehty Luxemburgin yleissopimus,

- avioerojen ja asumuserojen tunnustamista koskeva 1 päivänä kesäkuuta 1970 tehty Haagin yleissopimus,

- lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja lasten palauttamisesta 20 päivänä toukokuuta 1980 tehty eurooppalainen yleissopimus,

- toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tunnustamisesta, täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä lasten huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa 19 päivänä lokakuuta 1996 tehty Haagin yleissopimus, edellyttäen, että lapsen asuinpaikka on jäsenvaltiossa.

40 artikla Voimassaolo

1. Edellä 38 ja 39 artiklassa mainitut sopimukset ja yleissopimukset ovat edelleen voimassa sellaisissa asioissa, joissa tätä yleissopimusta ei sovelleta.

2. Ne ovat edelleen voimassa myös niiden tuomioiden osalta, jotka on annettu, ja niiden virallisten asiakirjojen osalta, jotka on laadittu ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa.

41 artikla Jäsenvaltioiden väliset sopimukset

Edellä 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisesti annetut tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, jotka eivät ole näiden sopimusten osapuolia, edellyttäen, että tuomiot on annettu II osaston mukaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta III osastossa määrättyjen tunnustamatta jättämisen perusteiden soveltamista.

42 artikla Pyhän istuimen kanssa tehdyt sopimukset

1. Tämä yleissopimus ei rajoita Vatikaanissa 7 päivänä toukokuuta 1940 allekirjoitetun Pyhän istuimen ja Portugalin tasavallan välillä tehdyn kansainvälisen sopimuksen (konkordaatti) soveltamista.

2. Edellisessä kohdassa mainitun sopimuksen mukaisesti tehty päätös avioliiton mitättömäksi julistamisesta tunnustetaan jäsenvaltioissa tämän yleissopimuksen III osastossa määrätyin edellytyksin.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, sovelletaan myös seuraaviin Pyhän istuimen kanssa tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin (konkordaatteihin):

- Italian tasavallan ja Pyhän istuimen välillä 11 päivänä helmikuuta 1929 tehty concordato lateranense, sellaisena kuin se on muutettuna Roomassa 18 päivänä helmikuuta 1984 allekirjoitetulla sopimuksella ja sen lisäpöytäkirjalla,

- Pyhän istuimen ja Espanjan valtion välillä oikeusasioista 3 päivänä tammikuuta 1979 tehty sopimus.

4. Jäsenvaltiot lähettävät tämän yleissopimuksen tallettajalle

a) jäljennöksen 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista,

b) kyseisiä sopimuksia koskevat irtisanomiset tai muutokset.

43 artikla 8 artiklan mukaisten tuomioiden tunnustamatta ja täytäntöönpanematta jättäminen

Tämä yleissopimus ei estä jäsenvaltiota sitoutumasta yhteisön ulkopuoliseen valtioon nähden tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevassa yleissopimuksessa toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamatta jättämiseen silloin, kun 8 artiklan mukaisessa tapauksessa tuomio on voinut perustua ainoastaan muihin kuin 2-7 artiklassa määriteltyihin toimivaltaperusteisiin.

44 artikla Jäsenvaltiot, joissa on kaksi tai useampia oikeusjärjestelmiä

Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on kaksi oikeusjärjestelmää tai säännöstöä tai useita oikeusjärjestelmiä tai säännöstöjä, joita sovelletaan sen eri alueilla tämän yleissopimuksen soveltamisalaan liittyvissä asioissa:

a) viittauksella asuinpaikkaan tässä jäsenvaltiossa tarkoitetaan viittausta asuinpaikkaan alueella;

b) viittauksella kansallisuuteen tarkoitetaan viittausta jäsenvaltion lainsäädännössä määrättyyn alueeseen;

c) viittauksella jäsenvaltioon, jonka viranomaisen käsiteltäväksi on saatettu avioero tai asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva hakemus, tarkoitetaan viittausta alueeseen, jonka viranomaisen käsiteltävänä tällainen hakemus on;

d) viittauksella jäsenvaltion sääntöihin tarkoitetaan viittausta sen alueen sääntöihin, jossa toimivaltaan, tunnustamiseen tai täytäntöönpanoon vedotaan.

VI OSASTO EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

45 artikla

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisuja tämän yleissopimuksen tulkinnasta 28 päivänä toukokuuta 1998 annetulla Euroopan unionin neuvoston säädöksellä vahvistetun pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

VII OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET

46 artikla Julistukset ja varaumat

1. Tähän yleissopimukseen ei voida tehdä varaumia, tämän kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan soveltamista.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, tätä yleissopimusta sovelletaan ottaen huomioon siihen liitetyt Irlannin ja Italian julistukset.

3. Asianomainen jäsenvaltio voi milloin hyvänsä peruuttaa tällaisen julistuksen kokonaan tai osittain. Tällaisen julistuksen voimassaolo päättyy yhdeksänkymmenen päivän kuluttua peruutuksesta tallettajalle annetun ilmoituksen jälkeen.

47 artikla Hyväksyminen ja voimaantulo

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän yleissopimuksen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tallettajalle valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisten, tämän yleissopimuksen hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3. Tämä yleissopimus ja siihen tehdyt 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutokset tulevat voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viimeisenä tämän muodollisuuden suorittanut valtio, joka on Euroopan unionin jäsen neuvoston antaessa säädöksensä tämän yleissopimuksen tekemisestä, on tehnyt 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

4. Ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa jäsenvaltio voi 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta antaessaan tai milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa, että sen osalta yleissopimusta, lukuun ottamatta sen 45 artiklaa, sovelletaan sen suhteissa muihin saman ilmoituksen tehneisiin jäsenvaltioihin. Ilmoitus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua sen tallettamisesta.

48 artikla Liittyminen

1. Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Tämän yleissopimuksen teksti, joka on laadittu yleissopimukseen liittyvän jäsenvaltion kielellä tai kielillä neuvostossa, on todistusvoimainen.

3. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

4. Tämä yleissopimus tulee voimaan siihen liittyneen jäsenvaltion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua sen liittymiskirjan tallettamispäivästä, tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä, jos se ei vielä ole tullut voimaan edellä mainitun yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

5. Jos tämä yleissopimus ei ole tullut voimaan päivänä, jona liittyvä jäsenvaltio tallettaa liittymiskirjansa, liittyvään jäsenvaltioon sovelletaan 47 artiklan 4 kohtaa.

49 artikla Muutokset

1. Kukin jäsenvaltio ja komissio voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen. Muutosehdotukset toimitetaan tallettajalle, joka ilmoittaa niistä neuvostolle.

2. Neuvosto laatii muutokset ja suosittaa niiden hyväksymistä jäsenvaltioille niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti. Näin hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 47 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti.

3. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 21 artiklan 1 kohdassa, 26 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa ja 29 artiklassa tarkoitettujen tuomioistuimien ja muutoksenhakukeinojen luetteloa voidaan kuitenkin muuttaa neuvoston päätöksellä.

50 artikla Tallettaja ja julkaiseminen

1. Neuvoston pääsihteeri on tämän yleissopimuksen tallettaja.

2. Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

a) hyväksymiset ja liittymiset,

b) yleissopimuksen voimaantulopäivän,

c) 2 artiklan 2 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdassa, 46 artiklassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sekä niiden muutokset tai peruuttamiset,

d) 49 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut muutokset tähän yleissopimukseen.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende maj nitten hundrede og otteoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertachtundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá. ¸êáóôï êåßìåíï åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêü, ôï äå ðñùôüôõðï áõôü êáôáôßèåôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, ar an ochtú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a hocht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio millenovecentonovantotto, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede; l'esemplare è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei negentienhonderd achtennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Maio de mil novecentos e noventa e oito, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé cada um dos textos, ficando esse exemplar depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä yhtenä kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen ja joka talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj nittonhundranittioåtta i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>VIITTAUS KAAVIOON>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por el Gobierno del Reino de España

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement de la République française

>VIITTAUS KAAVIOON>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Per il governo della Repubblica italiana

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>VIITTAUS KAAVIOON>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Republik Österreich

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pelo Governo da República Portuguesa

>VIITTAUS KAAVIOON>

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

På svenska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

IRLANNIN JULISTUS, JOKA LIITETÄÄN YLEISSOPIMUKSEEN

Sen estämättä, mitä tässä yleissopimuksessa määrätään, Irlanti voi säilyttää oikeutensa kieltäytyä tunnustamasta toisessa jäsenvaltiossa saadun avioeron silloin, kun avioero on siellä saatu asianosaisen tai asianosaisten tahallisesti harhautettua kyseessä olevan jäsenvaltion tuomioistuinta sellaisessa sen toimivallan edellytyksiä koskevassa asiassa, jonka vuoksi avioeron tunnustaminen olisi ristiriidassa Irlannin valtiosäännön kanssa.

Tämä julistus on voimassa viisi vuotta. Se voidaan uudistaa joka viides vuosi.

YLEISSOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄ, 38 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISEN ILMOITUKSEN TEKEMISEEN OIKEUTETUN POHJOISMAISEN JÄSENVALTION JULISTUS

Avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän lisäpöytäkirjan soveltaminen on yhdenmukaista perussopimuksen K.7-artiklan kanssa, sillä sopimus ei estä kiinteämmän yhteistyön toteuttamista kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, jos kyseinen yhteistyö ei ole ristiriidassa sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön kanssa eikä haittaa sitä.

Ne sitoutuvat olemaan soveltamatta keskinäisissä suhteissaan vuoden 1931 pohjoismaisen sopimuksen 7 artiklan 2 kohtaa sekä tarkastelemaan lähiaikoina mainitun sopimuksen puitteissa sovellettavia toimivaltaperusteita tämän yleissopimuksen 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun periaatteen perusteella.

Yhdenmukaisten lakien puitteissa käytettyjä hylkäämisperusteita sovelletaan käytännössä yhdenmukaisesti tämän yleissopimuksen III osaston perusteiden kanssa.

ITALIAN VALTUUSKUNNAN JULISTUS, JOKA LIITETÄÄN YLEISSOPIMUKSEEN

Yleissopimuksen 42 artiklan suhteen Italia pidättää itsellään oikeuden Portugalin kirkollisten tuomioistuimien päätösten osalta noudattaa menettelyjä ja suorittaa tarkastuksia, joista kirkollisten tuomioistuinten vastaavanlaisten päätösten osalta säädetään sen omassa oikeusjärjestelmässä Pyhän istuimen kanssa tekemiensä sopimusten perusteella.

Lausuma, joka merkittiin neuvoston pöytäkirjaan oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 28.-29. toukokuuta 1998 pidetyssä istunnossa tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa avioliittoasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisen yhteydessä (98/C 221/02)

Neuvosto on tietoinen siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjen ratkaisupyyntöjen pitkällä käsittelyajalla saattaa olla haitallisia vaikutuksia perheoikeuden alalla, ja korostaa, että keinoja kyseisten pyyntöjen käsittelyajan lyhentämiseksi olisi tutkittava mahdollisimman pian; neuvosto ehdottaa, että kyseisen tutkimuksen toteuttaisi neuvoston toimivaltainen elin yhdessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa.

Top