EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0520(01)

Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä marraskuuta 1996, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklaan perustuvasta pöytäkirjasta, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla

OJ C 151, 20.5.1997, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 51 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 180 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 180 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 91 - 91

31997F0520(01)

Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä marraskuuta 1996, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklaan perustuvasta pöytäkirjasta, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla

Virallinen lehti nro C 151 , 20/05/1997 s. 0001 - 0014


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 29 päivänä marraskuuta 1996,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklaan perustuvasta pöytäkirjasta, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla (97/C 151/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

katsoo K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määrättävän, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyissä yleissopimuksissa voidaan määrätä, että yhteisön tuomioistuimella on toimivalta, näissä sopimuksissa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, tulkita yleissopimusten määräyksiä ja ratkaista niiden soveltamista koskevat erimielisyydet,

ON PÄÄTTÄNYT tehdä pöytäkirjan, jonka teksti on tämän säädöksen liitteenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänä päivänä allekirjoittaneet,

SUOSITTAA jäsenvaltioille pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston puolesta

N. OWEN

Puheenjohtaja

LIITE

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty PÖYTÄKIRJA, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla

KORKEAT SOPIMUSPUOLET

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään yleissopimukseen:

1 artikla

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on tässä pöytäkirjassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti toimivalta antaa ennakkoratkaisuja Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja tähän yleissopimukseen liittyvän, 27 päivänä syyskuuta 1996 laaditun pöytäkirjan (1), jäljempänä `ensimmäisen pöytäkirjan`, tulkinnasta.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antaa ennakkoratkaisuja Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja tähän yleissopimukseen liittyvän ensimmäisen pöytäkirjan tulkinnasta jäljempänä 2 kohdan a tai b alakohdassa määritettyjen edellytysten mukaisesti julistuksessa, jonka ne voivat antaa joko tämän pöytäkirjan allekirjoitushetkellä tai minä tahansa muuna ajankohtana sen jälkeen.

2. Jäsenvaltio, joka antaa julistuksen tämän artiklan 1 kohdan nojalla, voi mainita joko, että

a) jokainen kyseisen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua sellaisesta käsiteltävänään olevaan asiaan liittyvästä kysymyksestä, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän ensimmäisen pöytäkirjan tulkintaa, jos tämä tuomioistuin katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta se voisi antaa asiassa päätöksen;

tai että

b) jokainen kyseisen jäsenvaltion tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua sellaisesta käsiteltävänään olevaan asiaan liittyvästä kysymyksestä, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tai siihen liittyvän ensimmäisen pöytäkirjan tulkintaa, jos tämä tuomioistuin katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta asiasta voidaan antaa päätös.

3 artikla

1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä sovelletaan.

2. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön nojalla jokainen jäsenvaltio on oikeutettu jättämään vastineita tai kirjallisia huomautuksia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 1 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa riippumatta siitä, onko se antanut julistuksen 2 artiklan mukaisesti.

4 artikla

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän pöytäkirjan valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava talteenottajalle valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisten, tämän pöytäkirjan hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen sekä kaikista 2 artiklan mukaisesti annetuista julistuksista.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viimeinen niistä valtioista, jotka olivat Euroopan unionin jäseniä neuvoston hyväksyessä tämän pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen, teki 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Se tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan samanaikaisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen kanssa.

5 artikla

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Liittymisasiakirjat talletetaan talteenottajan haltuun.

3. Tämän pöytäkirjan teksti, joka on laadittu pöytäkirjaan liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvostossa, on todistusvoimainen.

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan siihen liittyneen valtion osalta, kun on kulunut yhdeksänkymmentä päivää sen liittymisasiakirjan tallettamispäivästä, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos se ei vielä ole tullut voimaan edellä mainitun yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

6 artikla

Jokaisen valtion, josta tulee Euroopan unionin jäsen ja joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen kyseisen yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti, on hyväksyttävä tämän pöytäkirjan määräykset.

7 artikla

1. Jokainen jäsenvaltio, joka on korkea sopimuspuoli, voi ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan. Kaikki muutosehdotukset toimitetaan talteenottajalle, joka välittää ne neuvostolle.

2. Neuvosto tekee muutokset ja suosittaa jäsenvaltioille niiden hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

3. Tällä tavalla tehdyt muutokset tulevat voimaan 4 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan talteenottaja.

2. Talteenottaja julkaisee tätä pöytäkirjaa koskevat ilmoitukset, asiakirjat tai tiedoksiannot Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en un único ejemplar, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åííÝá Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, ãáëëéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá. ¼ëá ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ.

Done at Brussels, this twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six, in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Griekse, de Ierse, de italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis, exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka texter är lika giltiga.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>VIITTAUS KAAVIOON>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por el Gobierno del Reino de España

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement de la République française

>VIITTAUS KAAVIOON>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Per il governo della Repubblica italiana

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>VIITTAUS KAAVIOON>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Republik Österreich

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pelo Governo da República Portuguesa

>VIITTAUS KAAVIOON>

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

På svenska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

(1) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 1.

JULISTUS Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja kyseisen yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan samanaikaisesta hyväksymisestä

Neuvostossa kokoontuvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat,

allekirjoittaessaan säädöstä pöytäkirjasta, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla,

haluavat varmistaa mainitun yleissopimuksen mahdollisimman tehokkaan ja yhdenmukaisen tulkinnan sen voimaantulosta lähtien,

ilmoittavat, että ne ovat valmiita toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja sen tulkintaa koskevan pöytäkirjan kansallisten hyväksymismenettelyjen saattamiseksi päätökseen samanaikaisesti ja mahdollisimman pian.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes firman la presente declaración.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Erklärung gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá äÞëùóç.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze verklaring hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final da presente declaração.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna förklaring.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åííÝá Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.

Fatto a Bruxelles, addí ventinove novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>VIITTAUS KAAVIOON>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por el Gobierno del Reino de España

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement de la République française

>VIITTAUS KAAVIOON>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Per il governo della Repubblica italiana

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>VIITTAUS KAAVIOON>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Regierung der Republik Österreich

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pelo Governo da República Portuguesa

>VIITTAUS KAAVIOON>

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

På svenska regeringens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti annettu julistus

Jäljempänä mainitut valtiot hyväksyvät tämän pöytäkirjan allekirjoitushetkellä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan 2 artiklassa määrättyjen sääntöjen mukaisesti:

Ranskan tasavalta, Irlanti ja Portugalin tasavalta 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrättyjen sääntöjen mukaisesti;

Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyjen sääntöjen mukaisesti.

JULISTUS

Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta ja Itävallan tasavalta pidättävät itselleen oikeuden määrätä sisäisessä lainsäädännössään, että Euroopan taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän ensimmäisen pöytäkirjan tulkintaa koskevan kysymyksen tullessa esille sellaisessa kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, kyseisen tuomioistuimen on saatettava asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tanskan kuningaskunnan ja Espanjan kuningaskunnan osalta julistus/julistukset annetaan hyväksymishetkellä.

Top