EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995IR0376

Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission vihreä kirja 'Euroopan unionin merkitys matkailussa'"

CdR 376/95

OJ C 126, 29.4.1996, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995IR0376

Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission vihreä kirja 'Euroopan unionin merkitys matkailussa'" CdR 376/95

Virallinen lehti nro C 126 , 29/04/1996 s. 0024


Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission vihreä kirja `Euroopan unionin merkitys matkailussa`"

(96/C 126/05)

Komissio päätti 24. huhtikuuta 1995 pyytää Euroopan unionin perustamissopimuksen 198 c artiklan mukaisesti alueiden komitealta lausuntoa Euroopan unionin merkitystä matkailussa käsittelevästä vihreästä kirjasta.

Alueiden komitea päätti 19. heinäkuuta 1995 laatia pyydetyn lausunnon. Valmistelutyö annettiin alavaliokunta 2:n "Matkailu ja maaseutu" vastuulle. Esittelijäksi nimitettiin Bent Hansen.

Alavaliokunta 2 antoi lausuntonsa 6. syyskuuta 1995.

Alueiden komitea hyväksyi 15. 16. marraskuuta 1995 pitämässään täysistunnossa (marraskuun 16. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

Johdanto

Alueiden komitea viittaa 2. helmikuuta 1995 antamaansa lausuntoon aiheesta "EU:n maaseudun matkailun kehittämispolitiikka" (CdR 6/95 fin),

Alueiden komitea kiinnittää huomiota siihen, että

työllisyyden, lisääntyneen vapaa-ajan, elintason ja teknologian nykyiset tarpeet ja mahdollisuudet tekevät matkailusta tulevaisuuden elinkeinon,

matkailu voi auttaa taloudellista ja alueellista kehitystä ja monimuotoisuutta,

matkailu voi lisätä taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta sekä vähentää alueellisia vääristymiä, ja että

monien paikallisten ja alueellisten viranomaisten vastuualue koskettaa matkailualaa.

Yleistä

1. Alueiden komitea

on tyytyväinen vihreän kirjan yhteenvetoon yhteisön tähänastisista toimista matkailualalla ja matkailun kehityksen moninaisista yhteyksistä useisiin yhteisön toimintalinjoihin ja -keinoihin,

huomauttaa, että ottaen huomioon paikallisten ja alueellisten viranomaisten ratkaisevan vastuun matkailun kehittämisestä tuntuisi mielekkäältä täydentää paikallisia ja alueellisia viranomaisia käsittelevää esitystä vihreän kirjan 3. liitteessä, ja ilmoittaa olevansa valmis hankkimaan jäsentensä kautta tähän tarvittavan materiaalin,

kiittää myös sen selkeää analyysia yhteisön toimien matkailua edistävästä lisäpanoksesta sekä EU:n merkityksen erilaisista tulevaisuudennäkymistä, ja

kiittää komissiota vihreän kirjan aloittaman laajan kuulemisprosessin johdosta.

Yhteisön tulevien matkailua edistävien toimien tavoitteet

2. Alueiden komitea korostaa, että tuonnempana mainittujen EU:n "toimien" on oltava läheisyysperiaatteen mukaisia.

Alueiden komitea korostaa, että on tarpeen selvittää ja määrittää yhteisön tavoitteet matkailualalla sekä analysoida mahdollisuudet saavuttaa ne jo olevien toimintalinjojen koordinoidulla käytöllä.

Alueiden komitea kehottaa komissiota tekemään tätä koskevia ehdotuksia.

3. Alueiden komitea katsoo, että yhteisön tavoitteena matkailun alalla tulee olla taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys, josta hyötyvät pitkällä aikavälillä sekä matkailijat että elinkeinoelämä ja paikallinen väestö.

Alueiden komitea on tämän vuoksi yhtä mieltä siitä, että yhteisön matkailua koskevien toimien tärkeimpiä tavoitteita on ottaa huomioon sekä matkailu elinkeinona että matkailijat kuluttajina.

Alueiden komitea painottaa kuitenkin, että on myös kolmas ryhmä, joka on otettava huomioon matkailua kehitettäessä, nimittäin matkailijoita vastaanottavien alueiden asukkaat.

4. Alueiden komitean mielestä on keskeistä, että kuten muillekin elinkeinoille, myös matkailuteollisuudelle laaditaan sääntökehys ja että sillä on vapaasti käytössään talouspoliittisia välineitä, jotka auttavat yhtenäistämään kilpailuedellytyksiä ja luovat kasvua sekä työpaikkoja.

Jos suinkin mahdollista, matkailualan toimien tulee olla kiinteä osa monipuolisempaa ja syvälle juurtunutta taloudellista kehitysstrategiaa.

5. Alueiden komitea korostaa lopuksi, että yhteisön tulee ottaa aikaisessa vaiheessa mukaan alueelliset ja paikalliset osapuolet, kuten matkailun kehittämisestä päävastuun kantavat viranomaiset ja yritykset.

Yhteistyö ja kumppanuus

6. Alueiden komitea huomauttaa, että matkailu on sekä poliittisessa että käytännöllisessä mielessä äärimmäisen monimutkainen alue:

sen kaupalliset toimijat ulottuvat pienistä ja keskisuurista yrityksistä aina monikansallisiin hotelliketjuihin ja lentoyhtiöihin,

samoin itse tuote vaihtelee kaupunkimatkailusta ja suurista turisimin kansainvälisistä vetonauloista pyöräily- ja maaseutumatkailuun,

kuluttajilla on erilaisia taloudellisia mahdollisuuksia ja makutottumuksia,

matkailualueiden paikallinen väestö ei muodosta yhtenäistä ryhmää: jotkut elävät matkailusta, joidenkin mielestä taas matkailu ehkä vahingoittaa paikallista ympäristöä ja kulttuuria,

viranomaisilla on monilla aloilla matkailua koskevaa toimivaltaa.

7. Tämän vuoksi alueiden komitea katsoo, että matkailun myönteinen kehitys edellyttää yhteistyötä kaikilla unionin tasoilla:

yksityisten matkailutuotteiden ja -palvelujen tuottajien välillä,

julkisten ja yksityisten matkailualasta vastaavien osapuolien välillä,

unionin eri tasojen, so. komission, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten välillä,

unionin hallintotasojen eri aloilla: paikallis- ja aluehallinnon eri osastojen, jäsenvaltioiden ministeriöiden sekä komission hallintoalojen välillä.

8. Alueiden komitea korostaa, että kaikkien näiden tasojen välisten kumppanuussopimusten kautta toteutuva yhteistyö lisää jokaisen toimen arvoa.

Alueiden komitea huomauttaa myös, ettei ole yhtä toimijaa, joka voisi määrittää tarpeellisen yhteistyön muodot ja vastata sen sekä toivotun myönteisen kehityksen toteuttamisesta. Vastuu tästä on yhteinen, mutta viranomaiset voivat olla keskeisessä osassa virittämällä matkailualan yhteistyötä, varmistamalla yleisen edun huomioon ottamisen matkailua kehitettäessä sekä kartuttamalla edelleen sellaisia julkisia hyödykkeitä kuin luontoalueita, kulttuuriperintöä, vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä liikenneinfrastruktuuria.

9. Alueiden komitea haluaa erityisesti tähdentää alueellisten ja paikallisten viranomaisten mahdollisuuksia esittää pääosaa kumppanuus- ja yhteistyösopimusten solmimisessa matkailun tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi. Vaaleilla valitut alue- ja kunnallisneuvostot ja muut elimet ovat jo nyt ottaneet laajalti vastuulleen alueelliset ja paikalliset matkailustrategiat, jotka kokonaisuutena muodostavat perustan kestävän matkailun yhteiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Alueiden komitea pyytää komissiota ryhtymään toimivaltuuksiensa rajoissa välittömiin toimiin alueiden välisen ja paikallisen yhteistyön lisäämiseksi matkailualalla. Näin komissio voi vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten asemaa aloitteentekijänä sekä koko Euroopan alueella matkailualan kehittämiseksi työskentelevien toimintaa.

10. Alueiden komitean mielestä ei tule unohtaa, että yrityksiä, maita, alueita ja seutuja kannustetaan kehittämään turismia matkailijoista käytävän terveen kilpailun avulla.

EU:n merkitys matkailulle tulevaisuudessa

11. Alueiden komitea arvioi, että entistä aktiivisemmat ja paremmin koordinoidut EU:n toimet ovat tarpeen matkailun dynaamisen kehityksen ja mahdollisuuksien vuoksi sekä varsinkin sen takia, että matkailulla on monisyiset yhteydet moniin unionin vastuualueisiin.

12. Alueiden komitea ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että nykyisten yhteisön toimintalinjojen lisäksi tarvitaan yhteisön matkailupolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tästä huolimatta on välttämätöntä, että yhteisön tasolla toteutettavat toimet perustuvat selkeään ja johdonmukaiseen perustaan, joka varmistaa toimien tarpeellisen lakioikeutuksen ja sen myötä kokonaisuuden koordinoinnin ja tehokkuuden.

13. Alueiden komitea painottaa, että unionin toimien matkailualalla tulee olla läheisyysperiaatteen mukaisia. Sitäpaitsi yritys luoda yhtenäistä mielikuvaa Euroopasta voi ainoastaan hämärtää yksilöllisiä ja kulttuurisia ominaispiirteitä, joita paikalliset ja alueelliset viranomaiset tällä hetkellä korostavat kohdemarkkinoinnissaan. Tämän vuoksi alueiden komitea painottaa, että unioni ei voi vastata matkailun markkinoinnista, jonka tulee kuulua paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten ja järjestöjen vastuulle.

Yhteisön toimien tulee lisäksi ottaa huomioon yhteisön alueiden erilaiset olot, oli kyseessä sitten maaseutu tai vuoristo- ja rannikkoalueet, ja niiden matkailun kannalta arvokkaat ympäristölliset ja kulttuuriset erityispiirteet.

14. Alueiden komitea katsoo, että unionin tasolla toteutettavista toimista saadaan suurin hyöty, kun ne yhdistetään seuraaviin kolmeen seikkaan: 1) toimien sisäinen koordinointi komission pääosastojen välillä, 2) kansallisia, alueellisia ja paikallisia strategioita täydentävät toimet ja 3) ideat ja tuki paikallisille ja alueellisille aloitteille.

15. Alueiden komitea korostaa eri alojen koordinointia komission elinten välillä, sillä vastuu vihreän kirjan kappaleessa A II luetelluista monista matkailulle merkittävistä politiikan aloista on hajautettu.

Alueiden komitea toivoo, että yhteisön tavoitteet matkailualalla integroidaan yhteisön muita aloja koskevan politiikan suunnitteluun ja toteutukseen; näitä aloja ovat ympäristö, kulttuuri, pk-yritykset, sisämarkkinat, tutkimus ja teknologia, liikenne ja koulutus.

Alueiden komitea toivoo, että selvien tavoitteiden asettaminen matkailualalle voisi auttaa ymmärtämään, kuinka tärkeää on ottaa matkailu huomioon laadittaessa ja toteutettaessa toimintasuunnitelmia sekä ohjelmia tällä ja muillakin aloilla.

On myös laadittava sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja, jotka takaavat matkailualan tavoitteille niille kuuluvan aseman.

16. Alueiden komitea tähdentää, että matkailu tulee rinnastaa muihin elinkeinoihin suhteessa yhteisön rakennerahastoihin, ja huomauttaa, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat taata rakennerahastojen ja kansallisten varojen koordinoidun käytön matkailun edistämiseen.

Alueiden komitean mielestä on myös tärkeää, että taataan mahdollisimman tiivis yhteys yhteisön yleisten matkailualan tavoitteiden sekä rakennerahastojen toimien välillä, mutta niin, että yhteisön paikallisesti ja alueellisesti tukemien aloitteiden lähtökohtana ovat aina paikalliset ja alueelliset tarpeet ja tavoitteet.

17. Alueiden komitea korostaa, että yhteisön matkailualaa koskevat toimintasuunnitelmat tarjoavat arvokkaan mahdollisuuden kokeiluihin ja tietämyksen kartuttamiseen.

Toimintasuunnitelmat eivät kuitenkaan saisi ottaa alueellisilta ja paikallisilta osapuolilta vastuuta kestävien ja tasapainoisten paikallisten ja alueellisten kehitysstrategioiden laatimisesta ja toimeenpanosta. Ne eivät myöskään saa vapauttaa yrityksiä uusien matkailutuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja markkinoinnin vastuusta.

Erityistä

18. Alueiden komitea korostaa yhteisön merkitystä kokeiluhankkeissa sekä tietojen ja kokemusten kartuttamisessa etenkin maantieteellisestä ja vuodenaikojen mukaisesta vaihtelusta, koulutus- ja työolojen parantamisesta ja mahdollisuuksista kohentaa maailmanlaajuisesti matkailuteollisuuden kilpailukykyä.

Alueiden komitea pyytääkin komissiota järjestämään kokeiluhankkeiden puitteet, arvioinnin ja jakelun tehokkaammin kuin vuosina 1993 1995, jotta hankkeiden tulokset ovat mahdollisimman korkealaatuisia ja niistä voidaan tarjota tietoa mahdollisimman monelle asiasta kiinnostuneelle. Matkailusta aiheutuvien ympäristövahinkojen ratkaiseminen on asetettava etusijalle ja ratkaisumalleja on pyrittävä kehittämään yhteisissä kokeiluhankkeissa sellaisten kumppanien kanssa, joilla on kokemusta useamman jäsenvaltion talouskehityksen eri tasoista.

19. Alueiden komitean mielestä on tärkeää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota liikematkailuun, jota ovat kokoukset, kurssit, palkkiomatkat ja erilaiset konferenssit. Tällä alalla sisämarkkinat ja muut yhteisön politiikan alueet voivat synnyttää hyödyllistä yhteisvaikutusta yhteisön matkailua ja Euroopan talouden kansainvälistymistä edistävien toimien välillä.

Vierailumatkat ovat osa liikematkailua. Niillä tarkoitetaan matkoja, joiden tarkoituksena on tutustua suuriin teknisiin laitoksiin, suuryrityksiin, julkisiin järjestelyihin jne.

20. Alueiden komitean mielestä on tarkoituksenmukaista, että yhteisö jatkaa yhdessä muiden asianomaisten elinten kanssa matkailutilastojen ja -tietojen koordinointia ja tuottamista sellaisten osapuolten käyttöön, jotka kehittävät tulevia matkailun tuotteita ja puitteita, kuten yritykset ja alueelliset ja paikalliset viranomaiset.

21. Alueiden komitea katsoo, että monet yhteisön suosittamat tai toteuttamat pk-yrityksiä koskevat toimet voivat olla suureksi hyödyksi myös matkailualalla. Tällaisia ovat ennen kaikkea koulutusta ja uutta teknologiaa sekä uusia menetelmiä koskevat toimet.

Päätelmät

22. Alueiden komitea

tukee selkeiden ja yhteensopivien suuntaviivojen laatimista unionin tasolla toteutettaville matkailualan toimille;

suosittaa sellaisen perustan valmistelua, joka takaa matkailualan erityisetujen paremman huomioon ottamisen yhteisön muiden alojen politiikan suunnittelussa ja toteutuksessa;

ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä edellyttää välttämättä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tai unionin toimivallan lisäämistä;

katsoo, että komission vihreä kirja on askel kohti matkailun sille kuuluvaa asemaa unionin poliittisessa päätöksentekoprosessissa, ja kehottaa komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia unionin matkailua edistävien toimien tavoitteiksi ja keinoiksi;

vaatii komissiota laatimaan neuvostolle vuoden 1996 hallituskonferenssia koskevan selonteon kumppanuus-, täydentävyys- ja läheisyysperiaatteen pohjalta ja korostamaan paikallisten ja alueellisten viranomaisten vastuuta matkailun kehittämisessä;

arvioi, että vihreän kirjan kohdan C III (yhteisön toimien tehostaminen nykyisen EU-sopimuksen pohjalta) on paras lähtökohta komission työlle, koska C III sisältää selkeän poliittisen näkemyksen, jonka mukaan unioni voi nykyisen oikeusperustan (Euroopan unionin perustamissopimuksen 3 t artikla) nojalla saavuttaa kakki edellä mainitut tavoitteet;

pyytää saada osallistua tulevaisuudessa unionin roolia matkailualalla koskevien tavoitteiden ja keinojen kehittämiseen.

Bryssel, 16. marraskuuta 1995.

Alueiden komitean puheenjohtaja

Jacques BLANC

Top