EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995IR0375

Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto ja ehdotus: neuvoston päätös analysointia, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaa koskevista komission toimista työllisyyden alalla (Essen)"

CdR 375/95

OJ C 126, 29.4.1996, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995IR0375

Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto ja ehdotus: neuvoston päätös analysointia, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaa koskevista komission toimista työllisyyden alalla (Essen)" CdR 375/95

Virallinen lehti nro C 126 , 29/04/1996 s. 0019


Alueiden komitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto ja ehdotus: neuvoston päätös analysointia, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaa koskevista komission toimista työllisyyden alalla (Essen)"

(96/C 126/04)

Alueiden komitea päätti 18. heinäkuuta 1995 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 c artiklan mukaisesti antaa lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta sekä edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastasi valiokunta 8 "Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus Sosiaalipolitiikka Kansanterveys". Esittelijänä oli Evalisa Birath Lindvall.

Alueiden komitea hyväksyi 15. ja 16. marraskuuta 1995 pitämmässään 10. täysistunnossa (marraskuun 16. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

1. Johdanto

Komission ehdotus analysointia, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaa koskevista toimista työllisyyden alalla on askel kohti Eurooppa-neuvoston Essenissä tekemän päätöksen toteuttamista. Komissiota sekä taloutta ja varainhoitoa ja sosiaali- ja työllisyysasioita käsittelevää ministerineuvostoa kehotettiin neuvoston kokouksessa Essenissä tarkoin seuraamaan työllisyyden kehittymistä, valvomaan jäsenmaiden politiikkaa alalla ja antamaan neuvostolle vuosittain kertomus edistymisestä työmarkkinoilla.

Komissio katsoo viime vuosien työllisyyttä edistävien toimenpiteiden tulosten valossa, että valvomisen lisäksi on välttämätöntä tarkistaa ja tehostaa komission toimintaa työllisyyttä koskevan analysoinnin, tutkimuksen ja yhteistyön alalla.

Tämä komission tiedonanto voidaan nähdä osana molempien valkoisten kirjojen kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä (KOM(93)700) sekä Euroopan sosiaalipolitiikasta (KOM(94)333) toteuttamista. Alueiden komitea on antanut kummastakin lausunnon. Komitean äskettäin antama lausunto keskipitkän aikavälin sosiaalisesta toimintaohjelmasta (KOM(95)134) jatkaa ja laajentaa komitean lausuntoa viimeksi mainitusta valkoisesta kirjasta.

Paikallis- ja aluetaso on monin tavoin mukana kannustajana ja vastuunkantajana EU:n pyrkiessä toteuttamaan kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden huomioon ottavaa politiikkaa. Muun muassa muuttuvalla palvelusektorilla on mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja samalla paremmin ajan vaatimuksiin soveltuvaa perusrakennetta. Tämä koskee etenkin ansiotyössä käyvien naisten kasvavaa määrää ja siten hoitopalveluja, ympäristönsuojelua laajassa merkityksessä jne.

Komissio ja neuvosto ovat esittäneet neuvoston Madridissa joulukuussa 1995 pitämää kokousta varten valmistelemissaan töissä päätelmiä talouden ja työmarkkinoiden kehityksen välisestä yhdyssiteestä. Asiakirjassa keskitytään lähinnä työpaikkoja luovan prosessin osatekijöiden jatkuvaan kehittämiseen eli järjestelmälliseen kokemusten ja tutkimusyhteistyöohjelmien vertailuun.

Esittelijä on saanut seuraavien huomioiden kokoamisessa tukea alueiden komitean kansallisilta valtuuskunnilta.

2. Essenin toimintaohjelma (1 artikla)

Alueiden komitea

puoltaa komission ehdotusta laatia ja toteuttaa erityinen toimintaohjelma (Essen) työllisyyden alalla. Ehdotusta voidaan pitää luonnollisena seurauksena sille, että työttömyys- ja työllisyysasiat ovat tällä hetkellä Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa ensisijaisia. Onkin tärkeää parantaa EU:n toimielinten mahdollisuutta tarkkailla, miten jäsenvaltiot toteuttavat Essenin kokouksen loppupäätelmiä. Alueiden komitean mielestä on tärkeää, että komissiolla ja neuvostolla sekä myös alueiden komitealla ja muilla yhteisön toimielimillä on mahdollisuus saada oikeaa ja ajankohtaista tietoa työmarkkinoiden kehittymisestä unionin eri osissa;

yhtyy komission käsitykseen, että on välttämätöntä täydentää ehdotettuja monenkeskisiä seurantajärjestelmiä uudelleenjärjestelyillä sekä työmarkkinoiden ja työllisyyspolitiikan analysointitoimia tehostamalla;

painottaa komission käsitystä, että uusi strategia voi antaa lisäarvoa tunnistamalla ja kannustamalla hyödyllisiä menetelmiä ja toimenpiteitä sekä edistämällä innovaatioita ja kokemusten vaihtoa. Komitea korostaa kuitenkin erityisesti alue- ja paikallistason toimijoiden aktivoinnin merkitystä tässä työssä. Näillä elimillä on monien vuosien kokemus taistelusta työttömyyttä vastaan ja parempien edellytysten luomisesta työllisyydelle. Tällaiset kokemukset ovat jakamisen arvoisia. Työllisyys ja työttömyys vaikuttavat suuresti paikallis- ja aluetason elinten taloudellisiin edellytyksiin toteuttaa yhteiskunnallisia tehtäviään. Tämä tosiasia on näille elimille voimakkaana kannustimena osallistua aktiivisesti kyseisiin toimiin;

painottaa, että suurin osa neuvoston Essenin kokouksessa määrittelemistä ensisijaisista toiminta-alueista on sellaisia, joiden toteuttaminen riippuu suuresti paikallis- ja aluetason sitoumuksesta ja osallistumismahdollisuuksista. Neuvoston määrittelemiin toimiin tulee ryhtyä, jotta taloudellinen kasvu johtaisi kasvavaan työllisyyteen. Alueiden komitea arvioi, että paikallis- ja aluetason aktiivinen osallistuminen on erityisen tärkeää seuraavilla ensisijaisilla toiminta-alueilla:

työllisyysmahdollisuuksien parantaminen edistämällä ammattikoulutukseen suunnattavia investointeja,

kasvun työllisyysvaikutuksen tehostaminen joustavammalla töiden organisoinnilla ja rohkaisemalla erityisesti paikallis- ja aluetasolla aloitteita, jotka vastaavat uusiin vaatimuksiin etenkin ympäristöön ja sosiaalisiin palveluihin liittyvillä aloilla,

työmarkkinapolitiikan tehokkuuden lisääminen,

toimenpiteet työttömyydestä erityisesti kärsivien ryhmien kuten nuorten, pitkäaikaistyöttömien, iäkkään työvoiman ja työttömien naisten auttamiseksi;

painottaa tuloksia ja loppupäätelmiä, jotka komissio esittää tiedonannossaan paikallisista kehitys- ja työllisyysaloitteista (LEDA) ja joissa painotetaan mahdollisuutta kehittää työllisyyden kasvun edellytyksiä paikallis- ja aluetasolla. Komissio on määritellyt 17 aluetta, joiden tulisi kattaa kansalaisten uudet tarpeet. Kokemukset osoittavat, että paikallis- ja aluetasolla on parhaat edellytykset näiden vaatimusten täyttämiseksi, koska ne voivat ottaa tehokkaasti huomioon kunkin kulttuurin ja yhteiskunnallis-taloudellisen järjestelmän erityispiirteet ja edistää siten työllisyyttä. Rohkaisemalla paikallisia ja alueellisia aloitteita pitäisi LEDA-ohjelmassa esitettyjen arvioiden mukaan voida luoda unionin alueella vuosittain satoja tuhansia työpaikkoja. Alueiden komitea katsoo, että tällaisen panostuksen tarkoituksena tulee olla ensi sijassa edistää pysyvää ja taloudellisesti vakaata työllisyyttä. Alueiden komitea arvioi, että maatalouselinkeinon tulevaisuutta tulee tarkastella ympäristönäkökohdasta, mikä voi vaikuttaa työpaikkojen luomiseen maataloudesta riippuvilla alueilla;

kiinnittää huomiota siihen, että unionin ja jäsenvaltioiden väestökehitys vaikuttaa työmarkkinoiden kehitykseen siten, että ansiotyöikäisten määrä vähenee ja vanhustenhuollon tarve lisääntyy. Tällainen suuntaus muuttaa tavaroiden ja palveluiden kysynnän rakennetta ja sillä on taloudellisia vaikutuksia erityisesti alue- ja paikallistason elimille;

edellyttää, että alue- ja paikallistason toimet saavat niille kuuluvan tärkeän aseman työssä, joka toteutetaan toimintaohjelman puitteissa. Rakenteellisen työttömyyden poistamiseksi vaaditaan usein sopeutumista paikallisten ja alueellisten työmarkkinoiden tilanteeseen;

toteaa, että mahdollisuudet tällä tasolla eivät rajoitu vain paikallisten ja alueellisten aloitteiden avulla luotaviin uusiin työpaikkoihin ympäristöön ja sosiaalisiin palveluihin liittyvillä aloilla. Paikalliset ja alueelliset toimijat voivat vaikuttaa myös työllisyyden pitkän tähtäimen kehitykseen helpottamalla elinkeinoelämän uudistumista ja sopeutumista. Tämä voi tapahtua levittämällä uutta tekniikkaa, auttamalla tulevaisuuden aloihin liittyvien yritysten perustamista, luomalla mahdollisuuksia uuteen osaamiseen jne. Olennaista on myös paikallinen ja alueellinen vastuu koulutuksen ja perusrakenteiden alalla. Nämä ovat edellytyksenä kansalliselle kasvulle sekä sille, että paikallis- ja aluetaso houkuttelee investointeihin ja yritysten perustamiseen. Näin yksityisellä sektorilla syntyy pysyviä työpaikkoja;

toteaa, että viime vuosien aikana työmarkkinapolitiikka on hajautettu useissa jäsenmaissa. Paikalliset ja alueelliset elimet osallistuvat nyt aktiivisesti niin työttömien työmarkkinapolitiikan suunnitteluun kuin sen järjestelyyn ja yhteensovittamiseen;

toteaa, että pk-yritysten osaamisen kehittämisessä paikallisten ja alueellisten elinten tuki ja koordinointi on tärkeää. Nämä elimet harjoittavat lisäksi usein työttömille suunnattua neuvontaa ja tukitoimintaa, joita voidaan hyvin täydentää aktiivisilla työmarkkinapoliittisilla toimenpiteillä;

tuo esiin kokemukset, jotka osoittavat, että paikallis- ja aluetason toimivaltaisilla viranomaisilla on strateginen tehtävä yhteistyökumppanuudessa, jota tarvitaan varojen ja ohjelmien käyttöön saamiseksi. Nykyisillä viranomaisilla on tärkeä rooli koordinoitaessa kehitystoimien suunnittelua, rahoitusta ja toteuttamista. Niillä on myös hyvät edellytykset koota yksityiselle sektorille tärkeää tietoa mm. yritysten mahdollisuuksista hyödyntää unionin rahastoja ja ohjelmia;

ehdottaa, että Essenin toimintaohjelmaa toteutettaessa toimivaltaisille paikallis- ja alueviranomaisille annetaan mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä komissioon ja sen elimiin, jotta voidaan toteuttaa konkreettista innovatiivisluonteista yhteistyötä. Näitä kokemuksia voidaan sitten jakaa ohjelman välityksellä ja ne voivat olla esimerkkinä muiden jäsenvaltioiden paikallisessa ja alueellisessa toiminnassa;

toteaa viimeisen matalasuhdanteen vaikuttaneen siten, että paikallis- ja aluetason elimien on ollut pakko toteuttaa tehtäviään ankaramman taloudellisen paineen alla kuin ennen. Tämä on johtanut useiden jäsenvaltioiden julkisella sektorilla asioiden uuteen harkintaan ja uudelleen järjestelyihin. Näistä kokemuksista voi olla hyötyä koko yhteiskunnan kehitykselle. On esimerkkejä menestyksekkäistä paikallisten ja alueellisten elinten yhteistyöhankkeista, joissa henkilökunnan irtisanomisia on voitu välttää koulutus- ja kehityssopimuksin yhdessä rakennemuutosten kanssa. On myös esimerkkejä, joissa paikallisten ja alueellisten elinten alullepanemien lyhyen aikavälin työmarkkinatoimien ja pk-yritysten osaamisen kehittämistarpeen yhdistelmä on johtanut vakinaisiin työpaikkoihin ja kilpailukykyisiin yrityksiin;

toteaa, että työpaikkojen luomisen onnistuminen paikallisella ja alueellisella tasolla on usein seurausta monen tämän tason toimijan yhteistyöstä ja siitä, että työtä on tehty yhteisen tavoitteen hyväksi tai järjestelmällisen yhteiskunnan kehityssuunnitelman mukaan;

muistuttaa alueen merkityksestä sellaisen strategian luomisen ja toiminnan keskuksena, jota johtava paikallisten toimijoiden yhteisö pystyy toteuttamaan kyseisen strategian taloudellista ja teknistä, mutta myös yhteiskunnallista, kulttuurista ja ympäristöllistä ulottuvuutta vaalien ja lisäksi takaamaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.

3. Voimavarat toimintaohjelman täytäntöönpanemiseksi

Alueiden komitea

pahoittelee, etteivät esitetyt taloudelliset voimavarat yhteensä 57 milj. ecua vuosille 1996 2000 vastaa ongelman laajuutta. Jatkossa komission ehdotuksia käsiteltäessä tulee tavoitteena olla saada käyttöön varat, jotka mahdollistavat konkreettisen panostamisen Lähtökohtana ovat Essenin ohjelmasta saadut kokemukset ja tulokset. Siten voidaan taistella mahdollisen kansainvälisen matalasuhdanteen aiheuttaman työllisyyden kielteisiä vaikutuksia vastaan.

4. Toimintaohjelman suuntaus (2 artikla)

Alueiden komitea

hyväksyy toimintaohjelmassa ehdotettujen tehtävien määritelmän;

edellyttää, että työmarkkina- ja työllisyyspolitiikan analyysi tapahtuu keskitetysti eikä rajoitu makrotaloudelliseen tai kansalliseen arviointiin, vaan hyödyntää aktiivisesti alue- ja paikallistason näkemyksiä. Jotta jäsenvaltioiden alue- ja paikallistason kokemuksia voitaisiin hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että henkilöt, joilla on näitä taitoja ja kokemuksia, ovat mukana toimintaohjelmaan liittyvässä työssä;

ehdottaa, että komissio hankkii vuosittain ehdotuksia paikallis- ja aluetason elimiltä ja muilta toimivaltaisilta viranomaisilta työmarkkinoita ja työllisyyttä koskevista ajankohtaisista tutkimusalueista, joita komission tulisi rahoittaa seuraavien kahden vuoden ajan. Tällainen toiminta voi osoittautua tärkeäksi perustaksi, jonka avulla tutkimustoiminta voidaan suunnata kyseisten elimien kokemusten perusteella keskeisiin ongelmiin.

5. Toimintaohjelman keinot (3 artikla)

Alueiden komitea

panee merkille ehdotukset toimenpiteistä ja toimintatavoista ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

edellyttää, että ehdotetut tiedonkeräys-, tiedonvaihto- ja työllisyystutkimusjärjestelmät (3 a artikla) perustuvat myös alueellisille ja paikallisille suuntauksille. Mikäli alue- ja paikallistason toimivaltaisilta viranomaisilta vaaditaan osallistumista, tulee tämä osallistuminen rahoittaa joko EU-varoin tai kunkin jäsenvaltion sopimusten mukaisesti;

ehdottaa, että komission mahdollisuuksia tukea hanketta työpaikkojen luomiseksi ja työllisyyden edistämiseksi unionin rahastojen ja ohjelmien avulla (3 b artikla) ei rajoiteta metodologiseen ja tekniseen tukeen, vaan laajennetaan kattamaan myös alueellisten ja paikallisten innovatiotoimien rahoittaminen. Näiden toimien rahoitus tulee jakaa paikallis- ja aluetason vastuullisten elimien ja EU:n kesken. Jos toimia ei tueta taloudellisesti, mahdollisuudet kokeilla uusia ideoita vähenevät. Näin myös komissiolla olisi mahdollisuus etsiä uusista maista yhteistyökumppaneita, jotka olisivat valmiita kokeilemaan ideoita, joita on toteutettu käytännössä vain jossain yksittäisessä jäsenvaltiossa;

ehdottaa edelleen, edellisessä kappaleessa esitetyn mukaisesti, että kokemusten vaihdon alalla toteutettuja keinoja täydennettäisiin hyödyntämällä tukea taloudellisesti lupaavien, jossakin jäsenvaltiossa kokeiltujen toimien toteuttamiseksi uusissa maissa. Unionin rahastot ja pilottihankkeiden rahoitusohjelmat antaisivat maiden väliselle kokemusten vaihdolle konkreettisemman ja hedelmällisemmän sisällön ja estäisivät sitä jäämästä hankkeita koskevien asiakirjojen vaihdon tasolle. Essenin ohjelman toiminnan tulosten tulisi ohjata rakennerahastojen ja erityisesti sosiaalirahaston toimia;

painottaa, että on tarpeen suunnitella ja sopeuttaa tulosten levittämiseen käytettävät keinot (3 c artikla) erityisesti paikallis- ja aluetason edellytyksiin hyödyntää tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Alueiden komitea arvioi, että jäsenvaltioiden ja komission välisen tiedonvaihdon välineitä on parannettava. Tähän asti erilaista toimintaa on toteutettu rinnakkain ilman riittävää koordinointia. Modernin tietotekniikan laajempi hyväksikäyttö on tärkeä keino tiedonjakelun tehokkuuden lisäämiseksi, mutta se edellyttää että kaikille paikallis- ja aluetason organisaatioille annetaan tarpeelliset tekniset ja taloudelliset edellytykset sekä riittävät tiedot teknologian hyödyntämiseksi;

suosittaa, että eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksia suoriin yhteyksiin tiedon ja kokemusten jakamiseksi rohkaistaan ja tuetaan sopivalla tavalla;

tähdentää, että tiedon on oltava nopeasti saatavilla niin, että paikalliset ja alueelliset elimet voivat hyödyntää kokemuksia ongelmien ratkaisussa niin pian kuin mahdollista. Tiedoista tulisi käydä selvästi ilmi sovelletut toimenpiteet ja niiden vaikutukset eri alueilla. Alueiden komitea korostaa niin ikään, että informaation on täytettävä tietyt vaatimukset ajankohtaisuuden, selkeyden, saatavuuden sekä ajallisen, valtiollisen ja alueellisen vertailtavuuden suhteen;

suosittaa, että tietoa välitetään nopeasti toimivaltaisille viranomaisille, joiden tehtävänä on valvoa edistymistä ja arvioida toimenpiteiden tuloksia paikallis- ja aluetason toimijoille;

toteaa, että komissio on ehdottanut miesten ja naisten tasavertaisia mahdollisuuksia koskevan neljännen toimintaohjelman puitteissa ja yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten elimien kanssa tukea tasa-arvoisten mahdollisuuksien keskuksille yhdellä tai useammalla alueella jokaisessa jäsenvaltiossa;

ehdottaa, että Essenin ohjelman puitteissa luodaan alueellisia yhteys- ja tietokeskuksia. Euroopan kansallisista tai paikallisista ja alueellisista toimielimistä lähtöisin olevia ohjelmia ja toimenpiteitä voitaisiin levittää näiden keskusten kautta ja niitä voitaisiin käyttää työttömyyden vähentämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Alueelliset tietokeskukset voisivat toimia yhteistyössä keskenään ja siten edistää tiedon leviämistä tarjolla olevista mahdollisuuksista ja niiden tehokasta hyödyntämistä.

6. Yhteensovittaminen muiden toimien ja ohjelmien kanssa (4 artikla)

Alueiden komitea

korostaa, että komission tulisi koordinoida Essenin toimintaohjelmaan sisältyviä toimia sekä vastaavia muita toimia Essenin ohjelman, unionin ja jäsenvaltioiden kesken;

edellyttää, että yhteistyön ja yhteensovittamisen tehostaminen sisältää mahdollisuuden esim. sopeuttaa rakennerahastojen ohjelmat ja yhteisöaloitteet niin, että Essenin ohjelman toteuttamisen aikana esiin tulevia ideoita ja kokemuksia voidaan nopeasti hyödyntää. Jos päätökseen lisätään selvä vaatimus tällaisesta sopeuttamisesta, se voi lisätä selvästi toimintaohjelman merkitystä ja konkreettisista vaikutusta;

ehdottaa, että komissio tekee Essenin toimintaohjelmaa laajalti tunnetuksi niin, että rakennerahastojen tekemiin hankkeisiin osallistuvat alueelliset ja paikalliset elimet voivat ottaa huomioon ohjelman mukaiset toimet. Essenin ohjelman ja rakennerahastojen yhteensovittamista erityisesti työllisyyttä koskevilta osin tulisi tarkastella hyödyllisenä kehitysmahdollisuutena. Kysymykseen tulevat erityisesti toimet tasa-arvon alalla, koska naiset työskentelevät usein paikallisesti ja alueellisesti järjestetyllä palvelusektorilla. Myös silloin, kun kyseessä on epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuva toiminta, paikallis- ja aluetaso on tärkeä, koska asianosaisilla elimillä on usein vastuu kyseisille ryhmille suunnatusta sosiaalisesta toiminnasta. Koordinointia paikallisella ja alueellisella tasolla tulee painottaa neuvoston päätöksessä.

7. Muiden maiden osallistuminen ohjelmaan (5 artikla)

Alueiden komitea

kannattaa ehdotusta, jonka mukaan unionin ulkopuolisilla mailla tulisi olla mahdollisuus osallistua ohjelmaan tietyiltä osin;

ehdottaa, että näiden maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä tulisi keskittyä mm. tutkimuksiin, joilla etsitään ratkaisuja EU-maahan muuttaneiden ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden kansalaisten vaikeuksiin.

8. Essenin ohjelman täytäntöönpano (6 artikla)

Alueiden komitea

panee merkille ehdotuksen siitä, miten toimintaohjelma toteutetaan;

ehdottaa, kuten aiemmin (luvussa 2) on mainittu, että komissiolla ja sen elimillä tulisi olla mahdollisuus suoraan yhteistyöhön toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten kanssa näiden elinten valtuuksien puitteissa ja läheisyysperiaatteen huomioon ottaen.

9. Toteuttamisyhteistyö (7 artikla)

Alueiden komitea

kannattaa ehdotusta työmarkkinaosapuolten ja muiden eturyhmien osallistumisesta toimintaohjelman toteuttamiseen;

edellyttää, että alue- ja paikallistasolle annetaan suora mahdollisuus jatkuvasti seurata ohjelman muotoutumista ja vaikuttaa siihen. Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto CEMR ja Euroopan alueiden edustajainkokous AER eivät ole tällä hetkellä työmarkkinaosapuolen asemassa. Tätä tosiasiaa tulee korostaa, koska paikallis- ja aluetaso vastaa merkittävästä osasta työllisyysasioita monessa maassa ja koska asianosaiset elimet ovat myös tärkeitä toimijoita työpaikkojen luomisessa.

Bryssel, 16. marraskuuta 1995.

Alueiden komitean puheenjohtaja

Jacques BLANC

Top