EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0124

Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (kuuleminen) * Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

OJ C 258E , 7.9.2013, p. 128–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 258/128


Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012
Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (kuuleminen) *

P7_TA(2012)0124

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

2013/C 258 E/20

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa kokoontuneiden 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiesten 19. kesäkuuta 2009 tekemän päätöksen Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (puheenjohtajan päätelmien liite 1),

ottaa huomioon Irlannin hallituksen 20. heinäkuuta 2011 päivätyn, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti lähetetyn kirjeen neuvostolle esityksestä ehdotukseksi pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista ("ehdotus pöytäkirjaksi") liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen,

ottaa huomioon, että neuvosto antoi kyseisen esityksen Eurooppa-neuvostolle 11. lokakuuta 2011 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0387/2011),

ottaa huomioon työjärjestyksen 74 a artiklan,

ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0064/2012),

A.

ottaa huomioon, että Irlannin hallitus päätti vuonna 2008 järjestää kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksen ratifioinnista;

B.

ottaa huomioon, että 12. kesäkuuta 2008 pidetyn kansanäänestyksen kielteisen tuloksen vuoksi Irlanti ei pystynyt ratifioimaan Lissabonin sopimusta;

C.

ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto sopi 11.–12. joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessaan Irlannin hallituksen pyynnöstä, että tehtäisiin päätös siitä, että komissioon kuuluu myös vuoden 2014 jälkeen yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta;

D.

ottaa huomioon, että koska Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellytti yksimielisyyttä, Irlannin hallituksen odotettiin löytävän ratkaisun tilanteeseen, johon kansanäänestyksen järjestämispäätöksen ja sopimuksen hylkäämisen vuoksi oli jouduttu;

E.

ottaa huomioon, että valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2009 pidetyssä kokouksessa tekevänsä päätöksen, jolla oli tarkoitus antaa Irlannin kansalle "tarvittavat oikeudelliset takeet", joilla vastataan sen Lissabonin sopimusta koskeviin huolenaiheisiin oikeudesta elämään, perheestä ja koulutuksesta, verotuksesta sekä turvallisuudesta ja puolustuksesta, sekä sopivat, että he seuraavaa liittymissopimusta tehtäessä vahvistaisivat päätöksen säännökset pöytäkirjassa, joka liitetään kunkin jäsenvaltion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT), ja jolla selvennetään Lissabonin sopimuksen määräyksiä Irlannin huolenaiheiden osalta;

F.

ottaa huomioon pöytäkirjaehdotuksen 1 artiklan, jossa edellytetään, että mikään Lissabonin sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin Irlannin perustuslaissa säädetyn oikeuden elämään suojelun, perheen suojelun ja koulutusta koskevien oikeuksien suojelun soveltamisalaan tai sovellettavuuteen, ja toteaa, että ehdotuksessa viitataan asioihin, jotka eivät kuulu unionin toimivaltaan SEU-sopimuksen 4 ja 5 artiklan ja SEUT-sopimuksen 2–6 artiklan nojalla, tai joissa unionilla on vain täydentävä rooli (SEUT-sopimuksen 6 artikla);

G.

ottaa huomioon, että pöytäkirjaehdotuksen verotusta koskevassa 2 artiklassa todetaan, että "mikään Lissabonin sopimuksessa ei muuta millään tavoin minkään jäsenvaltion osalta Euroopan unionin verotuksellisen toimivallan laajuutta tai käyttöä" eikä kyseinen artikla estä etenemistä kohti talouden tehostettua koordinointia unionissa;

H.

ottaa huomioon, että pöytäkirjaehdotuksen 3 artiklassa pyritään selvittämään Lissabonin sopimuksen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia määräyksiä (SEU-sopimuksen 42–46 artikla) ja tehdään selväksi, ettei unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka vaikuta Irlannin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan eikä sen velvoitteisiin ja että siihen sisältyy velvoite auttaa ja tukea sekä toimia solidaarisuuden hengessä yhdessä, jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdassa ja SEUT-sopimuksen 222 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

I.

ottaa huomioon, että on tarpeen noudattaa aiempia hallitusten välisiä poliittisia sopimuksia ja että pöytäkirjaehdotuksen sisältö viittaa ainoastaan Irlannin tilanteeseen;

1.

hyväksyy Eurooppa-neuvoston päätöksen tarkastella perussopimuksiin ehdotettuja muutoksia;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.


Top