EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0128

EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvottelut Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvotteluista (2011/2315(INI))

OJ C 258E , 7.9.2013, p. 44–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 258/44


Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012
EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvottelut

P7_TA(2012)0128

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvotteluista (2011/2315(INI))

2013/C 258 E/04

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon meneillään olevat EU:n ja Armenian neuvottelut assosiaatiosopimuksesta,

ottaa huomioon neuvoston 10. toukokuuta 2010 antamat Armeniaa koskevat päätelmät, joissa hyväksyttiin neuvotteluohjeet,

ottaa huomioon Armenian ja Euroopan unionin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999,

ottaa huomioon 27. lokakuuta 2011 annetun yhteisen julistuksen Euroopan unionin ja Armenian välisestä liikkuvuuskumppanuudesta,

ottaa huomioon 14. marraskuuta 2006 hyväksytyn Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimintasuunnitelman ja 25. toukokuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten",

ottaa huomioon Prahassa 7. toukokuuta 2009 pidetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät itäisestä kumppanuudesta,

ottaa huomioon Varsovassa 29.–30. syyskuuta 2011 pidetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

ottaa huomioon EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen (Euronest) 3. toukokuuta 2011 laaditun perustamisasiakirjan,

ottaa huomioon 27. helmikuuta 2012 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Etelä-Kaukasuksesta,

ottaa huomioon Armeniasta 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman (1),

ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta (2),

ottaa huomioon Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman (3) ja uudesta poliittisesta lähestymistavasta Mustanmeren alueeseen 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman (4),

ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – itäinen ulottuvuus (5) ja 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta (6),

ottaa huomioon Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten 25. elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/518/YUTP (7),

ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 hyväksytyn komission edistymiskertomuksen Armeniasta,

ottaa huomioon EU:n ja Armenian 6. joulukuuta 2011 järjestetyn ihmisoikeusvuoropuhelun kolmannen kierroksen,

ottaa huomioon Armenian parlamentin 26. toukokuuta 2011 presidentti Sargsjanin ehdotuksesta hyväksymän yleisen armahduksen,

ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin ja Venäjän federaation presidenttien Moskovassa 2. marraskuuta 2008 allekirjoittaman julkilausuman,

ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin ja Venäjän federaation presidenttien Sotšissa 23. tammikuuta 2012 allekirjoittaman yhteisen julkilausuman,

ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan ja 48 artiklan,

ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0079/2012),

A.

katsoo, että itäinen kumppanuus tarjoaa poliittisen kehyksen kahdenvälisten suhteiden vahvistamiselle uusien assosiaatiosopimusten avulla ja että siinä huomioidaan kumppanimaan erityinen tilanne ja tavoitteet sekä EU:n strategiset intressit alueen vakauden ja demokraattisen kehityksen osalta;

B.

katsoo, että assosiaatiosopimukset muodostavat asianmukaiset puitteet suhteiden syventämiselle edistämällä poliittista liittoutumista, sosioekonomista yhdentymistä ja lainsäädännön lähentämistä EU:n kanssa ja kehittämällä kulttuurisuhteita;

C.

katsoo, että tässä suhteessa itäisen kumppanuuden monenkeskinen ulottuvuus täydentää kahdenvälistä kumppanuutta ja kuuluu siihen erottamattomasti; katsoo, että monenkeskisen kumppanuuden pitäisi kehittyä samanaikaisesti assosiaatiosopimuksista käytävien neuvottelujen kanssa, jotta edistettäisiin sopimusten täysimääräistä täytäntöönpanoa ja luotaisiin pohja aidolle alueelliselle yhteistyölle Euroopan naapuruuspolitiikan perustana olevien periaatteiden mukaisesti;

D.

katsoo, että Armenian aktiivinen sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, kuten demokratiaan, oikeusvaltion periaatteeseen, hyvään hallintotapaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, on ehdottoman tärkeää, jotta prosessi saadaan etenemään ja jotta assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut ja sen myöhempi täytäntöönpano onnistuvat;

E.

toteaa, että Armenian viranomaiset ovat toistuvasti ilmaisseet valmiutensa noudattaa näitä arvoja ja tuoneet esiin Armenian Euroopan unionia koskevat tavoitteet; katsoo, ettei puhe ole aina vastannut todellisuutta uudistusten nopeuden osalta; toteaa, että Armenian aktiivinen osallistuminen monenväliseen parlamentaariseen yhteistyöhön Euronestin yhteydessä tavalla, joka kattaa itäisen kumppanuuden neljä temaattista osa-aluetta, on hyvä esimerkki sitoutumisesta eurooppalaisiin arvoihin ja periaatteisiin, joilla on laaja julkinen tuki Armenian yhteiskunnassa;

F.

katsoo, että Vuoristo-Karabahin ratkaisematon konflikti heikentää Armenian ja Etelä-Kaukasian alueen vakautta ja kehitystä; ottaa huomioon, että EU ilmoitti yhteisessä tiedonannossaan "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten", että sen pyrkimyksenä on osallistua aiempaa ennakoivammin konfliktien ratkaisemiseen Etelä-Kaukasiassa ja tehostaa toimiaan sekä tukemalla nykyisiä neuvottelumuotoja että ehdottamalla uusia aloitteita; katsoo, että Euroopan unionin erityisedustaja Etelä-Kaukasiassa on tärkeässä asemassa alueen konfliktin rauhanomaisen ratkaisemisen edistämisessä;

G.

katsoo, että kolmannelle maalle kuuluvien alueiden miehittäminen rikkoo kansainvälistä oikeutta ja on ristiriidassa Euroopan naapuruuspolitiikan perustana olevien periaatteiden kanssa vaarantaen siten koko itäisen kumppanuuden hankkeen;

H.

toteaa, että on olemassa erittäin huolestuttavia kertomuksia Armenian joukkojen Azerbaidžanin miehitetyillä alueilla tekemistä laittomista toimista eli säännöllisistä sotaharjoituksista, sotatarvikkeiden ja sotilashenkilöstön uusimisesta sekä puolustuslinjojen vahvistamisesta;

I.

katsoo, että 6. toukokuuta 2012 pidettävien parlamenttivaalien asianmukainen toteuttaminen kansainvälisten ja eurooppalaisten normien mukaisesti on äärimmäisen tärkeää EU:n ja Armenian suhteiden kehittämisen kannalta, ja toteaa, että vaaleissa on määrä noudattaa Armenian uutta vaalilakia;

J.

katsoo, että EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut ovat edenneet hyvää vauhtia ja edistäneet sisäistä uudistusta;

1.

suosittaa neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että niiden tulee

a)

varmistaa, että assosiaatiosopimus on kattava ja tulevaisuuteen suunnattu kehys suhteiden kehittämiselle Armenian kanssa ja että se edistää poliittista assosiaatiota, taloudellista lähentymistä ja lainsäädännön lähentämistä;

b)

taata, että EU:n ja Azerbaidžanin sekä EU:n ja Armenian välisiä assosiaatiosopimuksia koskevat neuvottelut liitetään uskottaviin sitoumuksiin merkittävän edistyksen saavuttamiseksi Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisessa, kuten vaadittiin parlamentin 20. toukokuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa EU:n strategian tarpeesta Etelä-Kaukasuksella ja kuten edellytetään myös 10. heinäkuuta 2009 annetussa yhteisessä "Aquila"-lausunnossa esitetyt Etyjin Minskin ryhmän perusperiaatteet; tämä käsittää esimerkiksi luottamusta lisäävät toimet, joita ovat esimerkiksi yleinen demilitarisointi, tarkka-ampujien poistaminen tulitaukolinjalta, Armenian joukkojen vetäminen pois Vuoristo-Karabahia ympäröiviltä miehitetyiltä alueilta ja alueiden palauttaminen Azerbaidžanin valvontaan, aktiivinen välikohtausten ehkäisy ja tulitaukolinjalla tapahtuneiden tulitauon rikkomistapausten tutkinta, kaikkien kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten oikeus palata kotipaikkoihinsa ja tiloilleen sekä kansainväliset turvatakuut, joihin kuuluu todellinen monikansallinen rauhanturvaoperaatio, jotta voitaisiin luoda asianmukaiset ja sovitut ehdot Vuoristo-Karabahin lopullista asemaa koskevalle tulevalle oikeudellisesti sitovalle tahdonilmaukselle;

c)

korostaa, miten tärkeää on, että vaalit ovat demokraattiset, avoimet, vapaat ja kilpailuun perustuvat, minkä tulisi ilmetä toukokuussa 2012 pidettävien vaalien asianmukaisena toteuttamisena vaalipäivänä, mutta myös mahdollistaa moniarvoisuus, vapaus poliittiseen keskusteluun, sananvapaus, kaikkien poliittisten voimien tasapuolinen pääsy sähköiseen valtamediaan ja kokoontumis- ja liikkumisvapaus koko vaaleja edeltävänä ja niiden jälkeisenä aikana; korostaa, että EU:n Armenian-edustustolle on annettava tarvittavat resurssit, joilla voidaan lisätä EU:n panosta vaaliprosessien laadun parantamiseen; osoittaa tyytyväisyytensä Armenian uuteen hyväksyttyyn vaalilakiin, jossa noudatetaan kansainvälisiä velvoitteita ja suosituksia;

d)

korostaa, että on välttämätöntä suorittaa loppuun avoin, riippumaton ja puolueeton tutkinta tapahtumista 1. maaliskuuta 2008, mukaan lukien riippumaton tutkinta poliisin toiminnasta mielenosoituksen hajottamisen yhteydessä;

e)

tunnustaa Armenian EU-pyrkimykset ja pitää niitä arvokkaana kannustimena ja tarpeellisena katalysaattorina uudistusten toteuttamisessa ja julkisen tuen saamisessa uudistuksille, joiden tavoitteena on lujittaa Armenian sitoutumista yhteisiin arvoihin ja oikeusvaltion, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä hyvän hallintotavan periaatteisiin;

f)

sisällyttää assosiaatiosopimukseen ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä koskevia lausekkeita ja arviointikriteerejä, jotka vastaavat tiukimpia kansainvälisiä ja eurooppalaisia normeja ja jotka perustuvat mahdollisimman laajasti Euroopan neuvoston ja Etyjin kehyksiin sekä käynnissä olevaan EU:n ja Armenian ihmisoikeusvuoropuheluun;

g)

korostaa assosiaatiosopimuksessa, miten tärkeää on taata perusvapauksien toteutuminen, mukaan lukien kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, kansalaisyhteiskunnan kehittäminen, oikeusvaltion periaate, korruption jatkuva torjunta, markkinoiden kilpailukyvyn varmistaminen ja tiedotusvälineiden riippumattomuus;

h)

kehottaa Armenian viranomaisia antamaan syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, jolla kielletään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä kaikilla aloilla;

i)

kannustaa Armenian viranomaisia jatkamaan maan lainsäädännön uudistamista uusin toimin;

j)

kehottaa Armenian viranomaisia jatkamaan ihmisoikeusasiamiehen toimiston kehittämistä erityisesti tarjoamalle sille lisää rahoitusvaroja ja henkilöstöresursseja ja tukemalla uusia alueellisia toimistoja; varmistaa, että ihmisoikeusasiamiehen toimiston kaltaisille elimille annettava tuki on tasapainossa suhteessa kansalaisjärjestöille annettavaan tukeen;

k)

pitää erityisen tärkeinä riippumatonta oikeuslaitosta, avoimia hankintamenettelyjä, politiikan ja liiketoiminnan pitämistä erillään, talouden oligarkkisten rakenteiden purkamista, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeussuojan toteutumista kaikille kansalaisille takaavia luotettavia oikeuskäsittelyjä, tutkivan journalismin kannalta turvallista ympäristöä sekä tiedon saatavuutta, riippumattoman sosiaalisen median käytettävyyttä ja tutkintavankiloissa tapahtuvan kaikenlaisen kiduttamisen ja huonon kohtelun estämistä; kannustaa Armenian hallitusta toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet EU:n näiden alojen parhaiden käytäntöjen ja suositusten noudattamiseksi;

l)

korostaa, miten tärkeänä Euroopan unioni pitää korruption ehkäisemistä ja torjuntaa itäisen kumppanuuden maissa, erityisesti ottaen huomioon neuvoston 3135. istunnossaan 13. ja 14. joulukuuta 2011 antamat päätelmät itäisen kumppanuuden puitteissa tehtävästä yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioiden alalla;

m)

korostaa kumppanimaiden lainvalvontaviranomaisten uudistamisen ja talousrikosten, korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden välistä suhdetta;

n)

korostaa tarvetta vastustaa lainvalvontaviranomaisten ja poliisin rankaisemattomuutta muun muassa niin, että kidutustapaukset ja vangittuina ja suljetuissa laitoksissa olevien henkilöiden oikeuksien rikkominen tutkitaan täysin;

o)

varmistaa, että kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä kuullaan Armeniassa säännöllisesti ja järjestelmällisesti koko assosiaatiosopimuksen neuvottelujen ajan, ja varmistaa, että niiden suositukset pannaan merkille ja otetaan huomioon aina, kun se on tarkoituksenmukaista;

p)

taata, että assosiaatiosopimus vastaa kansainvälisen oikeuden periaatteita ja erityisesti YK:n peruskirjassa, Helsingin päätösasiakirjassa ja Etyjin kehyksessä määriteltyjä periaatteita, joita ovat voimankäytöstä luopuminen, alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus;

q)

muistuttaa kaikkia osapuolia, että Vuoristo-Karabahin konfliktin rauhanomaiselle ratkaisulle ei ole vaihtoehtoa; korostaa, että kaikenlainen voimankäytöllä uhkaaminen heikentää kansainvälisen yhteisön yhteisiä toimia;

r)

kehottaa Armeniaa ja Azerbaidžania toteuttamaan luottamusta lisääviä toimia etulinjoilla, muun muassa vetämään tarkka-ampujat pois tulitaukolinjalta (Etyjin suositusten mukaisesti), vetämään tykistön pois ja lopettamaan sen käytön ja lisäämään huomattavasti Etyjin tarkkailijoiden määrää väliaikaisena toimena, kunnes YK:n valtuutuksen saanut monikansallinen rauhanturvajoukko on lähetetty alueelle osana rauhansopimuksen täytäntöönpanoa; kehottaa Armeniaa lopettamaan vakinaisen armeijan varusmiesten lähettämisen palvelemaan Vuoristo-Karabahin alueelle;

s)

vahvistaa Euroopan unionin kapasiteettia selkkausten ratkaisemisessa ja sovittelussa esimerkiksi vahvistamalla sen tukea Minskin ryhmän toiminnalle, tukemalla entistä aktiivisemmin ja voimakkaammin luottamusta lisääviä toimia ja osapuolten välisen luottamuksen lisäämistä, edistämällä entistä intensiivisempää neuvotteluprosessia ja auttamalla niitä sellaisten EU:n rahoittamien hankkeiden avulla, joilla pyritään lisäämään yleistä tukea molemminpuolisille myönnytyksille ja rauhanomaiselle ratkaisulle ja antamalla tukea humanitaarisille ohjelmille konfliktialueilla ja tukemaan erityisesti miinanraivausta;

t)

toimia entistä aktiivisemmin Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisessa auttamalla panemaan täytäntöön luottamusta lisääviä toimia, jotka lähentävät Armenian ja Azerbaidžanin yhteisöjä toisiinsa ja levittävät rauhaa, sovintoa ja luottamusta kaikkien osapuolten keskuudessa; painottaa, että sekä Armenian että Azerbaidžanin pitäisi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Minskin ryhmässä tehdyt päätökset rauhanomaisen ratkaisun vahvistamiseksi Vuoristo-Karabahin konfliktiin toteutetaan täysimääräisesti ja nopeasti; korostaa tarvetta saada EU:n edustajille esteetön pääsy Vuoristo-Karabahiin ja ympäröiville miehitetyille alueille;

u)

tarkastella EU:n edustusta Etyjin Minskin ryhmässä mahdollisuutena vahvistaa EU:n osallistumista Armenian ja Azerbaidžanin välisen konfliktin ratkaisemiseen;

v)

parantaa Euroopan unionin konfliktinratkaisuvalmiuksia Etelä-Kaukasiassa muun muassa tukemalla Minskin ryhmän toimia ja pohjustamalla luottamusta lisäävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, kuten Azerbaidžanin ja Armenian presidentit ovat sopineet; korostaa tarvetta löytää Armenian ja Azerbaidžanin väliseen konfliktiin mahdollisimman pian rauhanomainen ratkaisu, joka perustuu kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja näissä puitteissa hyväksyttyihin päätöksiin ja asiakirjoihin;

w)

kehottaa kaikkia konfliktiin liittyviä ulkopuolisia toimijoita osoittamaan hyvää tahtoa ja myötävaikuttamaan myönteisellä tavalla konfliktin pikaiseen ja rauhanomaiseen ratkaisemiseen;

x)

kehottaa Armenian ja Azerbaidžanin johtajia toimimaan vastuullisesti, antamaan maltillisia lausuntoja ja välttämään kärjistäviä julistuksia tien valmistelemiseksi yhteiskunnan kaikilla tasoilla käytävälle aidolle vuoropuhelulle ja perustan luomiseksi tehokkaille luottamusta lisääville toimille;

y)

ilmaisee huolensa sotilasvoimien vahvistamisesta alueella ja erityisesti Armenian korkeista sotilasmenoista, joihin kuluvat voimavarat ovat pois tärkeämmistä ongelmista, kuten köyhyyden vähentämisestä, sosiaaliturvasta ja taloudellisesta kehityksestä, ja kehottaa jäsenvaltioita tässä yhteydessä lopettamaan aseiden ja ammusten toimittamisen sekä Azerbaidžanille että Armenialle Etyjin helmikuussa 1992 esittämän pyynnön mukaisesti siihen asti, kun kyseiset kaksi osapuolta ovat sopineet kokonaisvaltaisesta ratkaisusta ja allekirjoittaneet sen;

z)

panna tässä suhteessa merkille tarve tutkia huolestuttavia kertomuksia Armenian viranomaisten toteuttamasta asuttamispolitiikasta, jonka tavoitteena on lisätä armenialaisväestön määrää Vuoristo-Karabahin miehitetyillä alueilla;

aa)

korostaa merkitystä, joka on Armenian ja Turkin Zürichissä vuonna 2009 allekirjoittamien pöytäkirjojen ratifioimisella sekä toimien tehostamisella suhteiden normalisoimiseksi ja rajan avaamiseksi sen jälkeen ehdoitta; pitää myönteisenä päätöstä aloittaa pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevat neuvottelut ja korostaa tässä yhteydessä, että ei voida hyväksyä edelleen suljettua rajaa kahden sellaisen maan välillä, jotka pyrkivät EU:n jäseniksi tai haluavat tehdä sen kanssa assosiaatiosopimuksen, ja kehottaa lopettamaan tällaisen tilanteen;

ab)

kehottaa Armeniaa pyrkimään yhdenmukaistamaan Irania koskevan politiikkansa kyseistä maata koskevan EU:n menettelytavan kanssa;

ac)

korostaa, että assosiaatiosopimusta on käytettävä perustana alueellisten synergioiden ja yhteistyön edistämiseen; korostaa demokraattisen moniarvoisen kehityksen ja konfliktinratkaisun välisiä toisiaan vahvistavia yhteyksiä; korostaa erityisesti liikenteen ja energian alalla tapahtuvan synergioiden luomisen merkitystä; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan täysimääräisesti itäiseen kumppanuuteen kuuluvaan monenkeskiseen yhteistyöhön yhdistämättä sitä konflikteihin;

ad)

löytää keinoja edistää vuoropuhelua ja alueellista yhteistyötä tukemalla alueellisen ympäristökeskuksen kaltaisia järjestöjä rajat ylittävillä hankkeilla, joihin osallistuu kansalaisjärjestöjä, paikallisyhteisöjä ja sidosryhmiä Armeniasta, Azerbaidžanista ja Georgiasta;

ae)

kehottaa Armeniaa ratifioimaan viipymättä kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö merkittävänä askeleena kohti kansallisen lainsäädännön saattamista EU:n jäsenvaltioiden hyväksymien kansainvälisten oikeudellisten sopimusten mukaiseksi;

af)

kannustaa Armenian viranomaisia allekirjoittamaan ja ratifioimaan jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen sekä rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen;

ag)

korostaa liikkuvuuden merkitystä Euroopan yhdentymisen edistämisessä; asettaa nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuus etusijalle neuvotteluissa viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevista sopimuksista; kehottaa Armeniaa parantamaan korkeakoulutusta koskevaa kansallista lainsäädäntöään keskittyen erityisesti yliopistotutkintojen vastavuoroisessa tunnustamisessa noudatettaviin menettelyihin ja opiskelijoiden työharjoittelujen oikeudelliseen sääntelyyn ottaen huomioon Bolognan prosessin; varmistaa, että turvapaikkaa koskevat määräykset ovat täysimääräisesti kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten sekä EU:n normien mukaisia;

ah)

varmistaa julkisen talouden avoin hallinto ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön parannukset hyvän hallinnon ja avoimen päätöksentekoprosessin varmistamiseksi;

ai)

kannustaa laajaa alakohtaista yhteistyötä EU:n ja Armenian välillä; selittää erityisesti alan sääntelyn lähentämisen hyödyt ja edistää sitä sekä tarjota kyseistä tarkoitusta varten tarvittavaa taloudellista ja teknistä apua;

aj)

pitää myönteisenä EU:n parhaiden käytäntöjen ja suositusten ottamista huomioon Armeniassa, kun valmistellaan kansallisia työsuunnitelmia oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla; panna erityisesti merkille konkreettiset tulokset, joita on saavutettu maahanmuutossa allekirjoittamalla liikkuvuuteen liittyvää kumppanuutta koskeva yhteinen julistus;

ak)

ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta assosiaatiosopimukseen sisällytetään säännöksiä, joiden nojalla Armenia voi osallistua EU:n ohjelmiin ja virastoihin, keskeisenä keinona edistää Euroopan yhdentymistä kaikilla tasoilla;

al)

korostaa kestävän talouden tarvetta muun muassa edistämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta ilmastonmuutosta koskevien EU:n tavoitteiden mukaisesti; varmistaa, että energia-alan kehittämisessä noudatetaan EU:n ympäristönormeja ja YK:n yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon yleissopimus);

am)

toistaa pyyntö Medzamorin ydinvoimalan sulkemisesta ennen vuotta 2016, koska sitä ei voida parantaa vastaamaan nykyisin sovittuja, kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia;

an)

jatkaa tarvittavan teknisen avun antamista, jotta voidaan käynnistää nopeasti neuvottelut kaikista assosiaatiosopimuksen näkökohdista ja varmistaa, että äskettäin aloitetut neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta jatkuvat keskeytyksettä;

ao)

sisällyttää assosiaatiosopimukseen vahva parlamentaarinen ulottuvuus, joka mahdollistaa Armenian kansalliskokouksen ja Euroopan parlamentin ottamisen täysimääräisesti mukaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja valvontaan; avustaa Armenian parlamenttia sekä teknisestä että taloudellisesti, jotta se voi kehittää täysin perustuslailliset tehtävänsä, elimensä ja palvelunsa ja perustaa täysin kehittyneitä pysyviä valiokuntia ja lisätä yhteistoimintaa kansalaisyhteiskunnan kanssa; antaa Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja neuvottelutilanteesta;

ap)

sisällyttää assosiaatiosopimukseen sen täytäntöönpanoa koskevia selkeitä arviointikriteerejä ja säätää seurantamekanismeista, kuten Euroopan parlamentille annettavista määräaikaiskertomuksista;

aq)

antaa Armenialle entistä paremmin kohdennettua taloudellista ja teknistä tukea, jotta se voi täyttää assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista ja sen täysimääräisestä täytäntöönpanosta johtuvat sitoumuksensa jatkamalla kokonaisvaltaisia instituutioiden kehittämisohjelmia esimerkiksi virkamieskunnan ja oikeuslaitoksen uudistamisen aloilla;

ar)

kehottaa Armenian viranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti EU:n korkean tason neuvoa-antavan ryhmän asiantuntemuksen neuvottelu- ja täytäntöönpanoprosessissa sekä tiedottamaan EU:n neuvonantajille kaikista itäisen kumppanuuden yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa aloitetta käsittelevän paneelin toimista; harkita vastaavan tuen antamista kaikille itäisille kumppaneille;

as)

antaa tunnustusta Armenian itäisen kumppanuuden puitteissa laatimalle kunnianhimoiselle uudistusohjelmalle ja antaa riittävästi tukea "anna enemmän, saa enemmän" -periaatteen mukaisesti uudistustahdin perusteella ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevilla indikaattoreilla mitattuna;

at)

lisätä yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten" mukaisesti EU:n tukea Armenian kansalaisjärjestöille, jotta järjestöt voivat huolehtia hallituksen uudistusten ja sitoumusten sisäisestä valvonnasta sekä varmistaa, että hallitus saatetaan niistä aiempaa paremmin vastuuseen;

au)

kannustaa EU:n neuvotteluryhmää jatkamaan hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja antamaan saavutetusta edistyksestä jatkuvaa dokumentoitua palautetta, sillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdassa määrätään, että parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset, neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja Armenialle.


(1)  EUVL C 66 E, 20.3.2009, s. 67.

(2)  EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 136.

(3)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0025.

(4)  EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 64.

(5)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0153.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0576.

(7)  EUVL L 221, 27.8.2011, s. 5.


Top