EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0468

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
P7_TC1-COD(2010)0064 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta
LIITE

OJ C 131E , 8.5.2013, p. 270–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 131/270


Torstai 27. lokakuuta 2011
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I

P7_TA(2011)0468

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

2013/C 131 E/27

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0094),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 2 kohdan sekä 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0088/2010),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. syyskuuta 2010 antaman lausunnon (1),

on kuullut alueiden komiteaa,

ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0294/2011),

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


(1)  EUVL C 48, 15.2.2011, s. 138.


Torstai 27. lokakuuta 2011
P7_TC1-COD(2010)0064

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2011/93/EU.)


Torstai 27. lokakuuta 2011
LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma lasten houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin

Ottaen huomioon, että muunlainen kuin internetin kautta tapahtuva lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa nuoremman lapsen tahallista taivuttelua puhumalla, kirjoituksin taikka audiovisuaalisen aineiston tai vastaavan esityksen avulla tapaamaan aikuinen seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi,

ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö kattaa jo muuten kuin internetin kautta tapahtuvan lasten houkuttelemisen seksuaalisiin tarkoituksiin erilaisten rikosten muodossa, joko seksuaalisen hyväksikäytön yrityksenä tai valmisteluna tai sen erityisenä muotona,

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat jäsenvaltioita tutkimaan tarkoin rikoslainsäädäntönsä määritelmät, jotka liittyvät muuten kuin internetin kautta tapahtuvaan lasten houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin, sekä tarvittaessa parantamaan ja korjaamaan rikoslainsäädäntöään mahdollisten oikeudellisesti sääntelemättömien tilanteiden poistamiseksi.


Top