EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0448

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (kodifikaatio) (KOM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))
P7_TC1-COD(2011)0053 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (Kodifikaatio) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
LIITELUETTELO

OJ C 131E , 8.5.2013, p. 133–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 131/133


Tiistai 25. lokakuuta 2011
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I

P7_TA(2011)0448

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (kodifikaatio) (KOM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

2013/C 131 E/19

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0120),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0071/2011),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. kesäkuuta 2011 antaman lausunnon (1),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (2),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0349/2011),

A.

toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


(1)  EUVL C 248, 25.8.2011, s. 153.

(2)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Tiistai 25. lokakuuta 2011
P7_TC1-COD(2011)0053

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (Kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta 31 päivänä maaliskuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/23/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Direktiivi 92/23/ETY on yksi puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY (5) säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen on täytettävä, muun muassa ilmarenkaiden osalta. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2007/46/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voitaisiin soveltaa kaikkiin ajoneuvo- ja perävaunutyyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2007/46/EY moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Renkaita koskevissa määräyksissä olisi oltava sekä renkaiden ominaisuuksia että ajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden varusteita koskevat yhteiset vaatimukset.

(4)

On suotavaa ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (YK/ECE) säännössään N:o 30 ("Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset määräykset"), sellaisena kuin se on muutettuna (6) säännössään N:o 54 ("Kaupallisten ajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset määräykset") (7), säännössään N:o 64 ("Tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen varapyörien/-renkaiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset määräykset"), sellaisena kuin se on muutettuna (8), sekä säännössään N:o 117 ("Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat renkaiden hyväksyntää vierintämelun ja märkäpidon osalta"), sellaisena kuin se on muutettuna (9), vahvistamat tekniset vaatimukset, jotka on liitetty Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (10).

(5)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

‧renkaalla‧ uutta ilmarengasta, nastoille tarkoitetuilla koloilla varustettu talvirengas mukaan lukien, joka on alkuperäinen tai vararengas ja joka on tarkoitettu asennettavaksi direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin. Tämä määritelmä ei koske nastoilla varustettuja talvirenkaita;

b)

‧ajoneuvolla‧ ajoneuvoa, johon sovelletaan direktiiviä 2007/46/EY;

c)

‧valmistajalla‧ ajoneuvon tai renkaiden tavara- tai kaupallisen merkin haltijaa.

2 artikla

1.   Liitteen V vaatimuksia sovelletaan renkaisiin, jotka on tarkoitettu asennettaviksi 1 päivänä lokakuuta 1980 tai sen jälkeen käyttöön otettuihin ajoneuvoihin.

2.   Liitteen V vaatimuksia ei sovelleta:

a)

renkaisiin, joiden nopeusluokka on alle 80 km/h;

b)

renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm (tai koodi 10) tai vähintään 635 mm (koodi 25);

c)

T-tyyppisiin tilapäiskäyttöön tarkoitettuihin vararenkaisiin, sellaisina kuin ne määritellään liitteessä II olevassa 2.3.6 kohdassa;

d)

yksinomaan ennen 1 päivää lokakuuta 1980 ensirekisteröityihin autoihin suunniteltuihin renkaisiin.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä liitteessä I vahvistetuin edellytyksin liitteen II vaatimukset täyttävälle rengastyypille ja annettava sille hyväksyntänumero liitteen I mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä liitteessä I vahvistetuin edellytyksin liitteen V vaatimukset täyttävälle rengastyypille ja annettava sille hyväksyntänumero liitteen I mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä renkaita koskeva EY-tyyppihyväksyntä liitteessä III vahvistetuin edellytyksin ajoneuvolle, jonka kaikki renkaat (mahdollinen vararengas mukaan lukien) täyttävät liitteen II vaatimukset ja myös liitteessä IV vahvistetut ajoneuvoja koskevat vaatimukset, ja annettava ajoneuvolle hyväksyntänumero liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä kuukauden kuluessa osan (renkaan) tai ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän antamisesta tai epäämisestä liitteen I ja liitteen III lisäyksien mallien mukaisen asiaa koskevan todistuksen jäljennös muille jäsenvaltioille ja pyydettäessä hyväksytyn rengastyypin testausseloste.

5 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää tai rajoittaa EY-tyyppihyväksyntämerkinnällä varustettujen renkaiden liikkeelle laskemista.

6 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä ajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää renkaisiin liittyvistä syistä, jos kyseisissä renkaissa on 1 EY-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu liitteessä IV vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

7 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää ajoneuvon käyttöä renkaisiin liittyvistä syistä, jos kyseisissä renkaissa on EY-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu liitteessä IV vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

8 artikla

1.   Jos jäsenvaltio perustellusta syystä pitää rengas- tai ajoneuvotyyppiä vaarallisena, vaikka se on tämän direktiivin vaatimusten mukainen, se voi alueellaan tilapäisesti kieltää tuotteen saattamisen markkinoille tai liittää tuotteeseen erityisehtoja. Sen on viipymättä ilmoitettava tästä muille jäsenvaltiolle ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä.

2.   Komissio kuulee kuuden viikon kuluessa asianomaisia jäsenvaltioita ja antaa lausuntonsa viipymättä sekä toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

3.   Jos komissio katsoo, että tekniset mukautukset tähän direktiiviin ovat tarpeen, ne annetaan 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tässä tapauksessa suojatoimenpiteisiin ryhtynyt jäsenvaltio voi pysyttää ne, kunnes mukautukset tulevat voimaan.

9 artikla

1.   Osan (rengas) tai ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit, siinä määrin kuin on tarpeen ja tarvittaessa yhdessä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa, ovat hyväksytyn tyypin mukaisia. Tätä tarkoitusta varten kyseinen jäsenvaltio voi milloin tahansa tarkastaa, ovatko renkaat tai ajoneuvot tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. Tämä tarkastus on rajoitettava pistokokeisiin.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio toteaa, että useat samalla hyväksyntämerkillä varustetut renkaat tai ajoneuvot eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia. Jos renkaat tai ajoneuvot toistuvasti poikkeavat hyväksytystä tyypistä, kyseiset toimenpiteet voivat johtaa EY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen. Viranomaisten on toteutettava vastaava toimenpide, jos toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset ilmoittavat, että renkaat tai ajoneuvot poikkeavat hyväksytystä tyypistä.

3.   Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on ilmoitettava kuukauden kuluessa toisilleen liitteen I ja liitteen III lisäyksien asiaa koskevia malleja käyttämällä EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja tämän toimenpiteen perusteista.

10 artikla

Kaikki tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten nojalla tehdyt päätökset, jotka koskevat renkaan tai ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän epäämistä tai peruuttamista ajoneuvon renkaiden asennukseen liittyvistä syistä ja edellyttävät markkinoille saattamisen tai käytön kieltämistä, on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätöksestä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti annettava tieto jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaan hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista muutoksenhaulle.

11 artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden I–VI vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa:

a)

evätä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista hyväksyntää ajoneuvotyypille tai rengastyypille; tai

b)

evätä ajoneuvojen rekisteröintiä tai kieltää ajoneuvojen ja renkaiden myyntiä tai käyttöönottoa

syistä, jotka liittyvät renkaisiin tai niiden asentamiseen uusiin ajoneuvoihin, jos kyseiset ajoneuvot tai renkaat ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää EY-tyyppihyväksyntää ja niiden on evättävä kansallinen tyyppihyväksyntä rengastyypeiltä, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan mutta jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista hyväksyntää ajoneuvotyypille ajoneuvon renkaisiin tai niiden asentamiseen liittyvistä syistä, jos tämän direktiivin vaatimuksia ei täytetä.

4.   Jäsenvaltioiden on:

a)

katsottava, etteivät uusille ajoneuvoille direktiivin 2007/46/EY säännösten mukaisesti myönnetyt vaatimustenmukaisuustodistukset ole voimassa mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos tämän direktiivin vaatimuksia ei täytetä; ja

b)

evättävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti tai kiellettävä niiden myynti tai käyttöönotto, jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia.

5.   Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 28 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa kaikkiin renkaisiin, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, lukuunottamatta luokkaan C1e kuuluvia renkaita, joihin sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 2011.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Kumotaan direktiivi 92/23/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VII olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä VII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 248, 25.8.2011, s. 153.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2011.

(3)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 95.

(4)  Katso liitteessä VII oleva A osa.

(5)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(6)  Euroopan talouskomissio, asiakirja E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1-ADD 29, 1.4.1975 ja sen muutokset 01, 02 ja lisäykset.

(7)  Euroopan talouskomissio, asiakirja E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1-ADD 53 ja lisäykset.

(8)  Euroopan talouskomissio, asiakirja E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1-ADD 63 ja lisäykset.

(9)  Euroopan talouskomissio, asiakirja E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 2-ADD 116 ja sen muutos 01 ja lisäykset.

(10)  Julkaistu neuvoston päätöksen 97/836/EY liitteenä I (EUVL L 346, 17.12.1997, s. 78).


Tiistai 25. lokakuuta 2011
LIITELUETTELO

LIITE I

Renkaiden EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1

Ilmoituslomake rengastyypin EY-tyyppihyväksyntää varten

Lisäys 2

EY-tyyppihyväksyntätodistus (renkaat)

Lisäys 3

Ilmoituslomake rengastyypin EY-tyyppihyväksyntää varten vierintämelun osalta

Lisäys 4

EY-tyyppihyväksyntätodistus (vierintämelu)

LIITE II (1)

Renkaita koskevat vaatimukset

Lisäys 1

Selittävä kuva

Lisäys 2

Luettelo kantavuuslukujen (LI) tunnuksista ja niitä vastaavista suurimmista sallituista massoista (KG)

Lisäys 3

Renkaan merkintöjen järjestely

Lisäys 4

Paineluokan ja paineen yksiköiden välinen suhde

Lisäys 5

Tiettyä kokomerkintää olevien renkaiden mittavanne, ulkohalkaisija ja poikkileikkausleveys

Lisäys 6

Renkaan mittojen mittausmenetelmä

Lisäys 7

Kuormitus-/nopeustestin menettely

Lisäys 8

Kantavuuden vaihtelu nopeuden mukaan

LIITE III

Ajoneuvojen EY- tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset renkaiden asentamisen osalta

Lisäys 1

Ilmoituslomake (ajoneuvo)

Lisäys 2

EY-tyyppihyväksyntätodistus (ajoneuvo)

LIITE IV

Ajoneuvoja koskevat vaatimukset renkaiden asentamisen osalta

LIITE V

Vierintämelu

Lisäys 1

Vierintämelutasojen testausmenetelmä; vaihde vapaalla –menetelmä

Lisäys 2

Testiraportti

LIITE VI

Testipaikkaa koskevat eritelmät

LIITE VII

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista / Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiseksi

LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

(Liitettä ei sen pituudesta johtuen esitetä tässä. Se on luettavissa komission ehdotuksessa KOM(2011)0120.)


(1)  Renkaiden tekniset vaatimukset vastaavat Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (YK/ECE) sääntöjä N:o 30 ja N:o 54.


Top