EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0319

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))
P6_TC1-COD(2008)0151 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista
LIITE

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 439–440 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/439


Perjantai 24. huhtikuuta 2009
Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***I

P6_TA(2009)0319

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2010/C 184 E/79

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0399),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0277/2008),

ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 9. lokakuuta 2008 päivätyn kirjeen,

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0096/2009),

A.

toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsiteltävänä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.

ottaa huomioon komission lausuman, joka on tämän päätöslauselman liitteenä;

3.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Perjantai 24. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0151

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (uudelleenlaadittu toisinto)

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/125/EY.)

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
Komission lausuma

”Komissio ilmoittaa, että energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin soveltamisalan ehdotetun laajentamisen hyväksyminen ei vaikuta nykyisen työohjelman täytäntöönpanoon.

Lisäksi komissio aikoo ottaa direktiivistä saadut kokemukset asianmukaisesti huomioon laatiessaan työohjelman ja ehdottaessaan uusia täytäntöönpanotoimenpiteitä uudelleenlaaditun direktiivin mukaisesti. Direktiivin 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti komissio aikoo erityisesti pyrkiä varmistamaan EU:n tuotelainsäädännön yleisen johdonmukaisuuden säilymisen.

Lisäksi komissio aikoo arvioidessaan sitä, onko direktiivin soveltamisalaa aiheellista laajentaa koskemaan muita kuin energiaan liittyviä tuotteita 21 artiklan mukaisesti, tarkastella tarvetta mukauttaa menetelmiä, joilla yksilöidään ja tutkitaan tällaisten tuotteiden merkittäviä ympäristöparametreja.”


Top