EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0225

Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))
P6_TC1-COD(2008)0198 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta
LIITE

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 145–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/145


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet ***I

P6_TA(2009)0225

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

2010/C 184 E/39

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0644),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0373/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A6-0115/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0198

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Metsät tuottavat monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä, kuten puutavaraa ja muita metsätuotteita , ympäristöpalveluja ja paikallisyhteisöjen elinympäristöjä .

(2)

Metsäympäristö on arvokasta perintöä, jota on suojeltava, vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime kädessä elävän luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen, ilmastonsuojeluun sekä alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien suojelemiseen.

(3)

Metsät ovat taloudellinen resurssi, jonka viljely aikaansaa vaurautta ja työllisyyttä. Metsien viljelyllä on myös myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, koska metsätuotteilla voidaan korvata enemmän energiaa kuluttavia tuotteita.

(4)

On erittäin tärkeää erityisesti ilmaston kannalta, että yhteisön markkinoilla toimivat alihankkijat markkinoivat ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa, koska sellaisella puutavaralla varmistetaan, että metsien merkittävää tehtävää hiilidioksidinieluina ei keskeytetä. Lisäksi laillisesti korjatun puutavaran käyttö esimerkiksi rakennusmateriaalina puutaloissa auttaa sitomaan hiilidioksidia pitkällä aikavälillä.

(5)

Metsätalous on vaikuttanut hyvin suurelta osin kehittyneiden maiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen, ja ne ovat kyseisissä maissa monen ihmisen ensisijainen tulolähde. Siksi on tärkeää, että tätä kehitystä ja tulonlähdettä ei hillitä, vaan keskitytään siihen, miten kyseisillä alueilla voidaan edistää metsänhoidon kestävämpää kehitystä.

(6)

Koska puutavaran ja puutuotteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, samalla kun metsäalaa vaivaavat monissa puuntuottajamaissa institutionaaliset ja hallinnolliset puutteet, laiton puunkorjuu ja siihen liittyvä kauppa ovat yhä huolestuttavampia ilmiöitä.

(7)

On selvää, että luonnonmetsävaroihin kohdistuva paine ja puutavaran ja puutuotteiden kysyntä on usein liian suurta ja että yhteisön on vähennettävä vaikutustaan metsän ekosysteemeihin riippumatta siitä, missä nämä vaikutukset ilmenevät.

(8)

Laittomat hakkuut ja metsäalaa monissa puutavaran tuottajamaissa vaivaavat institutionaaliset ja hallinnolliset puutteet ovat laajalle levinneitä kansainvälisesti merkittäviä ongelmia . Laittomat hakkuut ovat vakava uhka metsille, koska ne lisäävät metsäkatoa ja metsien köyhtymistä, mikä on syynä noin 20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, vaikuttaa aavikoitumiseen ja arojen muodostumiseen, lisää maaperän eroosiota ja pahentaa äärimmäisiä sääolosuhteita ja niiden seurauksena aiheutuvia tulvia, vaarantaa biologisen monimuotoisuuden , vahingoittaa alkuperäiskansojen elinympäristöä ja horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja kehitystä. Niillä on myös sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia , jotka vaarantavat usein hyvän metsähallinnon tavoitteissa saavutetun edistyksen ja uhkaavat paikallisia metsästä riippuvaisia yhteisöjä ja alkuperäiskansojen oikeuksia .

(9)

Tämän asetuksen tavoitteena on lopettaa laittomasti korjatun puutavaran ja siitä tehtyjen puutuotteiden kauppa EU:ssa ja edistää aavikoitumisen ja metsien tilan heikkenemisen ja niihin liittyvien hiilidioksidipäästöjen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen lopettamista sekä edistää kestävää talouskasvua, kestävää ihmisen kehitystä ja alkuperäiskansojen ja paikallisväestön kunnioitusta. Tällä asetuksella olisi edistettävä näiden sitoumusten ja velvoitteiden täyttämistä, jotka sisältyvät muun muassa: biologista monimuotoisuutta koskevaan vuonna 1992 tehtyyn yleissopimukseen; uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevaan vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen (CITES); vuosien 1983, 1994 ja 2006 kansainvälisiin trooppista puuta koskeviin sopimuksiin; vuoden 2002 ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen (UNFCCC); vuoden 1994 aavikoitumisen estämistä koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen; vuonna 1992 annettuun ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen; Johannesburgin julistukseen ja toimintasuunnitelmaan, sellaisina kuin ne hyväksyttiin 4. syyskuuta 2002 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa; YK:n hallitustenvälisen metsäpaneelin toimintaehdotuksiin, jotka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen ylimääräisessä istunnossa vuonna 1997, ja YK:n kansainvälisen metsäfoorumin toimintaehdotuksiin; Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin (UNCED) vuonna 1992 antamaan ei-oikeudellisesti sitovaan arvovaltaiseen kannanottoon maailmanlaajuisen yksimielisyyden saavuttamiseksi kaikentyyppisten metsien hoidon, käytön, suojelun ja kestävän kehityksen periaatteista; UNCED:n kesäkuussa 1992 hyväksymään Agenda 21:een; Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ylimääräisessä istunnossa vuonna 1997 annettuun päätöslauselmaan, jolla jatketaan Agenda 21:n täytäntöönpanoa; vuoden 2000 vuosituhatjulistukseen; vuonna 1982 tehtyyn maailman ympäristöasiakirjaan; vuoden 1972 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisen elinympäristöä koskevaan julistukseen; vuoden 1972 ympäristönsuojelua koskevaan toimintasuunnitelmaan; Yhdistyneiden Kansakuntien metsäfoorumin päätöslauselmaan 4/2; vuoden 1979 yleissopimukseen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta; vuonna 2003 tehtyyn korruption vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen (UNCAC).

(10)

Kuudennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1600/2002/EY  (4) on ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritelty se, että tutkitaan mahdollisuutta laittomasti korjatun puun kaupan estämistä ja torjumista koskevien aktiivisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja jatketaan yhteisön ja jäsenvaltioiden aktiivista osallistumista maailmanlaajuisten ja alueellisten päätöslauselmien ja metsään liittyvistä kysymyksistä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon.

(11)

Komission 21 päivänä toukokuuta 2003 päivätyssä tiedonannossa ”Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT) – ehdotus EU:n toimintasuunnitelmaksi” ehdotetaan toimenpidepakettia sellaisten kansainvälisten toimien tukemiseksi, joilla pyritään ratkaisemaan laittomia hakkuita ja niihin liittyvää kauppaa koskeva ongelma (5) ja edistämään laajemman, kestävää metsänhoitoa koskevan tavoitteen saavuttamista .

(12)

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat suhtautuneet tiedonantoon myönteisesti ja todenneet, että yhteisön olisi osallistuttava kaikkiin toimiin laittomia hakkuita koskevan ongelman ratkaisemiseksi ja laillisten hakkuiden tukemiseksi kestävän kehityksen, metsien kestävän hoidon ja käytön, köyhyyden vähentämisen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja valtioiden suvereeniuden yhteydessä .

(13)

Tiedonannon tavoitteena on varmistaa, että yhteisöön tuodaan ainoastaan tuottajamaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti valmistettuja puutuotteita. Tämän tavoitteen mukaisesti yhteisö on neuvotellut puutavaraa tuottavien maiden (kumppanimaiden) kanssa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, joissa sopimuspuolille asetetaan oikeudellisesti sitova velvollisuus toteuttaa lupajärjestelmä ja säännellä vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksissa yksilöityjen puutavaran ja puutuotteiden kauppaa.

(14)

Yhteisön olisi myös käytävä kahdenvälisiä neuvotteluja Yhdysvaltain, Kiinan, Venäjän ja Japanin kaltaisten suurten puutavaraa kuluttavien maiden kanssa tästä ongelmasta pyrkien yhdenmukaistamaan toimijoille kulloisillakin puutavaramarkkinoilla asetettavat asianmukaiset velvoitteet ja luomaan esimerkiksi Interpolin ja YK:n asianmukaisen elimen avulla riippumaton ja maailmanlaajuinen laittomia hakkuita koskeva hälytys- ja rekisteröintijärjestelmä, jossa hyödynnetään uusinta satelliittiseurantatekniikkaa.

(15)

Kansainvälisesti ekologisesti merkittäviä metsiä omistavista maista peräisin olevien toimijoiden olisi oltava erityisesti vastuussa puutavaran kestävästä käytöstä.

(16)

Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan vastaista toimintaa , vähentää yhteisön vaikutusta metsän ekosysteemeihin , täydentää ja vahvistaa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevaa aloitetta sekä tehostaa niiden poliittisten toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, joiden tavoitteena on köyhyyden vähentäminen , metsien säilyttäminen ja korkean tason saavuttaminen ympäristönsuojelussa, mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen estäminen.

(17)

Kaikkien toimitusketjun toimijoiden olisi ehkäisevien toimenpiteiden periaatteen nojalla jaettava vastuu sen riskin poistamisesta, että markkinoille saatetaan laittomasti korjattua puutavaraa ja puutuotteita.

(18)

Olisi tunnustettava niiden maiden pyrkimykset, jotka ovat tehneet vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia yhteisön kanssa, sekä kyseisiin sopimuksiin sisällytetyt periaatteet erityisesti laillisesti tuotetun puutavaran määritelmän osalta. Lisäksi olisi otettava huomioon, että FLEGT-lupajärjestelmässä yhteisöön saa tuoda ainoastaan sellaista puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita, joka on asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan laillista. Tätä varten laillisesti korjattua puuta olevina puutuotteina olisi pidettävä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 (6) liitteissä II ja III lueteltuja puutuotteita, jotka ovat peräisin mainitun asetuksen liitteessä I luetelluista kumppanimaista, sillä edellytyksellä, että kyseiset puutuotteet ovat mainitun asetuksen ja mahdollisten täytäntöönpanosäännösten mukaisia. Vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksissa asetettujen periaatteiden, erityisesti ”laillisesti tuotetun puutavaran” määritelmän, on sisällettävä ja niillä on taattava kestävä metsänhoito, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, paikallisten metsästä riippuvaisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen suojelu ja niiden oikeuksien turvaaminen.

(19)

Lisäksi olisi otettava huomioon, että villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES) edellytetään kyseisen yleissopimuksen osapuolilta, että ne myöntävät CITES-vientiluvan ainoastaan siinä tapauksessa, että CITES-yleissopimuksessa mainittu laji on kerätty (muun muassa) viejämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tätä varten laillisesti korjattua puuta olevina puutuotteina olisi pidettävä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (7) liitteissä A, B ja C luetelluista lajeista saatuja puutuotteita, edellyttäen, että kyseiset puutuotteet ovat mainitun asetuksen ja mahdollisten täytäntöönpanosäännösten mukaisia.

(20)

Ottaen huomioon, että laittoman puunkorjuun taustatekijät ja vaikutukset ovat mutkikkaita, laittoman käyttäytymisen kannustimia olisi vähennettävä kohdentamalla toimenpiteet toimijoiden käyttäytymiseen. Vaatimusten ja velvoitteiden tiukentaminen sekä niiden oikeudellisten keinojen tehostaminen, jotka koskevat toimijoiden asettamista syytteeseen EU:n markkinoille saatettujen laittoman puutavaran ja laittomien puutuotteiden hallussapidosta ja tällaisen puutavaran tai puutuotteiden saattamisesta yhteisön markkinoille tai pitämisestä saatavilla yhteisön markkinoilla, ovat tehokkaimpia ratkaisuja, joilla toimijoita estetään käymästä kauppaa laittomien toimittajien kanssa.

(21)

Kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa laiton hakkuu olisi ensisijaisesti määriteltävä sen maan lainsäädännön pohjalta, jossa puutavara on korjattu. Laillisuusstandardien soveltamiseen olisi lisäksi sisällytettävä kansainvälisten standardien harkinta, muun muassa Afrikan puujärjestön, kansainvälisen trooppisen puun järjestön, lauhkeiden ja boreaalisten metsien suojelua ja kestävää hoitoa koskevia kriteerejä ja indikaattoreita käsittelevän Montrealin prosessin ja kestävän hoidon ja käytön yleiseurooppalaisia kriteerejä ja indikaattoreita käsittelevän prosessin standardit. Tällaisessa laillisuusstandardien soveltamisessa pitäisi edistää kansainvälisten sitoumusten, periaatteiden ja suositusten täytäntöönpanoa, mukaan luettuna ilmastonmuutoksen lieventämistä, luonnon monimuotoisuuden häviämisen vähentämistä, köyhyyden lieventämistä, aavikoitumisen vähentämistä ja alkuperäiskansojen ja paikallisen ja metsistä riippuvaisen väestön oikeuksien edistämistä koskevat sitoumukset, periaatteet ja suositukset. Puuta korjaavan maan pitäisi antaa luettelo kaikesta laillisesta korjatusta puusta sekä yksityiskohtaiset tiedot puulajeista ja puutavaran enimmäistuotannosta.

(22)

Monia puutuotteita käsitellään useissa prosesseissa ennen niiden ensimmäistä markkinoille saattamista sekä sen jälkeen. Jotta ei asetettaisi tarpeettomia hallinnollisia rasitteita, vaatimusta asianmukaisen huolellisuuden noudattamisesta toimilla ja menettelyillä, joilla minimoidaan laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisen riski (due diligence -järjestelmä), ei tulisi soveltaa kaikkiin toimitusketjun toimijoihin vaan ainoastaan niihin, jotka saattavat puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen kerran markkinoille. Kaikkia toimitusketjun toimijoita sitoisi kuitenkin ehdoton kielto asettaa markkinoille saataville laittomasti hankittua puutavaraa tai puutuotteita, ja niiden pitäisi täyttää tämä velvoite asianmukaisesti.

(23)

Kaikkien puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjujen toimijoiden (myyjien ja tuottajien) olisi yhteisön markkinoilla merkittävä selkeästi tarjottaviin tuotteisiin laillinen lähde tai toimittaja, jolta puutavara on peräisin.

(24)

Toimijoiden, jotka saattavat puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen kerran yhteisön markkinoille, olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja käytettävä tätä varten ║due diligence -järjestelmää ║ minimoidakseen sen riskin, että ne saattavat laittomasti korjattua puuta olevaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille.

(25)

Due diligence -järjestelmän avulla olisi voitava selvittää yhteisön markkinoille saatetun puutavaran ja puutuotteiden lähteet ja toimittajat ja saada tietoja sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta.

(26)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi tämän asetuksen täytäntöönpanossa kiinnitettävä erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityiseen haavoittuvuuteen ja rajoitettuihin resursseihin. On erittäin tärkeää, että kyseisiä yrityksiä ei rasiteta niiden kehitystä estävillä monimutkaisilla säännöillä. Komission pitäisi siksi mahdollisimman paljon ja tulevassa pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa asetettujen mekanismien ja periaatteiden nojalla harkita yksinkertaistettuja järjestelmiä pk-yritysten tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden osalta vaarantamatta sen tavoitetta ja tarkoitusta ja tarjota pk- yrityksille asianmukaisia vaihtoehtoja, jotta ne voivat toimia yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(27)

▐On asianmukaista helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat laatineet due diligence -järjestelmien toteuttamista koskevia sopivia ja tehokkaita vaatimuksia. Tällaisia hyväksyttyjä organisaatioita koskeva luettelo olisi julkaistava ▐.

(28)

Tätä samaa tarkoitusta varten Euroopan unionin olisi kannustettava edellä mainittuja organisaatioita tekemään yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa due diligence -järjestelmien ja niiden valvonnan tukemiseksi.

(29)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi seurattava, että toimijat täyttävät tässä asetuksessa vahvistetut velvollisuutensa. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä virallisia tarkastuksia , mukaan luettuna tullitarkastukset, ja tarvittaessa vaadittava toimijoita toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä.

(30)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi pidettävä tarkastuksista kirjaa ja julkaistava kirjaamistaan tiedoista tiivistelmä ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (8) mukaisesti.

(31)

Laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa ja ympäristöjärjestöjen, ihmisoikeusjärjestöjen sekä kolmansien maiden hallintoviranomaisten ja/tai komission kanssa.

(32)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän asetuksen säännösten rikkomisesta koituu seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (9) mukaisesti.

(34)

Komissio olisi erityisesti valtuutettava antamaan yksityiskohtaiset säännöt due diligence -järjestelmien soveltamiseksi ja ennen kaikkea vahvistamaan perusteet, joilla arvioidaan sitä riskiä, että markkinoille saatetaan laittomasti korjattua puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita. Se olisi myös valtuutettava vahvistamaan valvontaorganisaatioiden kehittämien due diligence -järjestelmien hyväksymisperusteet ja mukauttamaan tämä asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa puutavaraa ja puutuotteita koskevaa luetteloa, kun sen mukauttaminen on tarpeen teknisten ominaisuuksien, loppukäytön tai tuotantoprosessien perusteella. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(35)

Kestävän metsänhoidon kehittäminen on jatkuva prosessi, ja tätä asetusta pitäisi siksi arvioida, päivittää ja tarkistaa säännöllisesti uusien tutkimustulosten mukaisesti. Komission pitäisi siksi analysoida viimeisin saatavilla oleva tutkimus ja kehitys ja esittää päätelmät analyysistaan ja ehdottamistaan tarkistuksista kertomuksessa Euroopan parlamentille.

(36)

Metsätuotteiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi komission pitäisi analysoida tämän asetuksen vaikutusta jatkuvasti. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää asetuksen seurauksiin pk-yrityksille, jotka toimivat yhteisön markkinoilla. Komission pitäisi siksi säännöllisesti tehdä tutkimusta ja vaikutustenarviointia asetuksen vaikutuksista sisämarkkinoihin ja keskittyä erityisesti pk-yrityksiin sekä kestävään metsänhoitoon kohdistuviin vaikutuksiin. Komission pitäisi myöhemmin esittää Euroopan parlamentille kertomus analyysistään, päätelmistään ja toimenpiteitä koskevista ehdotuksistaan.

(37)

Tämän asetuksen tavoitteita eli nykyisen toimintakehyksen täydentämistä ja vahvistamista sekä laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan vastaisten toimien tukemista, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteidensaavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien tai markkinoille saataville asettavien toimijoiden velvollisuudet.

Toimijoiden on varmistettava, että markkinoille asetetaan saataville ainoastaan laillisesti korjattuja puuta ja puutuotteita.

Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden on käytettävä due diligence -järjestelmää.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”puutavaralla ja puutuotteilla”liitteessä mainittuja puutavaraa ja puutuotteita poikkeuksitta ;

b)

”asettamisella saataville markkinoilla” tuotteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

c)

”markkinoille saattamisella” ▐puutavaran ja puutuotteiden asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla; puutavaran myöhempi muuttaminen tai jakelu ei ole ”markkinoille saattamista”;

d)

”toimijalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille tai asettaa niitä saataville markkinoilla ;

e)

”laillisesti korjattua puuta olevalla” alkuperämaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti korjattua puuta olevaa;

f)

”riskillä” sen todennäköisyyttä, että laittomasti hankittua puutavaraa tai puutuotteita tuodaan yhteisön alueelle tai viedään yhteisön alueelta taikka pidetään kaupan yhteisön alueella, ja tällaisen tapahtuman vakavuutta;

g)

”riskienhallinnalla” riskien järjestelmällistä tunnistamista sekä sellaisten toimenpiteiden ja menettelyjen toteuttamista, joilla minimoidaan laittomasti korjattujen puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisen riski ;

h)

”sovellettavalla lainsäädännöllä” kansallista, alueellista tai kansainvälistä lainsäädäntöä, erityisesti lainsäädäntöä, joka koskee biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, metsänhoitoa, luonnonvarojen käyttöoikeuksia ja haitallisten ympäristövaikutusten minimointia ; siinä olisi otettava huomioon myös omaisuuden hallintaoikeus, alkuperäiskansojen oikeudet, työlainsäädäntö ja hyvinvointia koskeva yhteisön lainsäädäntö, verot, tuonti- ja vientimaksut sekä puunkorjuuseen, kuljetukseen ja markkinoilla pitämiseen liittyvät lisenssimaksut ja palkkiot ;

i)

”metsän kestävällä hoidolla” metsien ja metsäisten maiden hoitamista ja käyttöä sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että ne säilyttävät biologisen monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja tulevaisuudessa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta haittaa muille ekosysteemeille;

j)

”puunkorjuumaalla” maata, jossa puutavara tai puutuotteiden sisältämä puutavara on korjattu;

k)

”valvontaorganisaatiolla” oikeushenkilöä tai jäsenyyteen perustuvaa sertifioimistaan toimijoista oikeudellisesti riippumatonta yhdistystä ▐, jolla on oikeuskelpoisuus ja asiantuntemus valvoa ja varmistaa, miten toimijat, jotka on sertifioitu due diligence -järjestelmien käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä;

l)

”jäljitettävyydellä” mahdollisuutta jäljittää ja seurata puutavaraa ja puutuotteita kaikissa tuotanto-, käsittely- ja jakeluvaiheissa.

3 artikla

Toimijoiden velvollisuudet

1.   Toimijoiden on varmistettava, että ne saattavat markkinoille tai asettavat markkinoille saataville ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa ja puutuotteita.

2.   Toimijoiden , jotka saattavat puutavaraa ja puutuotteita markkinoille, on perustettava due diligence -järjestelmä, joka sisältää 4 artiklassa tarkoitetut osatekijät, tai käytettävä 6 artiklan 1 kohdan mukaisen hyväksytyn valvontaorganisaation due diligence -järjestelmää.

Nykyistä kansallista lainsäädännöllistä valvontaa tai jotain vapaaehtoista tämän asetuksen vaatimukset täyttävää valvontaketjujärjestelmää voidaan käyttää due diligence -järjestelmän perustana.

3.     Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saataville asettavien toimijoiden on koko toimitusketjussa:

i)

kyettävä yksilöimään toimija, joka on toimittanut puutavaran ja puutuotteet, ja toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on toimitettu;

ii)

annettava pyydettäessä tietoa puulajista, alkuperämaasta/-maista ja mahdollisuuksien mukaan alkuperää koskevasta luvasta;

iii)

tarkistettava tarvittaessa, että toimija, joka on saattanut puutavaran ja puutuotteet markkinoille, on täyttänyt tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

4.   Tätä asetusta sovellettaessa laillisesti korjattua puuta olevina puutuotteina pidetään asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteissä II ja III lueteltuja puutuotteita, jotka ovat peräisin mainitun asetuksen║liitteessä I luetteluista kumppanimaista ja jotka ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosäännösten mukaisia.

5.   Tätä asetusta sovellettaessa laillisesti korjattua puuta olevina puutuotteina pidetään asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C luetelluista lajeista saatuja puutuotteita, jotka ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanosäännösten mukaisia.

4 artikla

Due diligence -järjestelmä

1.   Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun due diligence -järjestelmän on:

a)

varmistettava jäljitettävyysjärjestelmän ja valvontaorganisaation suorittaman todentamisen avulla, että markkinoille saatetaan ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa ja puutuotteita;

b)

koostuttava toimista, joilla varmistetaan seuraavat tekijät :

i)

alkuperämaa, alkuperämetsä ja mahdollisuuksien mukaan puunkorjuuta koskeva lupa ;

ii)

puulajin nimi, tieteellinen nimi mukaan luettuna ;

iii)

arvo ;

iv)

tilavuus ja/tai paino ;

v)

puutavaran tai puutuotteiden sisältämän puutavaran laillinen korjaaminen ;

vi)

puutavaran ja puutuotteiden toimittaneen toimijan nimi ja osoite;

vii)

puunkorjuusta vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

viii)

toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on toimitettu;

Toimenpiteitä tuetaan asianmukaisella dokumentoinnilla, joka hoidetaan toimijan tai valvontaorganisaation ylläpitämällä tietokannalla.

c)

sisällettävä riskienhallintamenettely , johon kuuluu:

i)

järjestelmällinen riskien tunnistaminen muun muassa tietoa keräämällä ja hyödyntämällä kansainvälisiä lähteitä tai yhteisön lähteitä tai kansallisia lähteitä;

ii)

kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen riskeille altistumisen rajoittamiseksi;

iii)

sellaisten menettelyjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan säännöllisesti sen todentamiseksi, että i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimet ovat tehokkaita, ja tarvittaessa niiden tarkistaminen;

iv)

rekistereiden luominen i–iii alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkaan soveltamisen todentamiseksi.

d)

mahdollistettava auditoinnit, joilla varmistetaan due diligence -järjestelmän tehokas toteutus.

2.   Komissio toteuttaa toimenpiteitä tämän artiklan täytäntöön panemiseksi pyrkien varmistamaan, että toimijat tulkitsevat säännöksiä yhdenmukaisesti ja panevat ne tehokkaasti täytäntöön . Se vahvistaa erityisesti perusteet sen riskin arvioimiseksi, että markkinoille saatetaan laittomasti korjattua puuta olevaa puutavaraa tai puutuotteita. Komission on niin tehdessään kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityisasemaan ja valmiuksiin ja tarjottava kyseisille yrityksille mahdollisimman paljon muokattuja ja yksinkertaistettuja vaihtoehtoja raportointi- ja valvontajärjestelmille, jotta kyseisistä järjestelmistä ei tule liian rasittavia.

Tietyt puutavaran ja puutuotteiden luokat tai toimittajat katsotaan tuotetyypin, lähteen tai toimitusketjun monimutkaisuuden perusteella suuririskisiksi, ja ne edellyttävät toimijoilta ylimääräisiä due diligence velvoitteita.

Ylimääräisiin due diligence -velvoitteisiin voi kuulua muun muassa:

lisäasiakirjojen, -aineiston tai -tietojen vaatiminen;

kolmansien osapuolten suorittamien tarkastusten vaatiminen.

Tämän asetuksen mukaisten toimijoiden on katsottava suuririskisiksi puutavara ja puutuotteet, jotka ovat peräisin

konfliktialueilta tai maista, jotka YK:n turvallisuusneuvosto on asettanut puunvientikieltoon,

maista, joissa yhdenmukaisten ja luotettavien tietojen mukaan ilmenee merkittävää metsähallinnon puutetta, metsäalaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon vajetta tai laajan mittakaavan korruptiota,

maista, joiden metsäala on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) virallisten tilastojen mukaan kutistunut,

toimituseristä, joiden suhteen tulliviranomaisille tai ulkoisille osapuolille on annettu luotettavan näytön perusteella tietoja mahdollisista säännönvastaisuuksista, mitä ei ole kyetty kiistämään tutkinnassa.

Komissio ottaa käyttöön rekisterin, joka koskee suuririskisiä puutavaran ja puutuotteiden lähteitä tai toimittajia.

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän artiklan muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asiaankuuluvia sidosryhmiä on kuultava ennen täydentävien täytäntöönpanotoimien käyttöönottoa.

3.     Yksittäisiä jäsenvaltioita ei saa puutavaran ja puutuotteiden markkinoille pääsyn osalta estää asettamasta puutavaran korjaamiselle ja alkuperälle tiukempia vaatimuksia kuin tässä asetuksessa määrätyt vaatimukset kestävyyden, ympäristönsuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin suojelun, paikallisten yhteisöjen elinympäristöjen suojelun, metsästä riippuvaisten yhteisöjen suojelun ja alkuperäiskansojen suojelun ja niiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien osalta.

5 artikla

Merkitseminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että … (10) mennessä kaikki markkinoille saatettu ja markkinoille saataville asetettu puutavara ja puutuotteet merkitään 3 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

6 artikla

Valvontaorganisaatioiden hyväksyminen

1.    Komission on 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti hyväksyttävä valvontaorganisaatioksi yksityinen tai julkinen elin, joka on perustanut 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kohdat sisältävän due diligence -järjestelmän.

2.     Edellä 1 kohdassa tarkoitettua hyväksymistä hakevan julkisen elimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

valvontaorganisaatio on oikeushenkilö;

b)

siihen sovelletaan julkisoikeutta;

c)

se on perustettu hoitamaan erityisiä metsäalaan liittyviä tehtäviä;

d)

valtio, alueelliset tai paikalliset viranomaiset tai muut julkisoikeuden alaiset elimet rahoittavat sitä suurimmalta osin;

e)

se velvoittaa sertifioimansa toimijat käyttämään due diligence -järjestelmäänsä;

f)

sillä on käytössään valvontamekanismi, jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se on sertifioinut due diligence -järjestelmänsä käyttäjiksi, käyttävät kyseistä järjestelmää;

g)

se toteuttaa asianmukaisia kurinpitotoimenpiteitä sellaisia sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka eivät noudata sen due diligence -järjestelmää; kurinpitotoimiin kuuluu asiasta raportointi asiaankuuluvalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle;

h)

sillä ei ole eturistiriitaa toimivaltaisiin viranomaisiin nähden.

3.     Edellä 1 kohdassa tarkoitettua hyväksymistä hakevan yksityisen elimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

valvontaorganisaatio on oikeushenkilö;

b)

siihen sovelletaan yksityisoikeutta;

c)

sillä on asianmukainen asiantuntemus;

d)

se on oikeudellisesti riippumaton toimijoista, joita se sertifioi;

e)

elimen yhtiöjärjestys sitoo elimen sertifioimia toimijoita käyttämään sen due diligence -järjestelmää;

f)

sillä on käytössään valvontamekanismi, jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se on sertifioinut due diligence -järjestelmänsä käyttäjiksi, käyttävät kyseistä järjestelmää;

g)

se toteuttaa asianmukaisia kurinpitotoimenpiteitä sellaisia sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka eivät noudata sen due diligence järjestelmää; kurinpitotoimiin voi kuulua asiasta raportointi asiaankuuluvalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Valvontaorganisaation on toimitettava hyväksyntää koskevan hakemuksensa mukana seuraavat tiedot komissiolle :

a)

valvontaorganisaation säännöt;

b)

niiden henkilöiden nimet, joilla on oikeus toimia sen nimissä;

c)

sen asianmukaisen asiantuntemuksen osoittavat asiakirjat;

d)

yksityiskohtainen kuvaus valvontaorganisaation due diligence järjestelmästä.

5.     Komissio päättää 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksynnän myöntämisestä valvontaorganisaatiolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valvontaorganisaatio on jättänyt hakemuksensa tai kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on suositellut valvontaorganisaation hyväksymistä.

Komissio välittää tiedon päätöksestä hyväksynnän myöntämisestä valvontaorganisaatiolle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka oikeudenkäyttöalueeseen organisaatio kuuluu, sekä jäljennöksen hakemuksesta, 15 päivän kuluessa päätöksentekopäivästä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä säännöllisin väliajoin tai kolmansien osapuolten esittämien perusteltujen huolenaiheiden perusteella tarkastuksia, mukaan luettuna itse paikalla tehtävät tarkastukset , sen varmistamiseksi, että valvontaorganisaatiot noudattavat 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Tarkastuskertomukset on julkistettava.

Mikäli toimivaltaiset viranomaiset varmistuvat kyseisten tarkastusten perusteella, että valvontaorganisaatiot eivät täytä 1 ja 2 kohdassa tai 1 ja 3 kohdassa asetettuja vaatimuksia, niiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja välitettävä sille kaikki tältä osin asiaankuuluva tieto.

6.    Komissio peruu 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti valvontaorganisaation hyväksynnän , jos todetaan, että 1 ja 2 kohdassa tai 1 ja 3 kohdassa asetettuja vaatimuksia ei enää täytetä.

7.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa jokaisesta päätöksestä, joka koskee suositusta hyväksynnän myöntämiseksi valvontaorganisaatiolle tai tällaisen hyväksynnän epäämiseksi tai peruuttamiseksi.

8.   Komissio toteuttaa toimenpiteitä tämän artiklan täytäntöön panemiseksi.

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän artiklan muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7 artikla

Valvontaorganisaatioita koskeva luettelo

Komissio julkaisee hyväksyttyjä valvontaorganisaatioita koskevan luettelon Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa sekä omilla verkkosivuillaan. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.

8 artikla

Valvonta- ja seurantatoimenpiteet

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia sen todentamiseksi, noudattavatko toimijat 3 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

2.     Seurantaa on suoritettava vuosisuunnitelman mukaisesti ja/tai kolmansien osapuolten esittämien perusteltujen huolenaiheiden perusteella tai aina, kun jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on tietoa, jonka perusteella on kyseenalaista, noudattaako toimija tässä asetuksessa tarkoitettuja due diligence -järjestelmiä koskevia vaatimuksia.

3.     Tarkastuksiin voivat sisältyä muun muassa seuraavat:

a)

toimijoiden käyttämien due diligence- ja riskienarviointijärjestelmien teknisten ja hallintaan liittyvien järjestelmien ja menettelyjen tutkiminen;

b)

järjestelmien ja menettelyjen asianmukaisen toiminnan todistavien rekisterien ja asiakirjojen tutkiminen;

c)

satunnaistarkastukset, mukaan luettuna itse paikalla tehtävät tarkastukset.

4.     Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava luotettava jäljitysjärjestelmä kansainvälisesti kaupan pidettävien puutuotteiden jäljittämiseksi ja julkisia seurantajärjestelmiä, joilla arvioidaan toimijoiden suorituskykyä velvoitteiden täyttämisessä ja autetaan toimijoita tunnistamaan suuririskisten puutavaran ja puutuotteiden suuririskiset toimittajat.

5.    Toimijoiden on annettava kaikki mahdollinen apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan suorittamista, etenkin toimitiloihin päästämällä ja esittämällä asiakirjat tai rekisterit.

6.    Jos toimijan oletetaan 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan jälkeen rikkoneen 3 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat käynnistää kansallisen lainsäädännön mukaisesti täyden tutkinnan rikkomisesta ja toteuttaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja tapauksen vakavuudesta riippuen välittömiä toimia, joihin voivat kuulua muun muassa:

a)

kaupallisen toiminnan välitön lopettaminen; sekä

b)

puutavaran ja puutuotteiden takavarikointi.

7.     Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamilla välittömillä toimilla on voitava varmistaa, ettei kyseinen rikkomus jatku ja että toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa päätökseen sitä koskevan tutkinnan.

8.     Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että tekniset järjestelmät, hallintajärjestelmät, due diligence -menettelyt ja riskienarviointimenettelyt eivät ole riittäviä, niiden on edellytettävä toimijalta korjaavia toimenpiteitä.

9 artikla

Toteutettu valvonta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta ja ilmoitettava kirjaamissaan tiedoissa erityisesti valvonnan luonne ja tulokset sekä mahdollisesti vaaditut korjaavat toimenpiteet. Kaikkea valvontaa koskevia tietoja on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava internetissä direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

10 artikla

Yhteistyö

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä kolmansien maiden hallintoviranomaisten ja komission kanssa tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan tuloksista yhden tai useamman muun jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten sekä komission kanssa.

11 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan tämän direktiivin soveltamisesta. Näille viranomaisille on annettava riittävät valtuudet tämän asetukseen voimaan saattamiseen valvomalla sen soveltamista, tutkimalla epäiltyjä rikkomisia yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa ja ilmoittamalla rikoksista ajoissa syyttäjäviranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet ║31 päivänä joulukuuta … . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimivaltaisten viranomaisten nimien tai osoitteiden muutoksista.

2.   Komissio julkaisee internetissä luettelon kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista. Kyseistä luetteloa on pidettävä ajan tasalla.

12 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa puukauppaa käsittelevä komitea║.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.     Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

13 artikla

Kestävyysvaatimusten kehittäminen

Komission on annettava …  (11) mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotus kaikkea luonnonmetsistä peräisin olevaa puutavaraa ja puutuotteita koskevasta yhteisön normista, jonka avulla pyritään saavuttamaan korkeimmat mahdolliset kestävyyttä koskevat vaatimukset.

14 artikla

Neuvoa-antava ryhmä

1.     On perustettava neuvoa-antava ryhmä, joka koostuu asianomaisten sidosryhmien edustajista, muun muassa metsästä riippuvaisen teollisuuden edustajista, metsänomistajista, kansalaisjärjestöistä ja kuluttajaryhmistä ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2.     Jäsenvaltioiden edustajat voivat osallistua kokouksiin joko omasta aloitteestaan tai neuvoa-antavan ryhmän kutsusta.

3.     Neuvoa-antava ryhmä laatii työjärjestyksensä, joka julkaistaan komission internet-sivuilla.

4.     Komission on annettava neuvoa-antavalle ryhmälle tarvittavaa teknistä ja logistista tukea ja annettava sihteeristö sen kokousten käyttöön.

5.     Neuvoa-antava ryhmän on tutkittava tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä asioita, jotka puheenjohtaja ottaa esiin joko omasta aloitteestaan tai neuvoa-antavan ryhmän tai komitean jäsenten aloitteesta, ja annettava niistä lausuntoja.

6.     Komission on välitettävä neuvoa-antavan ryhmän lausunnot komitealle.

15 artikla

Muutokset

Komissio voi täydentää liitteessä olevaa puutavarasta ja puutuotteista annettua luetteloa ottaen huomioon tekniset ominaisuudet, loppukäytön ja tuotantoprosessit.

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

16 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamukset voivat olla rikosoikeudellisia tai hallinnollisia, niiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja niihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

a)

taloudelliset seuraamukset, jotka liittyv

ympäristölle aiheutetun haitan asteeseen

rikkomuksen kohteena olleiden puutuotteiden arvoon

veronmenetyksiin ja taloudellisiin vahinkoihin, jotka johtuvat rikkomuksesta;

b)

puutavaran ja puutuotteiden takavarikointi;

c)

väliaikainen puutavaran ja puutuotteiden markkinointikielto.

Mikäli vireillä on oikeudenkäyntejä, toimijoiden on lykättävä puutavaran ja puutuotteiden hankkimista kyseisiltä alueilta.

Taloudellisten seuraamusten on oltava suuruudeltaan ainakin viisi kertaa vakavan rikkomuksen kautta saatujen puutuotteiden arvo. Mikäli vakava rikkomus toistetaan viiden vuoden kuluessa, taloudellisten seuraamusten suuruuden on asteittain noustava siihen asti, että ne ovat vähintään kahdeksan kertaa vakavan rikkomuksen kautta saatujen puutuotteiden arvo.

Sanotun vaikuttamatta muihin yhteisön lainsäädännössä esitettyihin julkista rahoitusta koskeviin säännöksiin, jäsenvaltiot eivät saa osoittaa mitään julkista tukea kansallisten tukijärjestelmien tai yhteisön rahastojen nojalla toimijoille, jotka on tuomittu tämän asetuksen vakavasta rikkomuksesta, kunnes korjaavat toimenpiteet on toteutettu ja tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia on sovellettu.

Jäsenvaltioiden on annettava seuraamuksia koskevat säännökset komissiolle tiedoksi 31 päivään joulukuuta … mennessä sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

17 artikla

Kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on ║ annettava komissiolle ensimmäisen kerran (12) ja sen jälkeen joka toinen vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä kertomus, jossa käsitellään tämän asetuksen soveltamista kahden edellisen vuoden aikana.

2.   Näiden kertomusten perusteella komissio laatii joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille annettavan kertomuksen.

3.    Komission on 2 kohdassa tarkoitettua kertomusta laatiessaan käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 2173/2005 mukaisesti tehtyjen vapaaehtoisuuteen perustuvien FLEGT-kumppanuussopimusten tekemisessä ja toiminnassa saavutettua edistystä. Komission on harkittava, onko tätä asetusta tarkistettava vapaaehtoisuuteen perustuvien FLEGT-kumppanuussopimusten toiminnasta ja niiden tehokkuudesta saatujen kokemusten perusteella laitonta puutavaraa koskevaa ongelmaa käsiteltäessä.

18 artikla

Direktiivin 2008/99/EY tarkistus

Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19 päivänä marraskuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/99/EY (13) muutetaan … (14) lukien seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”i a)

laittomasti korjatusta puusta peräisin olevan puutavaran tai puutuotteiden asettaminen saataville markkinoille.”

2)

Lisätään liitteeseen A luetelmakohta seuraavasti:

”–

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …/2009 , annettu …päivänä …kuuta …, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta.”

19 artikla

Uudelleentarkastelu

Komission on …  (15) ja joka viides vuosi sen jälkeen tarkistettava tämän asetuksen toiminta suhteessa sen tavoitteeseen ja päämäärään ja tiedotettava Euroopan parlamentille päätelmistään ja niiden perusteella tekemistään ehdotuksista.

Tarkistuksessa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

yksityiskohtainen ja perusteellinen analyysi kestävän metsänhoidon tutkimuksesta ja kehityksestä;

tämän asetuksen vaikutus sisämarkkinoihin ottaen erityisesti huomioon kilpailutilanne ja uusien toimijoiden valmius päästä markkinoille;

markkinoilla toimivien pk-yritysten tilanne ja tämän asetuksen vaikutukset niiden toimintaan.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan … (16).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C , , s. .

(2)  EUVL C , , s. .

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. huhtikuuta 2009.

(4)   EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  KOM(2003)0251, 21.5.2003.

(6)  EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1

(7)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

(11)   Vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

(12)  Pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 30 päivä huhtikuuta kolmantena vuonna tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

(13)   EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.

(14)   Vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(15)   Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

(16)   Vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
LIITE

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat puutavara ja puutuotteet neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä olevan luokittelun mukaisesti

1.

Asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteissä II ja III mainitut tuotteet, joihin sovelletaan FLEGT-lupajärjestelmää

2.

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) 47, 48 ja 49 ryhmään kuuluva paperi ja massa, lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita ja keräystuotteita (jätetuotteita)

3.

Puuhuonekalut (CN-koodit 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 9403 90 30 )

4.

Tehdasvalmisteiset rakennukset (CN-koodi 9406 00 20 )

5.

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu (CN-koodi 4401 )

6.

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut; puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (CN-koodi 4418 )

7.

Puusta valmistettu lastulevy ja ”oriented strand board” -levy sekä niiden kaltaiset levyt, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut (CN-koodi 4410 )

8.

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu (CN-koodi 4411 )

9.

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina (CN-koodi 4413 00 00 )

10.

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset (CN-koodi 4414 00 )

11.

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset; ruumisarkut (CN-koodi 4415 )

12.

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet (CN-koodi 4416 00 00 )

13.

Muut CN:n 94 ja 95 ryhmään sisältyvät puutuotteet, mukaan luettuna puulelut ja urheiluvälineet.

(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top