EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0516

Ehdotus: neuvoston päätös täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle

/* KOM/99/0516 lopull. - CNS 99/0213 */

EYVL C 376E, 28.12.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0516

Ehdotus: neuvoston päätös täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle /* KOM/99/0516 lopull. - CNS 99/0213 */

Virallinen lehti nro C 376 E , 28/12/1999 s. 0038 - 0039


Ehdotus neuvoston päätös täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle

(1999/C 376 E/05)

KOM(1999) 516 lopull. - 1999/0213(CNS)

(Komission esittämä 22 päivänä lokakuuta 1999)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että

1) Komissio on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa ennen ehdotuksensa jättämistä,

2) Moldova toteuttaa perustavanlaatuisia talousuudistuksia ja pyrkii merkittävästi luomaan toimivan markkinatalouden,

3) Moldova yhtenä osapuolena ja Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot toisena osapuolena ovat allekirjoittaneet kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998,

4) Moldovan viranomaiset ovat sopineet Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa makrotaloudellisesta ohjelmasta, jota tuetaan toukokuussa 1996 hyväksytyllä kolmivuotisella laajennetulla rahoitusjärjestelyllä (Extended Fund Facility, EFF), ja ovat ilmaisseet aikomuksensa jatkaa tätä ohjelmaa myöhemmin valuuttarahaston uuden järjestelyn puitteissa,

5) Moldovan viranomaiset ovat pyytäneet kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, yhteisöltä ja muilta kahdenvälisiltä rahoittajilta rahoitusapua; sen arvioidun rahoituksen lisäksi, jonka Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki voivat tarjota, on tulevina kuukausina vielä katettava huomattava jäljellä oleva rahoitusvaje, jotta vahvistettaisiin maan varantoasemaa ja tuettaisiin hallituksen uudistusohjelmaan liitettyjä talouspoliittisia tavoitteita,

6) Venäjän rahoituskriisi on vaikuttanut erityisen voimakkaasti Moldovaan, ja sen taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ovat erittäin vaikeat tällä hetkellä,

7) Yhteisön myöntämä rahoitustuki pitkäaikaisen lainan muodossa, johon liittyy pitkä vapaavuosijakso, on tarkoituksenmukainen keino auttaa tuensaajamaata tässä ratkaisevan tärkeässä vaiheessa,

8) Tämän rahoitusavun hoitaminen on annettava komission tehtäväksi, ja

9) Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän päätöksen tekemiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Yhteisö antaa Moldovan käyttöön pitkäaikaisen lainan, jonka pääoma on enintään 15 miljoonaa EUR ja laina-aika enintään kymmenen vuotta, joista viisi vuotta on lyhennysvapaita, tarkoituksenaan varmistaa kestävä maksutasetilanne, vahvistaa valuuttavarantoa ja tukea tarpeellisten rakenneuudistusten toteuttamista.

2. Tätä tarkoitusta varten komissiolle annetaan valtuudet lainata Euroopan yhteisön puolesta tarvittavat varat, jotka annetaan Moldovan käyttöön lainan muodossa.

3. Lainaa hallinnoi komissio neuvotellen tiiviisti talous- ja rahoituskomitean kanssa ja tavalla, joka on kaikkien Kansainvälisen valuuttarahaston ja Moldovan välillä tehtyjen sopimusten mukainen.

2 artikla

1. Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Moldovan viranomaisten kanssa lainaan liitettävistä talouspoliittisista ehdoista. Näiden ehtojen on oltava 1 artiklan 3 kohdassa mainittujen sopimusten mukaiset.

2. Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa ja sovittaen toimintansa yhteen Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, että Moldovan talouspolitiikka on tämän lainan tavoitteiden mukaista ja että sen ehdot täytetään.

3 artikla

1. Jollei 2 artiklan säännöksistä muuta johdu, laina annetaan Moldovan käyttöön yhdessä erässä, jos Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovitun ylemmän luotto-osuusjärjestelyn toteuttamisessa on edetty tyydyttävästi.

2. Varat maksetaan Moldovan keskuspankille.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa varainhankinta- ja luotonantotoimissa käytetään samaa arvopäivää, eikä niistä saa aiheutua yhteisölle maturiteettitransformaatioita, valuuttakurssi- tai korkoriskiä tai muuta liiketoiminnallista riskiä.

2. Moldovan pyynnöstä komissio toteuttaa tarpeelliset toimet varmistaakseen, että lainaehtoihin sisällytetään varhennettua takaisinmaksua koskeva lauseke ja että sitä voidaan myös käyttää.

3. Moldovan pyynnöstä, ja kun olosuhteet sallivat lainojen korkojen tarkistamisen, komissio voi jälleenrahoittaa kaikki alkuperäiset luottonsa tai osan niistä tai järjestellä uudelleen vastaavat rahoitusehdot. Jälleenrahoitus tai uudelleenjärjestelyt on toteutettava 1 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti eivätkä ne saa pidentää kyseisen lainan keskimääräistä erääntymisaikaa tai lisätä jälleenrahoituksen tai uudelleenjärjestelyn ajankohtana vielä maksamattoman lainapääoman määrää käypään kurssiin ilmoitettuna.

4. Moldova maksaa kaikki kulut, joita yhteisölle aiheutuu tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja loppuunsaattamisesta.

5. Talous- ja rahoituskomitealle tiedotetaan 2 ja 3 kohdassa mainittujen toimien kehityksestä vähintään kerran vuodessa.

5 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

LIITE

TAKUURAHASTON VAROJEN HANKKIMISEKSI TARVITTAVAT TALOUSARVIOVARAT VUONNA 1999 JA LAINAVARAUKSEN MARGINAALI JA LAINATAKAUKSET YHTEISÖN ULKOPUOLISTEN MAIDEN HYVÄKSI

>TAULUKON PAIKKA>

Top