EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Perusoikeuskirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n perusoikeuskirja

PERUSOIKEUSKIRJAN TARKOITUS

Siihen on koottu tietyt EU:n kansalaisille ja asukkaille kuuluvat yksilön oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, jotka perustuvat EU:n lainsäädäntöön.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sisältö

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (perusoikeuskirja) vahvistetaan EU:n toimivallan ja tehtävien sekä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeudet, jotka perustuvat erityisesti EU-maille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehtyyn yleissopimukseen, EU:n ja Euroopan neuvoston hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin ja Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Parantamalla perusoikeuksien näkyvyyttä ja niitä selkeyttämällä perusoikeuskirja lisää oikeusvarmuutta EU:ssa.

Perusoikeuskirjaan sisältyy johdanto ja 54 artiklaa, jotka on jaoteltu seitsemäksi luvuksi:

  • I luku: ihmisarvo (ihmisarvo, oikeus elämään, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, orjuuden ja pakkotyön kielto)
  • II luku: vapaudet (oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, oikeus solmia avioliitto ja oikeus perustaa perhe, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, taiteen ja tutkimuksen vapaus, oikeus koulutukseen, ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä, elinkeinovapaus, omistusoikeus, oikeus turvapaikkaan, suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa)
  • III luku: tasa-arvo (yhdenvertaisuus lain edessä, syrjintäkielto, kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus, miesten ja naisten välinen tasa-arvo, lapsen oikeudet, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan)
  • IV luku: yhteisvastuu (työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä, neuvotteluoikeus ja oikeus yhteisiin toimiin, oikeus työhönsijoituspalveluihin, suoja perusteettoman irtisanomisen yhteydessä, oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja työehdot, lapsityövoiman käytön kielto ja nuorten suojelu työssä, perhe- ja työelämä, sosiaaliturva ja sosiaalituki, terveyden suojelu, mahdollisuus käyttää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja, ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja)
  • V luku: kansalaisten oikeudet (äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, oikeus hyvään hallintoon, oikeus tutustua asiakirjoihin, Euroopan oikeusasiamies, oikeus esittää vetoomus, liikkumis- ja oleskeluvapaus, diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu)
  • VI luku: lainkäyttö (oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen, laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhtaisuuden periaate, kielto syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta)
  • VII luku: yleiset määräykset.

Soveltamisala

Perusoikeuskirjaa sovelletaan Euroopan unionin toimielimiin toissijaisuusperiaatetta noudattaen, eikä sillä voida missään tapauksessa laajentaa toimielimille perussopimuksissa annettuja toimivaltuuksia tai tehtäviä. Perusoikeuskirjaa sovelletaan myös EU:n jäsenvaltioihin siltä osin kuin ne panevat täytäntöön EU:n oikeutta.

Jos jokin perusoikeuskirjan oikeuksista vastaa vuonna 1950 tehdyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia, sen merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin yleissopimuksessa on määritelty, vaikka EU:n lainsäädännössä voidaankin myöntää tätä laajempi suoja.

Vuosikertomukset

Euroopan komissio on vuodesta 2010 lähtien julkaissut vuosikertomuksen, jossa seurataan perusoikeuskirjan soveltamisen edistymistä.

TAUSTAA

  • Eurooppa-neuvosto totesi vuonna 1999 antamissaan päätelmissä, että EU:n tasolla voimassaolevat perusoikeudet olisi koottava peruskirjaksi niiden tuomiseksi näkyvämmin esille.
  • Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio julistivat perusoikeuskirjan virallisesti Nizzassa joulukuussa 2000.
  • Perusoikeuskirja on sitonut EU:ta oikeudellisesti joulukuusta 2009 saakka, jolloin Lissabonin sopimus tuli voimaan, ja sillä on nykyään sama oikeudellinen arvo kuin EU:n perussopimuksilla.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 389–405)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Viimeisin päivitys: 17.10.2016

Top