Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan vammaisstrategia (2010–20)

Euroopan vammaisstrategia (2010–20)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan vammaisille – KOM(2010) 636 lopullinen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä esitetään strategia, jonka tavoitteena on lisätä vammaisten toimintamahdollisuuksia, jotta he voisivat nauttia kaikista oikeuksistaan ja hyötyä täysipainoisesti yhteiskuntaan ja talouteen osallistumisesta.

Strategia perustuu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista , ja se täydentää myös Eurooppa 2020 -strategiaa (EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia) ja Lissabonin sopimuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Strategiassa korostetaan seuraavia kahdeksaa EU:n ja EU-maiden yhteistyön osa-aluetta:

Esteettömyys ja saavutettavuus: varmistetaan tavaroiden, palvelujen ja apuvälineiden saavutettavuus vammaisten kannalta.

Osallistuminen: varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat käyttää täysipainoisesti perusoikeuksiaan Euroopan kansalaisina.

Yhdenvertaisuus: varmistetaan, että toteutetaan politiikkoja (sekä EU:ssa että kansallisella tasolla), joissa edistetään yhdenvertaisuutta.

Työllisyys: taataan useammille vammaisille mahdollisuus ansaita elantonsa työmarkkinoilla ja parannetaan esteettömyyttä työpaikoilla.

Koulutus: varmistetaan, että vammaiset oppilaat hyötyvät esteettömästä koulutusjärjestelmästä ja elinikäisen oppimisen ohjelmista. Euroopan komissio on jo käynnistänyt useita koulutukseen liittyviä aloitteita, kuten Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen.

Sosiaaliturva: vastaaminen vammaisten kokemiin laajamittaisiin sosiaalisiin haasteisiin, kuten tuloerot, köyhyysriski ja sosiaalinen syrjäytyminen. EU:n rakennerahastoja ja EU-maiden kansallisia toimenpiteitä voidaan käyttää tällaisen sosiaaliturvan takaamiseksi.

Terveydenhuolto: taataan vammaisille yhtäläiset mahdollisuudet saada (mielen)terveyspalveluja ja niihin liittyviä välineitä.

Ulkoiset toimet: edistetään vammaisten oikeuksia kansainvälisellä tasolla.

Strategian toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla EU:n ja EU-maiden on työskenneltävä yhdessä

tietoisuuden lisäämiseksi vammaisuuteen liittyvistä ongelmista,

kehittämällä taloudellisen tuen mahdollisuuksia,

parantamalla tilastotietoja, ja

varmistamalla, että YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista pannaan täytäntöön.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta raportoidaan vuoden 2014 komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

TAUSTAA

EU:n väestöstä 80 miljoonaa ihmistä (kuudesosa väestöstä) on vammaisia, joiden vammaisuusaste vaihtelee lievästä vaikeaan. Näiden ihmisten, joiden vammaisuus estää heitä osallistumasta täysipainoisesti yhteiskunta- ja talouselämään, köyhyysaste EU:ssa on 70 prosenttia keskimääräistä korkeampi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan vammaisstrategia (2010–2020): Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan (KOM(2010) 636 lopullinen, 15.11.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: kertomus YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. (SWD(2014) 182 final, 5.6.2014)

Viimeisin päivitys: 13.10.2015

Top