EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Kuten toisen osaston otsikosta käy ilmi, Euratomin perustamissopimuksen tarkoituksena on ”edistää ydinenergia-alan kehitystä”.

Yhteisillä ydinenergiamarkkinoilla sen tavoitteena on

 • edistää tutkimusta
 • saavuttaa toimitusvarmuus kaikille EU-maille
 • luoda järjestelmä, jolla valvotaan siviilikäyttöön tarkoitetun ydinmateriaalin rauhanomaista käyttöä ja varmistaa terveyttä ja turvallisuutta koskevien yhteisten normien korkea taso.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Sopimusta sovelletaan yksinomaan ydinenergian siviilikäyttöön (ei sotilaskäyttöön).

Sopimuksen rakenne

Ensimmäisessä osastossa vahvistetaan 8 Euratomin tehtävää, ja toisessa osastossa määrätään tarkemmin niitä koskevista säännöistä seuraavasti:

 • kehitetään tutkimusta, tutkimusyhteistyötä ja teknisten tietojen vaihtoa – perustetaan yhteinen tutkimuskeskus
 • laaditaan yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi sekä huolehditaan niiden noudattamisesta
 • helpotetaan investointeja ja varmistetaan ydinenergian kehittämisessä tarvittavien peruslaitosten rakentamisen yhteisössä erityisesti kannustamalla yritysten aloitteita
 • huolehditaan yhteistä hankintapolitiikkaa harjoittamalla malmien ja ydinpolttoaineen säännöllisestä ja tasapuolisesta toimituksesta kaikille käyttäjille yhteisössä (nykyisin unionissa) – perustetaan Euratomin hankintakeskus
 • valvotaan ydinaineiden asianmukaista (erityisesti muuta kuin sotilaallista) ja rauhanomaista käyttöä – varmistetaan Euratomin takeet siten, että tarkastajat suorittavat fyysisiä ja kirjanpitoon liittyviä tarkastuksia kaikissa yhteisön ydinlaitoksissa
 • käyttää omistusoikeutta erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin (halkeamiskelpoiset aineet koostuvat atomeista, jotka voidaan halkaista neutroneilla itsensä ylläpitävässä ketjureaktiossa valtavan energiamäärän vapauttamiseksi)
 • toteutetaan erityismateriaalien ja -laitteiden yhteismarkkinat, ydinenergiainvestointeihin tarkoitetun pääoman vapaa liikkuvuus ja asiantuntijoiden vapaa työllistyminen
 • luodaan muihin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sellaiset yhteydet, jotka ovat omiaan edistämään ydinenergian rauhanomaista käyttöä.

Kolmas ja neljäs osasto koskevat toimielimiä ja varainhoitoa

 • Euratomilla ja EU:lla on ollut yhteiset täytäntöönpanoelimet sulautumissopimuksesta (1967) alkaen. Niillä oli jo aiemmin tiettyjä yhteisiä toimielimiä.
 • Euratomin perustamissopimuksessa määrättävä toimielinten toimivaltajako eroaa EY:n toimielinten (nykyiset EU:n toimielimet) toimivallanjaosta. Etenkin parlamentilla on vähemmän valtuuksia Euratomissa, ja sillä on ainoastaan oikeus tulla kuulluksi (ei oikeutta osallistua yhteispäätösmenettelyyn).
 • Euratomin hankintakeskus, joka on Euratomin oma elin, on oikeushenkilö, ja sillä on taloudellinen itsemääräämisoikeus. Sitä valvoo Euroopan komissio.
 • Sulautumissopimuksesta alkaen Euratomilla ja EU:n toimielimillä on ollut myös yhteinen hallinnollinen talousarvio. Euratomin perustamissopimukseen perustuvat tutkimus- ja kehittämismenot sisältyvät kuitenkin erilliseen talousarvioon.

Viides osasto sisältää yleiset määräykset ja kuudes osasto alkuvaihetta koskevat määräykset (toimielinten perustamista ja alkuvaiheen soveltamista koskevat määräykset ja siirtymäajan määräykset).

Sopimuksessa on myös viisi liitettä, joka koskevat seuraavia:

 • ydinenergiatutkimuksen alat, joita tarkoitetaan sopimuksen 4 artiklassa
 • teollisuudenalat, joita tarkoitetaan sopimuksen 41 artiklassa
 • edut, jotka voidaan antaa yhteisyrityksille sopimuksen 48 artiklan nojalla
 • luettelot tavaroista ja tuotteista, joihin sovelletaan IX luvun määräyksiä ydinenergia-alan yhteismarkkinoista
 • ensimmäinen tutkimus- ja koulutusohjelma, jota tarkoitetaan sopimuksen 215 artiklassa (215 artikla kumotaan sopimuksen voimassa olevassa versiossa).

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1957 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1958.

TAUSTAA

Euroopan atomienergiayhteisön (EAEC, joka tunnetaan paremmin nimellä ”Euratom”) perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa vuonna 1957 samaan aikaan Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimuksen kanssa. Allekirjoittajina olivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) kuusi perustajamaata. ETY:n ja EAEC:n perustamissopimuksista käytetään toisinaan nimitystä ”Rooman sopimukset”, kun taas ”Rooman sopimus” tarkoittaa EY:n perustamissopimusta.

Toisin kuin EY:n perustamissopimukseen, edelleen voimassa olevaan Euratomin perustamissopimukseen ei ole koskaan tehty suuria muutoksia. Euratom ei ole sulautunut Euroopan unioniin, minkä vuoksi se pysyy erillisenä oikeushenkilönä, vaikka sen jäsenmaat ovat samat.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) rinnalla Euratomin perustamissopimus on osa EU:n primaarilainsäädäntöä yhtenä sen aktiivisista sopimuksista.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1957 – konsolidoitu toisinto (EUVL C 203, 7.6.2016, s. 1–112)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1957 (ei julkaistu virallisessa lehdessä)

Sulautumissopimus, tehty 8 päivänä huhtikuuta 1965 (EYVL 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Maastrichtin sopimus, tehty 7 päivänä helmikuuta 1992 (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Lissabonin sopimus, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007 (EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Viimeisin päivitys: 25.05.2018

Top