EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Hiilidioksidin (CO2) geologisella talteenotolla voidaan estää ja minimoida ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan, että talteenotto tehdään turvallisesti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Hiilidioksidin (CO2) geologisella talteenotolla voidaan estää ja minimoida ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla varmistetaan, että talteenotto tehdään turvallisesti.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Tätä direktiiviä kutsutaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaksi direktiiviksi, ja siinä vahvistetaan oikeudellinen kehys, joka auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ympäristön kannalta turvallisen hiilidioksidin geologisen varastoinnin avulla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Hiilidioksidin varastointipaikkojen on oltava ympäristön kannalta turvallisia. Ne eivät saa haitata vesimassoja (vesipatsaisiin sijoitettavan hiilidioksidin mahdollisten haittavaikutusten vuoksi) eivätkä muodostaa terveysriskiä. Varastointipaikkojen sopivuuden määrittämisessä noudatetaan tarkkaa menettelyä, jossa ensin kerätään tietoja, joiden pohjalta laaditaan tietokonesimulaatioiden avulla varaston kolmiulotteinen staattinen geologinen malli ehdolla olevasta varastointikompleksista. Tämän jälkeen luonnehditaan varaston herkkyyttä tekemällä kolmiulotteiselle mallille useita simulaatioita ja arvioidaan riskejä aiemmista vaiheista kerättyjen tietojen avulla.

Geologisen varastointipaikan käyttö edellyttää varastointilupaa. Lupahakemuksissa, jotka toimitetaan asianomaisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle, on oltava tiedot muun muassa varastointipaikan odotetusta turvallisuudesta, injektoitavan hiilidioksidin määrästä, merkittävien häiriöiden ehkäisemiseen tarkoitetuista toimenpiteistä ja ehdotetusta seurantasuunnitelmasta. Komissio voi antaa varastointilupaluonnoksista lausunnon, joka ei ole sitova, sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä. Tällä tavoin parannetaan yleisön luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Kun varastointilupa on myönnetty, toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava lupaa viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi.

Hiilidioksidin varastointipaikkaan ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta tämän jätteen tai muun aineen hävittämiseksi. Toiminnanharjoittajan olisi raportoitava hiilidioksidin seurannan tuloksista toimivaltaiselle viranomaiselle kerran vuodessa. Toiminnanharjoittajan on päivitettävä seurantasuunnitelma viiden vuoden välein, ja toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä se. Vuotojen ilmetessä toiminnanharjoittajan on välittömästi toteutettava tarvittavat toimenpiteet (tai toimivaltaisen viranomaisen, jos toiminnanharjoittaja ei toteuta niitä) noudattaen korjaavia toimenpiteitä koskevaa suunnitelmaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt osana varastointilupaa.

Varastointipaikka on suljettava toiminnanharjoittajan perustellusta pyynnöstä, jos luvassa ilmoitetut tätä koskevat ehdot eivät täyty tai jos toimivaltainen viranomainen niin päättää sen jälkeen, kun varastointilupa on peruutettu. Kun varastointipaikka on suljettu, toiminnanharjoittaja vastaa siitä edelleen siihen asti, kunnes vastuun siirron edellytykset täyttyvät (etenkin edellytys, että hiilidioksidi pysyy täysin ja pysyvästi eristettynä).

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 25 päivästä kesäkuuta 2009. Direktiivillä muutettiin neuvoston direktiiviä 85/337/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY, 2008/1/EY ja asetusta (EY) N:o 1013/2006.

TAUSTAA

Direktiivi on osa huhtikuussa 2009 hyväksyttyä EU:n vuoteen 2020 kohdistettua ilmasto- ja energiapakettia

AVAINTERMIT

Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla tarkoitetaan sellaista prosessia, jossa suurista lähteistä, kuten voimalaitoksista, peräisin oleva hiilidioksidi (CO2) otetaan talteen, paineistetaan, siirretään ja injektoidaan geologisiin varastointipaikkoihin, jotka ovat yleensä syvällä maan alla olevia eristävän kivilajiyksikön peittämiä huokoisia kivilajikerroksia. Prosessilla varmistetaan, ettei hiilidioksidi vuoda ilmakehään.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114-135

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin 2009/31/EY täytäntöönpanosta (COM(2014)099 final, 25.2.2014).

Viimeisin päivitys 26.03.2015

Top