EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hyvälaatuinen vesi Euroopassa (EU:n vesidirektiivi)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/60/EY – yhteisön vesipolitiikan puitteet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä asetetaan säännöt Euroopan unionin (EU) vesimuodostumien tilan huonontumisen pysäyttämiseksi ja Euroopan jokien, järvien ja pohjaveden ”hyvän tilan” saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Tähän sisältyvät erityisesti

 • kaikkien vesien suojeleminen (pintavesi*, pohjavesi*, sisämaan vesi* ja jokisuiden vaihettumisalueet*)
 • näiden vesimuodostumien ja niiden ympäristön ekosysteemien ennallistaminen
 • vesimuodostumien pilaantumisen vähentäminen
 • kestävän vedenkäytön takaaminen yksilö- ja yritystasolla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädäntö asettaa selkeitä velvollisuuksia kansallisille viranomaisille. Niiden on

 • määritettävä kansallisella alueellaan olevat erilliset vesistöalueet, toisin sanoen ympäröivät maa-alueet, joiden vesi valuu tiettyihin jokiverkostoihin
 • nimettävä viranomaiset huolehtimaan näistä vesistöalueista EU-sääntöjen mukaisesti
 • analysoitava vesistöalueiden ominaispiirteet ja asetettava kullekin vesimuodostumatyypille vertailuolosuhteet niiden tilan arvioimiseksi
 • analysoitava ihmistoiminnan vaikutus ja vedenkäytön taloudellinen analyysi
 • seurattava veden tilaa kaikilla vesistöalueilla
 • rekisteröitävä suojelualueita, kuten juomavesikäyttöön tarkoitetut alueet, jotka vaativat erityishuomiota,
 • laadittava ja pantava täytäntöön ”vesipiirien hoitosuunnitelmat” pintaveden huonontumisen ehkäisemiseksi ja pohjaveden suojelemiseksi ja lisäämiseksi ja suojelualueiden säilyttämiseksi
 • varmistettava, että vesipalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan niin, että resursseja käytetään tehokkaasti ja että pilaajat maksavat
 • toimitettava julkista tietoa ja kuultava kansalaisia vesipiirien hoitosuunnitelmien osalta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 22. lokakuuta 2000 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 22. joulukuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Jatkuvasti lisääntyvästä tarpeesta saada eri tarkoituksiin riittävästi hyvälaatuista vettä aiheutuu Euroopan unionissa vesiin kohdistuvia kasvavia paineita. Direktiivillä pyritään suojelemaan ja parantamaan vedenlaatua.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Pintavesi: kaikki sisämaan vedet lukuun ottamatta pohjavettä, jokisuiden vaihettumisalueita ja rannikkovesiä.
Pohjavesi: kaikki vesi maan pinnan alapuolella.
Sisämaan vesi: kaikki maanpinnalla oleva tai virtaava vesi.
Jokisuiden vaihettumisalue: jokisuiden lähistöllä olevat osittain suolaiset, mutta merkittävästi suolattoman veden virtauksia sisältävät vedet.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73)

Direktiiviin 2000/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19–31)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007 tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta (EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27–34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84–97)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012)0673 final, 14.11.2012)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vesipolitiikan puitedirektiivi ja tulvadirektiivi: Toimenpiteet EU:n vesien ”hyvän tilan” saavuttamiseksi ja tulvariskien vähentämiseksi (COM(2015) 120 final, 9.3.2015)

Viimeisin päivitys: 09.09.2021

Top