EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteet

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 549/2004 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus)

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetus on osa ilmaliikenteen hallintaa koskevaa lainsäädäntöpakettia, jolla on määrä luoda yhtenäinen eurooppalainen ilmatila eurooppalaisen ilmatilan optimaalisen käytön varmistamiseksi, jotta se täyttää kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimukset.
 • Asetuksen tarkoituksena on:
  • parantaa Euroopan yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja ja yleistä tehokkuutta;
  • optimoida kapasiteetin käyttö ja
  • vähentää mahdollisimman paljon myöhästymisiä.
 • Asetusta muutettiin asetuksella (EY) N:o 1070/2009 Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston vastuiden laajentamiseksi siten, että ne kattavat myös ilmaliikenteen hallinnan turvallisuuden. Muutoksella annettiin Euroopan komissiolle mahdollisuus päivittää lainsäädäntöä tekniikan tai toimintojen kehittymisen mukaisesti sekä säätää tiettyjä hallintaverkon tehtäviä koskevista perusvaatimuksista ja -menettelyistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansalliset valvontaviranomaiset

 • EU-maiden on joko yhdessä tai yksittäin nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan asetuksella tällaisille viranomaisille annetuista tehtävistä.
 • Kansallisten valvontaviranomaisten on oltava riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista.

Yhtenäisen ilmatilan komitea

 • Yhtenäisen ilmatilan komitea perustetaan avustamaan komissiota yhtenäisen ilmatilan hallinnassa ja huolehtimaan siitä, että kaikkien ilmatilan käyttäjäryhmien edut otetaan asianmukaisesti huomioon.
 • Komitea muodostuu kahdesta kunkin EU-maan edustajasta, ja sen puheenjohtajana on komission edustaja.

Täytäntöönpanosäännökset

Eurocontrol osallistuu toimivaltaansa kuuluvien täytäntöönpanosääntöjen kehittämiseen yhtenäisen ilmatilan komitean hyväksymien toimeksiantojen pohjalta.

Laadun ja tehokkuuden tarkastelu

Asetuksella otetaan käyttöön mekanismi lennonvarmistuspalvelujen ja verkon toimintojen laadun ja tehokkuuden tarkastelua varten. Tähän sisältyvät

 • EU:n laajuiset suorituskykytavoitteet keskeisillä osa-alueilla, jotka ovat turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus
 • kansalliset tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja* koskevat suunnitelmat, joilla varmistetaan yhteensopivuus yhteisön laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa; ja
 • lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen säännöllinen tarkastelu, seuranta ja vertailu.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/317 esitetään lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän toimintaa koskevat säännöt sekä lennonvarmistuspalveluista annetussa asetuksessa (EY) N:o 550/2004 – ks. tiivistelmä – tarkoitettua lennonvarmistuspalvelujen maksujärjestelmää koskevat säännöt.

Suojalauseke

Asetus ei estä EU-maita soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen keskeisten turvallisuus- tai puolustusetujen suojaamiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20. huhtikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Ensimmäinen ”yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa” koskeva lainsäädäntöpaketti koostuu tästä puiteasetuksesta ja kolmesta teknisestä asetuksesta, jotka koskevat lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista (asetus (EY) N:o 550/2004), ilmatilan organisointia ja käyttöä (asetus (EY) N:o 551/2004) sekä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuutta (nykyisin asetus (EU) 2018/1139 tai muut delegoidut asetukset tai täytäntöönpanoasetukset, joilla on kumottu ja korvattu asetus (EY) N:o 552/2004). Asetusten tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja lujittaminen sekä ilmatilan uudelleenorganisointi liikennevirtojen eikä valtioiden rajojen mukaan.

Lisätietoa:

KESKEISET TERMIT

Toiminnallinen ilmatilan lohko: pikemminkin operatiivisiin vaatimuksiin kuin kansallisiin rajoihin perustuva ilmatilan lohko, jossa lennonvarmistuspalvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjonta on suorituspohjaista ja optimoitu, jotta jokaisella toiminnallisella ilmatilan lohkolla voitaisiin aloittaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien tiiviimpi yhteistyö tai, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, käyttää yhtä tarjoajaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1–9)

Asetukseen (EY) N:o 549/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/903, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden vahvistamisesta 1 päivänä tammikuuta 2020 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2024 päättyvälle kolmannelle viiteajanjaksolle (EUVL L 144, 3.6.2019, s. 49–55)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/317, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja maksujärjestelmästä sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 kumoamisesta (EUVL L 56, 25.2.2019, s. 1–67)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1–122)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/259, annettu 13 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmiin sisältyvistä tietyistä tarkistetuista suorituskykytavoitteista ja aiheellisista toimenpiteistä, jotka eivät ole riittäviä suhteessa unionin laajuisiin suorituskykytavoitteisiin toisella viiteajanjaksolla, sekä velvoitteesta toteuttaa korjaavia toimenpiteitä (EUVL L 38, 15.2.2017, s. 76–85)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/348, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmien sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa (EUVL L 60, 4.3.2015, s. 55-67)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20–23)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 409/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi (EUVL L 123, 4.5.2013, s. 1–7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20–25)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10–19).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.05.2020

Top