EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologisen suunnittelun vaatimukset – ulkoiset teholähteet

Ekologisen suunnittelun vaatimukset – ulkoiset teholähteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/1782 – ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä vahvistetaan ekologisen suunnittelun* vaatimukset ulkoisten teholähteiden* markkinoille saattamiselle tai käyttöönotolle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetusta ei sovelleta seuraaviin:
  • jännitteenmuuttimet
  • keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet)
  • akunlatauslaitteet, joissa ei ole tehonsyöttötoimintoa
  • valaistukseen tarkoitetut muuttajat
  • lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet
  • aktiiviset PoE-injektorit (Power over Ethernet)
  • autonomisten laitteiden telakointiasemat
  • ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2025 pelkästään huolto- tai varaosana, jolla korvataan samanlainen ulkoinen teholähde, joka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2020.
 • Ekosuunnitteluvaatimukset esitetään liitteessä II.
 • Asetuksessa säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmistä ja liitteessä II olevassa 3 kohdassa mittausmenetelmistä ja laskelmista, joita on noudatettava.
 • Kansallisten viranomaisten on noudatettava liitteessä III säädettyä tarkastusmenettelyä, kun ne tekevät markkinavalvontatarkastuksia.
 • Liitteessä IV esitetään ohjeelliset viitearvot, jotka edustavat markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita.
 • Euroopan komissio tarkastelee uudelleen asetusta teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevan ehdotusluonnoksen viimeistään 14. marraskuuta 2022.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1. huhtikuuta 2020 alkaen, ja sillä kumotaan kyseisestä päivästä asetus (EY) N:o 278/2009.

TAUSTAA

Direktiivissä 2009/125/EY vahvistetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteet. Komission on asetettava vaatimukset tuotteille, joilla käydään yleisesti kauppaa EU:ssa ja joilla on merkittävä ympäristövaikutus.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ekologinen suunnittelu: käytännöt, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa ja erityisesti niiden energiatehokkuutta niiden elinkaaren aikana paremman suunnittelun avulla.
Ulkoinen teholähde: laite, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
 • se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta yhdeksi tai useammaksi pienempijännitteiseksi tasa- tai vaihtovirraksi
 • sitä käytetään yhdessä yhden tai useamman erillisen laitteen kanssa, jotka muodostavat sen pääkuorman
 • se sijaitsee omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta tai laitteista
 • se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen tai laitteisiin irrotettavilla tai kiinteillä pistokeliitännöillä, kaapeleilla, johtimilla tai muulla johdotuksella
 • sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia ja
 • sitä käytetään liitteeseen I sisältyvien kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) 2019/1782, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta (EUVL L 272, 25.10.2019, s. 95–106)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Direktiiviin 2009/125/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 29.01.2020

Top