EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät – elektroniset näytöt

Ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät – elektroniset näytöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/2021 elektronisten näyttöjen ekologisesta suunnittelusta

Delegoitu asetus (EU) 2019/2013 elektronisten näyttöjen energiamerkinnöistä

ASETUSTEN TARKOITUS

Asetuksella (EU) 2019/2021 vahvistetaan ekologista suunnittelua* koskevat vaatimukset elektronisten näyttöjen* myynnille ja käyttöönotolle, mukaan lukien televisiot, monitorit ja digitaaliset ilmoitusnäytöt. Sillä kumotaan asetus (EY) N:o 642/2009, jota sovellettiin vain televisioihin ja televisiomonitoreihin.

Delegoidulla asetuksella (EU) 2019/2013 vahvistetaan näiden tuotteiden tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat säännöt. Sillä kumotaan delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, jota sovellettiin vain televisioihin ja televisiomonitoreihin.

Asetuksia ei sovelleta tiettyihin näyttötuotteisiin, kuten projektoreihin, lääketieteellisiin näyttöihin, pieniin elektronisiin näyttöihin ja all-in-one-videoneuvottelujärjestelmiin. Joidenkin laitteiden, kuten lähetystoimintastandardin näyttöjen, ammattikäyttöön tarkoitettujen näyttöjen ja turvanäyttöjen, digitaalisten vuorovaikutteisten valkotaulujen sekä digitaalisten valokuvakehysten, on täytettävä vain osa asetusten vaatimuksista, kuten materiaalitehokkuutta (korjaamisen ja kierrättämisen helppoutta) koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa (EU) 2019/2021 vahvistetaan

 • ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset direktiivin 2009/125/EY mukaisesti
 • liitteessä II ekosuunnitteluvaatimusten voimaantulopäivä (1. maaliskuuta 2021), joka koskee
  • energiatehokkuutta
  • poissa päältä -tilaan ja valmiustilaan liittyviä vaatimuksia
  • materiaalitehokkuutta, purkamisen, paremman kierrätyksen ja tehokkaamman hyödyntämisen mahdollistava suunnittelu mukaan luettuna
  • korjaajille ja varaosien toimittajille annettavia tietoja, kuten kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten saatavuutta
  • varaosien saatavuutta
 • vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely sekä liitteessä III mittausmenetelmät ja laskelmat, joita on noudatettava.

Kansallisten viranomaisten on noudatettava liitteessä IV säädettyä tarkastusmenettelyä, kun ne tekevät markkinavalvontatarkastuksia.

Liitteessä V esitetään ohjeelliset viitearvot, jotka perustuvat tämän asetuksen laatimisajankohtana parhaaseen markkinoilla saatavilla olevaan teknologiaan niiden ympäristönäkökohtien osalta, joita pidetään merkityksellisinä ja jotka ovat mitattavissa.

Komission on tarkasteltava tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa ja arvioitava eri näkökohtia kolme vuotta sen voimaantulon jälkeen.

Delegoidulla asetuksella (EU) 2019/2013 täydennetään energiamerkintöjä koskevaa asetusta (EU) 2017/1369, ja siinä vahvistetaan tavarantoimittajia, jälleenmyyjiä ja säilytyspalveluja tarjoavia internetalustoja koskevat säännöt.

 • Tavarantoimittajien on varmistettava, että
  • jokaisessa elektronisessa näytössä on painetussa muodossa oleva merkki, joka on ulkoasultaan ja tiedoiltaan liitteen III mukainen
  • liitteessä V esitetyt tuoteselosteen tiedot ja liitteessä VI esitetty teknisten asiakirjojen sisältö syötetään tuotetietokantaan
  • tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa
  • tiettyä elektronisen näytön mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko (ks. liitteet VII ja VIII)
  • sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta elektronisen näytön mallista
  • liitteen V mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta elektronisen näytön mallista
  • merkki painetaan tai kiinnitetään tuotepakkaukseen.
 • Jälleenmyyjien on varmistettava, että
  • kaikissa myyntipisteissä, myös messuilla, olevissa elektronisissa näytöissä on tavarantoimittajan käyttöön antama merkki selvästi näkyvillä laitteen etuosassa tai ripustettuna siihen tai sijoitettuna siten, että se on selvästi nähtävissä ja yksiselitteisesti kyseisen mallin mukana
  • jos asiakkaille myyntiä varten näkyvissä olevaa elektronista näyttöä pidetään päällä-tilassa, painettu merkki voidaan korvata sähköisellä merkillä, joka on näyttöruudulla näkyvissä
  • jos elektronisen näytön malli on esillä myyntipisteessä ilman yhtään esillä olevaa tuotepakkauksesta otettua laitetta, tuotepakkaukseen painetun tai kiinnitetyn merkin on oltava näkyvissä
  • etämyynnin ja telemarkkinoinnin tapauksessa merkki ja tuoteseloste annetaan käyttöön liitteiden VII ja VIII mukaisesti
  • tiettyä elektronisen näytön mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti.
 • Säilytyspalveluja tarjoavien internetalustojen
  • on varmistettava, että jälleenmyyjän antama sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste näkyvät liitteen VIII säännösten mukaisesti
  • ilmoitettava jälleenmyyjälle velvollisuudesta panna ne esille.

Kansalliset viranomaiset noudattavat liitteessä IX kuvattua tarkastusmenettelyä, kun ne tekevät markkinavalvontatarkastuksia.

Energiatehokkuusluokka perustuu liitteessä II olevaan indeksiin.

Komission on tarkasteltava tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa kolme vuotta sen voimaantulon jälkeen.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

Kumpaakin asetusta sovelletaan 1. maaliskuuta 2021 alkaen. Vaatimusta, jonka mukaan elektronisissa näytöissä on oltava painetussa muodossa oleva merkki, joka on ulkoasultaan ja tiedoiltaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2013 liitteen III mukainen, sovelletaan kuitenkin jo 1. marraskuuta 2020 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ekologinen suunnittelu: käytännöt, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa ja erityisesti niiden energiatehokkuutta niiden elinkaaren aikana paremman suunnittelun avulla.
Elektroninen näyttö: näyttöruutu ja siihen liittyvä elektroniikka, joiden päätoimintona on näyttää kuvatietoa kiinteästi kytketyistä tai langattomista lähteistä.

ASIAKIRJAT

Komissio asetus (EU) 2019/2021, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, elektronisten näyttöjen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 642/2009 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 241–266)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 1–28)

Delegoituun asetukseen (EU) 2019/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23)

Komission tiedonanto ”Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019” (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Komission asetus (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13–33)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38–71)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64–80)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EC, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45–52)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.01.2020

Top