EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa ja merkintöjä koskevat EU:n säännöt (vuodesta 2022 alkaen)

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa ja merkintöjä koskevat EU:n säännöt (vuodesta 2022 alkaen)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/848 – luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevat säännöt

TYÖJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

Asetuksena tarkoituksena on tarkistaa ja vahvistaa luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjä koskevia EU:n sääntöjä seuraavien seikkojen osalta:

 • valvontajärjestelmä
 • kauppajärjestelmä
 • tuotantoa koskevat säännöt.

Tätä kautta asetuksella pyritään

 • luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset eri toimijoille
 • yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan sääntöjä
 • lisäämään kuluttajien luottamusta luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin ja EU:n luonnonmukaisen tuotannon tunnukseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella laajennetaan luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa ja merkintöjä koskevan voimassa olevan lainsäädännön (asetus (EY) N:o 834/2007) soveltamisalaa kattamaan maatalouteen läheisesti liittyvät tuotteet, kuten korkki, suola, eteeriset öljyt, puuvilla ja villa.

Lisäksi asetuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, joita sovelletaan EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden luonnonmukaisiin toimijoihin ottamalla käyttöön noudattamisen valvontajärjestelmä.

Se myös yksinkertaistaa pienten toimijoiden pääsyä järjestelmään.

Siinä tarkastellaan luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevia sääntöjä ja otetaan käyttöön uusia lajeja, kuten kaneja, koskevat säännöt.

Periaatteet

Luonnonmukaisen tuotannon pitäisi

 • huomioida luonnon järjestelmät ja kiertokulku sekä ylläpitää ja parantaa maaperän, veden ja ilman tilaa, kasvien ja eläinten terveyttä sekä näiden välistä tasapainoa
 • säilyttää luonnonmaisemaan liittyviä piirteitä
 • käyttää energiaa ja luonnonvaroja vastuullisesti
 • tuottaa laaja valikoima laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien kysyntää
 • varmistaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksenmukaisuus kaikissa elintarvikkeiden ja rehun tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa,
 • sulkea pois muuntogeenisten organismien*, muuntogeenisistä organismeista tuotettujen ja muuntogeenisten organismien tuottamien tuotteiden* käyttö eläinlääkkeitä lukuun ottamatta
 • rajoittaa ulkopuolisten tuotantopanosten käyttöä
 • suunnitella ja hallita biologisia prosesseja käyttäen riskinarviointiin sekä varotoimenpiteiden ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuvia menetelmiä,
 • sulkea pois eläinten kloonaus
 • noudattaa eläinten hyvinvoinnin korkeaa vaatimustasoa.

Vaatimukset

Luonnonmukaisen viljelyn täytyy muun muassa

 • ylläpitää ja parantaa maaperän elämää ja maaperän luonnollista viljavuutta, maaperän vakautta, maaperän vedensitomiskykyä ja maaperän monimuotoisuutta
 • käyttää geneettisesti hyvin monimuotoisia, taudinaiheuttajille vastustuskykyisiä ja kestäviä siemeniä ja pitkäikäisiä eläimiä
 • huomioida kasvilajikkeiden valinnassa erityisten luonnonmukaisten tuotantojärjestelmien ominaispiirteet ja painottaa samassa yhteydessä agronomista suorituskykyä ja taudinvastustuskykyä
 • huomioida eläinrotujen valinnassa geneettinen arvo, pitkäikäisyys, elinvoimaisuus sekä vastustuskyky taudeille ja terveysongelmille
 • harjoittaa alueeseen mukautettua ja maaperään liittyvää kotieläintuotantoa.

Tuotanto

Välttääkseen ympäristölle ja eläinten ja kasvien terveydelle koituvat haittavaikutukset tuottajien täytyy

 • toteuttaa tuotannon, valmistuksen ja jakelun jokaisessa vaiheessa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta
  • varmistetaan biologisen monimuotoisuuden ja maaperän laadun säilyminen
  • ennaltaehkäistään tuhoojia ja tauteja
  • torjutaan tuhoojia ja tauteja
 • toteuttaa oikeasuhteisia varotoimenpiteitä, jotta vältetään tuotteista ja aineista, joiden käyttö ei ole sallittua luonnonmukaisessa tuotannossa, johtuva kontaminaatio.

Siirtymävaihe

Kun maatila haluaa siirtyä luonnonmukaiseen tuotteiden tuotantoon, sen on käytävä läpi siirtymävaihe, jonka aikana maatilaa on hoidettava luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen mukaisesti, vaikka sen tuotteita ei vielä tässä vaiheessa katsota luonnonmukaisiksi. Se voi saattaa tuotteensa markkinoille luonnonmukaisina tuotteina vasta, kun siirtymävaihe on päättynyt ja maatila on tarkastettu.

Siirtymävaiheen päätyttyä unionin alueella toimivaa maatilaa, joka haluaa siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon, on hoidettava täysin luonnonmukaista tuotantoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Asetuksessa sallitaan myös rinnakkaista tuotantoa harjoittavat maatilat, joilla on samanaikaisesti luonnonmukaista, siirtymävaiheessa olevaa ja muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa, mikäli nämä toiminnot ovat selvästi ja aidosti erillisiä.

Sertifiointi

Toimijoiden (tuottajien, jalostajien ja jakelijoiden) on ilmoitettava toiminnastaan toimivaltaiselle viranomaiselle saadakseen virallinen sertifiointi, jonka mukaan ne noudattavat luonnonmukaiselle tuotannolle ja merkinnöille asetettuja sääntöjä.

Asetuksella otetaan käyttöön uusi ryhmäsertifiointijärjestelmä* pienviljelijöille, mikä tekee luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisen helpommaksi.

Virallinen valvonta ja merkinnät

Valvontajärjestelmää vahvistetaan ottamalla käyttöön tiukempia varotoimenpiteitä ja tehokkaampia riskipohjaisia toimitusketjun valvontatoimia. Periaatteessa toimijoille suoritetaan paikalla tehtävä tarkastus kerran vuodessa. Jos aiemmissa tarkastuksissa ei kuitenkaan ole havaittu säännösten noudattamatta jättämistä kolmen edellisen vuoden aikana, kahden fyysisen paikalla tehtävän tarkastuksen välistä aikaa voidaan pidentää kahteen vuoteen.

Jos tarkastuslaitos epäilee, että toimija yrittää saattaa markkinoille muita kuin sallittuja tuotteita ”luonnonmukaisina” tuotteina, sen on tehtävä virallinen tutkinta ja kiellettävä kyseisen tuotteen markkinoille saattaminen väliaikaisesti tutkinnan ajaksi. Mikäli toimija on syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen, sitä voidaan kieltää myymästä tuotteita luonnonmukaisina tuotteina tietyksi määräajaksi tai siltä voidaan evätä sertifiointi.

Luonnonmukaista viljelyä koskevan valvonnan lisäksi sovelletaan unionin koko elintarvikeketjun virallista valvontaa koskevia yleisiä sääntöjä.

Tuonti

Unionin alueelle voidaan tuoda muista kuin EU-maista tuotteita, jotka voidaan myydä unionissa luonnonmukaisina tuotteita, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Tuotteiden täytyy

 • täyttää unionin ulkopuolisessa maassa sovellettavat tuotantoa ja valvontaa koskevat säännöt, jotka on hyväksytty kansainvälisellä sopimuksella unionin sääntöjä vastaaviksi
 • omata sertifikaatti, jonka on myöntänyt unionin ulkopuolisen maan toimivaltainen valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos ja joka vahvistaa tuotteen täyttävän unionin vaatimukset.

Täytäntöönpanosäädökset

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/464 vahvistetaan tietyt asetuksen (EU) 2018/848 soveltamista koskevat säännöt seuraavien seikkojen osalta:

 • siirtymäkausien takautuvaan hyväksymiseen tarvittavat asiakirjat
 • luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto
 • tiedot, jotka EU:n jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan komissiolle.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/279 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 • virallinen tutkimus epäiltäessä säännösten noudattamatta jättämistä
 • toimijaryhmien koko ja sisäisen valvonnan järjestelmän dokumentaatio
 • valvonnan vähimmäisvaatimukset
 • kansalliset toimenpideluettelot säännösten noudattamatta jättämistapauksissa
 • tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen (sen soveltamispäivää on siirretty 1 vuodella asetuksella (EU) 2020/1693 covid-19-pandemian ja siihen liittyvän kansanterveydellisen kriisin vuoksi). Asetuksella korvataan ja kumotaan asetus (EY) N:o 834/2007.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Muuntogeeniset organismit: kasveja tai eläimiä, jotka on jalostettu muuttamalla niiden solu- tai geenirakennetta esimerkiksi tuottavuuden tai tautikestävyyden parantamiseksi.
Muuntogeenisistä organismeista tuotetut ja muuntogeenisten organismien tuottamat tuotteet:

a) muuntogeenisistä organismeista tuotetut tuotteet on johdettu kokonaan tai osittain muuntogeenisistä organismeista, mutta ne eivät kuitenkaan sisällä muuntogeenisiä organismeja eivätkä koostu niistä (esimerkiksi muuntogeenisistä siemenperunoista tuotetut perunat)

b) muuntogeenisten organismien tuottamat tuotteet on johdettu käyttämällä tuotantoprosessin viimeisenä elävänä organismina muuntogeenistä organismia, mutta ne eivät kuitenkaan sisällä muuntogeenisiä organismeja eivätkä koostu niistä eikä niitä ole tuotettu niistä (esimerkiksi sokeri tai tärkkelys, jotka on valmistettu muuntogeenisestä kasvista).

Sertifiointi: sertifiointijärjestelmä sellaisten tuottajien tunnistamiseksi, jotka noudattavat luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä koskevia sääntöjä. Koska pienviljelijöille koituu luonnonmukaisuuden todistavasta sertifioinnista varsin paljon tarkastuskustannuksia ja hallinnollista taakkaa, määritellään ja otetaan käyttöön ryhmäsertifiointijärjestelmä, joka ottaa huomioon pienviljelijöiden tarpeet ja voimavarat.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1–92)

Asetukseen (EU) 2018/848 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020 tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen osalta (EUVL L 98, 31.3.2020, s. 2–25)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1–23)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 22.03.2021

Top