EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasujen vähentäminen (fluoratut kaasut)

Ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasujen vähentäminen (fluoratut kaasut)

Asetuksen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä. Sen tavoitteena on leikata kaksi kolmannesta tämänhetkisestä päästötasosta vuoteen 2030 mennessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä vähentämällä fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä. Sen tavoitteena on leikata kaksi kolmannesta tämänhetkisestä päästötasosta vuoteen 2030 mennessä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään fluorattujen kaasujen vuotojen estämistä ja niiden käyttöä, talteenottoa ja hävittämistä koskevat säännöt. Se kieltää tiettyjen fluorattuja kaasuja sisältävien tuotteiden myynnin.

Näihin kuuluvat fluorihiilivedyt (HFC)*, perfluorihiilivedyt (PFC)* ja rikkiheksafluoridit (SF6)*.

Asetuksessa määritetään vuosittainen raja fluorihiilivetyjen aiheuttamille ilmastovaikutuksille. Sitä tullaan laskemaan asteittain vuosien 2015-2030 välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa määritetään seuraavat velvollisuudet:

  • Fluorattujen kasvihuonekaasujen tahallinen päästäminen ilmakehään, jos vapauttaminen ei ole teknisesti välttämätöntä aiottua käyttötarkoitusta varten, on kielletty. Valmistajien on tehtävä kaikkensa päästöjen rajoittamiseksi fluorattujen kaasujen tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden käyttäjien on toteutettava kaikkia mahdollisia varotoimia, joilla ehkäistään näiden kaasujen pääsy ilmakehään. Laitteiden käyttäjien on varmistettava, että laitteet tarkastetaan säännöllisesti vuotojen varalta. Vaatimukset vaihtelevat mahdollisen ilmastovaikutuksen mukaisesti tai sen perusteella, onko laite suljettu ilmatiiviisti.
  • Kansallisten viranomaisten tehtäviin kuuluu sertifiointi- ja koulutusohjelmien järjestäminen sellaisille yrityksille ja henkilöille, jotka asentavat, huoltavat, kunnossapitävät, korjaavat tai poistavat käytöstä fluorattuja kaasuja sisältäviä laitteita ja ottavat talteen fluorattuja kaasuja.
  • Kiellot otetaan käyttöön vuosina 2015-2025 myytäessä uusia laitteita, kuten tietyt jääkaappi- ja pakastinluokat, ilmastointijärjestelmät sekä fluorattuja kaasuja sisältävät vaahdot ja aerosolit, sikäli kun turvallisempia ja ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja on saatavilla.
  • Fluorihiilivetyjen ilmastovaikutukset vähenevät ajan mittaan. Fluorihiilivedyn vuosittain raja markkinoilla vuonna 2030 on 21 prosenttia vuosien 2009-2012 tasosta. Komissio jakaa tuottajille ja maahantuojille vuosittaiset kiintiöt, jotta rajoja noudatettaisiin. Kiintiöitä ei saa ylittää.
  • Fluorattujen kaasujen tuottajien, maahantuojien, maastaviejien, käyttäjien ja yritysten, jotka hävittävät fluorattuja kaasuja, on ilmoitettava komissiolle tiedot niistä vuosittain. Myös fluorattuja kaasuja sisältävien laitteiden maahantuojien on jätettävä ilmoitus, ja vuodesta 2017 lähtien niiden on osoitettava, että maahan tuotujen laitteiden fluorihiilivetyjen määrä on tiedossa.

Komissio tiedottaa asetuksen vaikutuksista 31. joulukuuta 2022 mennessä.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

1. tammikuuta 2015 alkaen.

TAUSTA

Fluoratut kaasut ovat ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasuja, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on 23 000 kertaa korkeampi kuin hiilidioksidin. Niiden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on kaksi prosenttia. Fluoratut kaasut voidaan usein korvata ilmastoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

KESKEISET KÄSITTEET

* HFC-kaasuja käytetään kylmäaineina, puhdistusliuottimina ja vaahtoa muodostavina aineina (esimerkiksi vaahtosammuttimissa).

* PFC-kaasuja käytetään puolijohtimien valmistuksessa, puhdistusliuottimina ja vaahtoa suihkuttavina aineita.

* Rikkiheksafluorideja käytetään korkeajännitteisissä kytkinlaitteissa ja magnesiumin tuotannossa.

Lisätietoa saatavana Euroopan komission ilmastotoimien pääosastoa käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 517/2014

9.6.2014

-

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195-230.

Viimeisin päivitys: 23.07.2015

Top