EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tulevaisuus Euroopassa

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tulevaisuus Euroopassa

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on teknologia, jolla voidaan ottaa hiilidioksidia talteen suurista lähteistä, kuten voimalaitoksista, paineistaa sitä ja kuljettaa se turvalliseen varastointipaikkaan syvälle maan alle. Teknologian avulla voidaan edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Teknologiaan ja erityisesti päästöjen talteenottoon liittyvät kustannukset ovat kuitenkin korkeat.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tulevaisuudesta Euroopassa (COM(2013) 180 final, 27.3.2013)

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Euroopan komission tiedonannossa painotetaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin avainasemaa siirryttäessä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Sen avulla voidaan sovittaa yhteen fossiilisten polttoaineiden kasvava kysyntä ja tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tiedonannossa esitellään tähänastinen kehitys sekä asianomaisten tahojen näkemyksiä eri vaihtoehdoista, joilla voidaan edistää tekniikan laajempaa ja kaupallisesti kannattavaa käyttöä Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Maailmassa on käynnissä yli 20 demonstrointivaiheen CCS-hanketta, joista kahdeksassa on täydellinen CCS-ketju (talteenotto, kuljetus ja varastointi). Yksikään hankkeista ei ole EU:n alueella.

Tiedonannossa määritellään teknologian laajemman käytön esteet.

  • CCS-teknologiaan investointi ei ole taloudellisesti houkuttelevaa päästöoikeuksien matalien hintojen vuoksi.
  • Hiilidioksidin varastointi maissa on aiheuttanut suurta julkista vastustusta (ks. Taustaa).
  • Vaikka varastointikapasiteettia on riittävästi, koko kapasiteetti ei ole käytettävissä tai se sijaitsee kaukana hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.
  • Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Laajamittaisiin CCS-demonstrointihankkeisiin on saatavilla rahoitusta Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta ja NER300-ohjelmasta.

TAUSTAA

Hiilidioksidia voidaan varastoida moniin paikkoihin, kuten öljy- ja kaasuvarastoihin, syviin suolapitoisiin pohjavesikerrostumiin sekä kaivannaistoimintaan soveltumattomiin hiilijuonteisiin. Hiilidioksidi ei saa joutua kosketuksiin ilmakehän kanssa. Hiilidioksidin geologista varastointia koskevaa lainsäädäntöä on vuodesta 2009, jolloin annettiin niin sanottu CCS-direktiivi, jolla säädellään varastointipaikkojen valintaa, hyväksyntää, käyttöä ja sulkemista. Varastointipaikoissa ei saa esiintyä minkäänlaisia vuotoriskejä, eivätkä ne saa aiheuttaa vahinkoa terveydelle tai ympäristölle.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin vuoden 2005 raportissa todetaan, että geologiset varastointipaikat asianmukaisesti valittuina ja hoidettuina pystyvät ”erittäin todennäköisesti” säilyttämään yli 99 prosenttia varastoidusta hiilidioksidista yli 100 vuoden ajan ja ”todennäköisesti” säilyttämään yli 99 prosenttia yli 1 000 vuotta.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission hiilidioksidin talteenottoa ja geologista varastointia käsittelevältä verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 19.08.2015

Top