EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1010, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä neuvoston direktiivin 86/278/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/115


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1010,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019,

raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä neuvoston direktiivin 86/278/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan sekä 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Useita unionin ympäristöön liittyviä säädöksiä olisi muutettava, jotta voidaan täyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten noudattamista koskevien tietojen tarve. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 9 päivänä kesäkuuta 2017 annetun komission kertomuksen ”Toimet ympäristöraportoinnin virtaviivaistamiseksi” ja siihen liittyvän 9 päivänä kesäkuuta 2017 annetun EU:n ympäristöpolitiikan raportoinnin ja seurannan kattavan toimivuustarkastuksen, jäljempänä yhdessä ’raportointia koskeva toimivuustarkastus’, tulokset.

(2)

Tällä asetuksella pyritään nykyaikaistamaan tietohallintoa ja varmistamaan johdonmukaisempi menettely sen piiriin kuuluvien säädösten osalta, jolloin kulloisenkin tarpeen mukaan voidaan yksinkertaistaa raportointia hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi, parantaa tietokantaa tulevia arviointeja varten ja lisätä avoimuutta kansalaisten eduksi.

(3)

Tietojen saatavuudella olisi varmistettava, että kaikkien yhteisöjen, erityisesti valtiosta riippumattomien tahojen, kuten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hallinnollinen rasite pysyy mahdollisimman pienenä. Tällainen saatavuus edellyttää tietojen aktiivista levittämistä kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/4/EY (3) ja 2007/2/EY (4) sekä niiden täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Näin taataan infrastruktuuri, joka on tarkoituksenmukainen tietojen julkisen saatavuuden, raportoinnin ja viranomaisten välisen tietojen yhteiskäytön kannalta.

(4)

Tiedot ja prosessi, jossa jäsenvaltiot kattavasti ja oikea-aikaisesti ilmoittavat tiedot, ovat komissiolle olennaisen tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan seurata, tarkistaa ja arvioida lainsäädännön tuloksellisuutta sen tavoitteisiin nähden. Näin voidaan luoda tietopohja lainsäädännön tulevalle arvioinnille paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (5) 22 artiklan mukaisesti. On aiheellista lisätä uusia säännöksiä useisiin ympäristöalan säädöksiin, jotta näitä voidaan myöhemmin arvioida täytäntöönpanon aikana kerättyjen ja mahdollisesti tieteellisillä ja analyyttisillä lisätiedoilla täydennettyjen tietojen perusteella. Tässä yhteydessä tarvitaan merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voidaan arvioida paremmin unionin lainsäädännön tehokkuutta, tuloksellisuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja lisäarvoa. Siksi on varmistettava, että käytössä on tarkoituksenmukaiset raportointimekanismit, jotka voivat toimia myös indikaattoreina tässä tarkoituksessa sekä päätöksentekijöille että kansalaisille.

(5)

On tarpeen muuttaa neuvoston direktiivin 86/278/ETY (6) 10 ja 17 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita. Velvoitetta raportoida komissiolle olisi yksinkertaistettava ja samalla jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan suurempi avoimuus niin, että vaaditut tiedot, erityisesti ne, jotka koskevat julkista saatavuutta, tietojen yhteiskäyttöä ja palveluja, ovat helposti saatavilla sähköisesti direktiivien 2003/4/EY ja 2007/2/EY mukaisesti. On ehdottoman tärkeää varmistaa unionin kansalaisille ympäristötietojen nopea saatavuus. Siksi on olennaista, että jäsenvaltiot asettavat tiedot julkisesti saataville niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista tavoitteena se, että tiedot ovat saatavissa kolmen kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/49/EY (7) koskevan 13 päivänä joulukuuta 2016 tehdyn arvioinnin mukaan melukarttoja ja toimintasuunnitelmia koskevia raportointimääräaikoja on virtaviivaistettava, jotta käytettävissä on riittävästi aikaa toteuttaa julkinen kuuleminen toimintasuunnitelmista. Tätä tarkoitusta varten toimintasuunnitelmien tarkastelun tai tarkistamisen määräaikaa olisi lykättävä kerran vuodella niin, että toimintasuunnitelmien neljännen kierroksen määräaika ei olisi 18 päivä heinäkuuta 2023 vaan 18 päivä heinäkuuta 2024. Näin ollen jäsenvaltioilla on neljännestä kierroksesta alkaen käytettävissään noin kaksi vuotta nykyisen yhden vuoden sijaan melukarttojen laatimisen ja toimintasuunnitelmien tarkastelun tai tarkistuksen loppuunsaattamisen välillä. Seuraaviin toimintasuunnitelmakierroksiin sovelletaan jälleen tarkastelun ja tarkistuksen viisivuotissykliä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tiedot sähköisesti, jotta voidaan saavuttaa paremmin direktiivin 2002/49/EY tavoitteet ja luoda perusta toimenpiteiden kehittämiselle unionin tasolla. On myös tarpeen lisätä yleisön osallistumista vaatimalla, että kattavat, täsmälliset ja vertailukelpoiset tiedot on asetettava julkisesti saataville. Tämä velvoite olisi yhdenmukaistettava unionin muiden säädösten, kuten direktiivin 2007/2/EY kanssa, kuitenkaan asettamatta päällekkäisiä käytännön vaatimuksia.

(7)

Unioni on sitoutunut lujittamaan avoimella tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (8) näyttöpohjaa, kuten komission asiantuntijatyöryhmä on tehnyt kyseisen direktiivin osalta. Näytön vertailukelpoisuuden parantamiseksi komission olisi laadittava suuntaviivat, joissa annetaan yhteinen tulkinta direktiivin 2004/35/EY 2 artiklassa määritellylle ilmaisulle ”ympäristövahinko”.

(8)

Kun otetaan huomioon komission 20 päivänä heinäkuuta 2016 antama kertomus direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta ja siihen liittyvä 10 päivänä elokuuta 2016 annettu arviointi, kyseisen direktiivin täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden suorittamaan seurantaan liittyvän hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi jäsenvaltioilta ei enää olisi vaadittava raporttien toimittamista komissiolle kolmen vuoden välein, eikä komissiolta olisi enää vaadittava yhteenvetokertomuksen esittämistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, koska raportointia koskevassa toimivuustarkastuksessa vahvistettiin, että tällaisten raporttien ja kertomusten käyttö on vähäistä. Komission olisi kuitenkin jatkettava direktiivin 2007/2/EY arviointia viiden vuoden väliajoin ja asetettava arviointi julkisesti saataville.

(9)

Komission 16 päivänä joulukuuta 2016 antamassa EU:n luonnonsuojelulainsäädäntöä (lintu- ja luontotyyppidirektiivit eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (9) ja neuvoston direktiivi 92/43/ETY (10)) koskevassa toimivuustarkastuksessa todettiin, että direktiivissä 2009/147/EY edellytetään kolmen vuoden raportointikautta. Käytännössä on kuitenkin sovellettu direktiivin 92/43/ETY mukaista kuuden vuoden raportointikautta myös direktiiviin 2009/147/EY ja ensisijaisena painopisteenä on vastaavasti ollut ajantasaisten tietojen antaminen lajien tilasta ja kehityssuunnista. Koska direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY täytäntöönpanoa on tarpeen virtaviivaistaa, lainsäädäntöä olisi mukautettava yhteiseen käytäntöön, joka on lajien tilan arvioiminen kuuden vuoden välein. Samalla todetaan, että jäsenvaltioiden on yhä toteutettava tarvittavat seurantatoimet joidenkin haavoittuvien lajien osalta. Tämän yhteisen käytännön odotetaan myös helpottavan niiden direktiivien soveltamista koskevien raporttien laatimista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuuden vuoden välein. Toimenpiteiden edistymisen arvioinnin varmistamiseksi jäsenvaltioita olisi vaadittava antamaan tietoja erityisesti luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista, niihin kohdistuvista uhkista ja paineista, toteutetuista suojelutoimenpiteistä ja erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta direktiivin 2009/147/EY tavoitteisiin.

(10)

Avoimuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi on tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU (11) 43, 54 ja 57 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita. On tarpeen perustaa keskitetty, avoimesti saatavilla oleva haut mahdollistava tietokanta hankkeita koskevia yleistajuisia tiivistelmiä ja niihin liittyviä takautuvia arviointeja varten ja siirtää täytäntöönpanovaltaa komissiolle. Tämä täytäntöönpanovalta kattaa yhteisen muodon vahvistamisen yleistajuisten hanketiivistelmien ja niihin liittyvien takautuvien arviointien toimittamista varten, sekä yhteisen muodon ja tietosisällön vahvistamisen täytäntöönpanoa koskevien tietojen toimittamiseksi. On myös tarpeen korvata komission kolmen vuoden välein laatima tilastoraportointi komission velvoitteella perustaa dynaaminen keskustietokanta ja ylläpitää sitä sekä julkistaa tilastotietoja vuosittain.

(11)

Komission 13 päivänä joulukuuta 2017 antaman, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 166/2006 (12) koskevan REFIT-arvioinnin tulosten mukaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä raportointivelvoitteita on tarpeen muuttaa tai ne olisi poistettava. Johdonmukaisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (13) mukaisen raportoinnin kanssa komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta määrittää asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla saataville asetettavien tietojen tyyppi, muoto ja toimittamisen tiheys ja poistaa mainitussa asetuksessa tällä hetkellä vahvistettu raportointimuoto. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (14) mukaisesti. On ehdottoman tärkeää varmistaa unionin kansalaisille ympäristötietojen nopea saatavuus. Siksi on olennaista, että jäsenvaltiot ja komissio asettavat tiedot julkisesti saataville niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista tavoitteena se, että tiedot ovat saatavissa kolmen kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä, mukaan lukien tämän tavoitteen edistäminen asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä. On tarpeen muuttaa myös asetuksen (EY) N:o 166/2006 11 artiklaa, joka koskee luottamuksellisuutta, jotta voidaan taata suurempi avoimuus raportoinnissa komissiolle. Jotta jäsenvaltioiden ja komission hallinnollinen rasite voidaan pitää mahdollisimman pienenä, on lisäksi poistettava kyseisen asetuksen 16 ja 17 artiklassa säädetyt raportointivelvoitteet, koska niiden avulla kerätyt tiedot ovat arvoltaan vähäisiä tai eivät vastaa toimintapoliittisia tarpeita.

(12)

Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010 (15) täytäntöönpanotiedot olisivat paremmin ja helpommin yleisön saatavilla, komission olisi asetettava julkisesti saataville tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kyseisen asetuksen täytäntöönpanosta, unionin laajuisessa yleiskatsauksessa kyseisistä tiedoista. Tietojen johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja kyseisen asetuksen toimivuuden seurannan helpottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta määritellä muoto ja menettely niitä tietoja varten, joita jäsenvaltiot asettavat saataville. Tietojen toimittamisen tiheys ja määräaika olisi yhdenmukaistettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 (16) vastaavien säännösten kanssa. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(13)

Jotta voidaan parantaa ja helpottaa yleisön mahdollisuuksia tutustua asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöönpanotietoihin, komission olisi asetettava julkisesti saataville jäsenvaltioiden toimittamat tiedot kyseisen asetuksen täytäntöönpanosta unionin laajuisessa yleiskatsauksessa. Kokemukset, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan lupajärjestelmän ensimmäisestä vuodesta, osoittavat, että asetuksen (EY) N:o 2173/2005 raportointisäännökset on saatettava ajan tasalle. Kyseisen asetuksen 11 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa määrittää muoto ja menettely niitä tietoja varten, jotka jäsenvaltiot asettavat saataville. Lisäksi kyseisen asetuksen arvioimista koskevat säännökset on saatettava ajan tasalle.

(14)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (17) mukaista raportointia on virtaviivaistettava ja yhdenmukaistettava villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan 3 päivänä maaliskuuta 1978 tehdyn yleissopimuksen (CITES) raportointivaatimusten kanssa. Unioni ja jäsenvaltiot ovat yleissopimuksen osapuolia. CITES-yleissopimuksen raportointivaatimuksia muutettiin vuonna 2016 järjestetyssä CITES-yleissopimuksen osapuolten 17. konferenssissa. Tarkoituksena oli mukauttaa CITES-yleissopimuksen täytäntöönpanotoimenpiteiden raportointitiheyttä ja luoda uusi mekanismi CITES-yleissopimuksessa lueteltujen lajien laittomasta kaupasta raportoimiseksi. On tarpeen sisällyttää nämä muutokset asetukseen (EY) N:o 338/97.

(15)

Euroopan ympäristökeskus toteuttaa jo unionin ympäristölainsäädännön seurannan ja asiaa koskevan raportoinnin alalla tärkeitä tehtäviä, jotka olisi nimenomaisesti sisällytettävä asiaankuuluvaan lainsäädäntöön. Muiden ympäristölainsäädännön osien osalta Euroopan ympäristökeskuksen roolia ja resursseja, jotka liittyvät komission tukemiseen ympäristöraportoinnissa, tarkastellaan käynnissä olevan arvioinnin päätyttyä.

(16)

Asetukset (EY) N:o 166/2006, (EU) N:o 995/2010, (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä direktiivit 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY, 2010/63/EU ja 86/278/ETY olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 86/278/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 86/278/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”e)

’paikkatietopalveluilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (*1) 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä paikkatietopalveluja;

f)

’paikkatietoaineistolla’ direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä paikkatietojen kokonaisuutta.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).”"

2)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että pidetään ajan tasalla olevia tiedostoja, joihin merkitään:

a)

tuotetut ja maaviljelykäyttöön toimitetut lietemäärät;

b)

lietteen koostumus ja ominaisuudet liitteessä II A esitettyjen muuttujien osalta;

c)

2 artiklan b alakohdassa määritellyn mukaisesti suoritetun käsittelyn tyyppi;

d)

lietteen vastaanottajien nimet ja osoitteet sekä paikka, jossa lietettä on tarkoitus käyttää;

e)

muut jäsenvaltioiden 17 artiklan nojalla komissiolle toimittamat tiedot, jotka liittyvät tämän direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä täytäntöönpanoon.

Näihin tiedostoihin merkittyihin tietoihin sisältyvät paikkatietoaineistot on esitettävä paikkatietopalvelujen avulla.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedostot on kunkin kalenterivuoden osalta asetettava yleisön helposti saataville kahdeksan kuukauden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä yhteenvetomuodossa, joka esitetään komission päätöksen 94/741/EY (*2) liitteessä, tai muussa tämän direktiivin 17 artiklan nojalla vahvistetussa yhteenvetomuodossa.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti komissiolle.

3.   Käsittelymenetelmiä koskevat tiedot sekä analyysitulokset on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

(*2)  Komission päätös 94/741/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (EYVL L 296, 17.11.1994, s. 42).”"

3)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komissiolle siirretään valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä muoto, jossa jäsenvaltioiden on annettava tiedot tämän direktiivin täytäntöönpanosta 10 artiklan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden 10 artiklan ja tämän artiklan nojalla saataville asettamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen karttoineen.”

2 artikla

Direktiivin 2002/49/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/49/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”w)

’tietovarastolla’ tarkoitetaan Euroopan ympäristökeskuksen hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää tietoja ympäristömelusta ja tietoja, joita kansalliset tietojen raportoinnista ja vaihdosta vastaavat pisteet ovat toimittaneet jäsenvaltioiden valvonnassa.”

2)

Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Toimintasuunnitelmia on tarkasteltava ja niitä on tarvittaessa tarkistettava, jos ilmenee jokin melutilanteeseen oleellisesti vaikuttava tekijä, ja joka tapauksessa vähintään joka viides vuosi kyseisten suunnitelmien hyväksymispäivämäärästä lukien.

Niiden tarkastelujen ja tarkistusten määräaikoja, jotka ensimmäisen alakohdan mukaan olisi tehtävä vuonna 2023, lykätään siten, että tarkastelut ja tarkistukset on tehtävä viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2024.”

3)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden laatimat ja tarvittaessa hyväksymät strategiset melukartat ja toimintasuunnitelmat asetetaan yleisön saataville ja levitetään yleisölle unionin asiaa koskevien säädösten ja erityisesti direktiivien 2003/4/EY (*3) ja 2007/2/EY (*4) sekä tämän direktiivin liitteiden IV ja V mukaisesti, mukaan lukien käytettävissä olevin tietotekniikan keinoin.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).”"

4)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä VI tarkoitetut strategisista melukartoista saadut tiedot ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 7 ja 8 artiklassa säädetyistä päivistä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot vain sähköisessä muodossa pakolliseen tietovarastoon, jonka komissio perustaa täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Jos jokin jäsenvaltio haluaa saattaa tietoja ajan tasalle, sen on selostettava, miten ajan tasalle saatetut ja alkuperäiset tiedot eroavat toisistaan ja mikä on ajantasaistamisen syy, kun se asettaa ajantasaiset tiedot saataville tietovarastoon.”

5)

Korvataan liitteessä VI oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.

Tietojenvaihtomekanismi

Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, kehittää täytäntöönpanosäädöksillä pakollisen digitaalisen tietojenvaihtomekanismin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen strategisista melukartoista saatujen tietojen ja toimintasuunnitelmien tiivistelmien jakamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

3 artikla

Direktiivin 2004/35/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2004/35/EY seuraavasti:

1)

Kumotaan 14 artiklan 2 kohta.

2)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Tiedot täytäntöönpanosta ja näyttöpohjasta

1.   Komissio kerää jäsenvaltioilta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (*5) mukaisesti levitettyä tietoa sekä tietoa tämän direktiivin soveltamisesta saaduista kokemuksista, jos tietoa on saatavilla. Tietojen on katettava tämän direktiivin liitteessä VI esitetyt tiedot, ja ne on kerättävä 30 päivään huhtikuuta 2022 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

2.   Komissio laatii 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen pohjalta tämän direktiivin arvioinnin, jonka se julkaisee viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

3.   Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä suuntaviivat, joissa annetaan yhteinen tulkinta 2 artiklassa määritellylle ilmaisulle ”ympäristövahinko”.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).”"

3)

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

18 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TIEDOT

Edellä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on katettava tämän direktiivin mukaiset ympäristövahinkojen tapaukset. Kustakin tapauksesta on annettava seuraavat tiedot:

1.

Ympäristövahingon tyyppi sekä vahingon tapahtumis- ja/tai havaitsemispäivä. Ympäristövahingon tyyppi on luokiteltava suojeltaviin lajeihin tai luontotyyppeihin, veteen tai maaperään kohdistuvaksi 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitetuksi vahingoksi.

2.

Liitteen III mukaisen toiminnan kuvaus

Jäsenvaltioiden on annettava mahdolliset muut asiaankuuluvat tiedot tämän direktiivin täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista.”

4 artikla

Direktiivin 2007/2/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/2/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan ajantasaistettava ja julkaistava yhteenvetokertomus joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. Kyseisissä kertomuksissa, jotka komission yksiköt julkaisevat Euroopan ympäristökeskuksen avustamina, on oltava yhteenvetokuvaus seuraavista seikoista:”;

b)

kumotaan 3 kohta.

2)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Euroopan ympäristökeskus julkaisee ja ajantasaistaa vuosittain unionin laajuisen yleiskatsauksen, joka perustuu metatietoihin ja tietoihin, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet saataville verkkopalvelujensa kautta 21 artiklan mukaisesti. Unionin laajuisessa yleiskatsauksessa esitetään tarvittaessa tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yhteenvetokartat ja jäsenvaltioiden yhteenvetokertomukset.

Komissio arvioi tätä direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein ja asettaa arvioinnin julkisesti saataville. Kyseinen arviointi perustuu muun muassa

a)

kokemuksiin tämän direktiivin täytäntöönpanosta;

b)

jäsenvaltioiden 21 artiklan mukaisesti keräämiin tietoihin ja Euroopan ympäristökeskuksen kokoamiin unionin laajuisiin yleiskatsauksiin;

c)

olennaisiin tieteellisiin ja analyyttisiin tietoihin;

d)

muihin tietoihin, mukaan lukien parempaa sääntelyä koskevien suuntaviivojen perusteella edellytetyt olennaiset tieteelliset ja analyyttiset tiedot, erityisesti sellaiset, joiden perustana ovat tehokkaat ja tulokselliset tiedonhallintaprosessit.”

5 artikla

Direktiivin 2009/147/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/147/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on joka kuudes vuosi samana vuonna neuvoston direktiivin 92/43/ETY (*6) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditun kertomuksen kanssa annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja näiden toimenpiteiden tärkeimmistä vaikutuksista. Kertomus on asetettava yleisön saataville, ja siinä on erityisesti ilmoitettava tiedot tämän direktiivin nojalla suojeltujen luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista, niihin kohdistuvista uhkista ja paineista sekä niiden suhteen toteutetuista suojelutoimenpiteistä ja erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta tämän direktiivin 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin nähden.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen muodon. Kyseisen kertomuksen muodon on oltava yhdenmukainen direktiivin 92/43/ETY 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen muodon kanssa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 16 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

(*6)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).”;"

b)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”2.   Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, laatii ja julkaisee joka kuudes vuosi 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustuvan yhteenvetokertomuksen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*7) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

(*7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

6 artikla

Direktiivin 2010/63/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2010/63/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hankkeen yleistajuisessa tiivistelmässä tarkennetaan, onko hankkeesta tehtävä takautuva arviointi ja jos on, asetetaan sille määräaika. Jäsenvaltioiden on tällaisessa tapauksessa 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen varmistettava, että hankkeen yleistajuinen tiivistelmä saatetaan kuuden kuukauden kuluessa takautuvan arvioinnin päätökseen saattamisesta ajan tasalle takautuvan arvioinnin tulosten pohjalta.

3.   Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2020 saakka julkaistava hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät ja niiden ajan tasalle saatetut versiot. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien toimitettava hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät julkaistavaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa niiden hyväksynnästä, samoin kaikki niiden ajan tasalle saatetut versiot, lähettämällä ne sähköisesti komissiolle.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten yhteisen muodon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komission yksiköt luovat haut mahdollistavan, avoimesti saatavilla olevan tietokannan, joka sisältää hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät ja niiden ajan tasalle saatetut versiot, ja ylläpitävät sitä.”

2)

Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko sekä 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”TÄYTÄNTÖÖNPANOTIEDOT JA TILASTOTIETOJEN ANTAMINEN

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 10 päivänä marraskuuta 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein toimitettava komissiolle tietoja tämän direktiivin ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan sekä 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 artiklan täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava ja julkaistava kyseiset tiedot sähköisesti komission 4 kohdan mukaisesti määrittelemässä muodossa.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, komission yksiköt julkaisevat kyseisten tietojen perusteella unioninlaajuisen yleiskatsauksen ja saattavat sen säännöllisesti ajan tasalle.

2.   Jäsenvaltioiden on vuosittain kerättävä ja julkistettava tilastotietoja eläinten käytöstä toimenpiteissä, mukaan lukien tiedot toimenpiteiden tosiasiallisesta vakavuudesta sekä toimenpiteissä käytettyjen apinoiden alkuperästä ja lajeista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tilastotiedot komissiolle sähköisesti viimeistään seuraavan vuoden 10 päivänä marraskuuta komission 4 kohdan mukaisesti määrittelemässä tiivistämättömässä muodossa.

Komissio luo haut mahdollistavan, avoimesti saatavilla olevan tietokannan, joka sisältää nämä tilastotiedot, ja ylläpitää sitä. Komission yksiköt asettavat vuosittain julkisesti saataville jäsenvaltioiden tämän kohdan mukaisesti toimittamat tilastotiedot ja niiden yhteenvetokertomuksen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen muodon ja tietosisällön tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

3)

Kumotaan 57 artikla.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 166/2006 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 166/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kunkin sellaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintoa liitteessä I määritellyt sovellettavat kapasiteettikynnykset ylittäen, on toimitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti laitoskokonaisuuden tunnistamistiedot 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa muodossa, jos nämä tiedot eivät jo ole toimivaltaisen viranomaisen käytössä.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain sähköisesti ilmoitus, joka sisältää kaikki 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, sellaisessa muodossa ja sellaiseen päivämäärään mennessä, jotka komissio vahvistaa täytäntöönpanoasetuksilla. Nämä täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ilmoituspäivän on joka tapauksessa oltava viimeistään 11 kuukauden kuluttua ilmoitusvuoden päättymisestä.

3.   Komission yksiköt, joita avustaa Euroopan ympäristökeskus, tallentavat jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet ilmoituksensa 2 kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Luottamuksellisuus

Jos jäsenvaltio pitää tietoja luottamuksellisina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (*8) 4 artiklan mukaisesti, tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa asianomaista ilmoitusvuotta koskevassa ilmoituksessa on mainittava erikseen kunkin laitoskokonaisuuden osalta, millaisia tietoja ei saa julkistaa ja ilmoitettava syyt tälle.

(*8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).”"

4)

Kumotaan 16 ja 17 artikla.

5)

Poistetaan liite III.

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 995/2010 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 995/2010 20 artiklan otsikko sekä 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

Täytäntöönpanon seuranta ja tietojen saatavuus

1.   Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä, missä muodossa ja millä menettelyllä jäsenvaltioiden on asetettava nämä tiedot saataville. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komission yksiköt asettavat 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella yleisön saataville vuosittain unionin laajuisen yleiskatsauksen, joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Yleiskatsausta valmistellessaan komission yksiköt ottavat huomioon edistymisen asetuksen (EY) N:o 2173/2005 mukaisten vapaaehtoisten FLEGT-kumppanuussopimusten tekemisessä ja toiminnassa sekä sen, miten ne ovat vaikuttaneet laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden määrän minimointiin sisämarkkinoilla.

3.   Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen joka viides vuosi erityisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja tämän asetuksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, muun muassa laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden markkinoille saattamisen estämisessä. Se käsittelee erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia seurauksia ja tuotteiden määrittelyä. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen uudelleentarkastelun tuloksista ja liittää siihen tarvittaessa asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia.”

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2173/2005 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2173/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena.

2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä, missä muodossa ja millä menettelyllä jäsenvaltioiden on asetettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot saataville. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komission yksiköt asettavat 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella yleisön saataville vuosittain unionin laajuisen yleiskatsauksen, joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään joulukuussa 2021 ja sen jälkeen viiden vuoden välein erityisesti 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja tämän asetuksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta. Komissio ottaa tässä yhteydessä huomioon edistymisen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa. Komissio antaa viiden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen uudelleentarkastelun tuloksista ja liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia FLEGT-lupajärjestelmän parantamiseksi.”

10 artikla

Asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohta seuraavasti:

1)

Korvataan b, c ja d alakohta seuraavasti:

”b)

Komission yksiköt asettavat yleisön saataville joka vuosi ennen lokakuun 31 päivää a alakohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen lajeihin, joihin tätä asetusta sovelletaan, kuuluvien yksilöiden tuonnista unioniin ja niiden viennistä tai jälleenviennistä unionista ja toimittavat yleissopimuksen sihteeristölle tiedot lajeista, joihin yleissopimusta sovelletaan.

c)

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on toimitettava komissiolle vuotta ennen yleissopimuksen osapuolten konferenssin kutakin kokousta kaikki yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen raporttien laadintaan vaadittavat tiedot asiaankuuluvalta edeltävältä kaudelta ja vastaavat tiedot niistä tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 20 artiklan soveltamista. Komissio määrittelee tietojen esitystavan täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

d)

Komissio asettaa yleisön saataville c alakohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta.”

2)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”e)

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on toimitettava komissiolle vuosittain ennen 15:ttä päivää kesäkuuta kaikki CITES-päätöslauselmassa Conf. 11.17 (rev. CoP17) tarkoitetun laitonta kauppaa koskevan vuosiraportin laadintaan tarvittavat edelliseen vuoteen liittyvät tiedot.”

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä. Kuitenkin 7 artiklan 2 ja 5 alakohtaa sekä 8, 9 ja 10 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020 ja 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL C 110, 22.3.2019, s. 99.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. toukokuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

(10)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).

(16)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1).

(17)  Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1).


Top