Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0412

Komission asetus (EU) 2019/412, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS12, IAS 23, IFRS 3 ja IFRS 11 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/1921

OJ L 73, 15.3.2019, p. 93–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/412/oj

15.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 73/93


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/412,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS12, IAS 23, IFRS 3 ja IFRS 11 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösnormeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 12 päivänä joulukuuta 2017 asiakirjan Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2015–2017, jäljempänä ’vuosittaiset parannukset’, osana säännöllistä parannusprosessiaan, jolla pyritään nykyaikaistamaan ja selventämään kyseisiä standardeja. Vuosittaisten parannusten tavoitteena on käsitellä ei-kiireellisiä mutta tarpeellisia asioita, joista IASB on keskustellut hankesyklin aikana aloilla, joilla kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jäljempänä ’IFRS’, esiintyy epäjohdonmukaisuuksia tai joilla tarvitaan sanamuodon selkiyttämistä.

(3)

Kuultuaan Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavaa ryhmää (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) komissio katsoo, että muutokset IAS12:een Tuloverot, IAS 23:een Vieraan pääoman menot, IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen ja IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

a)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 12 Tuloverot tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla;

b)

muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 23 Vieraan pääoman menot tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla;

c)

muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla;

d)

muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 11 Yhteisjärjestelyt tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

Vuosittaiset parannukset IFRS®-standardeihin 2015–2017

Muutokset

IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen

Lisätään kappaleet 42A ja 64O.

Lisäohjeistusta hankintamenetelmän soveltamisesta tietyn tyyppisiin liiketoimintojen yhdistämisiin

Vaiheittain toteutunut liiketoimintojen yhdistäminen

42A

Kun yhteisjärjestelyn osapuoli (määritelty IFRS 11:ssä Yhteisjärjestelyt) saa määräysvallan liiketoiminnassa, joka on yhteinen toiminto (määritelty IFRS 11:ssä), ja sillä on ollut kyseiseen yhteiseen toimintoon liittyviä varoja koskevat oikeudet ja velkoja koskevat velvoitteet välittömästi ennen hankinta-ajankohtaa, liiketoimi on vaiheittain toteutunut liiketoimintojen yhdistäminen. Näin ollen hankkijaosapuolen on sovellettava vaiheittain toteutunutta liiketoimintojen yhdistämistä koskevia vaatimuksia, mukaan lukien sillä yhteisessä toiminnossa aiemmin olleiden osuuksien arvostaminen uudelleen kappaleessa 42 kuvatulla tavalla. Näin tehdessään hankkijaosapuolen on arvostettava uudelleen koko aiempi osuutensa yhteisessä toiminnossa.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

Voimaantulo

64O

Joulukuussa 2017 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017 lisättiin kappale 42A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia liiketoimintojen yhdistämisiin, joissa hankinta-ajankohta on 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavan ensimmäisen tilikauden alussa tai sitä myöhemmin. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, tästä on annettava tieto.

Muutokset

IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt

Lisätään kappaleet B33CA ja C1AB.

Kirjanpitokäsittely hankittaessa osuuksia yhteisissä toiminnoissa

B33CA

Osapuoli, joka osallistuu yhteiseen toimintoon mutta jolla ei ole siinä yhteistä määräysvaltaa, saattaa saada yhteisen määräysvallan yhteisessä toiminnossa, jossa yhteisen toiminnon toiminta muodostaa IFRS 3:ssa määritellyn liiketoiminnan. Tällaisissa tapauksissa aiemmin hallussa pidettyjä osuuksia yhteisessä toiminnossa ei arvosteta uudelleen.

VOIMAANTULO

C1AB

Joulukuussa 2017 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017 lisättiin kappale B33CA. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia liiketoimiin, joissa se saa yhteisen määräysvallan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavan ensimmäisen tilikauden alussa tai sitä myöhemmin. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, tästä on annettava tieto.

Muutokset

IAS 12:een Tuloverot

Lisätään kappaleet 57A ja 98I, muutetaan kappaleen 52B jälkeisen esimerkin otsikkoa ja poistetaan kappale 52B.

ARVOSTAMINEN

52B

[poistettu]

Kappaleita 52A ja 57A havainnollistava esimerkki

KAUDEN VEROTETTAVAAN TULOON PERUSTUVAN VERON JA LASKENNALLISEN VERON KIRJAAMINEN

57A

Yhteisön on kirjattava IFRS 9:ssä määriteltyjen osinkojen tuloverovaikutukset, kun se kirjaa osingon maksamista koskevan velan. Osinkojen tuloverovaikutukset ovat suoremmin sidoksissa jakokelpoista voittoa kerryttäneisiin aiempiin liiketoimiin tai tapahtumiin kuin yhteisön omistajille tapahtuvaan voitonjakoon. Sen vuoksi yhteisön on kirjattava osinkojen tuloverovaikutukset tulosvaikutteisesti, muihin laajan tuloksen eriin tai omaan pääomaan sen mukaan, mihin yhteisö on alun perin kirjannut kyseiset aiemmat liiketoimet tai tapahtumat.

VOIMAANTULO

98I

Joulukuussa 2017 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017 lisättiin kappale 57A ja poistettiin kappale 52B. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, tästä on annettava tieto. Kun yhteisö soveltaa näitä muutoksia ensimmäisen kerran, sen on sovellettava niitä ensimmäisen vertailukauden alussa tai sen jälkeen kirjattavien osinkojen tuloverovaikutuksiin.

Muutokset

IAS 23:een Vieraan pääoman menot

Muutetaan kappaletta 14 ja lisätään kappaleet 28A ja 29D.

KIRJAAMINEN

Aktivoitavissa olevat vieraan pääoman menot

14

Siltä osin kuin yhteisön yleisesti lainaksi ottamia varoja käytetään jonkin ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimiseen, yhteisön on määritettävä aktivoitavissa olevat vieraan pääoman menot siten, että kyseisestä omaisuuserästä aiheutuneet menot kerrotaan rahoitusmenokertoimella. Rahoitusmenokertoimena on käytettävä niiden vieraan pääoman menojen painotettua keskiarvoa, jotka johtuvat kaikista yhteisöllä kauden aikana olevista lainoista. Yhteisön on kuitenkin jätettävä tämän laskelman ulkopuolelle sellaisista lainoista johtuvat vieraan pääoman menot, jotka on otettu nimenomaisesti jonkin ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimista varten, kunnes olennaisilta osin kaikki kyseisen omaisuuserän valmiiksi saattamiseksi sille aiottua käyttöä tai myyntiä varten tarvittavat toimenpiteet on saatettu loppuun. Yhteisön kauden aikana aktivoimien vieraan pääoman menojen määrä ei saa ylittää sille kyseisellä kaudella syntyneiden vieraan pääoman menojen määrää.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

28A

Joulukuussa 2017 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017 muutettiin kappaletta 14. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia vieraan pääoman menoihin, jotka syntyvät sen tilikauden alussa, jolla yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran, tai sen jälkeen.

VOIMAANTULO

29D

Joulukuussa 2017 julkaistulla asiakirjalla Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017 muutettiin kappaletta 14 ja lisättiin kappale 28A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, tästä on annettava tieto.

Top