Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1987

Komission asetus (EU) 2017/1987, annettu 31 päivänä lokakuuta 2017, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 15 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/7107

OJ L 291, 9.11.2017, p. 63–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1987/oj

9.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/63


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1987,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2017,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 15 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 12 päivänä huhtikuuta 2016 muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista”. Muutoksilla pyritään selventämään joitakin vaatimuksia ja lisäämään siirtymäkauden tukea standardia soveltaville yrityksille.

(3)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 15:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä oleva kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

Selvennyksiä IFRS 15:een

Myyntituotot asiakassopimuksista

Muutokset

IFRS 15:een Myyntituotot asiakassopimuksista

Muutetaan kappaleita 26, 27 ja 29. Kappaleita 28 ja 30 ei ole muutettu, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

Erotettavissa olevat tavarat tai palvelut

26

Luvattuihin tavaroihin tai palveluihin voi sopimuksesta riippuen sisältyä seuraavaa näihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

yhteisön valmistamien tavaroiden (esim. valmistustoiminnan harjoittajan vaihto-omaisuuden) myynti;

b)

yhteisön ostamien tavaroiden (esim. vähittäiskauppiaan kauppatavaroiden) myynti;

c)

yhteisön ostamien, tavaroita tai palveluja koskevien oikeuksien jälleenmyynti (esim. kappaleissa B34–B38 kuvatulla tavalla päämiehenä toimivan yhteisön edelleen myymä lippu);

d)

sopimusperusteisesti sovitun tehtävän (tai tehtävien) suorittaminen asiakkaalle;

e)

sellaisen palvelun tarjoaminen, että ollaan valmiudessa toimittamaan tavaroita tai palveluja (esim. täsmentämättömiä ohjelmistopäivityksiä, jotka toimitetaan jos ja kun ne ovat saatavissa), tai että asiakkaan käyttöön annetaan tavaroita tai palveluja siten kuin ja silloin kun asiakas niin päättää;

f)

sellaisen palvelun tarjoaminen, että järjestetään toinen osapuoli luovuttamaan tavaroita tai palveluja asiakkaalle (esim. toimiminen kappaleissa B34–B38 kuvatulla tavalla toisen osapuolen agenttina);

g)

oikeuksien myöntäminen tulevaisuudessa toimitettaviin tavaroihin tai palveluihin, jotka asiakas voi myydä edelleen tai toimittaa omalle asiakkalleen (esimerkiksi yhteisö, joka myy tuotteen vähittäismyyjälle, lupaa luovuttaa lisätavaran tai -palvelun henkilölle, joka ostaa tuotteen vähittäismyyjältä);

h)

omaisuuserän rakentaminen, valmistaminen tai kehittäminen asiakkaan puolesta;

i)

lisenssien myöntäminen (ks. kappaleet B52–B63B); ja

j)

lisätavaroiden tai -palvelujen ostamiseen oikeuttavien optioiden myöntäminen (kun nämä optiot tuottavat asiakkaalle kappaleissa B39–B43 kuvatun merkityksellisen oikeuden).

27

Asiakkaalle luvattu tavara tai palvelu on erotettavissa, jos molemmat seuraavat kriteerit täyttyvät:

a)

asiakas pystyy saamaan hyötyä tavarasta tai palvelusta joko yksinään tai yhdessä muiden asiakkaalle helposti saatavissa olevien voimavarojen kanssa (ts. tavaran tai palvelun on mahdollista olla erotettavissa); ja

b)

yhteisön lupaus tavaran tai palvelun luovuttamisesta asiakkaalle on yksilöitävissä erillään muista sopimukseen sisältyvistä lupauksista (ts. lupaus tavaran tai palvelun luovuttamisesta on erotettavissa sopimuksen yhteydessä tarkasteltuna).

28

Asiakas pystyy hyötymään tavarasta tai palvelusta kappaleen 27(a) mukaisesti, jos tavaraa tai palvelua voitaisiin käyttää tai kuluttaa, se voitaisiin myydä romuarvoa suurempaan rahamäärään tai sitä voitaisiin muutoin pitää hallussa taloudellista hyötyä tuottavalla tavalla. Joistakin tavaroista tai palveluista asiakas saattaa pystyä hyötymään yksinään. Toisista tavaroista tai palveluista asiakas saattaa pystyä hyötymään vain yhdessä muiden helposti saatavissa olevien voimavarojen kanssa. Helposti saatavissa oleva voimavara on tavara tai palvelu, jota myydään erikseen (yhteisö tai jokin toinen yhteisö myy) tai jonka asiakas jo on saanut yhteisöltä (mukaan lukien tavarat tai palvelut, jotka yhteisö on jo luovuttanut asiakkaalle sopimuksen perusteella) taikka saanut muiden liiketoimien tai tapahtumien seurauksena. Näyttöä siitä, että asiakas pystyy hyötymään tavarasta tai palvelusta joko yksinään tai yhdessä muiden helposti saatavissa olevien voimavarojen kanssa, voidaan saada erilaisista tekijöistä. Esimerkiksi se, että yhteisö myy tavaraa tai palvelua säännöllisesti erikseen, viittaisi siihen, että asiakas pystyy hyötymään tavarasta tai palvelusta yksinään tai muiden helposti saatavissa olevien voimavarojen kanssa.

29

Arvioitaessa, ovatko yhteisön lupaukset tavaroiden tai palvelujen luovuttamisesta asiakkaalle erikseen yksilöitävissä kappaleen 27(b) mukaisesti, tavoitteena on ratkaista, onko lupaus sopimuksen yhteydessä luonteeltaan sellainen, että kukin kyseisistä tavaroista luovutetaan yksittäin, vai sellainen, että sen sijaan luovutetaan yhdistetty erä tai eriä, joihin luvatut tavarat tai palvelut ovat panoksina. Tekijöitä, jotka viittaavat siihen, ettei kaksi tai useampi lupaus tavaran tai palvelun luovuttamisesta asiakkaalle ole erikseen yksilöitävissä, ovat seuraavat näihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

yhteisö tuottaa merkittävää palvelua, jossa tavaroita tai palveluja yhdistetään muihin sopimuksessa luvattuihin tavaroihin tai palveluihin tavara- tai palvelukokonaisuudeksi, joka edustaa yhdistettyä tuotosta tai yhdistettyjä tuotoksia, josta tai joista asiakas on tehnyt sopimuksen. Toisin sanoen yhteisö käyttää tavaroita tai palveluja panoksina asiakkaan määrittelemän yhdistetyn tuotoksen tai yhdistettyjen tuotosten aikaansaamiseksi tai luovuttamiseksi. Yhdistettyyn tuotokseen tai yhdistettyihin tuotoksiin voi sisältyä useampi kuin yksi vaihe, osatekijä tai yksikkö;

b)

yksi tai useampi kyseisistä tavaroista tai palveluista aiheuttaa merkittävän muutoksen yhteen tai useampaan toiseen sopimuksessa luvattuun tavaraan tai palveluun tai tekee siitä räätälöidyn tai yksi tai useampi toinen sopimuksessa luvattu tavara tai palvelu aiheuttaa merkittävän muutoksen yhteen tai useampaan kyseisistä palveluista tai tekee siitä räätälöidyn;

c)

tavarat tai palvelut ovat erittäin riippuvaisia toisistaan tai niillä on suuresti keskinäisiä yhteyksiä. Toisin sanoen yhdellä tai useammalla muista sopimukseen sisältyvistä tavaroista tai palveluista on merkittävä vaikutus kuhunkin tavaraan tai palveluun. Esimerkiksi kahdella tai useammalla tavaralla tai palvelulla on joissakin tapauksissa merkittävä vaikutus toisiinsa, koska yhteisö ei pystyisi täyttämaän lupaustaan niin, että se luovuttaisi kunkin tavaran tai palvelun erikseen.

30

Jos luvattu tavara tai palvelu ei ole erotettavissa, yhteisön on yhdistettävä kyseinen tavara tai palvelu muihin luvattuihin tavaroihin tai palveluihin, kunnes se tunnistaa erotettavissa olevan tavara- tai palvelukokonaisuuden. Joissakin tapauksissa tämä johtaisi siihen, että yhteisö käsittelee kaikki sopimuksessa luvatut tavarat tai palvelut kirjanpidossa yhtenä suoritevelvoitteena.

Liitteessä B muutetaan kappaleita B1, B34–B38, B52–B53 ja B58 sekä lisätään kappaleet B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A ja B63B. Poistetaan kappale B57. Kappaleita B54–B56, B59 ja B60–B63 ei ole muutettu, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

Liite B

Soveltamisohjeistus

B1

Tämä soveltamisohjeistus jakautuu seuraaviin osiin:

a)

i)

lisensointi (kappaleet B52–B63B);

j)

Päämies vs. agentti

B34

Silloin kun toinen osapuoli osallistuu tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen asiakkaalle, yhteisön on ratkaistava, onko sen antama lupaus luonteeltaan suoritevelvoite, joka koskee määriteltyjen tavaroiden tai palvelujen toimittamista itse (ts. yhteisö on päämiehenä), vai suoritevelvoite, joka koskee sen järjestämistä, että toinen osapuoli toimittaa kyseiset tavarat tai palvelut (ts. yhteisö on agenttina). Yhteisö ratkaisee kunkin asiakkaalle luvatun määritellyn tavaran tai palvelun osalta erikseen, onko se päämies vai agentti. Määritelty tavara tai palvelu on asiakkaalle toimitettava erotettavissa oleva tavara tai palvelu (tai erotettavissa oleva tavara- tai palvelukokonaisuus) (ks. kappaleet 27–30). Jos asiakassopimukseen sisältyy useampi kuin yksi määritelty tavara tai palvelu, yhteisö voisi olla joidenkin määriteltyjen tavaroiden tai palvelujen osalta päämies ja muiden osalta agentti.

B34A

Lupauksensa luonteen määrittämiseksi (kuten kappaleessa B34 kuvataan) yhteisön on:

a)

yksilöitävä asiakkaalle toimitettavat määritellyt tavarat tai palvelut (jotka voisivat olla esimerkiksi oikeus toisen osapuolen toimittamaan tavaraan tai palveluun (ks. kappale 26)); ja

b)

arvioitava, onko sillä määräysvalta (kuten kappaleessa 33 kuvataan) kuhunkin määriteltyyn tavaraan tai palveluun ennen kuin kyseinen tavara tai palvelu luovutetaan asiakkaalle.

B35

Yhteisö on päämies, jos sillä on määräysvalta määriteltyyn tavaraan tai palveluun, ennen kuin kyseinen tavara tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Yhteisöllä ei kuitenkaan välttämättä ole määräysvaltaa määriteltyyn tavaraan, jos se saa laillisen omistusoikeuden kyseiseen tavaraan vain hetkellisesti, ennen kuin laillinen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle. Yhteisö, joka on päämiehenä, voi täyttää määritellyn tavaran tai palvelun toimittamista koskevan suoritevelvoitteensa itse tai se voi antaa toiselle osapuolelle (esim. alihankkijalle) toimeksiannon koko suoritevelvoitteen tai sen osan täyttämisestä yhteisön puolesta.

B35A

Kun toinen osapuoli osallistuu tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen asiakkaalle, päämiehenä oleva yhteisö saa määräysvallan mihin tahansa seuraavista:

a)

toiselta osapuolelta tuleva tavara tai muu omaisuuserä, jonka se sitten luovuttaa asiakkaalle;

b)

toisen osapuolen suorittamaa palvelua koskeva oikeus, joka antaa yhteisölle kyvyn ohjata kyseistä osapuolta palvelun tuottamisessa asiakkaalle yhteisön puolesta;

c)

toiselta osapuolelta tuleva tavara tai palvelu, jonka se sitten yhdistää muihin tavaroihin tai palveluihin toimittaessaan määritellyn tavaran tai palvelun asiakkaalle. Esimerkiksi jos yhteisö tuottaa merkittävää palvelua, jossa toisen osapuolen toimittamia tavaroita tai palveluja yhdistetään (ks. kappale 29(a)) määritellyksi tavaraksi tai palveluksi, josta asiakas on tehnyt sopimuksen, yhteisöllä on määräysvalta määriteltyyn tavaraan tai palveluun ennen kuin kyseinen tavara tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Tämä johtuu siitä, että yhteisö saa ensin määräysvallan määriteltyyn tavaraan tai palveluun tuleviin panoksiin (joihin toisilta osapuolilta tulevat tavarat tai palvelut kuuluvat) ja ohjaa niiden käyttöä sen yhdistetyn tuotoksen aikaansaamiseksi, joka on määritelty tavara tai palvelu.

B35B

Kun (tai sitä mukaa kuin) päämiehenä oleva yhteisö täyttää suoritevelvoiteen, se kirjaa myyntituotoiksi sen bruttovastikemäärän, johon se odottaa olevansa oikeutettu luovutettua määriteltyä tavaraa tai palvelua vastaan.

B36

Yhteisö on agentti, jos sen suoritevelvoitteena on järjestää, että toinen osapuoli toimittaa määritellyn tavaran tai palvelun. Agenttina olevalla yhteisöllä ei ole määräysvaltaa toisen osapuolen toimittamaan tavaraan tai palveluun ennen kuin kyseinen tavara tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Kun (tai sitä mukaa kuin) agenttina oleva yhteisö täyttää suoritevelvoitteen, se kirjaa myyntituotoiksi palkkion tai provision, johon se odottaa olevansa oikeutettu sitä vastaan, että se järjestää toisen osapuolen toimittamaan määritellyt tavarat tai palvelut. Yhteisön saama palkkio tai provisio saattaa olla nettovastikemäärä, jonka yhteisö pitää itsellään maksettuaan toiselle osapuolelle vastikkeen, joka on saatu kyseisen osapuolen toimittamia tavaroita tai palveluja vastaan.

B37

Seikkoja, jotka viittaavat siihen, että yhteisöllä on määräysvalta määriteltyyn tavaraan tai palveluun ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle (ja se on tämän vuoksi päämies (ks. kappale B35)), ovat seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

yhteisöllä on päävastuu määritellyn tavaran tai palvelun toimittamista koskevan lupauksen täyttämisestä. Tähän sisältyy tyypillisesti vastuu määritellyn tavaran tai palvelun hyväksyttävyydestä (esim. päävastuu siitä, että tavara tai palvelu vastaa asiakkaan tekemiä määrittelyjä). Jos yhteisö on päävastuussa määritellyn tavaran tai palvelun toimittamista koskevan lupauksen täyttämisestä, tämä voi viitata siihen, että määritellyn tavaran tai palvelun toimittamiseen osallistuva toinen osapuoli toimii yhteisön puolesta;

b)

yhteisöllä on vaihto-omaisuuteen liittyvä riski ennen kuin määritelty tavara tai palvelu on luovutettu asiakkaalle tai sen jälkeen, kun määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle (esimerkiksi, jos asiakkaalla on palautusoikeus). Esimerkiksi jos yhteisö hankkii tai sitoutuu hankkimaan määritellyn tavaran tai palvelun ennen kuin se saa asiakassopimuksen, tämä voi viitata siihen, että yhteisö pystyy ohjaamaan tavaran tai palvelun käyttöä ja saamaan tavarasta tai palvelusta jäljellä olevan hyödyn kaikilta olennaisilta osin ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle;

c)

yhteisöllä on harkintavalta määritellyn tavaran tai palvelun hinnan määräämisessä. Asiakkaan määritellystä tavarasta tai palvelusta maksaman hinnan määrääminen voi viitata siihen, että yhteisö pystyy ohjaamaan kyseisen tavaran tai palvelun käyttöä ja saamaan jäljellä olevan hyödyn kaikilta olennaisilta osin. Joissakin tapauksissa agentilla voi kuitenkin olla harkintavalta hintojen määräämisessä. Agentilla voi esimerkiksi olla jonkin verran joustoa hintojen määräämisessä lisämyyntituottojen kerryttämiseksi palvelusta, joka koskee sen järjestämistä, että toiset osapuolet toimittavat tavaroita tai palveluja asiakkaille.

B37A

Kappaleessa B37 mainituilla seikoilla voi olla enemmän tai vähemmän merkitystä määräysvaltaa arvioitaessa riippuen määritellyn tavaran tai palvelun luonteesta ja sopimuksen ehdoista. Lisäksi erilaiset seikat saattavat tuottaa erilaisissa sopimuksissa vakuuttavampaa näyttöä.

B38

Jos toinen yhteisö ottaa vastuulleen sopimuksen sisältyvät yhteisön suoritevelvoitteet ja sen sopimukseen perustuvat oikeudet siten, ettei yhteisö enää ole velvollinen täyttämään suoritevelvoitetta, joka koskee määritellyn tavaran tai palvelun luovuttamista asiakkaalle (ts. yhteisö ei enää toimi päämiehenä), yhteisön ei tule kirjata myyntituottoja kyseisestä suoritevelvoitteesta. Sen sijaan yhteisön on arvioitava, kirjaako se myyntituottoja sellaisen suoritevelvoitteen täyttämisestä, joka koskee sopimuksen saamista toiselle osapuolelle (ts. toimiiko yhteisö agenttina).

Lisensointi

B52

Lisenssi todentaa asiakkaan oikeudet yhteisön henkiseen omaisuuteen. Henkistä omaisuutta koskevat lisenssit voivat olla mitä tahansa seuraavia koskevia lisenssejä näihin kuitenkaan rajoittumatta:

a)

ohjelmistot ja teknologia;

b)

elokuvat, musiikki ja muut median ja viihteen muodot;

c)

franchising-oikeudet; ja

d)

patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet.

B53

Sen lisäksi, että yhteisö lupaa myöntää asiakkaalle lisenssin (tai lisenssejä), se saattaa myös luvata luovuttaa muita tavaroita tai palveluja asiakkaalle. Nämä lupaukset saatetaan eksplisiittisesti mainita sopimuksessa, tai niiden voidaan katsoa syntyneen yhteisön tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen, julkaistujen toimintaperiaatteiden tai nimenomaisten ilmoitusten perusteella (ks. kappale 24). Samoin kuin muuntyyppisten sopimusten kyseessä ollessa, kun asiakassopimus sisältää lupauksen lisenssin (tai lisenssien) myöntämisestä muiden luvattujen tavaroiden tai palvelujen lisäksi, yhteisö soveltaa kappaleita 22–30 jokaisen sopimukseen sisältyvän suoritevelvoitteen yksilöimiseksi.

B54

Jos lupaus lisenssin myöntämisestä ei ole erotettavissa muista sopimuksessa luvatuista tavaroista ja palveluista kappaleiden 26–30 mukaisesti, yhteisön on käsiteltävä lupaus lisenssin myöntämisestä ja kyseiset muut luvatut tavarat ja palvelut yhdessä yhtenä suoritevelvoitteena. Seuraavat ovat esimerkkejä lisensseistä, jotka eivät ole erotettavissa muista sopimuksessa luvatuista tavaroista tai palveluista:

a)

lisenssi, joka muodostaa osan aineellisesta hyödykkeestä ja joka on olennainen tavaran toimivuuden kannalta; ja

b)

lisenssi, josta asiakas voi hyötyä vain siihen liittyvän palvelun yhteydessä (kuten yhteisön tuottama online-palvelu, jonka sisältöön asiakas saa pääsyn, kun hänelle myönnetään siihen lisenssi).

B55

Jos lisenssi ei ole erotettavissa, yhteisön on sovellettava kappaleita 31–38 sen ratkaisemiseksi, onko suoritevelvoite (joka sisältää luvatun lisenssin) ajan kuluessa vai yhtenä ajankohtana täytettävä suoritevelvoite.

B56

Jos lupaus lisenssin myöntämisestä on erotettavissa muista sopimuksessa luvatuista tavaroista tai palveluista ja sen vuoksi on erillinen suoritevelvoite, yhteisön on ratkaistava, siirtyykö lisenssi asiakkaalle yhtenä ajankohtana vai ajan kuluessa. Tätä ratkaisua tehdessään yhteisön on harkittava, onko yhteisön lupaus lisenssin myöntämiseksi asiakkaalle luonteeltaan sellainen, että asiakkaalle annetaan joko:

a)

oikeus päästä yhteisön henkiseen omaisuuteen sellaisena kuin se on koko lisenssin kattamana ajanjaksona; tai

b)

oikeus käyttää yhteisön henkistä omaisuutta sellaisena kuin se on lisenssin myöntämisajankohtana.

Yhteisön antaman lupauksen luonteen määrittäminen

B57

[poistettu]

B58

Yhteisön lupaus lisenssin myöntämisestä on luonteeltaan lupaus pääsystä yhteisön henkiseen omaisuuteen, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

a)

sopimus edellyttää tai asiakas kohtuudella odottaa yhteisön suorittavan toimenpiteitä, jotka merkittävästi vaikuttavat siihen henkiseen omaisuuteen, johon asiakkaalla on oikeuksia (ks. kappaleet B59 ja B59A);

b)

lisenssin tuottamat oikeudet altistavat asiakkaan välittömästi kappaleessa B58(a) yksilöityjen yhteisön toimenpiteiden positiivisille ja negatiivisille vaikutuksille; ja

c)

nämä toimenpiteet eivät johda tavaran tai palvelun luovuttamiseen asiakkaalle sitä mukaa kuin toimenpiteet toteutuvat (ks. kappale 25).

B59

Tekijöihin, jotka saattavat viitata siihen, että asiakas voisi kohtuudella odottaa yhteisön suorittavan toimenpiteitä, jotka merkittävästi vaikuttavat henkiseen omaisuuteen, kuuluvat yhteisön tavanomaiset liiketoimintakäytännöt, julkaistut toimintaperiaatteet tai nimenomaiset ilmoitukset. Vaikka se ei olekaan ratkaisevaa, yhteisön ja asiakkaan yhteinen taloudellinen intressi (esim. myyntiin perustuva rojalti) liittyen henkiseen omaisuuteen, johon asiakkaalla on oikeuksia, saattaa myös viitata siihen, että asiakas voisi kohtuudella odottaa yhteisön suorittavan tällaisia toimenpiteitä.

B59A

Yhteisön toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi henkiseen omaisuuteen, johon asiakkaalla on oikeuksia, kun joko:

a)

kyseisten toimenpiteiden odotetaan merkittävästi muuttavan henkisen omaisuuden muotoa (esim. rakennetta tai sisältöä) tai toimivuutta (esim. kykyä suorittaa jokin toiminto tai tehtävä); tai

b)

asiakkaan kyky saada hyötyä henkisestä omaisuudesta aiheutuu tai riippuu olennaisilta osin kyseisistä toimenpiteistä. Esimerkiksi brändistä saatava hyöty usein aiheutuu tai riippuu yhteisön jatkuvista toimenpiteistä, jotka tukevat tai ylläpitävät henkisen omaisuuden arvoa.

Näin ollen jos henkisellä omaisuudella, johon asiakkaalla on oikeuksia, on merkittävää itsenäistä toimivuutta, olennainen osa kyseisen henkisen omaisuuden tuottamasta hyödystä aiheutuu kyseisestä toimivuudesta. Tästä seuraa, etteivät yhteisön toimenpiteet merkittävästi vaikuttaisi asiakkaan kykyyn saada hyötyä kyseisestä henkisestä omaisuudesta, paitsi jos kyseiset toimenpiteet muuttavat sen muotoa tai toimivuutta merkittävästi. Henkisen omaisuuden tyyppeihin, joilla usein on merkittävää itsenäistä toimivuutta, kuuluvat ohjelmistot, biologiset yhdisteet tai lääkkeiden kaavat sekä valmiit mediasisällöt (esim. elokuvat, tv-showt ja musiikkitallenteet).

B60

Jos kappaleessa B58 esitetyt kriteerit täyttyvät, yhteisön on käsiteltävä lisenssin myöntämistä koskeva lupaus ajan kuluessa täytettävänä suoritevelvoitteena, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa hyödyn yhteisön tuottamasta suoritteesta, joka on pääsyn antamista sen henkiseen omaisuuteen, sitä mukaa kuin suoritetta tuotetaan (ks. kappale 35(a)). Yhteisön on sovellettava kappaleita 39–45 valitakseen asianmukaisen menetelmän, jolla se määrittää koko kyseisen pääsyn antamista koskevan suoritevelvoitteen täyttämisasteen.

B61

Jos kappaleessa B58 esitetyt kriteerit eivät täyty, yhteisön lupaus on luonteeltaan oikeuden myöntämistä yhteisön henkisen omaisuuden käyttöön sellaisena kuin se on (muodoltaan ja toimivuudeltaan) ajankohtana, jona lisenssi myönnetään asiakkaalle. Tämä tarkoittaa, että asiakas pystyy ohjaamaan lisenssin käyttöä ja saamaan lisenssin jäljellä olevan hyödyn kaikilta olennaisilta osin ajankohtana, jona lisenssi siirretään. Yhteisön on käsiteltävä henkisen omaisuutensa käyttöoikeuden myöntämistä koskeva lupaus kirjanpidossa yhtenä ajankohtana täytettävänä suoritevelvoitteena. Yhteisön on sovellettava kappaletta 38 sen ajankohdan määrittämiseen, jona lisenssi siirtyy asiakkaalle. Myyntituottoja ei kuitenkaan voida kirjata lisenssistä, joka tuottaa oikeuden käyttää yhteisön henkistä omaisuutta, ennen sen ajanjakson alkua, jona asiakas pystyy käyttämään lisenssiä ja hyötymään siitä. Esimerkiksi jos ohjelmiston lisenssikausi alkaa ennen kuin yhteisö toimittaa asiakkaalle (tai muutoin asettaa sen saataville) tunnuksen, joka mahdollistaa asiakkaalle ohjelmiston käytön välittömästi, yhteisö ei kirjaa myyntituottoja ennen kuin tämä tunnus on toimitettu (tai muutoin asetettu saataville).

B62

Yhteisön ei pidä ottaa huomioon seuraavia tekijöitä määrittäessään sitä, antaako lisenssi pääsyn yhteisön henkiseen omaisuuteen vai oikeuden käyttää yhteisön henkistä omaisuutta:

a)

aikaa, maantieteellistä aluetta tai käyttöä koskevat rajoitukset – nämä rajoitukset määrittelevät luvatun lisenssin ominaisuuksia sen sijaan että ne määrittelisivät, täyttääkö yhteisö suoritevelvoitteen yhtenä ajankohtana vai ajan kuluessa;

b)

yhteisön antamat takuut siitä, että sillä on pätevä patentti henkiseen omaisuuteen ja että se puolustaa tätä patenttia oikeudetonta käyttöä vastaan – patenttioikeuden puolustamista koskeva lupaus ei ole suoritevelvoite, koska patentin puolustaminen suojaa yhteisön henkiseen omaisuuteen perustuvia omaisuuseriä ja antaa asiakkaalle varmennuksen siitä, että siirretty lisenssi täyttää sopimuksessa luvatut lisenssin määrittelyt.

Myyntiin tai käyttöön perustuvat rojaltit

B63

Kappaleisiin 56–59 sisältyvistä vaatimuksista huolimatta yhteisön on tuloutettava henkistä omaisuutta koskevasta lisenssistä luvattu myyntiin tai käyttöön perustuva rojalti vasta, kun (tai sitä mukaa kuin) myöhempi seuraavista tapahtumista toteutuu:

a)

myöhemmin tapahtuva myynti tai käyttö toteutuu; ja

b)

suoritevelvoite, jolle myyntiin tai käyttöön perustuva rojalti on osaksi tai kokonaan kohdistettu, on täytetty (tai osittain täytetty).

B63A

Kappaleeseen B63 sisältyvää myyntiin tai käyttöön perustuvaa rojaltia koskevaa vaatimusta sovelletaan, kun rojalti liittyy pelkästään henkistä omaisuutta koskevaan lisenssiin tai kun henkistä omaisuutta koskeva lisenssi on hallitseva erä, johon rojalti liittyy (henkistä omaisuutta koskeva lisenssi voi olla hallitseva erä, johon rojalti liittyy, esimerkiksi kun yhteisö kohtuudella odottaa, että asiakas antaisi merkittävästi enemmän arvoa lisenssille kuin muille tavaroille tai palveluille, joihin rojalti liittyy).

B63B

Kun kappaleessa B63A esitetty vaatimus täyttyy, myyntituotot myyntiin tai käyttöön perustuvasta rojaltista on kirjattava kokonaisuudessaan kappaleen B63 mukaisesti. Kun kappaleessa B63A esitetty vaatimus ei täyty, myyntiin tai käyttöön perustuvaan rojaltiin sovelletaan kappaleissa 50–59 esitettyjä muuttuvaa vastiketta koskevia vaatimuksia.

Liiteessä C muutetaan kappaleita C2, C5 ja C7 sekä lisätään kappaleet C1B, C7A ja C8A. Kappaleita C3 ja C6 ei ole muutettu, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

VOIMAANTULO

C1B

Huhtikuussa 2016 julkaistulla asiakirjalla Selvennyksiä IFRS 15:een Myyntituotot asiakassopimuksista muutettiin kappaleita 26, 27, 29, B1, B34–B38, B52–B53, B58, C2, C5 ja C7, poistettiin kappale B57 sekä lisättiin kappaleet B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A ja C8A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

C2

Kappaleisiin C3–C8A sisältyviä siirtymäsääntöjä sovellettaessa:

a)

soveltamisen aloittamisajankohdalla tarkoitetaan sen raportointikauden alkua, jolla yhteisö soveltaa tätä standardia ensimmäisen kerran; ja

b)

kokonaan toteutettu sopimus on sopimus, jonka osalta yhteisö on luovuttanut kaikki tavarat ja palvelut, jotka on yksilöity IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet, IAS 18:n Tuotot ja niihin liittyvien tulkintojen mukaisesti.

C3

Yhteisön on sovellettava tätä standardia käyttämällä jompaakumpaa seuraavista menettelyistä:

a)

takautuvasti jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti ottaen huomioon kappaleessa C5 tarkoitetut käytännön apukeinot; tai

b)

takautuvasti siten, että tämän standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kirjataan soveltamisen aloittamisajankohtana kappaleiden C7–C8 mukaisesti.

C5

Yhteisö saa käyttää yhtä tai useampaa seuraavista käytännön apukeinoista, kun se soveltaa tätä standardia takautuvasti kappaleen C3(a) mukaisesti:

a)

yhteisön ei tarvitse oikaista kokonaan toteutettuja sopimuksia, jotka:

i)

alkavat ja päättyvät samalla tilikaudella; tai

ii)

ovat kokonaan toteutettuja sopimuksia aikaisimman esitettävän kauden alussa;

b)

sellaisiin kokonaan toteutettuihin sopimuksiin, joissa on muuttuva vastike, yhteisö saa käyttää sen päivän transaktiohintaa, jona sopimus oli kokonaan toteutettu, sen sijaan että se arvioisi vertailukausien muuttuvan vastikkeen määrät.

c)

sellaisista sopimuksista, joita on muutettu ennen aikaisimman esitettävän kauden alkua, yhteisön ei tarvitse oikaista sopimusta takautuvasti sopimusmuutosten osalta kappaleiden 20–21 mukaisesti. Sen sijaan yhteisön on otettava huomioon kaikkien ennen aikaisimman esitettävän kauden alkua tapahtuvien muutosten kokonaisvaikutus:

i)

tunnistettaessa täytettyjä ja täyttämättömiä suoritevelvoitteita;

ii)

määritettäessä transaktiohintaa; ja

iii)

kohdistettaessa transaktiohintaa täytetyille ja täyttämättömille suoritevelvoitteille;

d)

kaikilta esitettäviltä soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltäviltä raportointikausilta yhteisön ei tarvitse esittää jäljellä oleville suoritevelvoitteille kohdistettua transaktiohintaa eikä selitystä siitä, milloin se odottaa tulouttavansa kyseisen määrän (ks. kappale 120).

C6

Yhteisön on sovellettava käyttämiään kappaleessa C5 esitettyjä käytännön apukeinoja johdonmukaisesti kaikkiin sopimuksiin kaikilla esitettävillä rapotointikausilla. Lisäksi yhteisön on esitettävä kaikki seuraavat tiedot:

a)

käytetyt apukeinot; ja

b)

siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, määrällinen arvio kunkin apukeinon arvioidusta vaikutuksesta.

C7

Jos yhteisö valitsee tämän standardin takautuvan soveltamisen kappaleen C3(b) mukaisesti, sen on kirjattava standardin ensi kertaa tapahtuvasta soveltamisesta aiheutuva kertynyt vaikutus kertyneiden voittovarojen (tai muun oman pääoman erän sen mukaan kuin on asianmukaista) alkusaldon oikaisuksi sillä tilikaudella, jolle soveltamisen aloittamisajankohta ajoittuu. Tätä siirtymismenettelyä käyttäessään yhteisö saa valita tämän standardin takautuvan soveltamisen vain niihin sopimuksiin, jotka eivät ole kokonaan toteutettuja soveltamisen aloittamisajankohtana (esim. 1.1.2018 yhteisöllä, jonka tilikausi päättyy 31.12.).

C7A

Yhteisö, joka soveltaa tätä standardia takautuvasti kappaleen C3(b) mukaisesti, voi käyttää myös kappaleessa C5(c) kuvattua käytännön apukeinoa joko:

a)

kaikkiin ennen aikaisimman esitettävän kauden alkua tapahtuviin sopimusmuutoksiin; tai

b)

kaikkiin ennen soveltamisen aloittamisajankohtaa tapahtuviin sopimusmuutoksiin.

Jos yhteisö käyttää tätä käytännön apukeinoa, sen on sovellettava apukeinoa johdonmukaisesti kaikkiin sopimuksiin ja esitettävä kappaleessa C6 vaadittavat tiedot.

C8A

Yhteisön on sovellettava asiakirjaa Selvennyksiä IFRS 15:een (ks. kappale C1B) takautuvasti IAS 8:n mukaisesti. Soveltaessaan muutoksia takautuvasti yhteisön on sovellettava muutoksia ikään kuin ne olisivat sisältyneet IFRS 15:een soveltamisen aloittamisajankohtana. Näin ollen yhteisö ei sovella muutoksia raportointikausiin eikä sopimuksiin, joihin ei sovelleta IFRS 15:n vaatimuksia kappaleiden C2–C8 mukaisesti. Esimerkiksi jos yhteisö soveltaa IFRS 15:tä kappaleen C3(b) mukaisesti vain sopimuksiin, jotka eivät ole kokonaan toteutettuja sopimuksia soveltamisen aloittamisajankohtana, yhteisö ei oikaise IFRS 15:n soveltamisen aloittamisajankohtana kokonaan toteutettuja sopimuksia näiden muutosten vaikutuksilla.


Top