Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1703

Komission asetus (EU) 2016/1703, annettu 22 päivänä syyskuuta 2016, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 28 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/5908

OJ L 257, 23.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1703/oj

23.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1703,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2016,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 28 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 18 päivänä joulukuuta 2014 asiakirjan Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, jolla se teki muutoksia kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin. Muutoksilla pyritään selventämään sijoitusyksikköjen kirjanpidon vaatimuksia ja tarjoamaan apua erityisissä olosuhteissa.

(3)

IFRS 10:een tehtyihin muutoksiin sisältyy viittauksia IFRS 9:ään, jota ei tällä hetkellä voida soveltaa, koska unioni ei ole hyväksynyt IFRS 9:ää. Sen vuoksi tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään olisi pidettävä viittauksina IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 10:een ja 12:een sekä IAS 28:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

a)

muutetaan IFRS 10 Konsernitilinpäätös tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

b)

muutetaan IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

c)

muutetaan IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään on pidettävä viittauksina IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

2 artikla

Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

(Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan)

Muutokset

IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Muutetaan kappaleita 4 ja 32 ja lisätään kappaleet 4A–4B. Kappaleita 31 ja 33 ei muuteta, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

SOVELTAMISALA

4

Yhteisön, joka on emoyritys, on esitettävä konsernitilinpäätös. Tätä IFRS-standardia sovelletaan kaikkiin yhteisöihin seuraavin poikkeuksin:

a)

emoyrityksen ei tarvitse esittää konsernitilinpäätöstä, jos se täyttää kaikki seuraavat ehdot:

i)

se on itse kokonaan omistettu tytäryritys tai toisen yhteisön osittain omistama tytäryritys ja sen kaikille muille omistajille, myös niille, joilla ei muutoin olisi äänioikeutta, on ilmoitettu, että emoyritys ei esitä konsernitilinpäätöstä, ja nämä eivät vastusta sitä;

ii)

sen vieraan tai oman pääoman ehtoisia instrumentteja ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena (ei kotimaisessa eikä ulkomaisessa pörssissä eikä OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinapaikat mukaan luettuina);

iii)

se ei ole toimittanut tilinpäätöstään arvopaperimarkkinavalvojalle tai muulle viranomaistaholle tarkoituksenaan laskea liikkeeseen minkäänlaisia instrumentteja julkiseen kaupankäyntiin, eikä sillä ole parhaillaan meneillään tällaista prosessia;

iv)

koko konsernin emoyritys tai jokin sen ja emoyrityksen välissä oleva alakonsernin emoyritys laatii yleisesti saatavilla olevan, IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen, johon tytäryritykset yhdistellään tai jossa ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti tämän standardin mukaisesti.

b)

[poistettu]

c)

[poistettu]

4A

Tätä IFRS-standardia ei sovelleta työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia tai muita pitkäaikaisia työsuhde-etuuksia koskeviin järjestelyihin, joihin sovelletaan IAS 19:ää Työsuhde-etuudet.

4B

Emoyrityksen, joka on sijoitusyhteisö, ei tarvitse esittää konsernitilinpäätöstä, jos sen on tämän IFRS-standardin kappaleen 31 mukaan arvostettava kaikki tytäryrityksensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

SIJOITUSYHTEISÖT: POIKKEUS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN YHDISTELEMISESTÄ

31

Kappaleessa 32 kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta sijoitusyhteisö ei saa yhdistellä tytäryrityksiään konsernitilinpäätökseen eikä soveltaa IFRS 3:a, kun se saa määräysvallan toisessa yhteisössä. Sen sijaan sijoitusyhteisön on arvostettava tytäryrityssijoitus IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

32

Jos sijoitusyhteisöllä on tytäryritys, joka ei itse ole sijoitusyhteisö ja jonka pääasiallisena tarkoituksena ja toimintana on tuottaa sijoitusyhteisön sijoitustoimintaan liittyviä palveluja (ks. kappaleet B85C–B85E), sijoitusyhteisön on kappaleeseen 31 sisältyvästä vaatimuksesta huolimatta yhdisteltävä kyseinen tytäryritys konsernitilinpäätökseen tämän IFRS-standardin kappaleiden 19–26 mukaisesti ja sovellettava tällaisen tytäryrityksen hankintaan IFRS 3:n vaatimuksia.

33

Sijoitusyhteisön emoyrityksen on yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen kaikki määräysvallassaan olevat yhteisöt, mukaan lukien yhteisöt, joissa määräysvaltaa käytetään sellaisen tytäryrityksen kautta, joka on sijoitusyhteisö, paitsi jos emoyritys itse on sijoitusyhteisö.

Muutetaan liitteen B kappaleita B85C ja B85E. Kappaleita B85A–B85B ja B85D ei muuteta, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

SEN RATKAISEMINEN, ONKO YHTEISÖ SIJOITUSYHTEISÖ

B85A

Yhteisön on otettava huomioon kaikki tosiseikat ja olosuhteet arvioidessaan, onko se sijoitusyhteisö, yhteisön tarkoitus ja rakenne mukaan luettuina. Yhteisö, jonka osalta sijoitusyhteisön määritelmän kappaleessa 27 esitetyt kolme osatekijää toteutuvat, on sijoitusyhteisö. Määritelmän osatekijöitä kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleissa B85B–B85M.

Liiketoiminnan tarkoitus

B85B

Sijoitusyhteisön määritelmä edellyttää, että yhteisön tarkoituksena on sijoittaminen yksinomaan pääoman arvon nousun tai sijoitustuottojen (kuten osinkojen, korkotuottojen tai vuokratuottojen) tai näiden molempien hankkimiseksi. Yhteisön sijoitustavoitteita osoittavat asiakirjat, kuten yhteisön tarjousesite, yhteisön jakamat julkaisut ja muut yhtiödokumentit, tuottavat tyypillisesti näyttöä sijoitusyhteisön liiketoiminnan tarkoituksesta. Lisänäyttönä voi toimia esimerkiksi tapa, jolla yhteisö esittäytyy muille osapuolille (kuten potentiaalisille sijoittajille tai potentiaalisille sijoituskohteille); yhteisö voi esimerkiksi esittää liiketoimintansa muodostuvan keskipitkän aikavälin sijoituksista, joilla tavoitellaan pääoman arvonnousua. Toisaalta jos yhteisö esittäytyy sijoittajana, jonka tavoitteena on kehittää, valmistaa tai markkinoida tuotteita yhdessä sijoituskohteidensa kanssa, sen liiketoiminnan tarkoitus on ristiriidassa sijoitusyhteisön liiketoiminnan tarkoituksen kanssa, koska yhteisö ansaitsee tuottoa sijoitustensa lisäksi kehittämis-, tuotanto- tai markkinointitoiminnosta (ks. kappale B85I).

B85C

Sijoitusyhteisö voi tuottaa sijoittamiseen liittyviä palveluja (esim. sijoitusneuvontapalveluja, sijoitusten hallinnointia, sijoitustukea sekä hallintopalveluja) joko suoraan tai tytäryrityksen kautta sekä kolmansille osapuolille että sijoittajilleen, vaikka nämä palvelut olisivat yhteisön kannalta huomattavia, edellyttäen, että yhteisö on edelleen sijoitusyhteisön määritelmän mukainen.

B85D

Sijoitusyhteisö voi myös osallistua seuraaviin sijoittamiseen liittyviin toimintoihin joko suoraan tai tytäryrityksen kautta, jos näiden toimintojen tarkoituksena on sen sijoituskohteisiin tehdyistä sijoituksista saatavan tuoton (pääoman arvon nousun tai sijoitustuottojen) maksimointi eivätkä ne edusta sijoitusyhteisölle erillistä huomattavaa liiketoimintaa tai erillistä huomattavaa tulonlähdettä:

a)

hallinnointipalvelujen tuottaminen ja strategisten neuvojen antaminen sijoituskohteelle; ja

b)

sijoituskohteelle annettava taloudellinen tuki, kuten laina, pääomasitoumus tai takaus.

B85E

Jos sijoitusyhteisöllä on tytäryritys, joka ei itse ole sijoitusyhteisö ja jonka pääasiallisena tarkoituksena ja toimintana on tuottaa yhteisölle tai muille osapuolille sijoittamiseen liittyviä palveluja tai suorittaa siihen liittyviä toimintoja, jotka liittyvät sijoitusyhteisön sijoitustoimintoihin, esimerkiksi kappaleissa B85C–B85D kuvattuja palveluja ja toimintoja, sijoitusyhteisön on yhdisteltävä kyseinen tytäryritys konsernitilinpäätökseen kappaleen 32 mukaisesti. Jos tytäryritys, joka tuottaa sijoittamiseen liittyviä palveluja tai suorittaa siihen liittyviä toimintoja, on itse sijoitusyhteisö, emoyrityksenä olevan sijoitusyhteisön on arvostettava kyseinen tytäryritys käypään arvoon tulosvaikutteisesti kappaleen 31 mukaisesti.

Lisätään liitteeseen C kappale C1D ja muutetaan kappaletta C2A.

VOIMAANTULO

C1D

Joulukuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) muutettiin kappaleita 4, 32, B85C, B85E ja C2A sekä lisättiin kappaleet 4A–4B. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

C2A

IAS 8:n kappaleen 28 vaatimuksista huolimatta yhteisön tarvitsee esittää tätä IFRS-standardia ensimmäistä kertaa soveltaessaan ja mahdollisena tätä myöhempänä ajankohtana, jona tähän IFRS-standardiin asiakirjoilla Sijoitusyhteisöt ja Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen tehtyjä muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa, IAS 8:n kappaleessa 28(f) vaadittavat määrälliset tiedot vain siltä tilikaudelta, joka välittömästi edeltää tämän IFRS-standardin soveltamisen aloittamisajankohtaa (”välittömästi edeltävä kausi”). [käännös edellisessä solussa] Yhteisö saa esittää nämä tiedot myös tarkasteltavana olevalta kaudelta tai aikaisemmilta vertailukausilta, mutta tätä ei vaadita.

Muutokset

IFRS 12:een Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

Muutetaan kappaletta 6.

SOVELTAMISALA

6

Tätä IFRS-standardia ei sovelleta:

a)

b)

yhteisön erillistilinpäätökseen, johon sovelletaan IAS 27:ää Erillistilinpäätös. Kuitenkin:

i)

jos yhteisöllä on osuuksia konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä ja se laatii erillistilinpäätöksen ainoana tilinpäätöksenään, sen on sovellettava kyseistä erillistilinpäätöstä laatiessaan kappaleisiin 24–31 sisältyviä vaatimuksia.

ii)

sijoitusyhteisön, joka laatii tilinpäätöksen, jossa kaikki sen tytäryritykset arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 10:n kappaleen 31 mukaisesti, on esitettävä tilinpäätöksessään tässä IFRS-standardissa vaadittavat sijoitusyhteisöjä koskevat tiedot.

c)

Lisätään liitteeseen C kappale C1C.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

C1C

Joulukuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) muutettiin kappaletta 6. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutokset

IAS 28:aan Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

Muutetaan kappaleita 17, 27 ja 36 sekä lisätään kappaleet 36A ja 45D. Kappaleita 26 ja 35 ei muuteta, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

Vapautukset pääomaosuusmenetelmän soveltamisesta

17

Yhteisön ei tarvitse soveltaa pääomaosuusmenetelmää osakkuus- tai yhteisyritykseen tekemäänsä sijoitukseen, jos se on emoyritys, joka on vapautettu konsernitilinpäätöksen laadinnasta IFRS 10:n kappaleessa 4(a) tarkoitetun soveltamisalaa koskevan poikkeussäännön nojalla, tai jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:

a)

yhteisö on kokonaan omistettu tytäryritys tai toisen yhteisön osittain omistama tytäryritys ja sen muille omistajille, myös niille, joilla ei muutoin olisi äänioikeutta, on ilmoitettu, että yhteisö ei sovella pääomaosuusmenetelmää, ja nämä eivät vastusta sitä.

b)

yhteisön vieraan tai oman pääoman ehtoisia instrumentteja ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena (ei kotimaisessa eikä ulkomaisessa pörssissä eikä OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinapaikat mukaan luettuina).

c)

yhteisö ei ole toimittanut tilinpäätöstään arvopaperimarkkinavalvojalle tai muulle viranomaistaholle tarkoituksenaan laskea liikkeeseen minkäänlaisia instrumentteja julkiseen kaupankäyntiin, eikä sillä ole parhaillaan meneillään tällaista prosessia.

d)

koko konsernin emoyritys tai jokin sen ja yhteisön välissä oleva alakonsernin emoyritys laatii yleisesti saatavilla olevan, IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen, johon tytäryritykset yhdistellään tai jossa ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 10:n mukaisesti.

Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa suoritettavat toimenpiteet

26

Monet pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa suoritettavat toimenpiteet ovat samankaltaisia kuin IFRS 10:ssä kuvatut konsernitilinpäätöksen laatimistoimenpiteet. Lisäksi käsitteitä, jotka ovat tytäryrityksen hankintaan sovellettavan kirjanpitokäsittelyn pohjana, sovelletaan myös osakkuus- tai yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen hankinnan kirjanpitokäsittelyyn.

27

Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksestä on emoyrityksen ja sen tytäryritysten omistusten yhteismäärä. Konsernin muiden osakkuus- tai yhteisyritysten omistuksia ei oteta tässä huomioon. Silloin kun osakkuus- tai yhteisyrityksellä on tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksiä, pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa otetaan huomioon sellainen voitto tai tappio sekä sellaiset muut laajan tuloksen erät ja nettovarat, jotka on merkitty osakkuus- tai yhteisyrityksen tilinpäätökseen (ja sisältävät osakkuus- tai yhteisyrityksen osuuden sen osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista tai tappioista, muista laajan tuloksen eristä ja nettovaroista) sen jälkeen, kun niihin on tehty tarvittavat oikaisut yhtenäisiin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin pääsemiseksi (ks. kappaleet 35–36A).

35

Yhteisön tilinpäätös on laadittava niin, että samanlaisiin, samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin liiketoimiin ja tapahtumiin sovelletaan yhtenäisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

36

Kappaleessa 36A kuvattuja tapauksia lukuun ottamatta, mikäli osakkuus- tai yhteisyritys soveltaa erilaisia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin ne, joita yhteisö soveltaa samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin samanlaisiin liiketoimiin ja tapahtumiin, on pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa tehtävä tarvittavat oikaisut, joiden avulla osakkuus- tai yhteisyrityksen noudattamat periaatteet saatetaan yhdenmukaisiksi yhteisön noudattamien periaatteiden kanssa.

36A

Kappaleeseen 36 sisältyvästä vaatimuksesta huolimatta, jos yhteisöllä, joka ei itse ole sijoitusyhteisö, on osuus osakkuus- tai yhteisyrityksessä, joka on sijoitusyhteisö, yhteisö saa pääomaosuusmenetelmää soveltaessaan säilyttää sen käypään arvoon arvostamisen, jota kyseinen osakkuus- tai yhteisyrityksenä oleva sijoitusyhteisö on soveltanut omiin tytäryritysosuuksiinsa.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

45D

Joulukuussa 2014 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) muutettiin kappaleita 17, 27 ja 36 sekä lisättiin kappale 36A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.


Top