Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Komission asetus (EU) 2016/217, annettu 16 päivänä helmikuuta 2016, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta kadmiumin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/5


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/217,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2016,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta kadmiumin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1), ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII sisältyvässä nimikkeessä 23 kielletään kadmiumin ja kadmiumyhdisteiden käyttö maaleissa [3208] [3209]; sinkkipohjaisiin maaleihin sovelletaan poikkeusta. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta kadmiumia sisältävien maalien saattamiseen markkinoille.

(2)

Komissio pyysi marraskuussa 2012 Euroopan kemikaalivirastoa valmistelemaan liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston, jotta nykyistä rajoitusta voitaisiin laajentaa sellaisten maalien, joiden kadmiumpitoisuus ylittää tietyn rajan, saattamiseen markkinoille.

(3)

Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitea (RAC) antoi 9 päivänä syyskuuta 2014 yksimielisen lausunnon, jossa todettiin, että kyseinen nykyisen nimikkeen muutos helpottaisi täytäntöönpanon valvontaa, ja vahvistettiin, ettei maaleihin sisältyvän kadmiumin aiheuttamista riskeistä tarvita lisäarviointia.

(4)

Euroopan kemikaaliviraston sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) antoi 25 päivänä marraskuuta 2014 yksimielisen lausunnon, jossa ilmaistiin, että nykyisen rajoituksen ehdotettu muutos on oikeasuhteinen, koska sen noudattamisesta ei aiheutuisi lisäkustannuksia valmistajille, maahantuojille tai kuluttajille mutta se parantaisi rajoituksen valvottavuutta.

(5)

Valvontaviranomaisten on helpompi seurata ja valvoa markkinoille saattamista kuin käyttöä. Lisäksi pitoisuusrajan käyttöönotto selventää sitä, että kadmiumin tahatonta esiintymistä maaleissa kyseisen rajan alle jäävänä epäpuhtautena ei katsota rajoituksen vastaiseksi.

(6)

Foorumia täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi kuultiin, ja sen suositukset otettiin huomioon.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 23 sarakkeessa 2 oleva 2 kohta seuraavasti:

”Kadmium

CAS N:o 7440-43-9

EC N:o 231-152-8 ja sen yhdisteet

2.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää maaleissa [3208] [3209], jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on 0,01 painoprosenttia tai enemmän.

Maaleissa [3208] [3209], joiden sinkkipitoisuus on yli 10 painoprosenttia maalista, kadmiumpitoisuuden (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on oltava alle 0,1 painoprosenttia.

Maalattuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on 0,1 painoprosenttia tai enemmän maalatun esineen maalista.”


Top