EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0142

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/142, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen III muuttamisesta

OJ L 28, 4.2.2016, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/142/oj

4.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/142,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen III muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tukien vähennyksestä johtuva arvioitu tulo, johon viitataan kyseisen asetuksen 11 artiklassa, on asetettava saataville unionin tukena maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitettä I ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitettä III muutettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 1378/2014 (3) sen jälkeen, kun jäsenvaltiot olivat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoittaneet alennuksista johtuvan arvioidun tulon.

(2)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön suoria tukia koskevat unionin säännöt Walesissa, on kumottu kansallisen tuomioistuimen määräyksellä. Tämän vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta teki uusia päätöksiä suorien tukien panemiseksi täytäntöön Walesissa ja ilmoitti niistä komissiolle. Vaikka on Yhdistyneen kuningaskunnan vastuulla varmistaa, että kyseiset uudet päätökset ovat sovellettavan oikeuskehyksen ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaiset, on aiheellista ottaa nämä uudet päätökset huomioon. Koska uudet päätökset vaikuttavat Yhdistyneen kuningaskunnan osalta myös asetuksen (EU) N:o 1307/2013 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun tukien alennuksista johtuvaan arvioituun tuloon, on aiheellista mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitettä I ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitettä III vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 olisi muutettava.

(4)

Koska tällä asetuksella tehdyt muutokset vaikuttavat asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 soveltamiseen vuoden 2015 osalta, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1378/2014, annettu 17 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (EUVL L 367, 23.12.2014, s. 16).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491”

2)

Korvataan kohta ”EU-28 yhteensä” seuraavasti:

”EU-28 yhteensä

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 296 293 137

14 299 181 797

99 343 260 365”

3)

Korvataan kohta ”Yhteensä” seuraavasti:

”Yhteensä

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 330 430 483

14 333 320 553

99 582 202 994”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä III Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva kohta seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

3 591,7”


Top