EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0994

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 994/2014, annettu 13 päivänä toukokuuta 2014 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteiden VIII ja VIII c, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

OJ L 280, 24.9.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/994/oj

24.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 994/2014,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2014,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteiden VIII ja VIII c, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II, III ja VI muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 136 a artiklan 3 kohdan ja 140 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (2) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (3) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) 103 n artiklan mukaisesti Espanja, Luxemburg, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet viimeistään 1 päivänä elokuuta 2013 aikomuksestaan siirtää viinialan tukiohjelmiinsa tarkoitetut mainitun asetuksen liitteessä X b vahvistetut määrärahat lopullisesti kokonaisuudessaan tai osittain, jotta ne voivat korottaa suorien tukien kansallisia enimmäismääriään hakuvuonna 2014 ja sen jälkeen. Näin ollen neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitettä VIII on muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 929/2013 (5). Kyseiset lopulliset siirrot on otettava huomioon myös asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteissä II ja III.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti Ranska, Latvia ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittivat komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 päätöksestään siirtää tietty prosenttiosuus kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettaviin maaseudun kehittämisohjelmiin asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 täsmennetyllä tavalla. Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatia, Malta, Puola ja Slovakia ilmoittivat komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 päätöksestään siirtää suoriin tukiin tietty prosenttiosuus määrästä, joka on osoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettaviin maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteisiin ajanjaksolla 2015–2020, asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 täsmennetyllä tavalla. Asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteitä VIII ja VIII c, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitettä I ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteitä II ja III olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Kroatia on ilmoittanut komissiolle asetuksen (EY) N:o 73/2009 57 a artiklan 9 kohdan mukaisesti viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014 maa-alasta, joka on raivattu miinoista ja palautettu maatalouskäyttöön vuonna 2013. Ilmoitus sisälsi myös vastaavat talousarviomäärärahat hakuvuodelle 2014 ja siitä eteenpäin. Lisäksi Kroatia on mainitun artiklan mukaisesti ilmoittanut miinoista raivatut maa-alat, jotka viljelijät ovat ilmoittaneet hakuvuoden 2013 osalta jättämissään tukihakemuksissa ja jotka on otettu takaisin maatalouskäyttöön 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitettä VIII on muutettu täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 929/2013. Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 17 artiklassa säädetyn tukien lisäystä koskevan aikataulun perusteella mainitun asetuksen liitteitä II, III ja VI olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Varainhoitovuoden 2014 määrä, joka johtuu suorien tukien vapaaehtoisesta mukauttamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2013 asetuksen (EY) N:o 73/2009 10 b artiklan nojalla, määrät, jotka johtuvat mainitun asetuksen 136 ja 136 b artiklan soveltamisesta varainhoitovuosina 2014 ja 2015, sekä määrät, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 66 artiklan 1 kohdan soveltamisesta, olisi lisättävä maaseudun kehittämistä koskevan unionin tuen vuosijakaumaan. Tämän vuoksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitettä I olisi muutettava.

(5)

Asetusta (EU) N:o 1307/2013 sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2015. Sen vuoksi mainitun asetuksen muutoksia olisi sovellettava vasta kyseisestä päivämäärästä lähtien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteet VIII ja VIII c tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteet II, III ja VI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 3 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 929/2013, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen VIII muuttamisesta (EUVL L 255, 27.9.2013, s. 5).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteet VIII ja VIII c seuraavasti:

1)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan taulukossa 1 oleva vuotta 2014 koskeva sarake seuraavasti:

Jäsenvaltio

”2014

Belgia

544 047

Tanska

926 075

Saksa

5 178 178

Kreikka

2 047 187

Espanja

4 833 647

Ranska

7 358 751

Irlanti

1 216 547

Italia

3 953 394

Luxemburg

33 662

Alankomaat

793 319

Itävalta

693 716

Portugali

557 667

Suomi

523 247

Ruotsi

696 487

Yhdistynyt kuningaskunta

3 166 774”

b)

Korvataan taulukossa 2 oleva vuotta 2014 koskeva sarake seuraavasti:

Jäsenvaltio

”2014

Bulgaria

642 103

Tšekki

875 305

Viro

110 018

Kroatia

164 005

Kypros

51 344

Latvia

156 279

Liettua

393 226

Unkari

1 272 786

Malta

5 240

Puola

3 361 883

Romania

1 428 531

Slovenia

138 980

Slovakia

435 115”

(*)

Enimmäismäärät laskettu ottaen huomioon 121 artiklassa säädetty tukien lisäystä koskeva aikataulu.

c)

Korvataan taulukossa 3 oleva vuotta 2014 koskeva sarake seuraavasti:

Jäsenvaltio

”2014

Kroatia

164 005”

(*)

Enimmäismäärät laskettu ottaen huomioon 121 artiklassa säädetty tukien lisäystä koskeva aikataulu.

2)

Korvataan liite VIII c seuraavasti:

”LIITE VIII c

72 a artiklan 6 kohdassa ja125 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Belgia

505 266

Bulgaria

796 292

Tšekki

872 809

Tanska

880 384

Saksa

5 018 395

Viro

169 366

Irlanti

1 211 066

Kreikka

1 931 177

Espanja

4 893 433

Ranska

7 189 541

Kroatia

316 245

Italia

3 704 337

Kypros

48 643

Latvia

280 154

Liettua

517 028

Luxemburg

33 432

Unkari

1 269 158

Malta

5 244

Alankomaat

732 370

Itävalta

691 738

Puola

3 450 512

Portugali

599 355

Romania

1 903 195

Slovenia

134 278

Slovakia

451 659

Suomi

524 631

Ruotsi

699 768

Yhdistynyt kuningaskunta

3 205 243”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liite I seuraavasti:

”LIITE I

MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN (2014–2020)

(euroa käypinä hintoina)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ 2014–2020

Belgia

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Tšekki

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Tanska

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Saksa

1 221 378 847

1 219 851 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 303 051 050

Viro

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlanti

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Kreikka

605 051 830

604 533 693

604 004 906

603 465 245

602 915 722

602 337 071

601 652 326

4 223 960 793

Espanja

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Ranska

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Kroatia

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Kypros

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Latvia

138 327 376

150 968 424

153 001 059

155 030 289

157 056 528

159 093 589

161 099 517

1 074 576 782

Liettua

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxemburg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Unkari

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Alankomaat

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Itävalta

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Puola

1 569 517 638

1 175 590 560

1 174 010 059

1 172 398 238

1 170 756 130

1 169 026 987

1 166 981 202

8 598 280 814

Portugali

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovakia

271 154 575

213 101 979

212 815 053

212 522 644

212 225 447

211 912 203

211 540 943

1 545 272 844

Suomi

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Ruotsi

257 858 535

258 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 763 315 250

Yhdistynyt kuningaskunta

667 773 873

752 322 030

752 139 156

751 939 938

751 702 511

751 876 113

752 375 870

5 180 129 491

EU-28 yhteensä

13 970 049 060

13 796 873 677

13 773 017 488

13 775 753 697

13 778 486 509

13 781 886 137

13 785 415 797

96 661 482 365

 

Tekninen apu

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Yhteensä

14 004 179 759

13 831 005 654

13 807 150 767

13 809 888 305

13 812 622 473

13 816 023 483

13 819 554 553

96 900 424 994”


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteet II, III ja VI seuraavasti:

1)

Korvataan liitteet II ja III seuraavasti:

LIITE II

Asetuksen 6 artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Tšekki

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

872 809

Tanska

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

880 384

Saksa

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

5 018 395

Viro

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

169 366

Irlanti

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Kreikka

2 023 122

1 999 116

1 975 083

1 953 129

1 931 177

1 931 177

Espanja

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Ranska

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Kroatia (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Kypros

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Latvia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Liettua

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Unkari

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Alankomaat

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

732 370

Itävalta

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Puola

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugali

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romania

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovakia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Suomi

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Ruotsi

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Yhdistynyt kuningaskunta

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

LIITE III

Asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut nettoenimmäismäärät

(miljoonaa euroa)

Kalenterivuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

505,3

Bulgaria

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

798,9

Tšekki

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

872,8

Tanska

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

880,4

Saksa

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

5 018,4

Viro

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

169,4

Irlanti

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

1 211,1

Kreikka

2 211,0

2 187,0

2 162,9

2 141,0

2 119,0

2 119,0

Espanja

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

4 954,4

Ranska

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Kroatia (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Italia

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

3 704,3

Kypros

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

48,6

Latvia

181,0

205,8

230,4

255,3

280,2

302,8

Liettua

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Unkari

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Alankomaat

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

732,4

Itävalta

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Puola

3 378,6

3 395,3

3 411,9

3 431,2

3 450,5

3 061,5

Portugali

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

599,5

Romania

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovakia

438,3

441,5

444,6

448,2

451,7

394,4

Suomi

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Ruotsi

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

699,8

Yhdistynyt kuningaskunta

3 173,3

3 179,9

3 186,3

3 195,8

3 205,2

3 591,7

2)

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

10 ja 19 artiklassa tarkoitetut Kroatiaan sovellettavat rahoitussäännökset

A.

Määrä 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista varten:

380 599 000 euroa

B.

19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen täydentävien kansallisten suorien tukien kokonaismäärät:

(tuhatta euroa)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

247 390

228 360

190 300

152 240

114 180

76 120

38 060”


(1)  Kansallinen enimmäismäärä Kroatiassa on 342 539 000 euroa kalenterivuonna 2021 ja 380 599 000 euroa kalenterivuonna 2022.

(2)  Nettoenimmäismäärä Kroatiassa on 342 539 000 euroa kalenterivuonna 2021 ja 380 599 000 euroa kalenterivuonna 2022.


Top