Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0317

Komission asetus (EU) N:o 317/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 93, 28.3.2014, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/317/oj

28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 317/2014,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevissa nimikkeissä 28–30 kielletään sellaisten aineiden myynti yleiseen kulutukseen, jotka luokitellaan luokkaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi (CMR-aineet), sekä sellaisten seosten myynti yleiseen kulutukseen, jotka sisältävät kyseisiä aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät vahvistetut pitoisuusrajat. Kyseiset aineet luetellaan liitteen XVII lisäyksissä 1–6.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (2) muutettiin sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen komission asetuksilla (EU) N:o 618/2012 (3) ja (EU) N:o 944/2013 (4) eräiden uusien CMR-aineita koskevien yhdenmukaistettujen luokitusten päivittämiseksi tai sisällyttämiseksi.

(3)

Asetuksella (EU) N:o 618/2012 vahvistetaan uusi yhdenmukaistettu luokitus seuraaville aineille: indiumfosfidi on luokiteltu luokkaan 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja triksylyylifosfaatti ja 4-tert-butyylibentsoehappo luokkaan 1B kuuluviksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

(4)

Asetuksella (EU) N:o 944/2013 vahvistetaan uusi yhdenmukaistettu luokitus seuraaville aineille: [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen] on luokiteltu luokkaan 1A kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi, galliumarsenidi on luokiteltu luokan 1B syöpää aiheuttavaksi aineeksi, [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen] on luokiteltu luokan 1B perimää vaurioittavaksi aineeksi ja [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen], epoksikonatsoli (ISO), nitrobentseeni, diheksyyliftalaatti, N-etyyli-2-pyrrolidoni, ammoniumpentadekafluorioktanoaatti, perfluorioktaanisulfonihappo ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti on luokiteltu luokan 1B lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

(5)

Koska toimijat saavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistettuja yhdenmukaistettuja luokituksia jo aiemmin, niiden pitäisi voida soveltaa myös tämän asetuksen säännöksiä vapaaehtoisesti jo aiemmin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevia lisäyksiä 1–6 olisi siksi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteiden I, II ja III mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen liitettä I sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2014.

Tämän asetuksen liitettä II sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämän asetuksen liitettä III sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 618/2012, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 179, 11.7.2012, s. 3).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 944/2013, annettu 2 päivänä lokakuuta 2013, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen (EUVL L 261, 3.10.2013, s. 5).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Indiumfosfidi

015-200-00–3

244-959-5

22398-80-7”

 

2)

Lisätään lisäykseen 6 seuraavat nimikkeet noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Triksylyylifosfaatti

015-201-00–9

246-677-8

25155-23-1

 

4-tert-butyylibentsoehappo

607-698-00–1

202-696-3

98-73-7”

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Galliumarsenidi

031-001-00–4

215-114-8

1303-00-0”

 

2)

Lisätään lisäykseen 6 seuraavat nimikkeet noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Epoksikonatsoli (ISO);

(2RS,3RS)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani]

613-175-00–9

406-850-2

133855-98-8

 

Nitrobentseeni

609-003-00–7

202-716-0

98-95-3

 

Diheksyyliftalaatti

607-702-00–1

201-559-5

84-75-3

 

N-etyyli-2-pyrrolidoni; 1-etyylipyrrolidin-2-oni

616-208-00–5

220-250-6

2687-91-4

 

Ammoniumpentadekafluorioktanoaatti

607-703-00–7

223-320-4

3825-26-1

 

Perfluorioktaanisulfonihappo

607-704-00–2

206-397-9

335-67-1

 

2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti

050-027-00–7

239-622-4

15571-58-1”

 


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 1 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

2)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

3)

Lisätään lisäykseen 4 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

4)

Lisätään lisäykseen 6 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 


Top