Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1309

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855–864 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/855


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1309/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 päivänä maaliskuuta 2010 komission ehdotuksen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan uuden strategian, jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia', käynnistämisestä. Yksi Eurooppa 2020 -strategian kolmesta prioriteetista on osallistava kasvu, joka tarkoittaa, että ihmisille annetaan uusia mahdollisuuksia edistämällä korkeaa työllisyyttä, panostamalla osaamiseen, torjumalla köyhyyttä ja uudistamalla työmarkkinoita, koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että ihmisiä voidaan auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan muutosta ja voidaan rakentaa osallistava ja yhteenkuuluvuuteen perustuva yhteiskunta. Globalisaation kielteisten vaikutusten torjuminen edellyttää myös työpaikkojen luomista kaikkialla unionissa sekä kasvua tukevaa määrätietoista politiikkaa.

(2)

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1927/2006 (3)1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvan monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi. EGR antaa unionille mahdollisuuden osoittaa solidaarisuutta globalisaatiosta ja maailmanlaajuisista rahoitus- ja talouskriiseistä johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille, ja siitä voidaan myös tukea edunsaajia pienillä työmarkkinoilla tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti kun on kyse kollektiivisista hakemuksista, joissa on mukana pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), silloinkin kun vähennettyjen työntekijöiden määrä on EGR:n käyttöä koskevan normaalin kynnysarvon alapuolella.

(3)

Kesäkuun 29 päivänä 2011 antamassa tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" komissio tunnustaa EGR:n roolin joustavana rahastona, josta tuetaan työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään uusi työpaikka mahdollisimman pian. Unionin olisi 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020 ulottuvan monivuotisen rahoituskehyksen aikana edelleen tarjottava erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään alueilla, aloilla tai työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen vakava talouden häiriötila. Koska EGR:n tarkoituksena on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja odottamattomissa olosuhteissa, se olisi pidettävä monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 soveltamisalaa laajennettiin vuonna 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 546/2009 (4) osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa siten, että siihen sisällytettiin maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena vähennetyt työntekijät. Jotta EGR voisi ryhtyä tukitoimiin nykyisissä tai tulevissa kriisitilanteissa, sen soveltamisalaan olisi sisällytettävä työntekijävähennykset, jotka aiheutuvat maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin, jonka takia asetus (EY) N:o 546/2009 on annettu, jatkumisen tai uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin aiheuttamasta vakavasta talouden häiriötilasta.

(5)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) yhteydessä Dublinissa toimiva Euroopan muutoksenseurantakeskus avustaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimalla laadullisia ja määrällisiä analyysejä globalisaation kehityssuuntien arvioinnin ja EGR:n varojen käytön helpottamiseksi.

(6)

Jotta EGR säilyttäisi Euroopan laajuisen luonteensa, työntekijöille myönnettävää EGR-tukea koskeva hakemus pitäisi voida esittää, kun vähennettyjen työntekijöiden määrä ylittää tietyn vähimmäisarvon. Pienillä työmarkkinoilla, kuten pienissä jäsenvaltioissa ja syrjäisillä alueilla, tai poikkeuksellisissa olosuhteissa hakemuksia voidaan kuitenkin jättää myös vähennettyjen työntekijöiden määrän ollessa pienempi.

(7)

Vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien, joiden työskentely on loppunut, pitäisi voida hyötyä EGR:stä työsopimuksen tai -suhteen tyypistä riippumatta. Tätä asetusta sovellettaessa olisi sen vuoksi pidettävä EGR:n edunsaajina myös vähennetyiksi tulleita työntekijöitä sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden työskentely on loppunut.

(8)

EGR:stä olisi tilapäisesti annettava apua työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille henkilöille (ns. NEET-nuoret), jotka asuvat alueilla, jotka ovat tukikelpoisia nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa, koska näihin alueisiin kohdistuu suhteettoman suuressa määrin työntekijöiden merkittävistä vähentämisistä aiheutuvia vaikutuksia.

(9)

EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään integroimaan edunsaajat nopeasti takaisin kestäviin työpaikkoihin joko entisellä toiminta-alalla tai sen ulkopuolella. Sen vuoksi olisi rajoitettava rahassa maksettavien avustusten sisällyttämistä yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin. Yrityksiä voitaisiin kannustaa tarjoamaan osarahoitusta EGR:stä rahoitettaville toimenpiteille.

(10)

Aktiivisten työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden koordinoitua pakettia kootessaan jäsenvaltioiden olisi keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi parantavat edunsaajien työllistettävyyttä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että mahdollisimman suuri määrä toimenpiteisiin osallistuvista edunsaajista integroituu uudelleen kestäviin työpaikkoihin mahdollisimman pian rahoitustuen täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen toimittamisen määräpäivää edeltävän kuuden kuukauden jakson kuluessa.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota heikossa työmarkkina-asemassa oleviin edunsaajiin, mukaan luettuina nuoret ja ikääntyneet työttömät henkilöt ja köyhyyden uhkaamat henkilöt, kun ne suunnittelevat aktiivisten työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden koordinoitua pakettia, koska näillä ryhmillä on globaalin rahoitus- ja talouskriisin ja globalisaation vuoksi erityisiä vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille.

(12)

Sukupuolten tasa-arvon periaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta, jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja jotka on sisällytetty Eurooppa 2020 -strategiaan, olisi noudatettava ja edistettävä EGR:n toteutuksen yhteydessä.

(13)

Jotta edunsaajia voitaisiin tukea tehokkaasti ja nopeasti, jäsenvaltioiden olisi kaikin keinoin pyrittävä jättämään täydellisiä hakemuksia hakiessaan EGR:n rahoitustukea. Lisätietoja saisi toimittaa vain rajoitettuna aikana.

(14)

Edunsaajien ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten edun vuoksi hakijajäsenvaltion olisi tiedotettava kaikille hakumenettelyyn osallistuville toimijoille hakemuksen käsittelyn edistymisestä.

(15)

Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti EGR:n rahoitustuella ei pitäisi korvata vaan mahdollisuuksien mukaan sillä olisi täydennettävä tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata edunsaajille unionin rahastoista tai muista unionin politiikoista tai ohjelmista.

(16)

EGR-tapauksiin ja niistä saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia varten olisi annettava erityisiä säännöksiä.

(17)

Jotta unioni voisi ilmaista solidaarisuutensa vähennetyille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, rahoitusosuus olisi vahvistettava 60 prosentiksi paketin ja sen täytäntöönpanon kustannuksista.

(18)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi menot olisi katsottava tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan yksilöllisiä palveluja, tai siitä päivästä, jona jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja EGR:n toteutuksesta.

(19)

EGR:ää koskevaan budjettikohtaan olisi otettava vuotuisessa talousarviomenettelyssä riittävästi maksumäärärahoja, jotta katetaan tarpeet, joita ilmenee etenkin kunkin vuoden ensimmäisinä kuukausina, kun määrärahojen siirto muista budjettikohdista on erityisen vaikeaa.

(20)

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten sopimuksessa (5), jäljempänä 'toimielinten välinen sopimus', määritetään EGR:n talousarviokehys.

(21)

Edunsaajien edun vuoksi tukea olisi asetettava saataville mahdollisimman pian ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja EGR:n päätöksentekoprosessiin osallistuvien unionin toimielinten olisi pyrittävä kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta varmistetaan EGR:n käyttöönottamista koskevien päätöksien sujuva ja nopea hyväksyminen.

(22)

Jos yritys lopettaa toimintansa, sen vähentämiä työntekijöitä voidaan auttaa jatkamaan joitakin tai kaikkia yrityksen toimintoja, ja jäsenvaltio, jossa yritys sijaitsee, voisi asettaa ennakkoon saataville tämän mahdollistamiseksi varat, joita tarvitaan kiireellisesti.

(23)

Jotta Euroopan parlamentti voisi harjoittaa poliittista valvontaa ja komissio voisi jatkuvasti seurata EGR:n tuella saatuja tuloksia, jäsenvaltioiden olisi toimitettava loppukertomus EGR:n toteuttamisesta.

(24)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin vastattava rahoitustuen täytäntöönpanosta sekä unionin rahoituksella tuettujen toimien hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6), jäljempänä 'varainhoitoasetus', asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi esitettävä selvitys EGR:n rahoitustuen käytöstä. Kun otetaan huomioon EGR-toimenpiteiden lyhyt täytäntöönpanokausi, raportointivelvollisuuksien olisi oltava EGR-tukitoimien erityisluonteen mukaisia. Sen vuoksi on tarpeen poiketa varainhoitoasetuksen säännöksistä raportointivelvollisuuksien osalta.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

EGR:n tavoitteena on edistää älykästä, osallistavaa ja kestävää talouskasvua ja kestävää työllisyyttä unionissa antamalla unionille mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta globalisaatiosta tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin, jonka takia asetus (EY) N:o 546/2009 on annettu, jatkumisesta taikka uudesta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena vähennetyille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, sekä tukea heitä.

Toimenpiteillä, joille EGR:stä myönnetään rahoitustukea, on pyrittävä varmistamaan, että mahdollisimman suuri määrä toimenpiteisiin osallistuvia edunsaajia löytää kestävän työpaikan mahdollisimman pian 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun loppuraportin toimittamisen määräpäivää edeltävän kuuden kuukauden jakson kuluessa.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden esittämiin hakemuksiin EGR:n rahoitustuen myöntämiseksi toimille, joiden kohteena ovat:

a)

työntekijät, jotka on vähennetty, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on loppunut, sellaisten globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena, jotka näkyvät etenkin unioniin suuntautuvan tuonnin merkittävänä kasvuna, unionin tavara- tai palvelukaupassa tapahtuvana suurena muutoksena, unionin markkinaosuuden nopeana heikkenemisenä tietyllä toimialalla taikka toiminnan siirtämisenä kolmansiin maihin, edellyttäen että tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen;

b)

työntekijät, jotka on vähennetty, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on loppunut maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin, jonka takia asetus (EY) N:o 546/2009 on annettu, jatkumisen tai uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena.

3 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ‘edunsaajalla’ tarkoitetaan

a)

työntekijää, jonka työsuhde päättyy ennenaikaisesti työntekijöiden vähentämisen kautta tai 4 artiklassa tarkoitetun viiteajanjakson kuluessa ilman, että se uusittaisiin;

b)

itsenäistä ammatinharjoittajaa, jolla oli palveluksessaan enintään 10 työntekijää, jotka on vähennetty tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla tavalla, ja jonka työskentely on loppunut, edellyttäen, että toiminta oli todistettavasti 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta yrityksestä riippuvaista tai että itsenäinen ammatinharjoittaja toimi 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asianomaisella talouden alalla.

4 artikla

Toimintakriteerit

1.   EGR:n rahoitustukea myönnetään, kun 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja niiden tuloksena

a)

vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille;

b)

vähintään 500 työntekijää vähennetään tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona, etenkin pk-yrityksissä, jotka kaikki toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä samalla talouden alalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella taikka useammalla kuin kahdella NUTS 2 -tason vierekkäisellä alueella edellyttäen, että vaikutukset kohdistuvat kahdella alueista yhteensä yli 500 työntekijään tai itsenäiseen ammatinharjoittajaan.

2.   Pienillä työmarkkinoilla tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti kun on kyse kollektiivisista hakemuksista, joissa on mukana pk-yrityksiä, jos hakijajäsenvaltio esittää näistä seikoista asianmukaisen selvityksen, tämän artiklan mukaista rahoitustukea koskeva hakemus voidaan kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a ja b alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen. Hakijajäsenvaltion on täsmennettävä, mikä 1 kohdan a tai b alakohdassa säädetyistä toimintakriteereistä ei täyty kokonaan. Poikkeuksellisissa olosuhteissa myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 15 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä.

5 artikla

Työntekijävähennysten ja työskentelyn loppumisen laskeminen

1.   Hakijajäsenvaltion on täsmennettävä menetelmä, jota käytetään 3 artiklassa tarkoitettujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien määrän laskemisessa 4 artiklaa sovellettaessa.

2.   Hakijajäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa tarkoitettu määrä yhdestä seuraavista ajankohdista lähtien:

a)

päivästä, jona työnantaja neuvoston direktiivin 98/59/EY (7) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelluista joukkovähentämisistä; tässä tapauksessa hakijajäsenvaltion on toimitettava komissiolle lisäksi tiedot tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisten vähentämisten todellisesta määrästä, ennen kuin komissio saattaa arviointinsa päätökseen;

b)

päivästä, jona työnantaja antaa yksilöllisen ilmoituksen työntekijän irtisanomisesta tai työsopimuksen päättämisestä;

c)

päivästä, jona työsopimus päättyy tosiasiallisesti tai jona sen voimassaolo päättyy;

d)

päivästä, jona toimeksianto käyttäjäyrityksessä päättyy; tai

e)

kun kyse on itsenäisestä ammatinharjoittajasta, päivästä, jona toiminta lakkaa kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten mukaisesti määriteltynä.

6 artikla

Tukeen oikeutetut edunsaajat

1.   Hakijajäsenvaltio voi tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja tukeen oikeutetuille edunsaajille, joita voivat olla

a)

työntekijät, jotka ovat tulleet vähennetyiksi, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on loppunut, laskettuina 5 artiklan mukaisesti 4 artiklassa säädetyn viiteajanjakson kuluessa;

b)

työntekijät, jotka ovat tulleet vähennetyiksi, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on loppunut, laskettuina 5 artiklan mukaisesti ennen tai jälkeen viiteajanjakson, joka on säädetty 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

c)

työntekijät, jotka ovat tulleet vähennetyiksi, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on loppunut, jos 4 artiklan 2 kohdan nojalla tehty hakemus poikkeaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyistä kriteereistä.

Ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien katsotaan olevan oikeutettuja tukeen edellyttäen, että heidät on vähennetty tai heidän työskentelynsä on loppunut työntekijöiden suunniteltua vähentämistä koskevan yleisen ilmoittamisen jälkeen ja että voidaan osoittaa viiteajanjaksona tapahtuneiden vähentämisten selkeä syy-yhteys niihin johtaneeseen tapahtumaan.

2.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, hakijajäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2017 saakka tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille, jotka ovat hakemuksen jättämispäivänä alle 25-vuotiaita tai, jos jäsenvaltiot näin päättävät, alle 30-vuotiaita ja joiden määrä on enintään yhtä suuri kuin kohteena olevien edunsaajien määrä siten, että etusija annetaan henkilöille, jotka ovat tulleet vähennetyiksi tai joiden työskentely on loppunut, edellyttäen, että ainakin jotkin 3 artiklan mukaisista vähennyksistä on tehty NUTS 2 -alueilla, jotka ovat tukikelpoisia nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa. Tukea voidaan antaa alle 25-vuotiaille tai, jos jäsenvaltiot näin päättävät, alle 30-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille NUTS 2 -tason alueilla, jotka ovat nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisia.

7 artikla

Tukikelpoiset toimet

1.   EGR:n rahoitustukea voidaan myöntää aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa koordinoitua yksilöllisten palvelujen pakettia, jonka tarkoituksena on helpottaa kohteena olevien edunsaajien ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien, ikääntyneiden ja nuorten työttömien henkilöiden integroitumista uudelleen palkkatyöhön tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin voivat kuulua etenkin seuraavat:

a)

räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus, mukaan luettuina tieto- ja viestintätekniset taidot ja todistus hankitusta kokemuksesta, työnhakuneuvonta, ammatinvalinnanohjaus, neuvontapalvelut, mentorointi, työvälityspalvelut, yrittäjyyden edistäminen, tuki itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, yritysten perustamiseen ja yritysten toiminnan jatkamiseen työntekijöiden johdolla sekä yhteistyötoimet;

b)

erityiset kestoltaan rajoitetut toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, työnantajille suunnatut työllistämiskannustimet, liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai koulutusavustukset (myös avustukset hoitajille);

c)

toimenpiteet, joilla kannustetaan etenkin heikossa asemassa olevia, ikääntyneitä ja nuoria työttömiä henkilöitä pysymään työmarkkinoilla tai palaamaan työmarkkinoille.

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannukset saavat olla enintään 35 prosenttia tässä kohdassa lueteltujen yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista.

Itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, yritysten perustamiseen ja yritysten toiminnan jatkamiseen työntekijöiden johdolla liittyvät investointikustannukset saavat olla enintään 15 000 euroa.

Yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja. Koordinoidun paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

2.   EGR:stä ei myönnetä rahoitustukea seuraaviin:

a)

edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut erityiset kestoltaan rajoitetut toimenpiteet, joiden osalta ei ole ehtona kohteena olevien edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhakuun tai koulutukseen;

b)

toimenpiteet, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle.

EGR:n tukemat toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

3.   Yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittava yhteistyössä kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa tai työmarkkinaosapuolten kanssa.

4.   Hakijajäsenvaltion aloitteesta voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimiin.

8 artikla

Hakemukset

1.   Hakijajäsenvaltion on jätettävä komissiolle hakemus 12 viikon kuluessa siitä päivästä, jona 4 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt kriteerit täyttyvät.

2.   Kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämispäivästä tai tapauksen mukaan siitä päivästä, jolloin komissiolla on hallussaan hakemuksen käännös, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi, komissio ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle mahdollisista lisätiedoista, joita se tarvitsee hakemuksen arvioimiseksi.

3.   Jos komissio pyytää lisätietoja, jäsenvaltion on vastattava pyyntöön kuuden viikon kuluessa sen päivämäärästä. Komissio pidentää tätä määräaikaa kahdella viikolla kyseisen jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

4.   Jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella komissio saattaa päätökseen arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämistä koskevat edellytykset, 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen tai tapauksen mukaan sen käännöksen vastaanottamisesta. Jos komissio poikkeuksellisesti ei pysty noudattamaan tätä määräaikaa, se esittää kirjallisen selityksen viivästyksen syistä.

5.   Täydellisessä hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

perusteltu analyysi työntekijöiden vähentämisen tai työskentelyn loppumisen yhteydestä maailmankaupan rakenteiden merkittäviin muutoksiin tai globalisaation tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen tai uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin aiheuttamiin alueellisen, paikallisen ja kansallisen talouden vakaviin häiriöihin. Tämän analyysin on perustuttava sopivinta tasoa edustaviin tilastollisiin ja muihin tietoihin, joilla 4 artiklassa säädettyjen toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan;

b)

vahvistus siitä, että irtisanova yritys, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti;

c)

arvio vähennettyjen työntekijöiden määrästä 5 artiklan mukaisesti ja selvitys vähentämisten taustalla olevista tapahtumista;

d)

tapauksen mukaan irtisanovien yritysten, tavarantoimittajien ja jatkojalostajien ja toimialojen yksilöinti sekä kohteena olevien edunsaajien ryhmät eriteltyinä sukupuolen ja iän mukaan;

e)

työntekijöiden vähentämisten odotettu vaikutus paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen ja työllisyyteen;

f)

yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin ja siihen liittyvien menojen kuvaus, mukaan luettuina erityisesti kaikki toimenpiteet, joilla tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia, ikääntyneitä ja nuoria edunsaajia koskevia työllisyysaloitteita;

g)

selvitys siitä, kuinka toimenpidepaketti täydentää muista kansallisista lähteistä tai unionin rahastoista rahoitettuja toimenpiteitä, sekä tiedot toimista, jotka ovat asianomaisille yrityksille pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan;

h)

kohteena olevien edunsaajien hyväksi tarjottavan yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kunkin osan sekä valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien ennakoitu talousarvio;

i)

päivämäärät, jolloin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksilölliset palvelut kohteena oleville edunsaajille ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimet EGR:n toteuttamiseksi aloitettiin tai on määrä aloittaa;

j)

menettelyt, joita noudatetaan kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa tai työmarkkinaosapuolten sekä paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten tai mahdollisten muiden asiaan liittyvien organisaatioiden kuulemiseksi;

k)

lausunto, jossa vahvistetaan haetun EGR-tuen olevan unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista, sekä lausunto, jossa esitetään pääpiirteittäin, miksi yksilöllisillä palveluilla ei korvata toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle;

l)

kansallisen ennakko- tai osarahoituksen ja tarvittaessa muun osarahoituksen lähteet.

9 artikla

Täydentävyys, vaatimustenmukaisuus ja koordinointi

1.   EGR:n rahoitus ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat yritysten vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla.

2.   Kohteena oleville edunsaajille annettavan tuen on täydennettävä jäsenvaltioiden toimia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, unionin rahastoista yhteisrahoitettavat toimet mukaan lukien.

3.   EGR:n rahoitustuen määrä on rajoitettava siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja väliaikaisen, kertaluonteisen tuen antamiseen kohteena oleville edunsaajille. EGR:stä tuettavien toimien on oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön, valtiontukisäännöt mukaan luettuina, mukaisia.

4.   Komissio ja hakijajäsenvaltio varmistavat omien vastuualueidensa mukaisesti unionin rahastoista myönnettävän tuen koordinoinnin.

5.   Hakijajäsenvaltion on varmistettava, että EGR:n rahoitustukea saaviin erityisiin toimiin ei saada tukea muista unionin rahoitusvälineistä.

10 artikla

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään EGR:n rahoitustuen toteuttamisen eri vaiheissa ja että ne myös kuuluvat kaikkiin näihin vaiheisiin erottamattomasti. Komissio ja jäsenvaltio toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän estämiseksi EGR:n tuen saatavuuden osalta ja sen toteuttamisen eri vaiheissa.

11 artikla

Komission aloitteesta annettava tekninen tuki

1.   Komission aloitteesta enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää EGR:n tuen toteuttamisen kannalta olennaisen tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen.

2.   Jollei 1 kohdassa säädetystä enimmäismäärästä muuta johdu, Euroopan parlamentti ja neuvosto asettavat komission ehdotuksen perusteella joka vuoden alussa käytettäväksi tietyn määrän teknistä tukea varten.

3.   Edellä 1 kohdassa säädetyt tehtävät toteutetaan varainhoitoasetuksen sekä tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

4.   Komission tekninen tuki sisältää jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja neuvonnan. Komission olisi myös tarjottava tietoa ja selkeää ohjeistusta EGR:n käytöstä Euroopan ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolille.

12 artikla

Tiedottaminen, viestintä ja julkisuus

1.   Hakijajäsenvaltion on tiedotettava rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tällainen tiedottaminen on osoitettava asianomaisille edunsaajille, paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle. Siinä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että EGR:n tuki saa näkyvyyttä.

2.   Komissio ylläpitää ja päivittää säännöllisesti kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä käytettävissä olevaa internetsivustoa, jossa annetaan ajantasaista tietoa EGR:stä ja ohjeita hakemusten jättämiseen sekä tietoa hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston roolista talousarviomenettelyssä.

3.   Komissio toteuttaa EGR-tapauksiin ja niissä saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia, joiden perustana käytetään sen saamia kokemuksia ja joiden tavoitteena on parantaa EGR:n vaikuttavuutta ja varmistaa, että unionin kansalaiset ja työntekijät ovat tietoisia EGR:stä. Komissio esittää kahden vuoden välein maa- ja alakohtaisen kertomuksen EGR:n käytöstä.

4.   Tämän asetuksen nojalla viestintätoimiin osoitetuilla resursseilla on lisäksi edistettävä unionin poliittisia prioriteetteja koskevaa toimielinten viestintää sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

13 artikla

Rahoitustuen vahvistaminen

1.   Komissio arvioi ja ehdottaa mahdollisimman nopeasti, 8 artiklan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon kohteena olevien edunsaajien määrän sekä ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen EGR:n rahoitustuen määrää, joka voidaan myöntää käytettävissä olevien varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 60 prosenttia 8 artiklan 5 kohdan h alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista kokonaiskustannuksista.

2.   Jos komissio toteaa 8 artiklan mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, että tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen edellytykset täyttyvät, se käynnistää 15 artiklassa säädetyn menettelyn viipymättä.

3.   Jos komissio toteaa 8 artiklan mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, etteivät tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen edellytykset täyty, se ilmoittaa välittömästi asiasta hakijajäsenvaltiolle.

14 artikla

Menojen tukikelpoisuus

1.   Menoihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea hakemuksessa 8 artiklan 5 kohdan i alakohdan nojalla esitetyistä päivistä, joina kyseessä oleva jäsenvaltio alkaa tai sen on määrä alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohteena oleville edunsaajille tai sille aiheutuu hallintomenoja EGR:n toteutuksesta 7 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Avustusten osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1303/2013 (8) 67 ja 68 artiklaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1304/2013 (9) 14 artiklaa sekä komission näiden asetusten nojalla mahdollisesti antamia delegoituja säädöksiä.

15 artikla

Talousarviomenettely

1.   EGR:n järjestelyt ovat toimielinten välisen sopimuksen 13 kohdan mukaisia.

2.   EGR:ää koskevat määrärahat otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.

3.   Yhtäältä komissio ja toisaalta Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät minimoimaan EGR:n varojen käyttöönottamiseen kuluvan ajan.

4.   Kun komissio on todennut, että EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset täyttyvät, se tekee ehdotuksen sen käyttöönottamisesta. Päätöksen EGR:n käyttöönottamisesta tekevät Euroopan parlamentti ja neuvosto yhdessä kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti jäsentensä enemmistöllä sekä kolmella viidesosalla annetuista äänistä.

Samaan aikaan kun komissio esittää ehdotuksen päätökseksi EGR:n käyttöönottamisesta, se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianomaisia budjettikohtia koskevan määrärahasiirtoehdotuksen. Erimielisyystapauksissa käynnistetään kolmikantamenettely.

EGR:ään liittyvät siirrot tehdään varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

5.   Samaan aikaan kun komissio tekee ehdotuksen päätökseksi EGR:n käyttöönottamisesta, se antaa täytäntöönpanosäädöksen muodossa rahoitustukea koskevan päätöksen, joka tulee voimaan päivänä, jona Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat päätöksen EGR:n käyttöönottamisesta.

6.   Edellä olevan 4 kohdan mukaiseen ehdotukseen päätökseksi EGR:n käyttöönottamisesta on sisällyttävä

a)

8 artiklan 4 kohdan mukaisesti suoritettu arviointi sekä tiivistelmä arvioinnin perusteena olleista tiedoista;

b)

todisteet 4 ja 9 artiklassa säädettyjen kriteerien täyttymisestä; ja

c)

ehdotettujen määrien perusteet.

16 artikla

Rahoitustuen maksaminen ja käyttö

1.   Kun 15 artiklan 5 kohdan mukainen päätös rahoitustuesta on tullut voimaan, komissio maksaa rahoitustuen kyseessä olevalle jäsenvaltiolle yhtenä 100 prosentin ennakkomaksuna periaatteessa 15 päivän kuluessa. Ennakkomaksu selvitetään, kun rahoitustuki päätetään 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitustuki toteutetaan yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti.

3.   Komissio määrittää rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännöt 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa rahoitustukea koskevassa päätöksessä.

4.   Jäsenvaltion on toteutettava 7 artiklassa vahvistetut tukikelpoiset toimet mahdollisimman pian ja viimeistään 24 kuukauden kuluttua 8 artiklan 1 kohdan mukaisesta hakemuksen jättämispäivästä.

Jäsenvaltio voi päättää lykätä tukikelpoisten toimien aloituspäivää enintään kolmella kuukaudella hakemuksen jättämispäivästä. Jos täytäntöönpanoa lykätään, tukikelpoiset toimet on toteutettava 24 kuukauden kuluessa jäsenvaltion hakemuksessa ilmoittamasta aloituspäivästä.

Jos edunsaaja aloittaa kaksivuotisen tai pitemmän koulutuksen, tämän koulutuksen maksut voidaan sisällyttää EGR-yhteisrahoitukseen siihen päivämäärään asti, jona 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu loppukertomus on määrä toimittaa, edellyttäen että asiaankuuluvat maksut on maksettu ennen mainittua päivämäärää.

5.   Kun kyseessä oleva jäsenvaltio toteuttaa yksilöllisten palvelujen pakettiin kuuluvia toimia, se voi toimittaa komissiolle ehdotuksen pakettiin sisältyvien toimien muuttamiseksi siten, että siihen lisätään muita 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa lueteltuja tukikelpoisia toimia, edellyttäen että tällaiset muutokset ovat asianmukaisesti perusteltuja eivätkä johda 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun rahoitustuen ylittymiseen. Komissio arvioi ehdotetut muutokset, ja jos se katsoo niiden olevan hyväksyttävissä, ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle.

6.   Edellä olevan 7 artiklan 4 kohdan mukaiset menot ovat tukikelpoisia loppukertomuksen jättämisen määräaikaan saakka.

17 artikla

Euron käyttö

Tämän asetuksen mukaisissa hakemuksissa, rahoitustukea koskevissa päätöksissä ja kertomuksissa sekä kaikissa muissa asiaan liittyvissä asiakirjoissa kaikki määrät ilmaistaan euroina.

18 artikla

Loppukertomus ja tuen päättäminen

1.   Kyseessä olevan jäsenvaltion on viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä toimitettava komissiolle rahoitustuen käytöstä loppukertomus, jossa annetaan seuraavat tiedot:

a)

toimien tyyppi ja tärkeimmät tulokset:

b)

toimenpidepakettia jäsenvaltiossa toteuttavien elinten nimet;

c)

luonnehdinta kohteena olevista edunsaajista ja heidän työllisyystilanteestaan;

d)

onko yritys, mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä lukuun ottamatta, saanut valtiontukea tai aikaisempaa rahoitusta unionin koheesio- tai rakennerahastoista viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana;

e)

selvitys, jossa perustellaan menot ja osoitetaan mahdollisuuksien mukaan toimien täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimien kanssa.

Edunsaajia koskevat tiedot on mahdollisuuksien mukaan eriteltävä sukupuolen mukaan.

2.   Komissio päättää rahoitustuen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut kaikki 1 kohdassa vaaditut tiedot, määrittämällä EGR:n rahoitustuen lopullisen määrän ja kyseessä olevan jäsenvaltion maksettavaksi mahdollisesti jäävän määrän 22 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Kaksivuotiskertomus

1.   Komissio esittää viimeistään 1 päivänä elokuuta 2015 ja kahden vuoden välein sen jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 mukaisista kahtena edellisenä vuonna toteutetuista toimista kertomuksen, jossa tarkastellaan kattavasti sekä toimien määrää että niiden laatua. Kertomuksessa käsitellään pääasiassa EGR:n avulla saatuja tuloksia, ja siinä on oltava tiedot jätetyistä hakemuksista, tehdyistä päätöksistä ja rahoitetuista toimista, mukaan luettuina jäsenvaltiokohtaiset tilastotiedot tukea saaneiden edunsaajien uudelleenintegroitumisasteesta ja tällaisten toimien täydentävyys muista unionin rahastoista, erityisesti ESR:stä, rahoitettujen toimien kanssa, ja tiedot myönnetyn rahoitustuen päättämisestä. Siinä olisi oltava tiedot myös niistä hakemuksista, jotka on hylätty tai joita on supistettu riittämättömien määrärahojen vuoksi tai siksi, että ne eivät ole olleet tukikelpoisia.

2.   Kertomus toimitetaan tiedoksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja työmarkkinaosapuolille.

20 artikla

Arviointi

1.   Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

a)

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin saavutettujen tulosten vaikuttavuudesta ja kestävyydestä;

b)

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 jälkiarvioinnin, johon osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita, EGR:n vaikutusten ja sen tuoman lisäarvon mittaamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien tulokset toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja työmarkkinaosapuolille. Arvioinneissa esitetyt suositukset olisi otettava huomioon suunniteltaessa uusia ohjelmia työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällytettävä tiedot hakemusten lukumäärästä, ja niiden on katettava EGR:n tulokset maa- ja alakohtaisesti, jotta voidaan arvioida, saavuttaako EGR ne, joille se on tarkoitettu.

21 artikla

Hallinnointi ja varainhoidon valvonta

1.   Rajoittamatta komissiolle kuuluvaa vastuuta unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta jäsenvaltioiden on oltava ensisijaisesti vastuussa EGR:n tukemien toimien hallinnoinnista ja toimien varainhoidon valvonnasta. Tätä varten niiden toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava seuraavat:

a)

tarkastetaan, että hallinnointi- ja valvontajärjestelyt on perustettu ja että niitä toteutetaan tavalla, jolla varmistetaan, että unionin varoja käytetään tehokkaasti ja oikein moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti;

b)

tarkastetaan, että rahoitetut toimet on toteutettu asianmukaisesti;

c)

varmistetaan, että rahoitetut menot perustuvat todennettaviin tositteisiin ja että ne ovat lailliset ja säännönmukaiset;

d)

estetään, todetaan ja korjataan sääntöjenvastaisuudet, kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1303/2013 122 artiklassa säädetään, ja peritään takaisin aiheettomasti maksetut rahamäärät viivästyskorkoineen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tiedotettava sille niistä johtuvien hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä elimiä, jotka vastaavat EGR:stä tuettujen toimien hallinnoinnista ja valvonnasta varainhoitoasetuksen 59 artiklan 3 kohdan ja asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1303/2013 vahvistettujen perusteiden ja menettelyjen mukaisesti. Näiden nimettyjen elinten on toimitettava komissiolle varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot rahoitustuen käytöstä, kun ne jättävät tämän asetuksen 18 artiklassa tarkoitetun loppukertomuksen.

3.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vaaditut rahoitukselliset korjaukset, jos on todettu sääntöjenvastaisuus. Jäsenvaltioiden tekemien korjausten on koostuttava unionin tuen peruuttamisesta kokonaan tai osittain. Jäsenvaltioiden on perittävä takaisin kaikki todetun sääntöjenvastaisuuden vuoksi aiheettomasti maksetut rahamäärät, maksettava ne takaisin komissiolle ja, jos asianomainen jäsenvaltio ei maksa rahamäärää takaisin sallitussa ajassa, maksettava viivästyskorko.

4.   Komissio ryhtyy unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta vastuullisena kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tarkastaakseen, että rahoitetut toimet on toteutettu moitteettoman ja tehokkaan varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Hakijajäsenvaltion velvollisuus on varmistaa, että sillä on kitkattomasti toimivat hallinnointi- ja valvontajärjestelmät. Komissio varmistuu siitä, että tällaiset järjestelmät ovat todella olemassa.

Rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen valtuuksia tai jäsenvaltion kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti suorittamia tarkastuksia komission virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat tätä tarkoitusta varten kohdistaa EGR:stä rahoitettuihin toimiin vähintään yhden työpäivän varoitusajalla paikalla tehtäviä tarkastuksia, otantatarkastukset mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa asiasta hakijajäsenvaltiolle saadakseen kaiken tarvittavan avun. Asianomaisen jäsenvaltion virkamiehet tai muut sen palveluksessa olevat voivat osallistua tällaisiin tarkastuksiin.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki aiheutuneita menoja koskevat tositteet säilytetään komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun EGR:ltä saadun rahoitustuen tilit on päätetty.

22 artikla

Rahoitustuen takaisinmaksu

1.   Tapauksissa, joissa toimen toteutuneet kustannukset ovat vähäisemmät kuin arvioitu määrä, joka on ilmoitettu 15 artiklan mukaisesti, komissio antaa päätöksen täytäntöönpanosäädöksen muodossa vaatiakseen kyseessä olevaa jäsenvaltiota maksamaan takaisin vastaavan määrän saadusta rahoitustuesta.

2.   Jos kyseessä oleva jäsenvaltio ei noudata velvollisuuksia, jotka on ilmoitettu rahoitustukea koskevassa päätöksessä, komissio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin eli antaa päätöksen täytäntöönpanosäädöksen muodossa vaatiakseen kyseistä jäsenvaltiota maksamaan takaisin kaiken saadun rahoitustuen tai osan siitä.

3.   Ennen 1 tai 2 kohdan mukaisen päätöksen antamista komissio tutkii tapauksen asianmukaisesti ja etenkin myöntää kyseessä olevalle jäsenvaltiolle määräajan, jonka kuluessa se voi esittää huomautuksensa.

4.   Jos komissio toteaa tarpeelliset tarkastukset loppuun saatettuaan, että jäsenvaltio ei noudata sille 21 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvia velvollisuuksia, se päättää, jos sopimukseen ei ole päästy eikä jäsenvaltio ole tehnyt korjauksia komission asettamassa määräajassa, ja ottaen huomioon jäsenvaltion mahdollisesti esittämät huomautukset, kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä vaadittujen rahoituksellisten korjausten tekemisestä peruuttamalla kaiken asianomaiselle toimelle EGR:stä annetun tuen tai osan siitä. Mahdollinen havaitun sääntöjenvastaisuuden tuloksena aiheettomasti maksettu rahamäärä peritään takaisin ja, jos hakijajäsenvaltio ei maksa kyseistä rahamäärää takaisin sallitussa ajassa, siitä on maksettava viivästyskorko.

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1927/2006 1 päivästä tammikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetusta sovelletaan edelleen hakemuksiin, jotka on jätetty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kaikkiin 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  EUVL C 143, 22.5.2012, s. 42.

(2)  EUVL C 225, 27.7.2012, s. 159.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 320).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 470).


Top