EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1053

Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013 , arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta

OJ L 295, 6.11.2013, p. 27–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1053/oj

6.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/27


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1053/2013,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2013,

arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 70 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Schengen-alue, jossa tarkastukset on poistettu sisärajoilta, perustuu siihen, että jäsenvaltiot toteuttavat tosiasiallisesti ja tehokkaasti liitännäistoimia ulkorajojen, viisumipolitiikan, Schengenin tietojärjestelmän, tietosuojan, poliisiyhteistyön, rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja huumausainepolitiikan aloilla.

(2)

Toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 tekemällä päätöksellä (2) (SCH/Com-ex (98) 26 def.), jäljempänä ’syyskuun 16 päivän 1998 päätös’, perustettiin pysyvä Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitea. Pysyvälle komitealle annetun toimeksiannon mukaan sen tehtävänä on ensinnäkin tutkia, täyttääkö valtio, joka on ehdolla saattamaan Schengenin sopimuksen voimaan, kaikki sisärajoilla tehtävien tarkastusten poistamista koskevat edellytykset, ja toisaalta seurata Schengenin säännöstön asianmukaista soveltamista niissä valtioissa, jotka jo soveltavat sitä täysimääräisesti.

(3)

Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamiseksi tarvitaan erityinen arviointi- ja valvontamekanismi ottaen huomioon tarve varmistaa korkea ja yhdenmukainen taso Schengenin säännöstön soveltamiselle käytännössä sekä ylläpitää sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista luopuneiden jäsenvaltioiden välillä lujaa keskinäistä luottamusta. Mekanismin olisi perustuttava komission ja kyseisten jäsenvaltioiden tiiviiseen yhteistyöhön.

(4)

Haagin ohjelmassa (3) komissiota pyydettiin, heti kun tarkastusten poistaminen sisärajoilta on saatu päätökseen, tekemään ehdotus nykyisen Schengenin arviointimekanismin täydentämisestä valvontamekanismilla, jossa varmistettaisiin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden täysimääräinen osallistuminen ja johon sisältyisi myös yllätystarkastuksia.

(5)

Tukholman ohjelmassa (4) todetaan, että Schengen-alueen arviointi tulee edelleen olemaan keskeisen tärkeää ja että arviointia olisi sen vuoksi parannettava vahvistamalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (5) perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) asemaa tällä alalla.

(6)

Syyskuun 16 päivän 1998 päätöksellä käyttöön otettua arviointimekanismia olisi tämän vuoksi tarkistettava ja syyskuun 16 päivän 1998 päätös olisi kumottava.

(7)

Aiemmista arvioinneista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan johdonmukainen arviointimekanismi, joka kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-alueet lukuun ottamatta niitä aloja, joita varten unionin oikeudessa on jo luotu erityinen arviointimekanismi.

(8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 70 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot suorittavat yhteistoiminnassa komission kanssa objektiivisen ja puolueettoman arvioinnin siitä, miten vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella harjoitettavia unionin politiikkoja olisi toteutettava jäsenvaltioissa. Jotta arviointimenettely olisi tehokas, siihen olisi sisällyttävä arviointikertomusten asianmukainen seuranta ja valvonta, joista komission olisi huolehdittava.

(9)

Lisäksi arviointimekanismin tehostamiseksi olisi varmistettava tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä osa täytäntöönpanovallasta ja muu osa täytäntöönpanovallasta olisi siirrettävä neuvostolle.

(10)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta valmistella ja suunnitella arvioinnit ja toimivalta hyväksyä arviointikertomukset. Suurta osaa tästä toimivallasta olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6) mukaisesti. Kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla tällaisten säädösten hyväksymisessä noudatetaan tarkastelumenettelyä.

(11)

Jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen lujittamiseksi, niiden toiminnan yhteensovittamiseksi nykyistä paremmin unionin tasolla ja vertaispaineen lisäämiseksi niiden keskuudessa neuvostolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä suositukset toimiksi, joilla pyritään korjaamaan arviointikertomuksissa mahdollisesti havaitut puutteet. Tällainen täytäntöönpanovalta kuvastaa neuvostolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 70 artiklan nojalla annettua erityistä toimivaltaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella harjoitettavien unionin politiikkojen täytäntöönpanon vastavuoroisen arvioinnin alalla. Siinä otetaan asianmukaisesti huomioon tämän erityislakiin (lex specialis) pohjautuvan arviointimekanismin tarkoitus, joka tällä tietyllä alalla ja komissiolla olevan yleisen toimivallan ohella valvoa unionin lainsäädännön soveltamista Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa rikkomusmenettelyjen kautta, on täyttää täydentävä tehtävä, eli valvoa unionin politiikkojen käytännön täytäntöönpanoa vertaisarvioinnin kautta.

Lisäksi tällainen neuvostolle siirretty täytäntöönpanovalta auttaa osaltaan täyttämään Eurooppa-neuvoston päätelmissään 23 ja 24 päivänä kesäkuuta 2011 esittämän toiveen, että Schengen-alueen yhteistyötä vahvistetaan entisestään jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta lujittamalla ja että jäsenvaltiot ovat vastuussa sen takaamisesta, että kaikkia Schengen-sääntöjä sovelletaan sovittujen yhteisten vaatimusten mukaisesti sekä perusperiaatteita ja -normeja noudattaen. Tällainen toimeenpanovalta auttaa lisäksi neuvoston 8 päivänä maaliskuuta 2012 antamien päätelmien mukaisesti parantamaan Schengen-alueen hallinnointia sellaisten ministeritasolla käytävien poliittisten keskustelujen kautta, joissa käsitellään Schengen-alueen moitteetonta toimintaa, mukaan lukien keskustelut tilanteissa, joissa arviointikertomuksissa on tuotu esiin vakavia puutteita. Näiden keskustelujen, joita käydään EU:n jäsenvaltioista ja Schengeniin liittyneistä valtioista koostuvassa sekakomiteassa, olisi avustettava neuvostoa tekemään päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa Schengen-alueen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tällaisen täytäntöönpanovallan siirtämisessä neuvostolle otetaan lisäksi asianmukaisesti huomioon suositusten mahdollinen poliittinen arkaluonteisuus, koska niissä käsitellään usein kansalliseen täytäntöönpanovaltaan ja lainvalvontaan kuuluvia asioita.

(12)

Arviointimekanismiin olisi sisällytettävä avoimet, tehokkaat ja selkeät säännöt, jotka koskevat arvioinneissa käytettäviä menetelmiä, pätevien asiantuntijoiden käyttöä paikalle tehtävissä käynneissä sekä arviointien yhteydessä tehtyjen havaintojen osalta toteutettavaa seurantaa. Menetelmiin olisi erityisesti sisällytettävä paikalle tehtäviä yllätyskäyntejä, joilla täydennetään ennalta ilmoitettuja käyntejä erityisesti rajavalvontaa ja viisumeja koskevissa asioissa.

(13)

Arviointi- ja valvontamekanismin olisi katettava kaikki Schengenin säännöstön näkökohdat. Rajakysymysten suhteen arviointi- ja valvontamekanismin olisi katettava sekä ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tehokkuus että rajatarkastusten puuttuminen sisärajoilla.

(14)

Arvioinnissa ja valvonnassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien kunnioittamiseen Schengenin säännöstön soveltamisen yhteydessä.

(15)

Arvioinnissa olisi varmistettava, että jäsenvaltiot soveltavat Schengen-sääntöjä tehokkaasti perusperiaatteiden ja -sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi arviointimekanismin olisi katettava kaikki toiminnan kannalta keskeinen lainsäädäntö ja kaikki operatiiviset toiminnot alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

(16)

Arviointimekanismin tehokkuuden ja luotettavuuden vahvistamiseksi Schengenin säännöstön asianomaisia osia soveltavien viranomaisten moitteeton toiminta olisi otettava huomioon kaikissa arvioinneissa. Näin lisätään arviointimekanismin mahdollisuuksia varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat Schengen-sääntöjä tehokkaasti perusperiaatteiden ja -sääntöjen mukaisesti, kuten 23 ja 24 päivänä kesäkuuta 2011 kokoontunut Eurooppa-neuvosto edellytti. Sen on noudatettava Eurooppa-neuvoston 1 ja 2 päivänä maaliskuuta 2012 päätelmissään esittämää pyyntöä siitä, että arviointimekanismissa otetaan huomioon Schengenin säännöstön soveltamiseen osallistuvilta instituutioilta edellytetty toiminta.

(17)

Frontexin olisi tuettava arviointimekanismin täytäntöönpanoa ensisijaisesti laatimalla riskianalyysi, joka koskee ulkorajoja. Lisäksi arviointimekanismin puitteissa olisi voitava hyödyntää tapauskohtaisesti Frontexin asiantuntevaa apua ulkorajoille tehtävissä käynneissä.

(18)

Muidenkin unionin elinten, laitosten ja virastojen, kuten neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS (7) perustetun Euroopan poliisiviraston (Europol) ja päätöksellä 2002/187/YOS (8) perustetun Eurojustin, olisi tarvittaessa tuettava arviointimekanismin täytäntöönpanoa niiden toimeksiannon piiriin kuuluvilla aloilla. Arviointimekanismin puitteissa olisi myös tarvittaessa voitava hyödyntää unionin elinten, laitosten tai virastojen asiantuntemusta niiden avustaessa sellaisten paikan päälle tehtävien käyntien toteuttamisessa, jotka koskevat niiden toimivaltaan kuuluvia Schengenin säännöstön aloja. Tämä koskee esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutettua, kun on kyse tietosuojaa koskevista arvioinneista, johon myös kansalliset tietosuojaviranomaiset voivat osallistua.

(19)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi huolehdittava siitä, että paikan päälle tehtäviin käynteihin käytettävissä oleviksi asetetut asiantuntijat ovat riittävän kokeneita ja että heille on annettu tehtävään tarvittava erityiskoulutus, myös perusoikeuksien alalla. Keskeisten elinten, laitosten tai virastojen, kuten Frontexin, olisi järjestettävä asianmukaista koulutusta. Lisäksi jäsenvaltioille on osoitettava varat aloitteisiin, jotka koskevat erityiskoulutusta Schengenin säännöstön arvioinnin alalla, hyödyntämällä olemassa olevia unionin rahoitusvälineitä ja tällaisten välineiden kehittämistä.

(20)

Ottaen huomioon Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 70 artiklan viimeisessä virkkeessä annetun erityisaseman, jota Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklan c alakohdassa korostetaan, on säädettävä siitä, että neuvosto ja komissio tiedottavat Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille täysimääräisesti arvioinnin sisällöstä ja tuloksista. Jos komissio lisäksi toimittaisi ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi, neuvosto kuulisi työjärjestyksensä 19 artiklan 7 kohdan h alakohdan mukaisesti Euroopan parlamenttia voidakseen ottaa sen lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ennen lopullisen tekstin hyväksymistä.

(21)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanskan olisi päätettävä edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt päätöksen tästä asetuksesta, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(22)

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän asetukseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 19 olevan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (9) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(23)

Irlanti osallistuu tähän asetukseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 19 olevan 5 artiklan 1 kohdan sekä Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (10) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(24)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (11) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (12) 1 artiklassa tarkoitettuun alaan.

(25)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (13) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (14) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(26)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (15) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (16) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(27)

Koska tämän asetuksen tullessa voimaan Kyproksen arviointi on jo aloitettu syyskuun 16 päivän 1998 päätöksen nojalla, tätä asetusta ei sovelleta Kyprokseen ennen 1 päivää tammikuuta 2016.

(28)

Koska sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukainen varmistaminen on jo saatu päätökseen Bulgarian ja Romanian osalta vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan nojalla, 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista varmistamista ei sovelleta näihin jäsenvaltioihin.

(29)

Kyproksen, Bulgarian, Romanian ja Kroatian asiantuntijoiden olisi kuitenkin osallistuttava Schengenin säännöstön kaikkien osien arviointiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella perustetaan arviointi- ja valvontamekanismi, jonka tarkoituksena on

a)

varmistaa Schengenin säännöstön soveltaminen niissä jäsenvaltioissa, joihin sitä sovelletaan täysimääräisesti, ja niissä jäsenvaltioissa, joihin Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyjen asiaankuuluvien pöytäkirjojen mukaisesti Schengenin säännöstöä sovelletaan osittain;

b)

varmistaa tarvittavien edellytysten olemassaolo Schengenin säännöstön kaikkien asiaankuuluvien osien soveltamiselle niissä jäsenvaltioissa, joiden osalta ei ole hyväksytty Schengenin säännöstön täysimääräistä tai osittaista soveltamista koskevaa neuvoston päätöstä, lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, joiden arviointi saadaan päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu varmistaminen ei rajoita 23 artiklan toisen kohdan soveltamista niihin jäsenvaltioihin, joissa arviointimenettelyt on jo aloitettu 26 päivänä marraskuuta 2013.

3.   Myös niiden jäsenvaltioiden asiantuntijat, jotka eivät asianomaisen liittymisasiakirjan nojalla vielä sovella täysimääräisesti Schengenin säännöstöä, osallistuvat kuitenkin Schengenin säännöstön kaikkien osien soveltamisen arviointiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’Schengenin säännöstöllä’ tarkoitetaan niitä määräyksiä, jotka on sisällytetty osaksi unionia Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 19 mukaisesti, sekä säädöksiä, jotka perustuvat tai muutoin liittyvät niihin.

3 artikla

Velvollisuudet

1.   Jäsenvaltiot ja komissio vastaavat yhdessä arviointi- ja valvontamekanismin täytäntöönpanosta tässä asetuksessa esitetyn mukaisesti, Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon osallistuvien Unionin elinten, laitosten ja virastojen tuella.

2.   Komissiolla on yleinen koordinoiva rooli vuotuisten ja monivuotisten arviointiohjelmien suunnittelussa, kyselylomakkeen laatimisessa ja käyntiaikataulujen asettamisessa, käyntien toteuttamisessa sekä arviointikertomusten ja suositusten laatimisessa. Se varmistaa myös arviointikertomusten ja suositusten seurannan ja valvonnan 16 artiklan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden ja komission on tehtävä täysimääräisesti yhteistyötä kaikissa arviointivaiheissa suorittaakseen niille tässä asetuksessa annetut tehtävät.

4 artikla

Arvioinnit

1.   Arvioinnit voivat kattaa kaikki Schengenin säännöstön näkökohdat, mukaan lukien sen, että jäsenvaltiot toteuttavat tosiasiallisesti ja tehokkaasti liitännäistoimia ulkorajojen, viisumipolitiikan, Schengenin tietojärjestelmän, tietosuojan, poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön aloilla, sekä sen, että sisärajoilla ei suoriteta rajavalvontaa. Kaikissa arvioinneissa olisi otettava huomioon tässä kohdassa säädettyjä asiaankuuluvia Schengenin säännöstön osia soveltavien viranomaisten toiminta.

2.   Arvioinnit voivat käsittää kyselylomakkeita ja paikalle tehtäviä käyntejä, joista voidaan ilmoittaa etukäteen tai jotka voivat olla yllätyskäyntejä. Ennen etukäteen ilmoitettuja paikalle tehtäviä käyntejä on käytettävä kyselylomaketta. Paikalle tehtäviä käyntejä ja kyselylomakkeita voidaan tarpeen mukaan käyttää erikseen tai yhdessä arvioitaessa tiettyjä jäsenvaltioita ja/tai tiettyjä aloja.

3.   Sekä kyselylomakkeita että paikalle tehtäviä käyntejä voidaan täydentää esityksillä, joita arvioitava jäsenvaltio laatii arvioitavasta alasta.

5 artikla

Monivuotinen arviointiohjelma

1.   Komissio laatii, kuultuaan tarvittaessa Frontexia ja Europolia, viisi vuotta kattavan monivuotisen arviointiohjelman viimeistään kuusi kuukautta ennen seuraavan viisivuotiskauden alkua. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio toimittaa monivuotisen arviointiohjelman Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.   Kukin jäsenvaltio arvioidaan kunkin, monivuotisen arviointiohjelman kattaman viisivuotiskauden aikana. Monivuotisessa arviointiohjelmassa luetellaan järjestyksessä kunakin vuonna arvioitavat jäsenvaltiot. Jäsenvaltioiden arviointijärjestyksessä otetaan huomioon edellisestä arvioinnista kulunut aika ja tarve säilyttää tasapaino arvioitavana olevien Schengenin säännöstön osien välillä.

3.   Monivuotista arviointiohjelmaa voidaan tarvittaessa mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Monivuotinen arviointiohjelma voi sisältää viittauksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin temaattisiin arviointeihin.

5.   Ensimmäinen monivuotinen arviointiohjelma laaditaan viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2014. Ohjelman aloituspäivä on 27 päivä marraskuuta 2014 ja päättymispäivä on 31 päivä joulukuuta 2019.

6 artikla

Vuotuinen arviointiohjelma

1.   Komissio laatii vuotuisen arviointiohjelman viimeistään 31 päivänä lokakuuta ohjelmaan liittyvää vuotta edeltävänä vuonna, ottaen huomioon erityisesti Frontexin 7 artiklan mukaisesti tekemät riskianalyysit ja tarvittaessa Europolin tai muiden unionin elinten, laitosten ja virastojen erityisesti 8 artiklan mukaisesti antamat tiedot.

Vuotuinen arviointiohjelma sisältää ehdotuksia seuraavien seikkojen arvioinnista:

a)

Schengenin säännöstön tai sen osien soveltaminen yhdessä jäsenvaltiossa, kuten määritetään monivuotisessa arviointiohjelmassa, ja

b)

tarvittaessa tiettyjen Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen useissa jäsenvaltioissa (temaattiset arvioinnit).

2.   Komissio laatii täytäntöönpanosäädöksen muodossa vuotuisen arviointiohjelman ensimmäisen osuuden, joka sisältää paikalle tehtävien käyntien alustavan aikataulun. Tässä osuudessa luetellaan jäsenvaltiot, jotka monivuotisen arviointiohjelman mukaan arvioidaan seuraavana vuonna, alat, jotka on tarkoitus arvioida, sekä paikalle tehtävät käynnit. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio toimittaa vuosittaisen arviointiohjelman Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissio laatii ja hyväksyy vuotuisen arviointiohjelman toisen osuuden. Tässä osuudessa luetellaan seuraavana vuonna paikalle tehtävät yllätyskäynnit. Sitä käsitellään luottamuksellisena, eikä sitä toimiteta eteenpäin.

4.   Vuotuista arviointiohjelmaa voidaan tarvittaessa mukauttaa 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

5.   Ensimmäinen vuotuinen arviointiohjelma laaditaan viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2014. Ohjelman aloituspäivä on 27 päivä marraskuuta 2014 ja päättymispäivä on 31 päivä joulukuuta 2014.

7 artikla

Frontexin riskianalyysit

1.   Frontexin on toimitettava toimeksiantonsa mukaisesti komissiolle ja jäsenvaltioille viimeistään 31 päivänä elokuuta kunakin vuonna riskianalyysi. Kyseisessä riskianalyysissä otetaan huomioon muun muassa laiton maahanmuutto ja merkittävät toimintaympäristön muutokset ulkorajoilla siihen sisältyy suosituksia tulevan vuoden arviointien painopisteistä. Suosituksissa on viitattava tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava seuraavana vuonna monivuotisen arviointiohjelman puitteissa. Komissio toimittaa riskianalyysin viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.   Frontexin on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta kunakin vuonna 1 kohdassa tarkoitetusta riskianalyysistä erillinen riskianalyysi, johon sisältyy suositukset arviointien painopisteistä, jotka on pantava täytäntöön tekemällä seuraavana vuonna yllätyskäyntejä paikalle, riippumatta siitä järjestyksestä, jossa jäsenvaltioita arvioidaan kunakin vuonna, siten kuin monivuotisessa arviointiohjelmassa on vahvistettu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Suositukset voivat koskea mitä tahansa aluetta tai tiettyä alaa, ja niissä on lueteltava ainakin kymmenen ulkorajojen osaa ja ainakin kymmenen rajanylityspaikkaa. Komissio voi koska tahansa pyytää Frontexia toimittamaan sille riskianalyysin, jossa esitetään suosituksia yllätyskäynteinä toteutettavista arvioinneista.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut Frontexin tekemät riskianalyysit on toimitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 27 päivänä helmikuuta 2014.

8 artikla

Muiden unionin elinten, laitosten ja virastojen kuin Frontexin tekemät riskianalyysit

Komissio pyytää tarvittaessa muilta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon osallistuvilta unionin elimiltä, laitoksilta ja virastoilta kuin Frontexilta riskianalyysejä, myös korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta, jos ne voivat haitata Schengenin säännöstön soveltamista jäsenvaltioissa. Näitä analyysejä voidaan käyttää vuotuisen arviointiohjelman valmistelussa.

9 artikla

Kyselylomake

1.   Komissio suunnittelee ja saattaa ajan tasalle täytäntöönpanosäädösten muodossa ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vakiokyselylomakkeen. Vakiokyselylomaketta koskevasta ehdotuksesta voidaan kuulla Frontexia ja Europolia. Vakiokyselylomakkeet kattavat keskeisen lainsäädännön, yhteisesti hyväksytyt suositukset ja parhaat käytännöt, erityisesti ne, jotka on mainittu Schengen-luetteloissa, ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa varten käytettävissä olevat organisatoriset ja tekniset resurssit sekä tilastotiedot kultakin arvioinnin kohteena olevalta alalta. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio lähettää vakiokyselylomakkeen viimeistään 1 päivänä heinäkuuta kunakin vuonna seuraavana vuonna arvioitaville jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vastauksensa kyselylomakkeeseen kahdeksan viikon kuluessa kyselylomakkeen toimittamisesta. Komissio asettaa vastaukset muiden jäsenvaltioiden saataville ja tiedottaa niistä Euroopan parlamentille. Komissio myös tiedottaa tietyn vastauksen sisällöstä Euroopan parlamentille sen pyynnöstä, erityisesti asian vakavuudesta johtuen, tapauskohtaisesti ja Euroopan parlamentin ja komission suhteisiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

10 artikla

Paikalle tehtävistä käynneistä vastaavat ryhmät

1.   Paikalle tehtävistä käynneistä vastaava ryhmä, jäljempänä ’kenttäryhmä’, koostuu jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista sekä komission edustajista.

2.   Komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijat, jotka ovat käytettävissä asianomaisiin paikalle tehtäviin käynteihin, ja ilmoittamaan, minkä alan asiantuntijoita he ovat.

Ennalta ilmoitettavia paikalle tehtäviä käyntejä varten komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijat viimeistään kolme kuukautta ennen paikalle tehtävän käynnin suunniteltua alkamista. Jäsenvaltioiden on nimettävä asiantuntijat kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään paikalle tehtäviä yllätyskäyntejä varten asiantuntijat viimeistään kaksi viikkoa ennen paikalle tehtävän käynnin suunniteltua alkamista. Jäsenvaltioiden on nimettävä asiantuntijat 72 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.   Paikalle tehtävään arviointikäyntiin voi osallistua enintään kaksi komission edustajaa. Ennalta ilmoitettuun paikalle tehtävään arviointikäyntiin voi osallistua enintään kahdeksan jäsenvaltioiden asiantuntijaa ja paikalle tehtävään yllätyskäyntiin enintään kuusi asiantuntijaa.

Jos jäsenvaltion nimeämien asiantuntijoiden määrä ylittää ensimmäisessä alakohdassa säädetyn enimmäismäärän, komissio nimeää asianomaisia jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän jäsenet maantieteellisen tasapainon ja asiantuntijoiden pätevyyden perusteella.

4.   Jäsenvaltioiden asiantuntijat eivät saa osallistua arviointitehtävään, joka sisältää paikalle tehtävän käynnin siinä jäsenvaltiossa, jossa he ovat töissä.

5.   Komissio voi pyytää Frontexia, Europolia tai muita Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon osallistuvia unionin elimiä, laitoksia tai virastoja nimeämään edustajan, joka osallistuu tarkkailijana niiden toimialaan kuuluvalla alalla paikalle tehtävään käyntiin.

6.   Kenttäryhmän jäsenet nimeävät yhdessä mahdollisimman pian ryhmän muodostamisen jälkeen yhden komission edustajan ja yhden jäsenvaltion asiantuntijan kyseisen ryhmän johtaviksi asiantuntijoiksi. Johtavat asiantuntijat on nimettävä hyvissä ajoin ennen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen ohjelman laatimista.

11 artikla

Kyselylomakkeen pohjalta laadittavista arvioinneista vastaavat ryhmät

1.   Kun kyselylomaketta käytetään itsenäisesti eli ilman 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua paikalle tehtävää käyntiä, kyselylomakkeeseen annettujen vastausten arvioinnista vastaava ryhmä; jäljempänä ’lomakeryhmä’, koostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista sekä komission edustajista.

2.   Kun komissio lähettää kyselylomakkeen arvioitavalle jäsenvaltiolle, se pyytää jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijat, jotka ovat käytettävissä arviointia varten, ja ilmoittamaan, minkä alan asiantuntijoita he ovat. Jäsenvaltioiden on nimettävä asiantuntijat kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Asiantuntijat on nimettävä 10 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisia menettelyjä noudattaen.

12 artikla

Asiantuntijat

Arviointeihin osallistuvilla asiantuntijoilla on oltava asianmukainen pätevyys, mukaan lukien vankka teoreettinen osaaminen ja käytännön kokemusta arviointimekanismin kattamilta aloilta sekä hyvät tiedot arvioinnin periaatteista, menettelyistä ja tekniikoista, ja heidän on kyettävä ilmaisemaan itseään tehokkaasti yhteisellä kielellä. Tätä varten jäsenvaltiot ja komissio varmistavat yhteistyössä asiaankuuluvien unionin elinten, laitosten ja virastojen kanssa, että asiantuntijat saavat asianmukaista koulutusta, myös ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla.

13 artikla

Paikalle tehtävien käyntien toteuttaminen

1.   Kenttäryhmien on toteutettava kaikki tarpeelliset valmistelut, jotta paikalle tehtävät käynnit olisivat tehokkaita, tarkkoja ja johdonmukaisia.

2.   Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden ja asianomaisen jäsenvaltion kanssa ennalta ilmoitetun, paikalle tehtävän käynnin yksityiskohtaisen ohjelman. Ohjelmasta tiedotetaan jäsenvaltioille. Komissio laatii paikalle tehtävien yllätyskäyntien yksityiskohtaisen ohjelman.

Asianomaiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan aikataulu ja yksityiskohtainen ohjelma ja sitä kuullaan:

a)

vähintään kuusi viikkoa ennen ennalta ilmoitettavan paikalle tehtävän käynnin suunniteltua ajankohtaa;

b)

vähintään 24 tuntia ennen paikalle tehtävää yllätyskäyntiä.

Yllätyskäynnit sisärajoille tehdään ilman kyseiselle jäsenvaltiolle tai kyseisille jäsenvaltioille annettavaa ennakkovaroitusta. Komissio laatii näitä käyntejä varten yleiset käytännön ohjeet tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

3.   Kaikilla kenttäryhmän jäsenillä on oltava mukanaan henkilötodistus, josta käy ilmi, että heillä on oikeus tehdä paikalle tehtävä käynti tämän asetuksen mukaisesti.

4.   Arvioitavan jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kenttäryhmä voi suorittaa toimeksiantonsa eli varmistaa arvioitavana oleviin aloihin liittyvän toiminnan. Sen on erityisesti varmistettava, että kenttäryhmä voi olla suoraan yhteydessä asiaan liittyviin henkilöihin ja että sillä on pääsy kaikille arvioinnin kannalta tarpeellisille alueille ja kaikkiin tarpeellisiin tiloihin sekä arvioinnissa tarvittaviin asiakirjoihin.

5.   Arvioitavan jäsenvaltion on kaikin toimivaltaansa kuuluvin keinoin autettava kenttäryhmää sen tehtävän suorittamisessa.

6.   Ennalta ilmoitettavien paikalle tehtävien käyntien osalta komissio toimittaa kenttäryhmän asiantuntijoiden nimet etukäteen arvioitavalle jäsenvaltiolle. Kyseinen jäsenvaltio nimeää yhteyshenkilön, joka huolehtii käyntiin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

7.   Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin kenttäryhmään osallistuvien omien asiantuntijoidensa matkajärjestelyistä arvioitavaan jäsenvaltioon tai arvioitaviin jäsenvaltioihin ja takaisin. Komissio korvaa paikalle tehtäviin käynteihin osallistuvien asiantuntijoiden matka- ja majoituskustannukset.

Arvioitavan jäsenvaltion tai arvioitavien jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavista majoitusjärjestelyistä ja kuljetuksista paikan päällä. Komissio osallistuu paikalle tehtävien yllätyskäyntien osalta asiantuntijoiden majoitusjärjestelyihin.

14 artikla

Arviointikertomukset

1.   Jokaisesta arvioinnista laaditaan arviointikertomus. Arviointikertomus perustuu paikalle tehdyn käynnin havaintoihin ja kyselylomakkeen tietoihin. Paikalle tehtyihin käynteihin perustuvan arviointikertomuksen laatii kenttäryhmä käynnin aikana.

Jäsenvaltioiden asiantuntijoilla ja komission edustajilla on kokonaisvastuu arviointikertomuksen laatimisesta sekä sen oikeellisuudesta ja laadusta. Jos asiasta on erimielisyyttä, on tapauksen mukaan kenttäryhmän tai lomakeryhmän pyrittävä saamaan aikaan sovitteluratkaisu.

2.   Arviointikertomuksessa analysoidaan tapauksen mukaan laatuun, määrään, toimintaan, hallintoon ja organisaatioon liittyviä seikkoja sekä luetellaan arvioinnin aikana mahdollisesti havaitut puutteet.

3.   Kaikille arviointikertomuksessa esitetyille tuloksille annetaan jokin seuraavista arvioista:

a)

vaatimusten mukainen;

b)

vaatimusten mukainen mutta parannukset tarpeen;

c)

ei vastaa vaatimuksia.

4.   Komissio toimittaa arvioidulle jäsenvaltiolle luonnoksen arviointikertomuksesta kuuden viikon kuluessa paikalle tehdystä käynnistä tai kyselylomakkeeseen annetun vastauksen vastaanottamisesta. Arvioidun jäsenvaltion on esitettävä arviointikertomuksen luonnosta koskevat huomautuksensa kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Arvioidun jäsenvaltion pyynnöstä järjestetään kertomuksen laatimista käsittelevä kokous. Arvioidun jäsenvaltion huomautukset voidaan ottaa huomioon arviointikertomuksen luonnoksessa.

5.   Komissio toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen ja arvioidun jäsenvaltion siihen kohdistuvat huomautukset muille jäsenvaltioille, joita pyydetään esittämään huomautuksensa kyselylomakkeeseen annetusta vastauksesta, arviointikertomuksen luonnoksesta ja arvioidun jäsenvaltion huomautuksista.

Komissio tekee tältä pohjalta tarvittaessa asianmukaiset muutokset arviointikertomusluonnokseen ja hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen muodossa arviointikertomuksen. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille.

15 artikla

Suositukset

1.   Laatiessaan arviointikertomusta ja ottaen huomioon arviointikertomukseen sisältyvät tulokset ja arviot jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja komission edustajien on laadittava suosituksia korjaaviksi toimiksi mahdollisten arvioinnin aikana havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja ilmoitettava niiden toteuttamisen kiireellisyysjärjestys sekä annettava tarvittaessa esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

2.   Komissio toimittaa neuvostolle ehdotuksen 1 kohdassa tarkoitettujen suositusten hyväksymisestä.

3.   Neuvosto hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut suositukset ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille.

16 artikla

Seuranta ja valvonta

1.   Arvioidun jäsenvaltion on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa 15 artiklassa tarkoitettujen suositusten hyväksymisestä komissiolle ja neuvostolle toimintasuunnitelma mahdollisten arviointikertomuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Jos suosituksissa todetaan, että arvioitu jäsenvaltio lyö vakavasti laimin velvoitteitaan, mainitun jäsenvaltion on esitettävä toimintasuunnitelmansa kuukauden kuluessa kyseisten suositusten hyväksymisestä. Komissio toimittaa toimintasuunnitelman Euroopan parlamentille.

2.   Kuultuaan tapauksen mukaan kenttäryhmää tai lomakeryhmää komissio esittää neuvostolle arvionsa toimintasuunnitelman riittävyydestä kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut toimintasuunnitelman arvioidulta jäsenvaltiolta. Muita jäsenvaltioita pyydetään esittämään huomautuksensa toimintasuunnitelmasta.

3.   Arvioidun jäsenvaltion on annettava komissiolle selvitys toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa suosituksen hyväksymisestä ja jatkettava selvitysten antamista kolmen kuukauden välein, kunnes toimintasuunnitelma on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan.

4.   Jos suosituksissa todetaan, että arvioitu jäsenvaltio lyö vakavasti laimin velvoitteitaan, mainitun jäsenvaltion on annettava 3 kohdassa tarkoitetusta toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta kuuden kuukauden määräajasta poiketen selvitys toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanosta kolmen kuukauden kuluessa kyseisten suositusten hyväksymisestä.

5.   Havaittujen puutteiden vakavuudesta ja niiden korjaamiseksi toteutetuista toimista riippuen komissio voi järjestää uusia ennalta ilmoitettavia käyntejä varmistaakseen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon. Komissio kutsuu vähintään neljä paikalle tehtyyn käyntiin osallistuneista asiantuntijoista osallistumaan uuteen käyntiin. Komissio voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan uuteen käyntiin. Komissio laatii uuden käynnin ohjelman. Ohjelma on ilmoitettava arvioidulle jäsenvaltiolle vähintään kuukautta ennen uuden käynnin suunniteltua ajankohtaa. Komissio voi järjestää myös uusia yllätyskäyntejä paikalle.

6.   Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tässä artiklassa tarkoitettujen toimintasuunnitelmien tai parannustoimien toteuttamisesta.

7.   Jos paikalle tehtävän käynnin aikana paljastuu vakava puute, jonka katsotaan muodostavan vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, komissio ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian joko omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä.

8.   Jos jäsenvaltion tilanne on todettu vaatimusten mukaiseksi, mutta suosituksissa annetaan ohjeita mahdollisiksi lisäparannuksiksi 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, arvioidun jäsenvaltion on toimitettava komissiolle oma arvionsa ohjeiden mahdollisesta täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa suositusten hyväksymisestä.

17 artikla

Arkaluonteiset tiedot

Kenttäryhmien ja lomakeryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä suorittamisen yhteydessä saamiaan tietoja luottamuksellisina. Paikalle tehtyjen käyntien pohjalta laaditut arviointikertomukset on luokiteltava turvallisuusluokkaan EU RESTRICTED / RESTREINT UE sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Turvallisuusluokittelu ei estä tietojen antamista Euroopan parlamentin saataville. Euroopan parlamentille tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia, luokiteltujen tietojen toimittamista ja käsittelyä koskevia sääntöjä. Komissio päättää kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa arviointikertomuksesta voidaan julkistaa.

18 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osallistumisen edellytykset

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asiantuntijat osallistuvat vain sen Schengenin säännöstön osan arviointiin, johon kyseisillä jäsenvaltioilla on lupa osallistua.

2.   Arvioinnit, sellaisina kuin ne on kuvattu 4 artiklan 1 kohdassa, koskevat vain sen Schengenin säännöstön osan tosiasiallista ja tehokasta soveltamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, johon kyseisillä jäsenvaltioilla on lupa osallistua.

3.   Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti vain sellaisten suositusten hyväksymiseen neuvostossa, jotka koskevat sitä osaa Schengenin säännöstöstä, johon kyseisillä jäsenvaltioilla on lupa osallistua.

19 artikla

Tiedottaminen kansallisille parlamenteille

Komissio antaa kansallisille parlamenteille tiedoksi arvioinnin sisällön ja tulokset.

20 artikla

Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavat kertomukset

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kattavan kertomuksen tämän asetuksen nojalla suoritetuista arvioinneista. Kertomus julkaistaan, ja se käsittää tietoja seuraavista seikoista: edellisen vuoden aikana toteutetut arvioinnit, kunkin arvioinnin pohjalta tehdyt päätelmät ja korjaavien toimien toteuttamistilanne. Komissio toimittaa tämän kertomuksen kansallisille parlamenteille.

21 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tällöin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

22 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa neuvostolle kertomuksen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen monivuotisen arviointiohjelman käsittämiä arviointeja koskevat kertomukset on hyväksytty. Uudelleentarkastelu kattaa asetuksen kaikki osat, mukaan lukien säädösten hyväksymiseksi mekanismin puitteissa sovellettavien menettelyjen toiminta. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille.

23 artikla

Siirtymäsäännökset ja kumoaminen

Kumotaan syyskuun 16 päivän 1998 päätös 26 päivästä marraskuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan toisen ja kolmannen kohdan soveltamista.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun päätöksen I osaa sovelletaan edelleen 1 päivään tammikuuta 2016 saakka niihin jäsenvaltioita koskeviin arviointimenettelyihin, jotka on jo aloitettu 26 päivänä marraskuuta 2013.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun päätöksen II osaa sovelletaan edelleen 27 päivään marraskuuta 2014 saakka niihin jäsenvaltioita koskeviin arviointimenettelyihin, jotka on jo aloitettu 26 päivänä marraskuuta 2013.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BERNATONIS


(1)  Lausunto annettu 12. kesäkuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 138.

(3)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

(6)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(7)  Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

(8)  Neuvoston päätös 2002/187/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

(9)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(11)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(13)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(15)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(16)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19.


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio panevat tyytyväisinä merkille, että Schengenin rajasäännöstön muutosasetus, jossa vahvistetaan rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevat yhteiset säännöt, sekä asetus arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten on hyväksytty. Ne katsovat, että nämä uudet mekanismit vastaavat asianmukaisesti 24. kesäkuuta 2011 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyyn pyyntöön vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta Schengen-alueella sekä luoda tehokas ja luotettava seuranta- ja arviointijärjestelmä yhteisten sääntöjen täytäntöönpanon ja unionin säännöstöön perustuvien kriteerien vahvistamisen, mukauttamisen ja laajentamisen varmistamiseksi ottaen samalla huomioon, että Euroopan ulkorajojen turvallisuutta on pidettävä yllä tehokkaasti ja johdonmukaisesti yhteisen vastuun, solidaarisuuden ja käytännön yhteistyön pohjalta.

Ne toteavat, että tällä Schengenin rajasäännöstön muutoksella vahvistetaan koordinointia ja yhteistyötä unionin tasolla tarjoamalla toisaalta kriteerit rajavalvonnan palauttamiselle jäsenvaltioissa ja toisaalta EU:n toimiin perustuvalle mekanismille, jonka avulla voidaan reagoida todella kriittisessä tilanteessa, jossa ilman sisärajavalvontaa olevan alueen yleinen toimivuus on vaarantunut.

Ne korostavat, että tämä uusi arviointijärjestelmä on EU:n toimiin perustuva mekanismi ja että se kattaa kaikki Schengenin säännöstön näkökohdat ja siihen osallistuu jäsenvaltioiden, komission ja asianomaisten EU-virastojen asiantuntijoita.

Ne ovat yhtä mieltä siitä, että kaikki tulevaisuudessa esitettävät tämän arviointijärjestelmän muuttamista koskevat komission ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille, jotta sen lausunto voidaan ottaa mahdollisimman laajasti huomioon ennen lopullisen tekstin hyväksymistä.


Top