Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0325

Neuvoston asetus (EU) N:o 325/2013, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2013 , Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

OJ L 102, 11.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 160 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/325/oj

11.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 325/2013,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2013,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 29 päivänä marraskuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/739/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 (2) Syyriaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP (3) täytäntöönpanemiseksi.

(2)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/739/YUTP, jolla kumottiin ja korvattiin päätös 2011/782/YUTP.

(3)

Päätös 2012/739/YUTP sisältää kiellon, joka koskee aseiden ja kaiken tyyppisten niihin liittyvien tarvikkeiden ostoa, tuontia tai kuljettamista, sekä niiden ostoon, tuontiin tai kuljettamiseen annettavaa rahoitusta tai rahoitusapua.

(4)

Tuossa päätöksessä säädettiin myös mahdollisuudesta sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien vapauttaminen, jos niitä tarvitaan unionissa annetun oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen taikka sellaisen jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen täytäntöönpanoon, joka on annettu ennen sitä päivää, jona kyseessä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet on nimetty, tai tuon päivän jälkeen.

(5)

Päätöksessä 2012/739/YUTP säädetään myös tiettyihin rajoittaviin toimenpiteisiin tehtävistä poikkeuksista, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

(6)

Ottaen huomioon Syyriassa vallitsevat erityiset olosuhteet päätöksessä 2012/739/YUTP säädetään rajoituksista, jotka koskevat sellaisten syyrialaisten lentoyhtiöiden operoimien lentojen, jotka ovat yksinomaan rahtilentoja, sekä kaikkien Syrian Arab Airlines -yhtiön operoimien lentojen pääsyä lentokentille.

(7)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä helmikuuta 2013 päätöksen 2013/109/YUTP Syyriaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/739/YUTP muuttamisesta (4).

(8)

Päätökseen 2013/109/YUTP sisältyy lisäpoikkeuksia, jotka koskevat sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä sekä teknisen avun antamista.

(9)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan ja sen vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelytoimia erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(10)

Lisäksi on välttämätöntä saattaa asetus (EU) N:o 36/2012 ajan tasalle jäsenvaltioiden ilmoittamia toimivaltaisia viranomaisia koskevilla viimeisimmillä tiedoilla ja Euroopan komission osoitteella.

(11)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 36/2012 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 36/2012 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen antaa luvan asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin sellaisten tarvikkeiden myyntiin, toimittamiseen, siirtämiseen tai vientiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jos ne katsovat, että

a)

tällaiset tarvikkeet on tarkoitettu humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön taikka institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja unionin ohjelmiin tai unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin; tai

b)

kun on kyse Syyrian kansallisesta vallankumouksellisten ja oppositioryhmittymien liittoutumasta, että tällaiset tarvikkeet ovat ei-tappavia ja ne on tarkoitettu siviilien suojeluun.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen ja sillä edellytyksellä, että liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tämän ensin hyväksynyt, siinä tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta seuraavaan:

a)

sellaisen tekniseen apuun, rahoitukseen ja rahoitusapuun,

joka on tarkoitettu yksinomaan YK:n loitontamista tarkkailevien joukkojen (UNDOF) tukemiseen,

joka liittyy humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai siviilien suojelemiseksi taikka institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja unionin ohjelmiin tai unionin tai YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin taikka Syyrian kansalliselle vallankumouksellisten ja oppositioryhmittymien liittoutumalle siviilien suojeluun tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin tai sellaisiin tarvikkeisiin, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin,

joka liittyy ainoastaan unionin ja sen jäsenvaltioiden Syyriassa olevan henkilöstön suojaamiseen taikka Syyrian kansalliselle vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumalle siviilien suojeluun tarkoitettuihin luodinkestävästä materiaalista valmistettuihin tai luodinkestävillä tarvikkeilla varustettuihin muihin kuin taisteluajoneuvoihin;

b)

Syyrian kansalliselle vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoumalle siviilien suojeluun tarkoitetun teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Kielletään

a)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen suoraan tai välillisesti, mukaan lukien johdannaiset, samoin kuin vakuutukset ja jälleenvakuutukset sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin liittyvät välityspalvelut, jotka koskevat mitä hyvänsä tällaisten tavaroiden tai teknologian ostoa, tuontia tai kuljetuksia, jos ne ovat peräisin Syyriasta tai jos niitä viedään Syyriasta johonkin muuhun maahan;

b)

tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.”

4)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteissä II ja II a lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten perustarpeiden tyydyttämiseksi ja tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava;

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin;

f)

ovat välttämättömiä humanitaarisista syistä, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkkeiden toimittaminen, elintarvikkeet, humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai evakuointien suorittamiseksi Syyriasta;

g)

ovat tarpeen ihmisten turvallisuuden tai ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.”

5)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 14 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä II tai II a olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä II tai II a luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.”

6)

Lisätään 19 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”21 b artikla

Edellä oleva 14 artiklan 2 kohta ei estä toteuttamasta Syrian Arab Airlines -yhtiön osalta toimia tai liiketoimia, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.”

8)

Lisätään luku seuraavasti:

”VI A   LUKU

KULJETUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

26 a artikla

1.   Kielletään tarjoamasta tai antamasta syyrialaisten lentoyhtiöiden operoimille lennoille, jotka ovat yksinomaan rahtilentoja, ja kaikille Syrian Arab Airlines -yhtiön operoimille lennoille pääsyä unionissa sijaitseville lentokentille, kansainvälisen oikeuden mukaisesti, paitsi jos

a)

asianomaista ilma-alusta käytetään muuhun kuin säännölliseen lentoliikenteeseen, ja se laskeutuu muussa kuin liikenteeseen liittyvässä tai muussa kuin kaupalliseen liikenteeseen liittyvässä tarkoituksessa, tai

b)

asianomaista ilma-alusta käytetään säännölliseen lentoliikenteeseen, ja se laskeutuu muussa kuin liikenteeseen liittyvässä tarkoituksessa,

siten kuin on määrätty kansainvälisen siviili-ilmailun Chicagon yleissopimuksessa tai kauttakulkua kansainvälisessä lentoliikenteessä koskevassa sopimuksessa.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta lentoihin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.”

9)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 330, 30.11.2012, s. 21.

(2)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 56.

(4)  EUVL L 58, 1.3.2013, s. 8.


LIITE

”LIITE III

Tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuista ja osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË”


Top