Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Komission asetus (EU) N:o 126/2013, annettu 13 päivänä helmikuuta 2013 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 126/2013,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2013,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII on sisällytetty ne rajoitukset, joista on aiemmin säädetty tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/769/ETY (2). Direktiivissä 76/769/ETY asbestin osalta alun perin esitetyssä rajoituksessa käytetty termi ”tuote” on kyseisen asetuksen liitteen XVII nimikkeessä 6 olevassa 1 kohdassa korvattu termillä ”esine”, joka ei kata seoksia. Jotta nimikkeessä 6 olevan 1 kohdan kattavuus olisi sama kuin mainitun direktiivin, siihen olisi lisättävä termi ”seokset”.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeissä 16 ja 17 esitettyjä poikkeuksia, jotka koskevat lyijykarbonaattien ja lyijysulfaattien käyttöä taideteosten ja historiallisten rakennusten sekä niiden sisätilojen entisöintiin ja kunnossapitoon tarkoitetuissa maaleissa, olisi käytön lisäksi sovellettava markkinoille saattamiseen, jotta kyseisiä maaleja olisi saatavilla entisöinti- ja kunnossapitotöitä varten.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeiden 28, 29 ja 30 rajoituksessa viitataan erityiseen pitoisuusrajaan, joka on vahvistettu aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3), ja pitoisuusrajaan, joka on vahvistettu vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/45/EY (4); näitä pitoisuusrajoja sovelletaan sen määrittämiseksi, kuuluuko tietty aine tai seos kyseisen rajoituksen soveltamisalaan. Olisi selvennettävä, että direktiivissä 1999/45/EY vahvistettua pitoisuusrajaa käytetään ainoastaan silloin, kun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ei ole asetettu erityistä pitoisuusrajaa.

(4)

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 519/2012 (5) sisällytettiin lyhytketjuiset klooratut parafiinit, jäljempänä ’SCCP’, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (6) liitteeseen I. SCCP:ien tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö on näin ollen kiellettyä tietyin poikkeuksin. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimike 42, jolla rajoitetaan nykyisin asetuksella (EY) N:o 850/2004 kiellettyjen SCCP:ien kahta käyttötarkoitusta, on käynyt tarpeettomaksi ja olisi sen vuoksi poistettava.

(5)

Sementin sisältämän vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden määrittämiseksi olisi käytettävä yhdenmukaista testausmenetelmää, jonka Euroopan standardointikomitea on kehittänyt tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (nonyylifenoli, nonyylifenolietoksylaatti ja sementti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkuudennen kerran 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/53/EY (7) mukaisesti. Selkeyden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 47 olisi sisällettävä viittaus kyseiseen testausmenetelmään.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeessä 56 mainittu metyleenidifenyylidi-isosyanaatti, jonka CAS-numero on 26447-40-5 ja EY-numero 247-714-0, kattaa kaikki isomeeriseokset ja kaikki yksittäiset isomeerit. Joillakin tietyillä isomeereillä on kuitenkin oma CAS- tai EY-numeronsa. Jotta voidaan selkiyttää, että kaikki isomeerit on katettu, olisi kyseisen nimikkeen kohdalle lisättävä kolme CAS- ja EY-numeroa.

(7)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 552/2009 (8) poistettiin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäysten 1–6 esipuheesta samoin kuin lisäyksistä 1, 2, 3, 5 ja 6 huomautukset E, H ja S. Yhtenäisyyden vuoksi huomautukset E, H ja S olisi poistettava myös lisäyksestä 4.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäyksessä 6 on di-isopentyyliftalaattia koskevassa kohdassa väärä EY- ja CAS-numero, jotka olisi korjattava.

(9)

Euroopan standardointikomitea on hyväksynyt atsoväriaineiden ja atsovärien testausmenetelmiä varten uudet standardit. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäys 10 on näin ollen tarpeen saattaa ajan tasalle näiden standardien ottamiseksi huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUVL L 159, 20.6.2012, s. 1.

(6)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(7)  EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24.

(8)  EUVL L 164, 26.6.2009, s. 7.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan nimikkeen 6 sarakkeessa 2 olevan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.

Näiden kuitujen ja esineiden ja seosten, joihin niitä on tarkoituksella lisätty, valmistaminen, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty.”

2)

Korvataan nimikkeen 16 sarakkeessa 2 oleva toinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa samoin kuin markkinoille saattamisen tällaista käyttöä varten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 13 määräysten mukaisesti. Tätä poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle.”

3)

Korvataan nimikkeen 17 sarakkeessa 2 oleva toinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa samoin kuin markkinoille saattamisen tällaista käyttöä varten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 13 määräysten mukaisesti. Tätä poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle.”

4)

Korvataan nimikkeiden 28, 29 ja 30 sarakkeessa 2 olevan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

”—

asiaankuuluva pitoisuus, joka on vahvistettu direktiivissä 1999/45/EY, jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ei ole vahvistettu erityistä pitoisuusrajaa”.

5)

Korvataan nimikkeen 40 sarakkeessa 1 sanat ”kyseisen asetuksen” sanoilla ”asetuksen (EY) N:o 1272/2008”.

6)

Poistetaan nimike 42.

7)

Lisätään nimikkeen 47 sarakkeeseen 2 seuraava 4 kohta:

”4.

Euroopan standardointikomitean (CEN) antamaa standardia sementin ja sementtiä sisältävien seosten sisältämän vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden testaamiseksi on käytettävä testausmenettelynä 1 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.”

8)

Korvataan nimikkeen 56 sarake 1 seuraavasti:

”56.

Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI)

CAS-nro 26447-40-5

EY-nro 247-714-0

mukaan lukien seuraavat isomeerit:

a)

4,4’-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

CAS-nro 101-68-8

EY-nro 202-966-0

b)

2,4’-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

CAS-nro 5873-54-1

EY-nro 227-534-9

c)

2,2’-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti:

CAS-nro 2536-05-2

EY-numero 219-799-4.”

9)

Poistetaan lisäyksessä 4 olevasta sarakkeesta ”Huomautukset” viittaukset huomautuksiin E, H ja S.

10)

Korvataan lisäyksessä 6 kohtaa ”1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen n-Pentyyli-isopentyyliftalaatti, Di-n-pentyyliftalaatti, Di-isopentyyliftalaatti” koskeva rivi seuraavasti:

Aine

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomau-tukset

”1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-Pentyyli-isopentyyliftalaatti [2]

 

[2]

[2]

 

Di-n-pentyyliftalaatti [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

di-Isopentyyliftalaatti [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]”

 

11)

Korvataan lisäys 10 seuraavasti:

”Lisäys 10

Kohta 43 – Atsoväriaineet – Testausmenetelmien luettelo

Testausmenetelmien luettelo

Euroopan standardointijärjestö

Yhdenmukaistetun standardin viite ja otsikko

Viittaus korvattuun standardiin

CEN

EN ISO 17234–1:2010

Nahka – kemialliset testit värjätyissä nahoissa esiintyvien tiettyjen atsoväriaineiden määrittämiseksi – osa 1: Atsoväriaineista peräisin olevien tiettyjen aromaattisten amiinien määrittäminen

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234–2:2011

Nahka – kemialliset testit värjätyissä nahoissa esiintyvien tiettyjen atsoväriaineiden määrittämiseksi – osa 2: 4-aminoatsobentseenin määrittäminen

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362–1:2012

Tekstiilit – menetelmät atsoväriaineista peräisin olevien tiettyjen aromaattisten amiinien määrittämiseksi – osa 1: Tiettyjen atsoväriaineiden käytön havaitseminen kuitujen uutolla tai ilman uuttoa

EN 14362–1:2003

EN 14362–2:2003

CEN

EN 14362–3:2012

Tekstiilit – menetelmät atsoväriaineista peräisin olevien tiettyjen aromaattisten amiinien määrittämiseksi – osa 3: Tiettyjen sellaisten atsoväriaineiden käytön havaitseminen, jotka voivat vapauttaa 4-aminoatsobentseeniä”

 


Top