Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0016

Neuvoston direktiivi 2013/16/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 , tiettyjen julkisten hankintojen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

OJ L 158, 10.6.2013, p. 184–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 88 - 96

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/16/oj

10.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/184


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/16/EU,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen julkisten hankintojen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)

Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Sen vuoksi direktiivit 2004/17/EY (1), 2004/18/EY (2) ja 2009/81/EY (3) olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY tämän direktiivin liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatia liittyy unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä, jona Kroatia liittyy unioniin.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76).


LIITE

1.

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteeseen I Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat kiinteiden verkkojen rakentamisesta (tarjoamisesta) tai toiminnasta kaasun ja lämpöenergian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvien julkisten palvelujen tarjoamista varten ja vastaavat kaasun tai lämpöenergian toimittamisesta kiinteisiin verkkoihin, kuten mainittua toimintaa energialain mukaisen energiatoimiluvan perusteella harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 120/12).”

b)

Lisätään liitteeseen II Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat kiinteiden verkkojen rakentamisesta (tarjoamisesta) tai toiminnasta sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvien julkisten palvelujen tarjoamista varten ja vastaavat sähkön toimittamisesta kiinteisiin verkkoihin, kuten mainittua toimintaa energialain mukaisen energiatoimiluvan perusteella harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 120/12).”

c)

Lisätään liitteeseen III Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat kiinteiden verkkojen rakentamisesta (tarjoamisesta) tai toiminnasta juomaveden tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvien julkisten palvelujen tarjoamista varten ja vastaavat juomaveden toimittamisesta kiinteisiin verkkoihin, kuten paikallisten itsehallintoyksikköjen perustamat yksiköt, jotka vesilain perusteella toimivat julkisten vesi- ja viemärihuollon palveluiden tarjoajina (virallinen lehti 153/09 ja 130/11).”

d)

Lisätään liitteeseen IV Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat verkkojen tarjoamisesta tai toiminnasta julkisten rautatiepalvelujen tarjoamista varten.”

e)

Lisätään liitteeseen V Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat verkkojen tarjoamisesta tai toiminnasta julkisten kaupunkirautatiepalvelujen, automatisoitujen järjestelmien, raitiotie-, linja-auto-, johdinauto- ja kaapelivaunupalvelujen tarjoamista varten, kuten mainittua toimintaa julkisena palveluna julkisia palveluja koskevan lain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).”

f)

Lisätään liitteeseen VI Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat postipalvelujen ja sellaisten muiden palvelujen tarjoamisesta, joita ei pidetä postipalveluina kyseisen lain 112 §:n 4 momentin nojalla.”

g)

Lisätään liitteeseen VII Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan öljyn ja kaasun etsintä ja talteenotto, kuten mainittua toimintaa kaivoslain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 75/09 ja 49/11).”

h)

Lisätään liitteeseen VIII koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto, kuten mainittua toimintaa kaivoslain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 75/09 ja 49/11).”

i)

Lisätään liitteeseen IX Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan tarjota meri- ja jokisatamia tai muita liikenneterminaaleja meri- tai jokiliikenteen harjoittajien käyttöön, kuten mainittua toimintaa merialue- ja merisatamalain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 158/03, 100/04, 141/06 ja 38/09).”

j)

Lisätään liitteeseen X Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintayksiköt, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 6 §:ssä ja jotka erityismääräysten mukaisesti vastaavat maantieteellisen alueen hyödyntämiseen liittyvästä toiminnasta tarkoituksenaan tarjota lentokenttiä ja muita terminaaleja lentoliikenteen harjoittajien käyttöön, kuten mainittua toimintaa lentokenttälain mukaisesti harjoittavat yksiköt (virallinen lehti 19/98 ja 14/11).”

2.

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteeseen III Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

Hankintaviranomaiset, joita tarkoitetaan lain Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (julkisia hankintoja koskeva laki, virallinen lehti 90/11) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa, eli oikeushenkilöt, jotka on perustettu varta vasten yleisen edun mukaisiin tarpeisiin, jotka eivät ole luonteeltaan teollisia tai kaupallisia ja jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

niiden rahoituksesta yli 50 prosenttia on peräisin valtion talousarviosta tai jonkun paikallisen tai alueellisen itsehallintoyksikön talousarviosta tai muiden tällaisten oikeushenkilöiden talousarviosta, tai

niihin sovelletaan johtamiseen liittyvää valtion hallintoelinten, paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden tai muiden tällaisten oikeushenkilöiden harjoittamaa valvontaa, tai

niillä on valvonta- tai hallintoneuvosto, jonka jäsenistä yli puolet on valtion hallintoelinten, paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden tai tällaisten muiden oikeushenkilöiden nimittämiä.

Tällaisista voidaan mainita esimerkiksi:

Agency Alan d.o.o.,

APIS IT d.o.o – Tietojärjestelmien ja -tekniikoiden tukivirasto;

kroatialainen kansantanssiryhmä Lado,

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (Rijeka–Zagreb-moottoritieyhtiö),

CARnet (Kroatian akateeminen tutkimusverkosto),

avustus- ja hoitolaitokset,

sosiaalikeskukset,

hoitokodit,

terveyskeskukset,

valtion arkistot,

valtion luonnonsuojeluinstituutti,

rahasto Krškon ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisen rahoittamiseksi ja NEK:n radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseksi,

takavarikoidun omaisuuden korvausrahasto,

Vukovarin jälleenrakennus- ja kehitysrahasto,

rahasto vammaisten ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä varten,

ympäristönsuojelu- ja energiatehokkuusrahasto,

Kroatian tiede- ja taideakatemia,

Kroatian jälleenrakennus- ja kehityspankki,

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Kroatian lennonjohtoyhtiö),

Hrvatska lutrija d.o.o. (Kroatian lotto),

Kroatian kulttuuriperintösäätiö,

Kroatian maaseutukeskus,

Kroatian radio ja televisio,

Kroatian teknologiakulttuurin yhdistys,

Hrvatska autoceste d.o.o. (Kroatian moottoritieyhtiö),

Hrvatska ceste d.o.o. (Kroatian tieyhtiö),

Hrvatska šume d.o.o. (Kroatian metsäyhtiö),

Hrvatske vode (Kroatian vesihuoltoyhtiö),

Kroatian audiovisuaalinen keskus,

Kroatian hevosjalostuskeskus – valtion hevossiittola Đakovossa ja Lipikissä,

Kroatian maatalous-, elintarvike- ja maaseudunasiainkeskus,

Kroatian kaivostoimintakeskus,

Kroatian sodan museo ja dokumentointikeskus,

Kroatian olympiakomitea,

Kroatian energiamarkkinatoimija,

Kroatian paraolympiakomitea,

Kroatian alusrekisteri,

Kroatian konservointi-instituutti,

Kroatian kuulovammaisten urheiluliitto,

Kroatian hätälääketieteen instituutti,

Kroatian kansanterveyslaitos,

Kroatian mielenterveysinstituutti,

Kroatian eläkevakuutuslaitos,

Kroatian standardointi-instituutti,

Kroatian telelääketiedeinstituutti,

Kroatian toksikologia- ja antidopinginstituutti,

Kroatian verensiirtohoidon laitos,

Kroatian työvoimavirasto,

Kroatian työsuojelu- ja työturvallisuuslaitos,

Kroatian sairausvakuutuslaitos,

Kroatian työterveyden alan sairausvakuutuslaitos,

Jadrolinija (varustamo),

Kroatian olympiakeskus,

julkiset korkeakoulut,

kansallispuistot,

luonnonpuistot,

julkiset tiede-instituutit,

Kroatian tasavallan tai paikallisten tai alueellisten itsehallintoyksiköiden perustamat teatterit, museot, galleriat, kirjastot ja muut kulttuurialan laitokset,

rangaistuslaitokset,

kliiniset sairaalat,

kliiniset sairaalakeskukset,

klinikat,

Miroslav Krleža -instituutti (leksikografia),

satamaviranomaiset,

parantolat,

alueellisten itsehallintoyksiköiden perustamat apteekit,

Matica hrvatska (Kroatian kulttuurijärjestö),

kansainvälinen vedenalaisen arkeologian keskus,

kansallinen ja yliopistollinen kirjasto,

koululaisten ja opiskelijoiden elintason tukemisen kansallinen säätiö,

kansalaisyhteiskunnan kehittämisen kansallinen säätiö,

Kroatian tasavallan tieteen, korkea-asteen koulutuksen ja teknologisen kehityksen kansallinen säätiö,

opetuksen ulkoisen arvioinnin kansallinen keskus,

korkea-asteen koulutuksen kansallinen neuvosto,

kansallinen tiedeneuvosto,

virallinen lehti (Narodne novine d.d.),

koulukodit,

Kroatian tasavallan tai paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden perustamat koulutuslaitokset,

yleiset sairaalat,

Plovput d.o.o. (navigointiturvallisuudesta vastaava valtionyhtiö),

poliklinikat,

erikoissairaalat,

vakuutettujen keskusrekisteri,

yliopistojen tietojenkäsittelykeskus,

urheilujärjestöt,

urheiluliitot,

ensihoitoyksiköt,

palliatiivisen hoidon yksiköt,

terveydenhuoltoyksiköt,

poliisien solidaarisuussäätiö,

vankilat,

Dubrovnikin restaurointi-instituutti,

kasvintarkastuslaitos,

kansanterveyslaitokset,

lentotekniikan keskus (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.),

kunnalliset tiehallintoyksiköt.”

b)

Lisätään liitteeseen IV Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

Kroatia

1)

Kroatian tasavallan valtiolliset elimet:

Kroatian parlamentti,

Kroatian tasavallan presidentti,

Kroatian tasavallan presidentin kanslia,

Kroatian tasavallan presidentin kanslia virkakauden päätyttyä,

Kroatian tasavallan hallitus,

Kroatian tasavallan hallituksen virastot,

ministeriöt,

valtion virastot,

valtionhallinnon organisaatiot,

kunnalliset valtionhallintovirastot,

Kroatian tasavallan perustuslakituomioistuin,

Kroatian tasavallan korkein oikeus,

tuomioistuimet,

Kroatian tuomarineuvosto,

oikeuskanslerin virastot,

valtion syyttäjäneuvosto,

oikeusasiamiehen toimistot,

julkisten hankintamenettelyjen valvontakomitea,

Kroatian keskuspankki,

valtiontalouden tarkastusvirasto.

2)

Valtion virastot ja toimistot:

Kroatian siviili-ilmailuvirasto,

sähköisen viestinnän virasto,

ilma-alusten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintavirasto,

julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista vastaava virasto,

terveydenhuollon laatu- ja hyväksyntävirasto,

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden virasto,

liikkuvuuden ja EU-ohjelmien virasto,

rannikko- ja meriliikenteen virasto,

Osijekissa sijaitsevan Tvrđan linnakkeen jälleenrakennusvirasto,

kasvatustieteellinen ja opettajankoulutusvirasto,

painelaitevirasto,

työntekijöiden palkkaturvavirasto,

maatalouden, kalastuksen ja maaseudun kehittämisen maksuvirasto,

maatalousmaavirasto,

kiinteää omaisuutta koskevien liike- ja sovittelutoimien virasto,

alueita, joilla on räjähdysvaarallisia tiloja, käsittelevä virasto,

Kroatian tasavallan aluekehityksen virasto,

rautatiemarkkinoiden sääntelyvirasto,

Euroopan unionin ohjelmien täytäntöönpanojärjestelmän tarkastusvirasto,

rautatieliikenteen turvallisuusvirasto,

ammatti- ja aikuiskoulutuksen virasto,

valtion omaisuutta hoitava virasto,

sisävesiliikennevirasto,

Kroatian ympäristövirasto,

henkilötietojen suojeluvirasto,

Kroatian kilpailuvirasto,

tiede- ja korkeakoulutusvirasto,

valtion talletusvakuutus- ja pankkivakausvirasto,

rahoitusvirasto,

Kroatian elintarvikevirasto,

Kroatian pienyritysvirasto,

Kroatian rahoituspalvelujen valvontavirasto,

Kroatian pakollisten öljyvarastojen virasto,

Kroatian postin ja sähköisen viestinnän virasto,

Kroatian akkreditointilaitos,

Kroatian energiansääntelyvirasto,

Kroatian uutistoimisto,

Kroatian maatalousvirasto,

rahoituksesta ja hankinnasta vastaava keskusvirasto.”

c)

Lisätään liitteeseen IX A Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”.”

d)

Lisätään liitteeseen IX B Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”.”

e)

Lisätään liitteeseen IX C Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”.”

3.

Muutetaan direktiivi 2009/81/EY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteessä VII olevaan A osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”,”.

b)

Lisätään liitteessä VII olevaan B osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”,”.

c)

Lisätään liitteessä VII olevaan C osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatiassa ”Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske”,”.


Top