Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1256

Komission asetus (EU) N:o 1256/2012, annettu 13 päivänä joulukuuta 2012 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 7 ja IAS 32 osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 360, 29.12.2012, p. 145–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 200 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1256/oj

29.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/145


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1256/2012,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2012,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 7 ja IAS 32 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 16 päivänä joulukuuta 2011 muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan ja (IAS) 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan. Muutoksen IFRS 7:ään tarkoituksena on vaatia määrällisiä lisätietoja, jotta tilinpäätösten käyttäjät voivat paremmin vertailla IFRS-standardien ja yhdysvaltalaisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (US GAAP) mukaan laadittujen tilinpäätösten tietoja ja täsmäyttää ne. Lisäksi IASB muutti IAS 32:ta antamalla lisäohjeistusta standardin epäyhdenmukaisen käytännön soveltamisen vähentämiseksi.

(3)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea hyväksyi kesäkuussa 2011 muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusvarojen siirrot. Ne vahvistettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 7 osalta 22 päivänä marraskuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1205/2011 (3). IFRS 7 -standardin kappaleen 13 poistaminen oli kuitenkin jäänyt vahingossa huomioimatta. Tällä asetuksella on tarkoitus korjata kyseinen puute. Jotta tämä säännös olisi tehokas, sitä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2011. Taannehtivuus on tarpeen, jotta voidaan varmistaa asianomaisten liikkeeseenlaskijoiden oikeusvarmuus.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 7:ään ja IAS 32:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2)

Muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa tämän asetuksen liitteenä olevassa muutokset IFRS 7:ään esitetyllä tavalla.

3)

Muutetaan IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4)

Poistetaan IFRS 7:n kappale 13 sekä sitä edeltävä otsikko muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusvarojen siirrot mukaisesti; kyseiset muutokset IFRS 7:ään on vahvistettu komission asetuksessa (EU) N:o 1205/2011.

2 artikla

1.   Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen.

2.   Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen.

3.   Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja muutoksia sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2011 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 305, 23.11.2011, s. 16.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 7

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan

IAS 32

Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan

Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:ltä internetosoitteesta www.iasb.org.”

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Lisätään kappaleen 13 jälkeen otsikko ja kappaleet 13A–13F.

Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan

13A

Kappaleiden 13B–13E sisältämät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot täydentävät muita tähän IFRS-standardiin sisältyviä vaatimuksia tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, ja ne on annettava kaikista taseeseen merkityistä rahoitusinstrumenteista, jotka on vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti. Nämä tiedot on esitettävä myös niistä taseeseen merkityistä rahoitusinstrumenteista, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, riippumatta siitä, onko ne vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti.

13B

Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään tietoja, jotka antavat sen tilinpäätöksen käyttäjille mahdollisuuden arvioida nettoutusjärjestelyjen vaikutusta tai mahdollista vaikutusta yhteisön taloudelliseen asemaan. Tämä sisältää yhteisön taseeseen merkittyihin, kappaleen 13A soveltamisalaan kuuluviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvien kuittausoikeuksien vaikutuksen tai mahdollisen vaikutuksen.

13C

Kappaleen 13B mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi yhteisön on esitettävä raportointikauden lopussa seuraavat määrälliset tiedot erikseen taseeseen merkityistä rahoitusvaroista ja taseeseen merkityistä rahoitusveloista, jotka kuuluvat kappaleen 13A soveltamisalaan:

(a)

kyseisten taseeseen merkittyjen rahoitusvarojen ja taseeseen merkittyjen rahoitusvelkojen bruttorahamäärät;

(b)

rahamäärät, jotka on vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleessa 42 esitettyjen kriteerien mukaisesti määritettäessä taseessa esitettäviä nettorahamääriä;

(c)

taseessa esitettävät nettorahamäärät;

(d)

määrät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jotka eivät muutoin sisälly kappaleen 13C(b) mukaisesti esitettävään rahamäärään, mukaan lukien:

(i)

taseeseen merkittyihin rahoitusinstrumentteihin liittyvät rahamäärät, jotka eivät täytä joitakin tai mitään IAS 32:n kappaleessa 42 esitetyistä erien toisistaan vähentämisen kriteereistä; ja

(ii)

rahoitusvakuuteen liittyvät määrät (mukaan lukien käteisvakuus) ja

(e)

nettomäärä, joka saadaan vähentämällä edellä kohtaan (d) sisältyvät rahamäärät kohtaan (c) sisältyvistä rahamääristä.

Tässä kappaleessa vaadittavat tiedot on esitettävä taulukon muodossa erikseen rahoitusvaroista ja veloista, paitsi jos jokin muu esittämismuoto on asianmukaisempi.

13D

Instrumenttia koskevan kokonaisrahamäärän, joka esitetään kappaleen 13C(d) mukaisesti, on rajoituttava kyseisestä instrumentista kappaleen 13C(c) mukaisesti esitettävään rahamäärään.

13E

Yhteisön on sisällytettävä tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin kuvaus kuittausoikeuksista, jotka liittyvät toimeenpantavissa olevien yleisten nettoutusjärjestelyjen ja vastaavanlaisten sopimusten kohteena oleviin, kappaleen 13C(d) mukaisesti esitettyihin yhteisön taseeseen merkittyihin rahoitusvaroihin ja taseeseen merkittyihin rahoitusvelkoihin, mukaan lukien kuvaus näiden oikeuksien luonteesta.

13F

Jos kappaleissa 13B–13E vaadittavia tietoja esitetään tilinpäätöksessä useammassa kuin yhdessä liitetiedossa, yhteisön on merkittävä näiden liitetietojen välille ristikkäisviittaukset.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNTÖ

Lisätään kappale 44R.

44R

Joulukuussa 2011 julkaistulla asiakirjalla Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot — rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan (muutokset IFRS 7:ään) lisättiin kappaleet IN9, 13A–13F ja B40–B53. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla ja näihin tilikausiin sisältyvillä osavuosijaksoilla. Yhteisön on esitettävä näiden muutosten edellyttämät tiedot takautuvasti.

Lisätään kappaleen B39 jälkeen otsikot ja kappaleet B40–B53.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan

(kappaleet 13A–13F)

Soveltamisala (kappale 13A)

B40

Kappaleisiin 13B–13E sisältyvät tilinpäätöksessä esitettävät tiedot vaaditaan kaikista taseeseen merkityistä rahoitusinstrumenteista, jotka on vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti. Lisäksi rahoitusinstrumentit kuuluvat kappaleisiin 13B–13E sisältyvien, esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten soveltamisalaan, jos niitä koskee sellainen toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, joka kattaa vastaavanlaiset rahoitusinstrumentit ja liiketoimet, riippumatta siitä, onko rahoitusinstrumentit vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti.

B41

Kappaleissa 13A ja B40 tarkoitettuihin vastaavanlaisiin sopimuksiin luetaan johdannaisten selvityssopimukset, kansainväliset yleiset takaisinostosopimukset, kansainväliset yleiset arvopaperilainaussopimukset ja niihin liittyvät mahdolliset oikeudet rahoitusvakuuteen. Kappaleessa B40 tarkoitettuihin vastaavanlaisiin rahoitusinstrumentteihin ja liiketoimiin luetaan johdannaiset, myynti- ja takaisinostosopimukset, käänteiset myynti- ja takaisinostosopimukset sekä arvopapereiden lainaksi ottamista ja antamista koskevat sopimukset. Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, jotka eivät kuulu kappaleen 13A soveltamisalaan, ovat annetut lainat ja asiakkaiden samaan rahoituslaitokseen tekemät talletukset (ellei niitä ole vähennetty toisistaan taseessa) sekä rahoitusinstrumentit, joita koskee vain vakuussopimus.

Kappaleen 13A soveltamisalaan kuuluvia taseeseen merkittyjä rahoitusvaroja ja taseeseen merkittyjä rahoitusvelkoja koskevien määrällisten tietojen esittäminen (kappale 13C)

B42

Kappaleen 13C mukaisesti esitettäviä rahoitusinstrumentteja koskevat arvostamisvaatimukset voivat poiketa toisistaan (esimerkiksi takaisinostosopimukseen liittyvä velka saatetaan arvostaa jaksotettuun hankintamenoon, kun taas johdannainen arvostetaan käypään arvoon). Yhteisön on esitettävä instrumentit niiden taseeseen merkittyyn arvoon ja kuvattava mahdollisia arvostuseroja asianomaisessa liitetiedossa.

Kappaleen 13A soveltamisalaan kuuluvien taseeseen merkittyjen rahoitusvarojen ja taseeseen merkittyjen rahoitusvelkojen bruttomäärien esittäminen (kappale 13C(a))

B43

Kappaleessa 13C(a) vaadittavat tiedot koskevat taseeseen merkittyjä rahoitusinstrumentteja, jotka on vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti. Kappaleessa 13C(a) vaadittavat rahamääräiset tiedot koskevat myös sellaisia taseeseen merkittyjä rahoitusinstrumentteja, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, riippumatta siitä, täyttävätkö ne erien toisistaan vähentämisen kriteerit. Kappaleessa 13C(a) vaadittavat tiedot eivät kuitenkaan koske mitään sellaisia vakuussopimusten seurauksena kirjattuja rahamääriä, jotka eivät täytä IAS 32:n kappaleen 42 mukaisia erien toisistaan vähentämisen kriteerejä. Tällaiset rahamäärät on sen sijaan esitettävä kappaleen 13C(d) mukaisesti.

IAS 32:n kappaleessa 42 esitettyjen kriteerien mukaisesti toisistaan vähennettyjä rahamääriä koskevien tietojen esittäminen (kappale 13C(b))

B44

Kappaleen 13C(b) mukaan yhteisöjen on esitettävä tilinpäätöksesssään rahamäärät, jotka on vähennetty toisistaan IAS 32:n kappaleen 42 mukaisesti taseessa esitettäviä nettorahamääriä määritettäessä. Samaan järjestelyyn kuuluvien ja toisistaan vähennettyjen taseeseen merkittyjen rahoitusvarojen ja taseeseen merkittyjen rahoitusvelkojen rahamäärät esitetään sekä rahoitusvaroja että rahoitusvelkoja koskevissa tiedoissa. Rahamäärät, jotka esitetään (esim. taulukossa), rajoittuvat kuitenkin toisistaan vähennettäviin määriin. Yhteisöllä saattaa olla esimerkiksi taseeseen merkitty johdannaisvaroihin kuuluva erä ja taseeseen merkitty johdannaisvelka, jotka täyttävät IAS 32:n kappaleen 42 mukaiset erien toisistaan vähentämisen kriteerit. Jos johdannaisvaroihin kuuluvan erän bruttomäärä on suurempi kuin johdannaisvelan bruttomäärä, rahoitusvaroja koskevaan taulukkoon sisällytetään johdannaisvaroihin kuuluvan erän koko määrä (kappaleen 13C(a) mukaisesti) ja johdannaisvelan koko määrä (kappaleen 13C(b) mukaisesti). Vaikka rahoitusvelkoja koskeva taulukko sisältää johdannaisvelan koko määrän (kappaleen 13C(a) mukaisesti), se sisältää kuitenkin johdannaisvaroihin kuuluvasta erästä vain määrän (kappaleen 13C(b) mukaisesti), joka on yhtä suuri kuin johdannaisvelan määrä.

Taseessa esitettäviä nettorahamääriä koskevien tietojen esittäminen (kappale 13C(c))

B45

Jos yhteisöllä on instrumentteja, jotka kuuluvat näiden tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevien vaatimusten (kappaleessa 13A määriteltyyn) soveltamisalaan mutta jotka eivät täytä IAS 32:n kappaleen 42 mukaisia erien toisistaan vähentämisen kriteerejä, kappaleen 13C(c) mukaisesti esitettäviksi vaadittavat määrät ovat yhtä suuret kuin kappaleen 13C(a) mukaisesti esitettäviksi vaadittavat määrät.

B46

Kappaleen 13C(c) mukaisesti esitettäviksi vaadittavat rahamäärät on täsmäytettävä taseessa esitettävien yksittäisten rivien rahamääriin. Jos yhteisö esimerkiksi toteaa, että tilinpäätöksen yksittäisiä rivejä yhdistelemällä tai erittelemällä tuotetaan merkityksellisempää informaatiota, sen täytyy täsmäyttää kappaleen 13C(c) mukaisesti esitetyt yhdistellyt tai eritellyt rahamäärät taseen yksittäisillä riveillä esitettyihin rahamääriin.

Niiden rahamäärien esittäminen, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jotka eivät muutoin sisälly kappaleen 13C(b) mukaisesti esitettävään rahamäärään (kappale 13C(d))

B47

Kappaleen 13C(d) mukaan yhteisöjen on esitettävä tilinpäätöksessään rahamäärät, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus ja jotka eivät muutoin sisälly kappaleen 13C(b) mukaisesti esitettävään rahamäärään. Kappaleessa 13C(d)(i) viitataan sellaisiin taseeseen merkittyihin rahoitusinstrumentteihin liittyviin rahamääriin, jotka eivät täytä joitakin tai mitään IAS 32:n kappaleeseen 42 sisältyvistä erien toisistaan vähentämisen kriteereistä (esim. tarkasteluhetken kuittausoikeudet, jotka eivät täytä IAS 32:n kappaleen 42(b) mukaista kriteeriä, tai ehdolliset kuittausoikeudet, jotka ovat toimeenpantavissa ja toteutettavissa vain laiminlyönnin tapahtuessa taikka vain siinä tapauksessa, että jokin vastapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai tekee konkurssin).

B48

Kappaleessa 13C(d)(ii) viitataan rahamääriin, jotka liittyvät rahoitusvakuuteen, käteisvakuus mukaan lukien, sekä saatuun että annettuun. Yhteisön on esitettävä vakuudeksi annettujen tai saatujen rahoitusinstrumenttien käypä arvo. Kappaleen 13C(d)(ii) mukaisesti esitettävien rahamäärien tulee liittyä tosiasiallisesti saadun tai annetun vakuuden määrään eikä niihin mahdollisiin velkoihin tai saamisiin, jotka kirjataan niiden seurauksena tällaisen vakuuden palauttamisesta tai takaisin saamisesta.

Kappaleen 13C(d) mukaisesti esitettävien rahamäärien rajat (kappale 13D)

B49

Kun yhteisö esittää tilinpäätöksessään rahamääriä kappaleen 13C(d) mukaisesti, sen täytyy ottaa huomioon ylivakuudet rahoitusinstrumenttikohtaisesti. Jotta tämä toteutuisi, yhteisön täytyy ensin vähentää kappaleen 13C(d)(i) mukaisesti esitettävät rahamäärät kappaleen 13C(c) mukaisesti esitettävistä rahamääristä. Sen jälkeen yhteisön on rajoitettava kappaleen 13C(d)(ii) mukaisesti esitettävät rahamäärät niihin määriin, jotka asianomaisen rahoitusinstrumentin osalta ovat jäljellä kappaleen 13C(c) mukaisesti. Jos vakuutta koskevat oikeudet ovat kuitenkin siirrettävissä rahoitusinstrumenttien välillä, tällaiset oikeudet voidaan sisällyttää kappaleen 13D mukaisesti esitettäviin tietoihin.

Kuvaus kuittausoikeuksista, joita koskevat toimeenpantavissa olevat yleiset nettoutusjärjestelyt ja vastaavanlaiset sopimukset (kappale13E)

B50

Yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään kuvaus kappaleen 13C(d) mukaisesti esitettävien kuittausoikeuksien ja vastaavanlaisten järjestelyjen tyypeistä, mukaan lukien näiden oikeuksien luonne. Yhteisön on kuvattava esimerkiksi ehdolliset oikeutensa. Jos kyseessä ovat instrumentit, joita koskevat kuittausoikeudet eivät riipu vastaisesta tapahtumasta mutta jotka eivät täytä muita IAS 32:n kappaleeseen 42 sisältyviä kriteerejä, yhteisön tulee kuvata syy, jonka (tai syyt, joiden) vuoksi kriteerit eivät täyty. Kun kyseessä on saatu tai annettu rahoitusvakuus, yhteisön on kuvattava vakuussopimuksen ehdot (esim. kun vakuus on rajoitettu).

Esittäminen rahoitusinstrumenttityypeittäin tai vastapuolittain

B51

Kappaleessa 13C(a)–(e) vaadittavat määrälliset tiedot voidaan ryhmitellä rahoitusinstrumentti- tai transaktiotyypin perusteella (esim. johdannaiset, takaisinostosopimukset ja käänteiset takaisinostosopimukset tai osakkeiden lainaksi ottamista ja antamista koskevat sopimukset).

B52

Vaihtoehtoisesti yhteisö voi ryhmitellä kappaleessa 13C(a)–(c) vaadittavat määrälliset tiedot rahoitusinstrumenttityypin perusteella ja kappaleessa 13C(c)–(e) vaadittavat määrälliset tiedot vastapuolen perusteella. Jos yhteisö antaa vaadittavat tiedot vastapuolittain, sen ei tarvitse mainita vastapuolia nimeltä. Vastapuolista käytettävien nimitysten (vastapuoli A, vastapuoli B, vastapuoli C jne.) on kuitenkin vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi pysyttävä yhdenmukaisina vuodesta toiseen tilinpäätöksessä esitettävinä kausina. On harkittava laadullisten tietojen esittämistä, jotta voidaan antaa lisää tietoa siitä, minkä tyyppisiä vastapuolet ovat. Silloin kun kappaleen 13C(c)–(e) mukaiset tiedot esitetään vastapuolittain, on esitettävä erikseen sellaiset rahamäärät, jotka ovat yksittäin tarkasteltuina merkittäviä kaikkien osapuolten yhteenlaskettuun rahamäärään nähden, ja loput, yksittäin tarkasteltuina merkityksettömät rahamäärät on yhdistettävä yhdelle riville.

Muut tiedot

B53

Kappaleissa 13C–13E nimenomaisesti esitettäviksi vaadittavat tiedot ovat vähimmäisvaatimuksia. Kappaleen 13B mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi yhteisön saattaa olla tarpeellista täydentää niitä esittämällä lisää (laadullisia) tietoja riippuen toimeenpantavissa olevien yleisten nettoutusjärjestelyjen ja niihin liittyvien sopimusten ehdoista, mukaan lukien kuittausoikeuksien luonne, sekä niiden vaikutuksesta tai mahdollisesta vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan.

Liite

Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa

Muutetaan kappaletta 43.

43

Tämä standardi edellyttää rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä silloin, kun tämä esittämistapa kuvastaa kahden tai useamman erillisen rahoitusinstrumentin toteuttamisesta odotettavissa olevia vastaisia rahavirtoja yhteisölle. Kun yhteisöllä on oikeus saada tai maksaa yksittäinen nettomäärä ja se aikoo menetellä näin, sillä on tosiasiassa vain yksi rahoitusvarojen tai -velkojen erä. Muissa tapauksissa rahoitusvarat ja -velat esitetään erillään toisistaan niiden tunnusmerkkejä vastaavasti yhteisön voimavaroina ja velvoitteina. Yhteisön on esitettävä IFRS 7:n kappaleissa 13B–13E vaadittavat tiedot taseeseen merkityistä rahoitusinstrumenteista, jotka kuuluvat IFRS 7:n kappaleen 13A soveltamisalaan.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan

Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNTÖ

Lisätään kappale 97L.

97L

Joulukuussa 2011 julkaistulla asiakirjalla Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan (muutokset IAS 32:een) poistettiin kappale AG38 ja lisättiin kappaleet AG38A–AG38F. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia takautuvasti. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, sen on annettava tästä tieto ja sen on esitettävä myös tiedot, joita vaaditaan joulukuussa 2011 julkaistussa asiakirjassa Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot — rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan (muutokset IFRS 7:ään).

Soveltamisohjeistus

Poistetaan otsikkoa ”Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan (kappaleet 42–50)” välittömästi seuraava kappale AG38. Lisätään otsikot ja kappaleet AG38A–AG38F.

Kriteeri, jonka mukaan yhteisöllä on ”tarkasteluhetkellä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kirjattujen määrien kuittaamiseen” (kappale 42(a))

AG38A

Kuittausoikeus voi olla tarkasteluhetkellä käytettävissä, tai se voi riippua jostakin vastaisesta tapahtumasta (oikeus voi esimerkiksi syntyä tai olla toteutettavissa vain jonkin vastaisen tapahtuman, kuten jonkin vastapuolen laiminlyönnin, maksukyvyttömyyden tai konkurssin, toteutuessa). Vaikka kuittausoikeus ei riippuisi vastaisesta tapahtumasta, se saattaa olla laillisesti toimeenpantavissa vain tavanomaisessa liiketoiminnassa taikka vain siinä tapauksessa, että yksi vastapuoli tai kaikki vastapuolet lyövät laimin velvoitteitaan, tulevat maksukyvyttömiksi tai tekevät konkurssin.

AG38B

Jotta kappaleeseen 42(a) sisältyvä kriteeri täyttyisi, yhteisöllä täytyy olla tarkasteluhetkellä laillisesti toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus. Tämä tarkoittaa, että kuittausoikeus

(a)

ei saa riippua vastaisesta tapahtumasta; ja

(b)

sen täytyy olla laillisesti toimeenpantavissa kaikissa seuraavissa olosuhteissa, jotka koskevat yhteisöä ja kaikkia vastapuolia:

(i)

tavanomainen liiketoiminta;

(ii)

velvoitteiden laiminlyöntitapaus; ja

(iii)

maksukyvyttömyys- tai konkurssitapaus.

AG38C

Kuittausoikeuden luonne ja laajuus, mukaan lukien mahdolliset sen toteuttamiseen liittyvät ehdot ja se, olisiko oikeus voimassa laiminlyönti-, maksukyvyttömyys- tai konkurssitapauksessa, voivat vaihdella maasta tai oikeudenkäyttöalueesta toiseen. Tämän vuoksi ei voida olettaa, että kuittausoikeus on automaattisesti käytettävissä tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella. Esimerkiksi maan tai oikeudenkäyttöalueen konkurssi- tai maksukyvyttömyyslainsäädäntö voi joissakin olosuhteissa estää kuittausoikeuden tai rajoittaa sitä konkurssi- tai maksukyvyttömyystapauksissa.

AG38D

Osapuolten välisiin suhteisiin sovellettavat lait (esim. sopimuksen ehdot, sopimusta koskevat lait tai osapuoliin sovellettavat laiminlyöntejä, maksukyvyttömyyttä tai konkurssia koskevat lait) on tarpeellista ottaa huomioon sen varmistamiseksi, onko kuittausoikeus toimeenpantavissa yhteisön ja kaikkien vastapuolten tavanomaisessa liiketoiminnassa, laiminlyöntitapauksessa ja maksukyvyttömyys- tai konkurssitapauksessa (kuten kappaleessa AG38B(b) tarkemmin määrätään).

Kriteeri, joka mukaan yhteisö ”aikoo joko toteuttaa suorituksen nettoperusteisena tai realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti” (kappale 42(b)).

AG38E

Jotta yhteisö täyttäisi kappaleeseen 42(b) sisältyvän kriteerin, sillä täytyy olla aikomus joko toteuttaa suoritus nettoperusteisena tai realisoida omaisuuserä ja suorittaa velka samanaikaisesti (kappale 42(b)). Vaikka yhteisöllä voi olla oikeus toteuttaa suoritus nettoperusteisena, se saattaa silti realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan erikseen.

AG38F

Jos yhteisö pystyy suorittamaan rahamäärät sillä tavoin, että lopputulema tosiasiallisesti vastaa nettoperusteista suorittamista, yhteisö täyttää kappaleeseen 42(b) sisältyvän nettoperusteista suorittamista koskevan kriteerin. Tämä tapahtuu siinä ja vain siinä tapauksessa, että bruttoperusteiseen maksu- ja selvitysmekanismiin kuuluu piirteitä, jotka poistavat luotto- ja maksuvalmiusriskin tai tekevät niistä merkityksettömiä ja joiden mukaan saamiset ja velat käsitellään samassa maksu- ja selvitysprosessissa tai -syklissä. Esimerkiksi bruttoperusteinen maksu- ja selvitysjärjestelmä, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet, täyttäisi kappaleeseen 42(b) sisältyvät nettoperusteista suorittamista koskevat kriteerit:

(a)

toisiaan vastaan kuitattavissa olevat rahoitusvarat ja rahoitusvelat annetaan käsittelyyn samana ajankohtana;

(b)

kun rahoitusvarat ja rahoitusvelat annetaan käsittelyyn, osapuolet ovat sitoutuneet täyttämään maksuvelvoitteensa;

(c)

kyseisistä varoista ja veloista aiheutuvat rahavirrat eivät voi muuttua sen jälkeen, kun ne on annettu käsittelyyn (paitsi jos prosessi ei toimi — ks. kohta (d) jäljempänä);

(d)

varat ja velat, joiden vakuutena on arvopapereita, suoritetaan arvopaperien siirto- ja luovutusjärjestelmää tai vastaavanlaista järjestelmää käyttäen (esim. luovutus maksua vastaan) siten, että jos arvopapereiden siirtäminen ei onnistu, myöskään sen saamisen tai velan, jonka vakuutena arvopaperit ovat, käsittely ei onnistu (ja päinvastoin);

(e)

tapahtumat, jotka epäonnistuvat kohdassa (d) kuvatulla tavalla), laitetaan uudelleen käsiteltäviksi, kunnes suoritus on tapahtunut;

(f)

suoritus toteutuu saman selvitysorganisaation (esimerkiksi maksupankin, keskuspankin tai arvopaperikeskuksen) kautta; ja

(g)

on olemassa päivänsisäistä luottoa koskeva järjestely, joka mahdollistaa riittävän suuren luottolimiitin, niin että suoritukset voidaan käsitellä selvityspäivänä kaikkien osapuolten osalta, ja on käytännössä varmaa, että päivänsisäistä luottoa koskevaa järjestelyn ehtoja noudatetaan, jos sen käyttämistä vaaditaan.


Top