Help Print this page 

Document 32012R0862

Title and reference
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 862/2012, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2012 , asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen käyttöön annettua suostumusta koskevien tietojen, kohde-etuuksina olevia indeksejä koskevien tietojen sekä riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausuntoa koskevan vaatimuksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 256, 22.9.2012, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 120 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/862/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 862/2012,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2012,

asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen käyttöön annettua suostumusta koskevien tietojen, kohde-etuuksina olevia indeksejä koskevien tietojen sekä riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausuntoa koskevan vaatimuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (2) säädetään, mitkä vähimmäistiedot esitteessä on annettava erityyppisistä arvopapereista, jotta esite olisi direktiivin 2003/71/EY 5 artiklan 5 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukainen.

(2)

Direktiiviä 2003/71/EY on muutettu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/73/EU (3) sijoittajansuojan lujittamiseksi, yritysten hallinnollisen rasituksen keventämiseksi niiden hankkiessa pääomaa unionin arvopaperimarkkinoilta sekä esitejärjestelmän tehostamiseksi. Asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi sen vuoksi muutettava liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön rahoituksenvälittäjille esitteen käyttöön antaman suostumuksen sekä niiden tietojen osalta, jotka on sisällytettävä esitteeseen kohde-etuuksina olevista indekseistä ja tulosennusteista ja -arvioista.

(3)

Sovellettaessa direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa asetuksessa (EY) N:o 809/2004 olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on annettava, kun liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö antaa kirjallisesti suostumuksensa siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät esitettä.

(4)

Tiettyjä asetuksen (EY) N:o 809/2004 vaatimuksia olisi tarkasteltava uudelleen ja selvennettävä, jotta voidaan ottaa huomioon finanssimarkkinoiden tekninen kehitys ja erityisesti indeksien lisääntynyt käyttö strukturoitujen arvopapereiden kohde-etuuksina. Antamalla vastuun indeksin muodostamisesta konserniin kuuluvalle toiselle yhteisölle liikkeeseenlaskijat voivat kiertää vaatimusta, jonka mukaan esitteeseen on sisällytettävä kuvaus liikkeeseenlaskijan muodostamasta indeksistä (liitteessä XII oleva 4.2.2 kohta), jolloin ne voivat myös välttää vastuun tällaisen indeksin epätarkasta kuvauksesta. Sen vuoksi tämä vaatimus olisi myös ulotettava koskemaan liikkeeseenlaskijan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön muodostamia indeksejä.

(5)

Tehokkuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen rasituksen keventämiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä myös, millä ehdoilla esitteessä ei tarvitse kuvata indeksiä, jos indeksin ovat muodostaneet yhteisöt, jotka toimivat yhdessä liikkeeseenlaskijan kanssa tai sen puolesta. Koska liitteessä XV olevassa 2.10 kohdassa viitataan ainoastaan yleisesti käytettyyn ja tunnustettuun indeksiin, olisi katsottava riittäväksi, että esitteessä ilmoitetaan, mistä indeksiä koskevia tietoja voi saada, jolloin indeksin sisällön kuvaaminen ei ole tarpeen.

(6)

Pääomaa hankkivien liikkeeseenlaskijoiden hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, millä ehdoilla riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausuntoa, joka liitetään tulosennusteisiin ja -arvioihin, ei tarvita varsinkaan silloin, kun riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja ei pysty allekirjoittamaan tilintarkastuskertomusta, koska hänellä ei ole käytettävissään kaikkia tilinpäätöksen muodostavia asiakirjoja.

(7)

Direktiivillä 2010/73/EU on korvattu ilmaisu ”keskeiset tiedot” ilmaisulla ”olennaiset tiedot” useissa direktiivin 2003/71/EY säännöksissä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteet olisi mukautettava.

(8)

Jotta direktiiviä 2003/71/EY ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa ei sovellettaisi yhä epäjohdonmukaisesti ja jotta vältettäisiin uudet viipeet sen varmistamisessa, että sijoittajansuoja lujittuu ja yritysten hallinnollinen rasitus kevenee niiden hankkiessa pääomaa unionin arvopaperimarkkinoilta, on olennaista vahvistaa tämä asetuksen voimaantulopäiväksi päivä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EY) N:o 809/2004

Muutetaan asetus (EY) N:o 809/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Esitteen on sisällettävä liikkeeseenlaskijan tai liikkeeseenlaskun ja arvopaperilajien ominaisuuksista riippuen liitteissä I–XVII ja liitteissä XX–XXX vaaditut tiedot. Jollei 4 a artiklan 1 kohdasta muuta johdu, toimivaltainen viranomainen ei saa vaatia, että esite sisältää muita kuin liitteissä I–XVII tai liitteissä XX–XXX vaadittuja tietoja.”

2)

Lisätään 20 a artikla seuraavasti:

”20 a artikla

Lisätieto-osa direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetusta suostumuksesta

1.   Sovellettaessa direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa esitteeseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

liitteessä XXX olevan 1 ja 2A jakson mukaiset lisätiedot, jos suostumus annetaan yhdelle tai useammalle yksilöidylle rahoituksenvälittäjälle;

b)

liitteessä XXX olevan 1 ja 2B jakson mukaiset lisätiedot, jos liikkeeseenlaskija tai esitteen laatimisesta vastaava henkilö päättää antaa suostumuksensa kaikille rahoituksenvälittäjille.

2.   Jos rahoituksenvälittäjä ei noudata suostumukseen liitettyjä ehtoja, sellaisina kuin ne on ilmoitettu esitteessä, vaaditaan uusi esite direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan 22 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ohjelmaesitteen on sisällettävä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperilajien ominaisuuksista riippuen liitteissä I–XVII, liitteessä XX ja liitteissä XXIII–XXX vaaditut tiedot. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että ohjelmaesite sisältää muita kuin liitteissä I–XVII, liitteessä XX tai liitteissä XXIII–XXX vaadittuja tietoja.”

4)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäsäännös

1.   Tätä asetusta ei sovelleta esitteen tai ohjelmaesitteen täydennyksen hyväksymiseen, jos esite tai ohjelmaesite on hyväksytty ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää.

2.   Jos kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi direktiivin 2003/71/EY 18 artiklan mukaisesti hyväksymistodistuksen, joka liittyy ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää hyväksyttyyn esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava todistuksessa selkeästi ja yksiselitteisesti, että esite tai ohjelmaesite hyväksyttiin ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 327, 11.12.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 13.2 kohta seuraavasti:

13.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

2)

Korvataan liitteessä III olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   OLENNAISET TIEDOT”.

3)

Korvataan liitteessä IV oleva 9.2 kohta seuraavasti:

9.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

4)

Korvataan liitteessä V olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   OLENNAISET TIEDOT”.

5)

Muutetaan liite X seuraavasti:

a)

Korvataan 13.2 kohta seuraavasti:

13.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

b)

Korvataan 31 jakson otsikko seuraavasti:

”31.   TALLETUSTODISTUSTEN LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT OLENNAISET TIEDOT”.

6)

Korvataan liitteessä XI oleva 8.2 kohta seuraavasti:

8.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

7)

Muutetaan liite XII seuraavasti:

a)

Korvataan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   OLENNAISET TIEDOT”;

b)

Korvataan 4.2.2 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

jos kohde-etuutena on indeksi

indeksin nimi

kuvaus indeksistä, jos se on liikkeeseenlaskijan tai samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön muodostama

kuvaus yhdessä liikkeeseenlaskijan kanssa tai sen puolesta toimivan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön laatimasta indeksistä, jollei esite sisällä seuraavia mainintoja:

täydelliset indeksiä koskevat säännöt ja tiedot indeksin arvokehityksestä ovat vapaasti saatavissa liikkeeseenlaskijan tai indeksin laatijan verkkosivustolta;

ja

indeksiä koskevat säännöt (mukaan luettuina menetelmät, joilla indeksin komponentit valitaan ja painotetaan uudelleen, sekä kuvaus markkinahäiriötapahtumista ja mukauttamissäännöistä) perustuvat ennalta määriteltyihin ja puolueettomiin perusteisiin.

Jos indeksi ei ole liikkeeseenlaskijan muodostama, on ilmoitettava, mistä indeksiä koskevia tietoja voi saada.”

8)

Korvataan liitteessä XIII olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   OLENNAISET TIEDOT”.

9)

Korvataan liitteessä XV oleva 2.10 kohta seuraavasti:

2.10   Edellä olevaa 2.2 kohdan a alakohtaa ei sovelleta yhteissijoitusyritykseen, jonka sijoitusten tavoite on jäljitellä ilman olennaisia muutoksia jonkin yleisesti käytetyn ja tunnustetun indeksin tavoitteita. Yksityiskohtaiset tiedot on annettava siitä, mistä indeksiä koskevat tiedot ovat saatavissa.”

10)

Muutetaan liite XX seuraavasti:

a)

Korvataan jaksossa ”Liite V” olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.

OLENNAISET TIEDOT”;

 

b)

Korvataan jaksossa ”Liite XII” olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.

OLENNAISET TIEDOT”;

 

c)

Korvataan jaksossa ”Liite XII” olevan 4.2.2 kohdan ii alakohta seuraavasti:

 

”ii)

jos kohde-etuutena on indeksi

 

indeksin nimi

Luokka C

kuvaus indeksistä, jos se on liikkeeseenlaskijan tai samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön muodostama

Luokka A

kuvaus yhdessä liikkeeseenlaskijan kanssa tai sen puolesta toimivan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön laatimasta indeksistä, jollei esite sisällä seuraavia mainintoja:

täydelliset indeksiä koskevat säännöt ja tiedot indeksin arvokehityksestä ovat vapaasti saatavissa liikkeeseenlaskijan tai indeksin laatijan verkkosivustolta;

ja

indeksiä koskevat säännöt (mukaan luettuina menetelmät, joilla indeksin komponentit valitaan ja painotetaan uudelleen, sekä kuvaus markkinahäiriötapahtumista ja mukauttamissäännöistä) perustuvat ennalta määriteltyihin ja puolueettomiin perusteisiin;

Luokka A

jos indeksi ei ole liikkeeseenlaskijan muodostama, tiedot siitä, mistä indeksiä koskevia tietoja voi saada.

Luokka C”

d)

Korvataan jaksossa ”Liite XIII” olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.

OLENNAISET TIEDOT”;

 

e)

Lisätään seuraava jakso:

 

”Liite XXX

Ohjeet

1.

TIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA LIIKKEESEENLASKIJAN TAI ESITTEEN LAATIMISESTA VASTAAVAN HENKILÖN SUOSTUMUKSESTA ESITTEEN KÄYTTÖÖN

 

1.1

Liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön nimenomainen suostumus esitteen käyttöön ja maininta siitä, että kyseinen henkilö kantaa vastuun esitteen sisällöstä myös silloin, kun on kyse sellaisten rahoituksenvälittäjien suorittamasta arvopapereiden edelleenmyynnistä tai lopullisesta sijoittamisesta, joille on annettu suostumus esitteen käyttöön.

Luokka A

1.2

Aika, jona suostumus esitteen käyttöön on voimassa.

Luokka A

1.3

Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat myydä arvopapereita edelleen tai sijoittaa niitä lopullisesti.

Luokka C

1.4

Jäsenvaltiot, joissa rahoituksenvälittäjät voivat käyttää esitettä arvopapereiden edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.

Luokka A

1.5

Muut suostumukseen liitetyt selkeät ja puolueettomat ehdot, jotka ovat esitteen käytön kanssa merkityksellisiä.

Luokka C

1.6

Lihavalla kirjoitettu ilmoitus, jossa sijoittajille tiedotetaan siitä, että rahoituksenvälittäjä antaa tarjousta tehdessään sijoittajille tiedot tarjouksen ehdoista.

Luokka A

2A

LISÄTIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA, KUN SUOSTUMUS ANNETAAN YHDELLE TAI USEAMMALLE YKSILÖIDYLLE RAHOITUKSENVÄLITTÄJÄLLE

 

2A.1

Luettelo rahoituksenvälittäjistä, joilla on lupa käyttää esitettä, sekä näiden tunnistetiedot (nimi ja osoite).

Luokka C

2A.2

Tiedot siitä, millä tavoin rahoituksenvälittäjiä koskevat uudet tiedot, joita ei tunneta esitteen, ohjelmaesitteen tai lopullisten ehtojen hyväksymisajankohtana, julkistetaan ja mistä ne ovat saatavissa.

Luokka A

2B

LISÄTIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA, KUN SUOSTUMUS ANNETAAN KAIKILLE RAHOITUKSENVÄLITTÄJILLE

 

2B.1

Lihavalla kirjoitettu ilmoitus, jossa sijoittajille tiedotetaan siitä, että kaikkien esitettä käyttävien rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava verkkosivustollaan, että ne käyttävät esitettä siihen liitetyn suostumuksen ja ehtojen mukaisesti.

Luokka A”

11)

Lisätään liitteessä XXII olevaan A jaksoon A.2 kohta seuraavasti:

Kaikki

A.2

Liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön suostumus siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät esitettä arvopapereiden edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen.

Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat myydä arvopapereita edelleen tai sijoittaa niitä lopullisesti ja joksi suostumus esitteen käyttöön on annettu.

Muut suostumukseen liitetyt selkeät ja puolueettomat ehdot, jotka ovat esitteen käytön kanssa merkityksellisiä.

Lihavalla kirjoitettu ilmoitus, jossa sijoittajille tiedotetaan siitä, että rahoituksenvälittäjän on tarjousta tehdessään annettava tiedot sen ehdoista.”

12)

Korvataan liitteessä XXIII oleva 8.2 kohta seuraavasti:

8.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

13)

Korvataan liitteessä XXIV olevan 3 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   OLENNAISET TIEDOT”.

14)

Korvataan liitteessä XXV oleva 13.2 kohta seuraavasti:

13.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

15)

Korvataan liitteessä XXVI oleva 9.2 kohta seuraavasti:

9.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

16)

Muutetaan liite XXVIII seuraavasti:

a)

Korvataan 13.2 kohta seuraavasti:

13.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

b)

Korvataan 31 jakson otsikko seuraavasti:

”3.   TALLETUSTODISTUSTEN LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT OLENNAISET TIEDOT”.

17)

Korvataan liitteessä XXIX oleva 8.2 kohta seuraavasti:

8.2   Riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausunto, jossa todetaan, että riippumattoman asiantuntijan tai tilintarkastajan käsityksen mukaan ennuste tai arvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että tulosennusteen tai -arvion laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

Jos taloudelliset tiedot liittyvät edelliseen tilikauteen ja sisältävät ainoastaan harhaanjohtamattomia lukuja, jotka ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia edellistä tilikautta koskevassa seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa, ja jos ne sisältävät näiden lukujen arvioimiseen tarvittavat selventävät tiedot, lausuntoa ei vaadita, jos esite sisältää kaikki seuraavat maininnat:

a)

näistä taloudellisista tiedoista vastaava henkilö, jos tämä on eri kuin esitteestä yleisesti vastaava henkilö, hyväksyy nämä tiedot;

b)

riippumaton asiantuntija tai tilintarkastaja on todennut, että nämä tiedot ovat olennaisilta osin yhdenmukaisia seuraavassa tarkastetussa vuositilinpäätöksessä julkistettavien lopullisten lukujen kanssa;

c)

näitä taloudellisia tietoja ei ole tarkastettu.”

18)

Lisätään liite XXX seuraavasti:

”LIITE XXX

Lisätiedot 20 a artiklassa tarkoitetusta suostumuksesta

(Lisätieto-osa)

1.   TIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA LIIKKEESEENLASKIJAN TAI ESITTEEN LAATIMISESTA VASTAAVAN HENKILÖN SUOSTUMUKSESTA ESITTEEN KÄYTTÖÖN

1.1

Liikkeeseenlaskijan tai esitteen laatimisesta vastaavan henkilön nimenomainen suostumus esitteen käyttöön ja maininta siitä, että kyseinen henkilö kantaa vastuun esitteen sisällöstä myös silloin, kun on kyse sellaisten rahoituksenvälittäjien suorittamasta arvopapereiden edelleenmyynnistä tai lopullisesta sijoittamisesta, joille on annettu suostumus esitteen käyttöön.

1.2

Aika, jona suostumus esitteen käyttöön on voimassa.

1.3

Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat myydä arvopapereita edelleen tai sijoittaa niitä lopullisesti.

1.4

Jäsenvaltiot, joissa rahoituksenvälittäjät voivat käyttää esitettä arvopapereiden edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.

1.5

Muut suostumukseen liitetyt selkeät ja puolueettomat ehdot, jotka ovat esitteen käytön kanssa merkityksellisiä.

1.6

Lihavalla kirjoitettu ilmoitus, jossa sijoittajille tiedotetaan siitä, että rahoituksenvälittäjä antaa tarjousta tehdessään sijoittajille tiedot tarjouksen ehdoista.

2A   LISÄTIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA, KUN SUOSTUMUS ANNETAAN YHDELLE TAI USEAMMALLE YKSILÖIDYLLE RAHOITUKSENVÄLITTÄJÄLLE

2A.1

Luettelo rahoituksenvälittäjistä, joilla on lupa käyttää esitettä, ja näiden tunnistetiedot (nimi ja osoite).

2A.2

Tiedot siitä, millä tavoin rahoituksenvälittäjiä koskevat uudet tiedot, joita ei tunneta esitteen, ohjelmaesitteen tai lopullisten ehtojen hyväksymisajankohtana, julkistetaan ja mistä ne ovat saatavissa.

2B   LISÄTIEDOT, JOTKA ON ANNETTAVA, KUN SUOSTUMUS ANNETAAN KAIKILLE RAHOITUKSENVÄLITTÄJILLE

Lihavalla kirjoitettu ilmoitus, jossa sijoittajille tiedotetaan siitä, että kaikkien esitettä käyttävien rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava verkkosivustollaan, että ne käyttävät esitettä siihen liitetyn suostumuksen ja ehtojen mukaisesti.”


Top