Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0848

Komission asetus (EU) N:o 848/2012, annettu 19 päivänä syyskuuta 2012 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta fenyylielohopeayhdisteiden osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 253, 20.9.2012, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 202 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/848/oj

20.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 848/2012,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2012,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta fenyylielohopeayhdisteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassaan tiedonannossa Elohopeaa koskeva yhteisön strategia (2) komissio totesi, että ympäristön elohopeapitoisuuksia ja ihmisten altistumista elohopealle olisi vähennettävä, ja ehdotti, että tavoitteeksi otetaan muiden muassa elohopean markkinoille pääsyn vähentäminen vähentämällä tarjontaa ja kysyntää, elohopeapäästöjen vähentäminen ja elohopeapäästöiltä suojaaminen. Tiedonantoa arvioitiin uudelleen vuonna 2010. (3)

(2)

Neuvosto on useaan otteeseen vahvistanut sitoutuneensa yleiseen tavoitteeseen suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöiltä ja sen yhdisteiden päästöiltä minimoimalla ja mahdollisuuksien mukaan viime kädessä poistamalla maailmanlaajuiset ihmisen toiminnan aiheuttamat elohopeapäästöt ilmaan, veteen ja maahan. Neuvosto korosti tässä yhteydessä, että tuotteet, joihin on lisätty elohopeaa, olisi poistettava vaiheittain käytöstä mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti, jos käyttökelpoisia vaihtoehtoja on olemassa, lopullisena tavoitteena luopuminen vaiheittain kaikista tuotteista, joihin on lisätty elohopeaa, ottaen asianmukaisesti huomioon tieteelliset ja taloudelliset olosuhteet sekä tieteellistä tutkimusta ja kehitystä koskevat tarpeet. (4)

(3)

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. Suuret elohopea-annokset voivat johtaa kuolemaan, mutta elohopea voi jo suhteellisen pieninä annoksina aiheuttaa vakavia neurologisia kehityshäiriöitä; lisäksi on havaittu, että pienet annokset voivat vaikuttaa haitallisesti myös sydän- ja verisuoni-, immuuni- ja lisääntymisjärjestelmään. Elohopeaa pidetään maailmanlaajuisena hitaasti hajoavana saasteena, joka liikkuu ilman, veden, sedimenttien, maa-aineksen ja eliöstön välillä eri muodoissa ja voi muuttua ympäristössä myrkyllisimmäksi muodokseen, metyylielohopeaksi.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädetään, että jos jäsenvaltio katsoo, että aineen valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö sellaisenaan, seoksessa tai esineessä aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin, joka ei ole riittävän hyvin hallinnassa ja johon on puututtava, sen on ilmoitettava asiasta Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, ja valmisteltava asiaa koskeva asiakirja-aineisto.

(5)

Asetus (EY) N:o 1907/2006 sisällytettiin Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2008 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 25/2008. (5)

(6)

Norja on laatinut viittä fenyylielohopeayhdistettä eli fenyylielohopea-asetaattia, fenyylielohopeapropionaattia, fenyylielohopea-2-etyyliheksanoaattia, fenyylielohopeaoktanoaattia ja fenyylielohopeaneodekanoaattia käsittelevän asiakirja-aineiston, jossa osoitetaan, että kyseisten aineiden valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö sellaisenaan, seoksessa tai esineessä aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaran, johon on puututtava unionin tasolla. Asiakirja-aineisto toimitettiin kemikaalivirastolle rajoitusmenettelyn aloittamiseksi.

(7)

Kyseisiä viittä fenyylielohopeayhdistettä tiedetään käytettävän etenkin katalyytteina polyuretaanijärjestelmissä, joita käytetään pinnoitteissa, liimoissa, tiivisteaineissa ja elastomeereissa. Elohopeakatalyytit saatetaan osaksi polymeerirakennetta, ja ne säilyvät lopputuotteessa, josta elohopea- tai fenyylielohopeayhdisteitä ei tarkoituksella vapaudu. Muita fenyylielohopeayhdisteitä ei tiedetä käytettävän katalyytteina polyuretaanijärjestelmissä, minkä vuoksi niitä ei sisällytetty asiakirja-aineistoista tehtyyn arviointiin.

(8)

Fenyylielohopeayhdisteistä ehtii niiden elinkaaren aikana vapautua ympäristöön merkittäviä määriä elohopeaa, joka lisää elohopean kokonaispäästöjä. Erityisesti mainittakoon, että fenyylielohopeayhdisteet hajoavat ympäristössä ja muuttuvat hajoamistuotteiksi, kuten metyylielohopeaksi, jotka ovat vastaavalla tavalla huolta aiheuttavia aineita kuin hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet). Interkonversionsa ansiosta fenyylielohopeayhdisteiden hajoamistuotteet ovat kaukokulkeutuvia. Koska tuloksena syntyy muunnos- ja hajoamistuotteita, joilla on PBT-ominaisuuksia, itse fenyylielohopeayhdisteitä on kohdeltava päästöjen ja altistumisen ehkäisemisen osalta samoin kuin PBT-aineita. Ihmisiin ja ympäristöön kohdistuva altistus ja päästöt olisi siksi minimoitava.

(9)

Ihmisten altistuminen ympäristön kautta voi tapahtua pääasiassa elintarvikkeiden välityksellä; niissä saattaa olla fenyylielohopeayhdisteiden hajoamistuotteita, myös metyylielohopeaa. Metyylielohopea rikastuu erityisesti vesieliöiden ravintoketjussa, minkä vuoksi kalaa ja äyriäisiä runsaasti ravinnokseen käyttävät yhteisöt ja luonnonvaraiset eläimet ovat erityisen haavoittuvia. Metyylielohopea läpäisee helposti veri-aivoesteen ja kulkeutuu istukkaverenkiertoon ja voi siten ehkäistä älyllistä kehitystä jo ennen syntymää, minkä vuoksi suurimpana huolena on lasten ja lisääntymisikäisten naisten altistuminen.

(10)

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antoi ehdotetusta rajoituksesta 10 päivänä kesäkuuta 2011 lausunnon, jossa se otti huomioon rajoituksen tehokkuuden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen vähentämisessä. Riskinarviointikomitea katsoi, että muita orgaanisia elohopeayhdisteitä saatetaan käyttää katalyytteina polymeerien tuotannossa. Näitä aineita ei kuitenkaan sisällytetty asiakirja-aineistosta tehtyyn arviointiin.

(11)

Sosioekonomisesta analyysista vastaava elintarvikeviraston komitea antoi ehdotetusta rajoituksesta 15 päivänä syyskuuta 2011 lausunnon, jossa se tarkasteli rajoituksen tehokkuutta osoitettuihin riskeihin puuttumisessa siten, että sen sosioekonomiset hyödyt ja kustannukset ovat suhteessa toisiinsa.

(12)

Kemikaalivirasto on toimittanut komissiolle riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnot.

(13)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä lokakuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2005) 20 lopullinen.

(3)  KOM(2010) 723 lopullinen.

(4)  Neuvoston päätelmät elohopeaa koskevan yhteisön strategian arvioinnista (15.3.2011), elohopean aiheuttamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisesta (4.12.2008) ja elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta (24.6.2005).

(5)  EUVL L 182, 10.7.2008, s. 11.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII nimike 62 seuraavasti:

”62.

a)

Fenyylielohopea-asetaatti

 

EY-nro: 200-532-5

 

CAS-nro: 62-38-4

b)

Fenyylielohopeapropionaatti

 

EY-nro: 203-094-3

 

CAS-nro: 103-27-5

c)

Fenyylielohopea-2-etyyliheksanoaatti

 

EY-nro: 236-326-7

 

CAS-nro: 13302-00-6

d)

Fenyylielohopeaoktanoaatti

 

EY-nro: -

 

CAS-nro: 13864-38-5

e)

Fenyylielohopeaneodekanoaatti

 

EY-nro: 247-783-7

 

CAS-nro: 26545-49-3

1.

Ei saa käyttää tai saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 10 päivän lokakuuta 2017 jälkeen, jos elohopeapitoisuus seoksissa on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,01 painoprosenttia.

2.

Yhtä tai useampaa näistä aineista sisältäviä esineitä tai niiden osia ei saa saattaa markkinoille 10 päivän lokakuuta 2012 jälkeen, jos elohopeapitoisuus esineissä tai niiden osissa on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,01 painoprosenttia.”


Top