Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

Komission asetus (EU) N:o 125/2012, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 41/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 125/2012,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2012,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) (1) ja erityisesti sen 58 ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1272/2008 (2) määriteltyjen kriteerien mukaisesti syöpää aiheuttaviksi (kategoria 1A tai 1B), perimää vaurioittaviksi (kategoria 1A tai 1B) ja lisääntymiselle vaarallisiksi (kategoria 1A tai 1B) luokitellut aineet, hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet, erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet ja aineet, joiden todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön on olemassa tieteellisiä todisteita ja jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen, voidaan määrätä luvanvaraisiksi.

(2)

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(3)

Diarseenitrioksidi on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(4)

Diarseenipentaoksidi on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(5)

Lyijykromaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava (kategoria 1B) ja lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a ja c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(6)

Lyijysulfokromaattikeltainen (C.I. Pigment Yellow 34) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava (kategoria 1B) ja lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a ja c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(7)

Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen (C.I. Pigment Red 104) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava (kategoria 1B) ja lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a ja c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(8)

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (TCEP) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(9)

2,4-Dinitrotolueeni (2,4 DNT) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti.

(10)

Euroopan kemikaalivirasto on 17 päivänä joulukuuta 2010 antamassaan suosituksessa (3) nimennyt edellä mainitut aineet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV sisällytettäviksi ensisijaisiksi aineiksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti.

(11)

Jokaiselle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV mainitulle aineelle, jonka käyttöä hakija haluaa jatkaa tai jonka hakija haluaa saattaa markkinoille, on aiheellista asettaa kyseisen asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti päivämäärä, johon mennessä lupahakemukset on toimitettava Euroopan kemikaalivirastolle.

(12)

Kullekin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV mainitulle aineelle on aiheellista asettaa kyseisen asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti päivämäärä, josta lukien sen käyttö ja markkinoille saattaminen on kielletty.

(13)

Euroopan kemikaaliviraston 17 päivänä joulukuuta 2010 antamassa suosituksessa on esitetty päivämäärät, joihin mennessä tämän asetuksen liitteessä lueteltuja aineita koskevat hakemukset on viimeistään toimitettava. Nämä päivämäärät olisi vahvistettava lupahakemuksen valmistelun vaatiman arvioidun ajan perusteella ottaen huomioon eri aineista saatavilla olevat tiedot ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetussa julkisessa kuulemisessa saadut tiedot. Lisäksi olisi otettava huomioon kemikaaliviraston kapasiteetti käsitellä hakemukset asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määritellyssä ajassa.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaan päivämäärän, johon mennessä hakemukset on toimitettava, on oltava vähintään 18 kuukautta ennen lopetuspäivää.

(15)

Di-isobutyyliftalaatti on vaihtoehtoinen aine asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV jo sisältyvälle dibutyyliftalaatille. Jotta näiden kahden aineen välinen mahdollinen korvautuminen voidaan välttää, di-isobutyyliftalaattia koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän olisi oltava mahdollisimman lähellä dibutyyliftalaattia koskevien hakemusten viimeistä jättöpäivää.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan e alakohdassa yhdessä 58 artiklan 2 kohdan kanssa säädetään mahdollisuudesta vapauttaa tietyt käytöt tai käyttökategoriat lupavaatimuksesta edellyttäen, että riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa sellaisen voimassa olevan EU:n erityislainsäädännön perusteella, jossa asetetaan ihmisten terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvät vähimmäisvaatimukset. Saatavilla olevien tietojen mukaan ei ole aiheellista myöntää vapautuksia kyseisten säännösten perusteella.

(17)

Saatavilla olevien tietojen perusteella aineille ei ole aiheellista myöntää vapautuksia tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten.

(18)

Saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole aiheellista määrittää ajanjaksoja, joiden kuluessa tiettyjä käyttöjä olisi tarkasteltava uudelleen.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV olevaan taulukkoon seuraavat kohdat:

Nimike nro

Aine

57 artiklassa tarkoitettu sisäinen ominaisuus (tai ominaisuudet)

Siirtymävaiheen järjestelyt

Lupavaatimuksesta vapautetut käytöt (tai käyttökategoriat)

Uudelleentarkastelun määräajat

Viimeinen hakemispäivä (1)

Lopetuspäivä (2)

”7.

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP)

EY-numero: 201-553-2

CAS-numero: 84-69-5

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

21. elokuuta 2013

21. helmikuuta 2015

8.

Diarseenitrioksidi

EY-numero: 215-481-4

CAS-numero: 1327-53-3

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1A)

21. marraskuuta 2013

21. toukokuuta 2015

9.

Diarseenipentaoksidi

EY-numero: 215-116-9

CAS-numero: 1303-28-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1A)

21. marraskuuta 2013

21. toukokuuta 2015

10.

Lyijykromaatti

EY-numero: 231-846-0

CAS-numero: 7758-97-6

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B)

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1A)

21. marraskuuta 2013

21. toukokuuta 2015

11.

Lyijysulfokromaattikeltainen

(C.I. Pigment Yellow 34)

EY-numero: 215-693-7

CAS-numero: 1344-37-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B)

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1A)

21. marraskuuta 2013

21. toukokuuta 2015

—”

12.

Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen

(C. I. Pigment Red 104)

EY-numero: 235-759-9

CAS-numero: 12656-85-8

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B)

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1A)

21. marraskuuta 2013

21. toukokuuta 2015

 

 

13.

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

(TCEP)

EY-numero: 204-118-5

CAS-numero: 115-96-8

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1B)

21. helmikuuta 2014

21. elokuuta 2015

 

 

14.

2,4-Dinitrotolueeni (2,4 DNT)

EY-numero: 204-450-0

CAS-numero: 121-14-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1B)

21. helmikuuta 2014

21. elokuuta 2015

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.


Top