Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Komission asetus (EU) N:o 109/2012, annettu 9 päivänä helmikuuta 2012 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 109/2012,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2012,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevissa nimikkeissä 28–30 kielletään sellaisten aineiden myynti yleiseen kulutukseen, jotka luokitellaan kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi (CMR-aineet), sekä sellaisten seosten myynti yleiseen kulutukseen, jotka sisältävät kyseisiä aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät vahvistetut pitoisuusrajat. Kyseiset aineet luetellaan liitteen XVII lisäyksissä 1–6.

(2)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (2) muutettiin 5 päivänä syyskuuta 2009 annetulla komission asetuksella (EY) No 790/2009 (3) eräiden uusien CMR-aineiksi luokiteltujen aineiden sisällyttämiseksi siihen. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevia lisäyksiä 1–6 olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 790/2009 säädettyjen CMR-aineita koskevien kohtien mukaisiksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 68 artiklan 2 kohdan nojalla voidaan ehdottaa rajoituksia sellaisenaan, seoksessa tai esineessä esiintyvien, kategorioihin 1A ja 1B kuuluvien CMR-aineiden kulutuskäytölle.

(4)

Eräiden booriyhdisteiden on todettu olevan lisääntymiselle vaarallisia, ja ne on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 790/2009 nojalla vaaraluokkaan lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1B, vaaralauseke H360FD. Komission teettämässä markkinaselvityksessä (4), joka koskee boraattien käyttötarkoituksia yleiseen kulutukseen myytävissä seoksissa, todettiin, että natriumperboraatin tetra- ja monohydraattia käytetään kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa pesuaineissa ja puhdistusaineissa asetuksessa (EY) 790/2009 vahvistettua erityistä pitoisuusrajaa suuremmassa pitoisuudessa.

(5)

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riskinarviointikomitea antoi 29 päivänä huhtikuuta 2010 lausunnon booriyhdisteiden käytöstä valokuvaukseen liittyvissä sovelluksissa (5). Komitea totesi lausunnossaan, että ”on olemassa useampia mahdollisia lähteitä, jotka myötävaikuttavat kuluttajien kokonaisaltistukseen boorille” ja että ”tällaiset lähteet on otettava huomioon booriyhdisteiden riskinarvioinnissa”. Aiemmissa riskinarvioinneissa ei tarkasteltu kuluttajien altistusta useille boorilähteille, kun nykyisin ollaan yleisesti huolissaan useiden altistuslähteiden vaikutuksista.

(6)

Natriumperboraatin tetra- ja monohydraattia käytetään pääasiassa valkaisuaineina pyykinpesu- ja konetiskiaineissa. Esittelevä jäsenvaltio, joka vastasi natriumperboraattia koskevan riskinarvioinnin suorittamisesta olemassa olevien aineiden aiheuttamien vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) No 793/93 (6) mukaisesti, toimitti Euroopan kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XV ja saman asetuksen 136 artiklan mukaisen asiakirja-aineiston. Vuonna 2007 julkaistussa riskinarvioinnissa päätellään, että natriumperboraatin käyttö pyykinpesuaineissa ja kotitalouksien puhdistusaineissa, kun sitä tarkastellaan erillisenä, yhdestä lähteestä aiheutuvana altistuksena boorille, ei aiheuta yleisessä kulutuksessa riskiä, jota ei voi hyväksyä. Tästä huolimatta, koska suuri yleisö voi altistua useista lähteistä peräisin olevalle boorille, kuten riskinarviointikomitean lausunnossa vuonna 2010 todetaan, ja koska boori on lisääntymiselle vaarallista, on suotavaa vähentää yleisön altistusta boorille. Koska lisäksi kotitalouskäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden ja puhdistusaineiden sisältämälle boorille altistuvien kuluttajien määrä on huomattava ja koska perboraateille on kyseisissä sovelluksissa saatavana vaihtoehtoja, on asianmukaista rajoittaa perboraattien käyttöä kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa pesuaineissa ja puhdistusaineissa. Jotta tietyt valmistajat voivat mukautua uusiin säännöksiin ja voivat korvata tarvittaessa näissä sovelluksissa käytetyt booriyhdisteet vaihtoehtoisilla tuotteilla, olisi myönnettävä ajallisesti rajoitettu poikkeus.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 235, 5.9.2009, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään aineiden, aineryhmien ja seosten nimityksen ja rajoitusehdot sisältävään taulukkoon nimikkeiden 28, 29 ja 30 kohdalla sarakkeessa 2 olevaan 2 kohtaan seuraava e kohta:

”e)

lisäyksessä 11 olevassa sarakkeessa 1 lueteltuihin aineisiin niiden sovellusten ja käyttötarkoitusten osalta, jotka luetellaan lisäyksessä 11 olevassa sarakkeessa 2. Jos lisäyksessä 11 olevassa sarakkeessa 2 mainitaan päivämäärä, poikkeus on voimassa kyseiseen päivään saakka.”

2)

Lisätään lisäysten 1–6 esipuheeseen huomautuksen A ja huomautuksen C väliin huomautus B seuraavasti:

Huomautus B:

Joitakin aineita (happoja, emäksiä jne.) saatetaan markkinoille väkevyydeltään erilaisina vesiliuoksina, jotka on luokiteltava ja merkittävä eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat erilaisia pitoisuuksista riippuen.”

3)

Muutetaan lisäyksessä 1 oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat nimikkeet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa lisäyksessä 1 esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Nikkelidihydroksidi; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelihydroksidi; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelisulfaatti

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelikarbonaatti;

028-010-00-0

 

 

 

Emäksinen nikkelikarbonaatti;

 

 

Hiilihapon nikkeli(2+)-suola; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Hiilihapon nikkelisuola; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonaatti(2-)-O:O′]]dihydroksitrinikkeli; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonaatti(2-)]tetrahydroksitrinikkeli [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkelidikloridi

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkelidinitraatti; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Typpihapon nikkelisuola; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikkeli matte

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu, nikkelisulfaatti

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikkelidiperkloraatti;

Perkloorihappo, nikkeli[II]-suola

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkelidikaliumbis(sulfaatti); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelibis(sulfaatti); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelibis(sulfamidaatti);

Nikkelisulfamaatti

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelibis(tetrafluoriboraatti);

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkelidiformiaatti; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Muurahaishappo, nikkelisuola; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Muurahaishappo, kuparinikkelisuola; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkelidi(asetaatti); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkeliasetaatti; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkelidibentsoaatti

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelibis(4-sykloheksyylibutyraatti)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkeli(II)stearaatti;

Nikkeli(II)oktadekanoaatti

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkelidilaktaatti

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkeli(II)oktanoaatti

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkelidifluoridi; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkelidibromidi; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkelidijodidi; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelikaliumfluoridi; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkeliheksafluorisilikaatti

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkeliselenaatti

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkelivetyfosfaatti; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikkelibis(divetyfosfaatti); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikkelibis(ortofosfaatti); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikkelidifosfaatti; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikkelibis(fosfinaatti); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikkelifosfinaatti; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforihappo, kalsiumnikkelisuola; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforihappo, nikkeli[II]-suola [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diammoniumnikkeliheksasyanoferraatti

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikkelidisyanidi

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikkelikromaatti

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikkeli(II)silikaatti; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikkeliortosilikaatti; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikkelisilikaatti (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Piihappo, nikkelisuola; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trivetyhydroksibis[ortosilikaatti(4-)]trinikkelaatti(3-) [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikkeliheksasyanoferraatti

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikkelibis(arsenaatti);

Nikkeli(II)arsenaatti

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikkelioksalaatti; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oksaalihapon nikkelisuola; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikkelitelluridi

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikkelitetrasulfidi

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikkelibis(arseniitti)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobolttinikkeliharmaaperiklaasi;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobolttinikkelidioksidi; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobolttinikkelioksidi; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikkelitinatrioksidi;

Nikkelistannaatti

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikkelitriuraanidekaoksidi

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikkeliditiosyanaatti

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkelidikromaatti

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkeli(II)seleniitti

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikkeliselenidi

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Piihappo, lyijynikkelisuola

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikkelidiarsenidi; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikkeliarsenidi; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikkelibariumtitaaniesikkoprideriitti;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikkelidikloraatti; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkelidibromaatti; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etyylivetysulfaatti, nikkeli(II)suola; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkeli(II)trifluoriasetaatti; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkeli(II)propionaatti; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelibis(bentseenisulfonaatti); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkeli(II)vetysitraatti; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Sitruunahappo, ammoniumnikkelisuola; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Sitruunahappo, nikkelisuola; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelibis(2-etyyliheksanoaatti); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Etyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkeli(II)iso-oktanoaatti; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkeli-iso-oktanoaatti; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelibis(isononaoaatti); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkeli(II)neononanoaatti; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkeli(II)isodekanoaatti; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkeli(II)neodekanoaatti; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekaanihappo, nikkelisuola; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkeli(II)neoundekanoaatti; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

bis(D-glukonaatti-O1,O2)nikkeli; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkeli-3,5-bis(tert-butyyli)-4-hydroksibentsoaatti (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkeli(II)palmitaatti; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Iso-oktanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(isodekanoaatti-O)nikkeli; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Etyyliheksanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodekanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodekanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Rasvahapot, C6-19, haaraketjuiset, nikkelisuolat; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Rasvahapot, C8-18 ja C18-tyydyttymättömät, nikkelisuolat; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftaleenidisulfonihappo, nikkeli(II)suola; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikkeli(II)sulfiitti; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikkelitelluuritrioksidi; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikkelitelluuritetroksidi; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molybdeeninikkelihydroksidioksidifosfaatti [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikkeliboridi (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikkeliboridi; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikkeliboridi; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikkeliboridi; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikkelisilisidi; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikkelidisilisidi; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikkelifosfidi; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikkeliboorifosfidi; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialumiininikkelitetraoksidi; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikkelititaanitrioksidi; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikkelititaanioksidi; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikkelidivanadiiniheksaoksidi; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobolttidimolybdeeninikkelioktaoksidi; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikkelisirkonitrioksidi; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molybdeeninikkelitetraoksidi; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikkelivolframitetraoksidi; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Oliviini, nikkelivihreä; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Litiumnikkelidioksidi; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molybdeeninikkelioksidi; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobolttilitiumnikkelioksidi

028-058-00-2

442-750-5

 

Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni ja isobuteenivapaa;

Maaöljykaasu

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

b)

Korvataan nimikkeet 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 seuraavasti:

”Nikkelimonoksidi; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikkelioksidi; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunseniitti; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikkelidioksidi

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikkelitrioksidi

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikkeli(II)sulfidi; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikkelisulfidi; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Milleriitti; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikkelidisulfidi;

028-007-00-4

 

 

 

Nikkelisubsulfidi; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodiitti; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arseenihappo ja sen suolat, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

033-005-00-1

A”

Bis(kloorimetyyli)eetteri;

Oksibis(kloorimetaani)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4)

Muutetaan lisäyksessä 2 oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan seuraavat nimikkeet: 024-004-01-4; 649-118-00-X;

b)

Lisätään seuraavat nimikkeet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa lisäyksessä 2 esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti

006-102-00-1

432-750-3

 

Seuraavien seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

Dietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

Metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobolttiasetaatti

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobolttinitraatti

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobolttikarbonaatti

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Lyijykromaatti

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Lyijysulfokromaattikeltainen;

C.I. Pigment Yellow 34;

(Tälle aineelle on Colour Indexissä Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen;

C.I. Pigment Red 104

(Tälle aineelle on Colour Indexissä Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-Epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi …%;

Glysidyylitrimetyyliammoniumkloridi …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-kloorifenyyli)-2,2,2-trifluori-1,1-etaanidioli, hydrokloridi;

[sisältää < 0,1 % 4-kloorianiliinia (EY-nro 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

fenoliftaleiini

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-5-(trikloorimetyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-3-karboksylaatti

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diasetyylibentsidiini

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenyyli-3,3′,4,4′-tetrayylitetramiini;

Diaminobentsidiini

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-kloorietyyli)(3-hydroksipropyyli)ammoniumkloridi

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-Amino-9-etyylikarbatsoli;

9-Etyylikarbatsol-3-yyliamiini

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinoliini

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksi-1-(hydroksimetyyli)etoksi]metyy-li]-6-okso-1H-purin-2-yyli]asetamidi

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt;

Naftaleeniöljy;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, joka saadaan kivihiilitervan tislauksella. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiyhdisteistä. Tislautuu noin välillä 200 °C–250 °C (392 °F–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen;

[Se mitä jää jäljelle matalan lämpötilan kivihiilitervaöljyistä, kun ne pestään emäksellä, esimerkiksi natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivihiilitervahappojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Tervahapot, kivihiili, raaka;

Raakafenolit;

[Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiilitervaöljyn alkaliuutetta happamalla liuoksella, esimerkiksi rikkihapon vesiliuoksella, tai kaasumaisella hiilidioksilla vapaiden happojen saamiseksi. Koostuu pääasiassa tervahapoista, kuten fenoleista, kresoleista ja ksylenoleista.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

c)

Korvataan nimikkeet 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 seuraavasti:

”Natriumdikromaatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotolueeni; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotolueeni; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini;

2,4-Tolueenidiamiini

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metyylifenyleenidiamiini;

Diaminotolueeni;

[tekninen tuote: 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinin (EY-nro 202-453-1) ja 2-metyyli-m-fenyleenidiamiinin (EY-nro 212-513-9) reaktiomassa]

612-151-00-5

 

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, asenafteenivapaa;

Pesuöljytoistotisle;

[Öljy, joka jää jäljelle, kun kivihiilitervasta peräisin olevasta asenafteeniöljystä poistetaan kiteyttämällä asenafteeni. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneistä.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle;

Pesuöljytoistotisle;

[Jäännös noin välillä 270 °C–330 °C (518 °F–626 °F) kiehuvan pesuöljyn jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio;

Pesuöljy;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu kivihiilitervan tislauksesta. Kiehuu noin välillä 240 °C–280 °C (464 °F–536 °F). Koostuu pääasiassa asenafteenista, naftaleenista ja alkyylinaftaleenista.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreosoottiöljy;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, joka saadaan kivihiilitervan tislauksella. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä ja saattaa sisältää merkittäviä määriä tervahappoja ja tervaemäksiä. Tislautuu noin välillä 200 °C–325 °C (392 °F–617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreosoottiöljy, korkealla kiehuva tisle;

Pesuöljy;

[Korkeassa lämpötilassa kiehuva tislausfraktio, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen hiiletyksestä korkeassa lämpötilassa, jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja monirenkaisia aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleiden komponentteja. Kiteetön noin 5 °C:ssa (41 °F).

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottiöljyhappo;

Pesuöljyuutejäännös;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu kivihiilitervan tislauksen emäsvapaasta fraktiosta, kiehuu noin välillä 250 °C–280 °C (482 °F–536 °F). Koostuu pääasiassa bifenyylinaftaleeneista ja isomeerisista difenyylinaftaleeneista.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreosoottiöljy, matalalla kiehuva tisle;

Pesuöljy;

[Matalassa lämpötilassa kiehuva tislausfraktio, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen hiiletyksestä korkeassa lämpötilassa, jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja monirenkaisia aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleen komponentteja. Kiteetön noin 38 °C:ssa (100 °F:ssa).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Refraktoriset keraamiset kuidut, kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) on enintään 18 painoprosenttia]

650-017-00-8

A, R”

5)

Muutetaan lisäyksessä 4 oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan seuraava kohta: 024-004-01-4.

b)

Lisätään seuraavat nimikkeet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa lisäyksessä 4 esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti

006-102-00-1

432-750-3

 

Seuraavien seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

Dietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti;

Metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti

015-196-00-3

435-960-3

 

2-Kloori-6-fluorifenoli

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-Kloorietyyli)(3-hydroksipropyyli)ammoniumkloridi

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kloramfenikoli

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksi-1-(hydroksimetyyli)etoksi]metyy-li]-6-okso-1H-purin-2-yyli]asetamidi

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Tervapikiöljyt, ruskohiili;

Kevytöljy;

[Ruskohiilitervatisle, joka kiehuu noin välillä 80 °C–250 °C (176 °F–482 °F). Koostuu pääsiassa alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä ja monoemäksisistä fenoleista.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Bentsoliesijuoksutukset, (kivihiili);

Kevytöljytisle, matalalla kiehuva;

[Koksiuunikevytöljytisle, joka tislautuu alle 100 °C:n (212 °F:n) lämpötilassa. Pääasiallinen koostumus: C4- C6-alifaattiset hiilivedyt.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Tisleet (kivihiiliterva), bentsolifraktio, BTX-rikas;

Kevytöljytisle, matalalla kiehuva;

[Jäännös raakabentseenin tislaamisesta ensimmäisten bentseenijakeiden poistamiseksi. Koostuu pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja ksyleeneistä, jotka kiehuvat noin välillä 75 °C–200 °C (167 °F–392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromaattiset hiilivedyt, C6–10, runsaasti C8:aa;

Kevytöljytisle, matalalla kiehuva

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Liuotinbensiini (kivihiili), kevyt;

Kevytöljytisle, matalalla kiehuva

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Liuotinbensiini (kivihiili), ksyleeni-styreenijae;

Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Liuotinbensiini (kivihiili), sis. kumaronia ja styreeniä;

Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Teollisuusbensiini (kivihiili), tislausjäännökset;

Kevytöljytisle, korkealla kiehuva;

[Jäännös talteenotetun teollisuusbensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista sekä indeenin ja styreenin kondensaatiotuotteista.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromaattiset hiilivedyt, C8;

Kevytöljytisle, korkealla kiehuva

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromaattiset C8- ja C9-hiilivedyt, hiilivetyhartsin polymeroinnin sivutuote;

Kevytöljytisle, korkealla kiehuva;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka saadaan haihdutettaessa polymerisoidusta hiilivetyhartsista liuotin tyhjiössä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C8–C9. Kiehuu noin välillä 120 °C–215 °C (248 °F–419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle;

Kevytöljytisle, korkealla kiehuva

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen bentseenifraktio, happouute;

Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva;

[Uudelleentislattu tisle, jossa ei enää ole tervahappoja ja tervaemäksiä, joka saadaan korkean lämpötilan bitumihiilitervasta, ja joka kiehuu noin välillä 90 °C–160 °C (194 °F–320 °F). Koostuu pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja ksyleeneistä.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Uutejäännös (kivihiiliterva), alkalinen bentseenifraktio, happouute;

Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla uudelleen korkean lämpötilan kivihiilitervan tislettä, jossa ei enää ole tervahappoja ja tervaemäksiä. Koostuu pääasiassa substituoimattomista ja substituoiduista yksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat noin välillä 85 °C–195 °C (185 °F–383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Uutejäännökset (kivihiili), hapan bentsolifraktio;

Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva;

[Happolietesivutuote, joka saadaan käsittelemällä rikkihapolla raakaa korkean lämpötilan kivihiiltä. Koostuu pääasiassa rikkihaposta ja orgaanisista yhdisteistä.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen kevytöljy, tislauksen ylimeno;

Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva;

[Ensimmäinen jae, joka saadaan tislattaessa runsaasti aromaattisia hiilivetyjä, kumaronia, naftaleenia ja indeeniä sisältäviä esifraktiointilaitteen pohjia tai pestyä karboliöljyä, ja joka kiehuu pääasiassa alle 145 °C:ssa (293 °F:ssa). Pääasiallinen koostumus: C7 ja C8 alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute, indeenifraktio;

Kevytöljyuutejäännökset, keskialueella kiehuvat

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, indeeniteollisuusbensiinifraktio;

Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuvat;

[Tisle, joka saadaan tislattaessa runsaasti aromaattisia hiilivetyjä, kumaronia, naftaleenia ja indeeniä sisältäväiä esifraktiointilaitteen pohjia tai pestyä karboliöljyä, ja joka kiehuu noin välillä 155 °C–180 °C (311 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja trimetyylibentseeneistä.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Liuotinbensiini (kivihiili);

[Tisle, joka saadaan joko korkean lämpötilan kivihiilitervasta, koksiuunikevytöljystä tai kivihiilitervan alkalisesta uutejäännöksestä. Tislautuu noin välillä 130 °C–210 °C (266 °F–410 °F). Koostuu pääasiassa indeenistä ja muista polysyklisistä rengasyhdisteistä, joissa on yksi ainoa aromaattinen rengas. Voi sisältää fenoliyhdisteitä ja aromaattisista typpiemäksiä.];

Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuvat

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, neutraali fraktio;

Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuvat;

[Tisle korkean lämpötilan kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa alkyylisubstituoiduista yhden renkaan aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat noin alueella 135 °C–210 °C (275 °F–410 °F). Saattaa sisältää myös tyydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten indeeniä ja kumaronia.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, happouutteet;

Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuvat;

[Tämä öljy on monimutkainen seos, jossa on aromaattisia hiilivetyjä, pääasiassa indeeniä, naftaleenia, kumaronia, fenolia sekä o-, m- ja p-kresolia. Kiehuu välillä 140 °C–215 °C (284 °F–419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt;

Karboliöljy;

[Kivihiilitervan tislauksessa saatava monimutkainen hiilivetyseos. Koostuu aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiyhdisteistä. Tislautuu noin välillä 150 °C–210 °C (302 °F–410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Tervapikiöljyt, kivihiili;

Karboliöljy;

[Korkean lämpötilan kivihiilitervan tisle, joka kiehuu noin välillä 130 °C–250 °C (266 °F–410 °F). Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleenista, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute;

Karboliöljyuutejäännös;

[Öljy, joka saadaan, kun pestään hapolla emäksellä pestyä karboliöljyä, millä on määrä poistaa pieniä määriä emäksisiä yhdisteitä (tervaemäksiä). Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja alkyylibentseeneistä.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen;

Karboliöljyuutejäännös;

[Jäännös, joka on saatu kivihiilitervaöljystä pesemällä emäksellä, kuten natriumhydroksin vesiliuoksella, sen jälkeen kun raa'an kivihiilitervan hapot on poistettu. Koostuu pääasiassa naftaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Uuteöljyt (kivihiili), kevytöljy;

Happouute;

[Uutevesiliuos, joka on tulosta emäspestyn karboliöljyn happopesusta. Pääasiallinen koostumus: erilaisten aromaattisten typpiemästen, kuten kuten pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdokset, happamat suolat.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridiini, alkyylijohdokset;

Raakatervaemäkset;

[Monimutkainen yhdistelmä polyalkyloituja pyridiinejä, joita saadaan kivihiilitervan tislauksesta tai korkealla kiehuvina tisleinä (yli 150 °C, 302 °F) kun ammoniakki reagoi asetaldehydin, formaldehydin tai paraformaldehydin kanssa.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Tervaemäkset, kivihiili, pikoliinifraktio;

Tisle-emäkset;

[Pyridiiniemäkset, jotka kiehuvat noin alueella 125 °C-160 °C (257 °F-320 °F), ja jotka on saatu tislaamalla bitumikivihiilitervojen tislauksessa saadun emäspitoisen tervajakeen neutraloidun happouutteen tislauksessa. Koostuu pääasiassa lutidiineista ja pikoliineista.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Tervaemäkset, kivihiili, lutidiinifraktio;

Tisle-emäkset

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäs, kollidiinifraktio;

Tisle-emäkset;

[Uute, joka saadaan uuttamalla hapolla emäksiä, jotka on saatu raakakivihiilitervan aromaattisista öljyistä, sekä neutraloimalla ja tislaamalla emäkset. Koostuu pääasiassa kollidiineista, aniliinista, toluidiineistä, lutidiineistä ja ksylidiineistä.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Tervaemäkset (kivihiili), kollidiinifraktio;

Tisle-emäkset;

[Tislausjae, joka kiehuu noin välillä 181 °C–186 °C (356 °F–367 °F) ja saadaan raakaemäksistä, jotka on saatu bitumikivihiilitervan tislauksesta saaduista neutraloiduista, hapolla uutetuista emäspitoisista tervajakeista. Koostuu pääasiassa aniliinista ja kollidiineista.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Tervaemäkset, kivihiili, aniliinifraktio;

Tisle-emäkset;

[Tislausjae, joka kiehuu noin välillä 180 °C–200 °C (356 °F–392 °F) ja saadaan raakaemäksistä, jotka on saatu poistamalla fenolit ja emäkset karboloidusta öljystä, joka on peräisin kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aniliinista ja kollidiineista, lutidiineista ja toluidiineista.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Tervaemäkset kivihiili, toluidiinifraktio;

Tisle-emäkset

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Tisleet (maaöljy), alkeeni-alkyyni-valmistuksen pyrolyysiöljy, sekoitettu korkean lämpötilan kivihiilitervan kanssa, indeenifraktio;

Toistotisleet;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka saadaan tislattaessa uudelleen jakeita korkean lämpötilan bitumikivihiilitervan ja jäännösöljyjen tislauksesta, jotka on saatu valmistettaessa pyrolyyttisesti alkeeneja ja alkyynejä raakaöljytuotteista tai maakaasusta. Koostuu pääasiassa indeenistä. Kiehuu noin välillä 160 °C–190 °C (320 °F–374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Tisleet (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt;

Toistotisleet;

[Toistotisleet korkean lämpötilan bitumikivihiilitervan ja pyrolyysijäännösöljyjen jaetislauksesta, kiehuvat noin välillä 190 °C–270 °C (374 °F–518 °F). Koostuu pääasiassa substituoiduista kaksirenkaisista aromaateista.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, tisle;

Toistotisleet;

[Toistotisle sellaisen metyleeninaftaleeniöljyn jaetislauksesta, josta on poistettu fenolit ja emäkset ja joka on saatu korkean lämpötilan bitumikivihiilitervasta ja pyrolyysijäännösöljyistä, ja jotka kiehuvat noin välillä 220 °C–230 °C (428 °F–446 °F). Koostuu pääasiassa substituoitumattomista ja substituoiduista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt;

Toistotisleet;

[Neutraali öljy, joka saadaan poistamalla fenolit ja emäkset öljystä, joka on saatu korkean lämpötilan tervan ja pyrolyysijäännösöljyjen tislauksesta, ja joka kiehuu välillä 225 °C–255 °C (437 °F–491 °F). Koostuu pääasiassa substituoiduista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, tislausjäännökset;

Toistotisleet;

[Jäännös sellaisen metyylinaftaleeniöljyn tislauksesta, josta on poistettu fenolit ja emäkset (ja joka on peräisin bitumikivihiilitervasta ja pyrolyysijäännösöljyistä), joka kiehuu noin välillä 240 °C–260 °C (464 °F–500 °F). Koostuu pääasiassa substituoiduista kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisista hiilivedyistä.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Tisleet (kivihiili), koksiuunikevytöljy, naftaleenijae;

Naftaleeniöljy;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu esifraktioimalla (jatkuvalla tislauksella) koksiuunikevytöljyä. Koostuu pääasiassa naftaleenista, kumaronista ja indeenistä. Kiehuu yli 148 °C:ssa (298 °F:ssa).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt;

Naftaleeniöljy;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, joka saadaan kivihiilitervan tislauksella. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiyhdisteistä. Tislautuu noin välillä 200 °C–250 °C (392 °F–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenipitoisuus pieni;

Naftaleeniöljytoistotisle;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kiteyttämällä naftaleeniöljyä. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneistä ja fenoliyhdisteistä.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyn kiteytyksen emäliuos;

Naftaleeniöljytoistotisle;

[Monimutkainen yhdistelmä orgaanisia yhdisteitä, jotka saadaan suodoksena, kun kiteytetään kivihiilitervan naftaleenijaetta. Kiehuu noin välillä 200 °C–230 °C (392 °F–446 °F). Koostuu pääasiassa naftaleenista, tionafteenista ja alkyylinaftaleeneista.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen;

Naftaleeniöljyuutejäännös;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleeniöljyn emäspesusta fenoliyhdisteiden (tervahapot) poistamiseksi. Koostuu naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen, naftaleenipitoisuus pieni;

Naftaleeniöljyuutejäännös;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, jotka jäävät jäljelle, kun naftaleeni on kiteyttämällä poistettu emäspestystä naftaleeniöljystä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenivapaa, alkaliset uutteet;

Naftaleeniöljyuutejäännös;

[Öljy, joka jää jäljelle, kun fenoliyhdisteet (tervahapot) on emäspesulla poistettu valutetusta naftaleeniöljystä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislaus yläpuolella;

Naftaleeniöljyuutejäännös;

[Tisle emäspestystä naftaleeniöljystä, joka tislautuu noin välillä 180 °C–220 °C (356 °F–428 °F). Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylibentseeneistä, indeenistä ja indaanista.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, metyylinaftaleenifraktio;

Metyylinaftaleeniöljy;

[Tisle korkean lämpötilan kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa substituoiduista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä. Kiehuu noin välillä 225 °C–255 °C (437 °F–491 °F). ]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, indolimetyylinaftaleenifraktio;

Metyylinaftaleeniöljy;

[Tisle korkean lämpötilan kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indolista ja metyylinaftaleenista. Kiehuu noin välillä 235 °C–255 °C (455 °F–491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, happouutteet;

Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka saadaan poistamalla emäkset kivihiilitervan tislauksessa saadusta metyylinaftaleenijakeesta. Kiehuu noin välillä 230 °C–255 °C (446 °F–491 °F). Sisältää pääasiassa 1(2)-metyylinaftaleenia, naftaleenia, dimetyylinaftaleenia ja bifenyyliä.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislausjäännökset;

Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös;

[Jäännös emäspestyn naftaleeniöljyn tislauksesta. Tislautuu noin välillä 220 °C–300 °C (428 °F–572 °F). Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Uuteöljyt (kivihiili), hapan, tervaemäsvapaa;

Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös;

[Uuteöljy, kiehuu noin välillä 220 °C–265 °C (428 °F–509 °F), peräisin kivihiilitervan emäksisestä uutejäännöksestä. Saatu happopesulla, esimerkiksi rikkihapon vesiliuoksella, sen jälkeen kun seos on tislattu tervaemästen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa alkyylinaftaleeneista.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), bentseenifraktio, tislausjäännökset;

Pesuöljy;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakabentsolin (korkean lämpötilan kivihiiliterva) tislauksesta. Voi olla neste, joka tislautuu noin välillä 150 °C– 300 °C (302 °F–572 °F), tai puoliksi kiinteä tai kiintoaine, jonka sulamispiste voi olla enintään 70 °C (158 °F). Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri;

Antraseeniöljyfraktio;

[Antraseenipitoinen kiinteä aine, joka saadaan, kun antraseeniöljyä kiteytetään ja sentrifugoidaan. Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni;

Antraseeniöljyfraktio;

[Öljy, joka jää jäljelle, kun antraseeniöljystä poistetaan kiteyttämällä antraseenipitoinen kiinteä aine (liisteri). Koostuu pääasiassa kaksi-, kolme- ja neljäosaisista aromaattisistat yhdisteistä.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Jäännökset (kivihiiliterva), antraseeniöljytisle;

Antraseeniöljyfraktio;

[Jäännös raa'an antraseenin jaetislauksesta. Kiehuu noin välillä 340 °C–400 °C (644 °F–752 °F). Koostuu pääasiassa kolmi- ja monirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, antraseenifraktio;

Antraseeniöljyfraktio;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka on saatu tislaamalla antraseenia, joka on saatu kiteyttämällä antraseeniöljyä korkean lämpötilan bitumikivihiilitervasta. Kiehuu noin välillä 330 °C–350 °C (626 °F–662 °F). Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, karbatsolifraktio;

Antraseeniöljyfraktio;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka on saatu tislaamalla antraseenia, joka on saatu kiteyttämällä antraseeniöljyä korkean lämpötilan bitumikivihiilitervasta. Kiehuu noin välillä 350 °C– 360 °C (662 °F–680 °F). Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, kevyet tisleet;

Antraseeniöljyfraktio;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, jotka on saatu tislaamalla antraseenia, joka on saatu kiteyttämällä antraseeniöljyä korkean lämpötilan bitumikivihiilitervasta. Kiehuu noin välillä 290 °C–340 °C (554 °F–644 °F). Sisältää pääasiassa kolmirenkaisia aromaatteja ja niiden dihydrojohdoksia.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Tervapikiöljyt, kivihiili, matalalämpötilainen;

Tervapikiöljy, korkealla kiehuva;

[Tisle matalan lämpötilan kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä. Kiehuu noin välillä 160 °C–340 °C (320 °F–644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen;

[Se mitä jää jäljelle matalan lämpötilan kivihiilitervaöljyistä, kun ne pestään emäksellä, esimerkiksi natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivihiilitervahappojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenolit, ammoniakkiliuosuute;

Alkaliuute;

[Yhdistelmä fenoleita. Uutettu isobutyyliasetaatilla ammoniakkiliuoksesta, joka on tiivistynyt matalassa lämpötilassa (alle 700 °C tai 1 292 °F) kivihiilen hajotustislauksesta muodostuneesta kaasusta. Koostuu pääasiassa monohydro- ja dihydrofenolien seoksesta.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, alkaaliuutteet;

Alkaliuute;

[Karboliöljyn emäksinen uute, saatu emäspesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella. Koostuu pääasiassa erilaisten fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Uutteet, kivihiilitervaöljy alkalinen;

Alkaliuute;

[Kivihiilitervaöljyn uute, saatu emäspesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella. Koostuu pääasiassa erilaisten fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, alkaaliuutteet;

Alkaliuute;

[Naftaleeniöljyn uute, joka on saatu emäspesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella. Koostuu pääasiassa erilaisten fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, kalkittu;

Raakafenolit;

[Tuote, joka saadaan käsittelemällä kivihiilitervaöljyn emäksistä uutetta CO2:lla ja CaO:lla. Pääasiallinen koostumus: CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 sekä muut orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Tervahapot, kivihiili, raaka;

Raakafenolit;

[Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiilitervaöljyn alkaliuutetta happamalla liuoksella, esimerkiksi rikkihapon vesiliuoksella, tai kaasumaisella hiilidioksilla vapaiden happojen saamiseksi. Koostuu pääasiassa tervahapoista, kuten fenoleista, kresoleista ja ksylenoleista.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Tervahapot, ruskohiili, raaka;

Raakafenolit;

[Happamoitettu ruskohiilitervatisleen alkaliuute. Koostuu pääasiassa fenolista ja fenolihomologeista.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Tervahapot, ruskohiilikaasutus;

Raakafenolit;

[Monimutkainen yhdistelmä orgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilen kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa C6-10-hydroksiaromaattisista fenoleista ja niiden homologeista.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Tervahapot, tislausjäännökset;

Tislefenolit;

[Jäännös kivihiilestä saadun raakafenolin tislauksesta. Koostuu pääasiassa fenoleista, joiden hiililuku on välillä C8-C10 ja joiden pehmenemispisteet ovat välillä 60 °C-80 °C (140 °F to 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Tervahapot, metyylifenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-metyylifenolia. Kerätty tislaamalla matalan lämpötilan raakakivihiilitervan tervahappoja.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Tervahapot, polyalkyylifenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tervahappojen fraktio, joka on saatu tislaamalla matalan lämpötilan raakakivihiilitervan tervahappoja, jotka kiehuvat noin välillä 225 °C–320 °C (437 °F–608 °F). Koostuu pääasiassa polyalkyylifenoleista.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Tervahapot, ksylenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tervahappofraktio, joka sisältää runsaasti 2,4- ja 2,5-dimetyylifenolia, kerätty tislaamalla matalan lämpötilan raakakivihiilitervan tervahappoja.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Tervahapot, etyylifenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-etyylifenolia, kerätty tislaamalla matalan lämpötilan raakakivihiilitervan tervahappoja.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Tervahapot, 3,5-ksylenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3,5-dimetyylifenolia, kerätty tislaamalla matalan lämpötilan kivihiilen tervahappoja.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Tervahapot, jäännökset, tisleet, ensimmäinen jae;

Tislefenolit;

[Jäännös kevyen karboliöljyn lämpötilassa 235 °C–355 °C (481 °F–697 °F) tapahtuvasta tislauksesta.]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Tervahapot, kresoliset, jäännökset;

Tislefenolit;

[Jäännös raakakivihiilitervan hapoista fenolien, kresolien, ksylenolien ja kaikkien korkeammalla kiehuvien fenolien poistamisen jälkeen. Musta kiintoaine, jonka sulamispiste on noin 80 °C (176 °F). Koostuu pääasiassa polyalkyylifenoleista, hartsikumeista ja epäorgaanisista suoloista.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenolit, C911;

Tislefenolit

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Tervahapot, kresoliset;

Tislefenolit;

[Monimutkainen yhdistelmä orgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilestä ja kiehuu noin välillä 200 °C–230 °C (392 °F–446 °F). Koostuu pääasiassa fenoleista ja pyridiiniemäksistä.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyylifenolifraktio;

Tislefenolit;

[Tisle happamoidusta emäspestystä ligniittitervatisleestä, kiehuu noin välillä 200 °C–230 °C (392 °F–446 °F). Koostuu pääasiassa m- ja p-etyylifenolista sekä kresoleista ja ksylenoleista.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Uuteöljyt (kivihiili), naftaleeniöljyt;

Happouute;

[Vesiliuoksessa oleva uute, joka on peräisin emäksellä pestyn naftaleeniöljyn happopesusta. Pääasiallinen koostumus: erilaisten aromaattisten typpiemästen, kuten kuten pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdokset, happamat suolat.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Tervaemäkset, kinoliinijohdannaiset;

Tisle-emäkset

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Tervaemäkset, kivihiili, kinoliinijohdannaisfraktio;

Tisle-emäkset

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Tervaemäkset, kivihiili, tislausjäännökset;

Tisle-emäkset;

[Tislausjäännös, joka jää jäljelle kivihiilitervoja tislaamalla saatujen neutralisoitujen, happouutettujen emäksiä sisältävien tervafraktioiden tislauksen jälkeen. Sisältää pääasiassa aniliinia, kollidiineja, kinoliinia ja kinoliinijohdoksia ja toluidiineja.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin ja polypropyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio;

Lämpökäsittelytuotteet;

[Öljy, joka on saatu polyetyleenin/polypropyleenin lämpökäsittelystä kivihiilitervapien tai aromaattisten öljyjen kanssa. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat noin välillä 70 °C–120 °C (158 °F–248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio;

Lämpökäsittelytuotteet;

[Öljy, joka on saatu polyetyleenin lämpökäsittelystä kivihiilitervapien tai aromaattisten öljyjen kanssa. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat välillä 70 °C–120 °C (158 °F–248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio;

Lämpökäsittelytuotteet;

[Öljy, joka on saatu polystyreenin lämpökäsittelystä kivihiilitervapien tai aromaattisten öljyjen kanssa. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat noin välillä 70 °C–210 °C (158 °F–410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, naftaleenin tislausjäännökset;

Naftaleeniöljyuutejäännös;

[Jäännös, joka on saatu kemiallisesta öljystä uuttamalla naftaleenin tislauksen jälkeen. Koostuu pääasiassa 2-4-jäsenisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden renkaat ovat kondensoituneet, ja aromaattisista typpiemäksistä.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Tervahapot, kresoliset, natriumsuolat, kaustiset liuokset;

Alkaliuute

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäkset;

Happouute;

[Uute kivihiilitervaöljyn alkaliuutejäännöksestä, saatu happopesusta (kuten rikkihapon vesiliuoksesta) sen jälkeen, kun seos on tislattu naftaleenin poistamiseksi. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaan lukien pyridiinin, kinoliinin ja niiden alkyylijohdosten happosuoloista.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Tervaemäkset, kivihiili, raaka;

Raakatervaemäkset;

[Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiilitervaemästen uuteöljy alkalisella liuoksella, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, emästen vapauttamiseksi. Koostuu pääasiassa orgaanisista emäksistä, kuten akridiini, fenantridiini, pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdokset.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Kevytöljy (kivihiili), koksiuuni;

Raakabentsoli;

[Haihtuva orgaaninen neste, uutettu kaasusta, joka on peräisin korkeassa lämpötilassa (yli 700 °C (1 292 °F)) tehdystä kivihiilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja ksyleeneistä. Saattaa sisältää muita hiilivetyjä.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Tisleet (kivihiili), nestemäiset liuotinuutteet, primääriset;

[Nestemäinen tuote, joka muodostuu, kun kivihiiltä nestemäisessä liuottimessa degeroitaessa vapautuneet höyryt tiivistyvät. Kiehuvat noin välillä 30 °C–300 °C (86 °F–572 °F), tiivistymisestä. Koostuu pääasiassa osittain vedytetyistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden renkaat ovat kondensoituneet, sekä typpeä, happea ja rikkiä sisältävistä aromaattisista yhdisteistä ja niiden alkyylijohdoksista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Tisleet (kivihiili), liuotinuute vetykrakattu;

[Tisle, joka saadaan vetykrakkaamalla kivihiiliuutetta tai liuosta, joka on saatu nestemäisellä liuottimella tai ylikriittisellä kaasulla tehdystä uutosta. Kiehuu noin välillä 30 °C–300 °C (86 °F–572 °F). Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteeniyhdisteistä, niiden alkyylijohdoksista ja alkaaneista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C14. Typpeä, rikkiä ja happea sisältäviä aromaattisia ja vedytettyjä aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Teollisuusbensiini (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu;

[Fraktio tisleestä, joka on saatu nestemäisellä liuottimella tai ylikriittisellä kaasulla tehdystä uutosta. Kiehuu noin välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa aromaattisista, vedytetyistä aromaattisista ja nafteeniyhdisteistä, niiden alkyylijohdoksista ja alkaaneista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C9. Typpeä, rikkiä ja happea sisältäviä aromaattisia ja vedytettyjä aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakatut keskijakeet;

[Tisle, saatu sellaisen kivihiiliuutteen tai liuoksen vetykrakkauksesta, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C-300 °C (356 °F-572 °F). Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista, vedytetyistä aromaattisista ja nafteeniyhdisteistä, niiden alkyylijohdoksista ja alkaaneista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9–C14. Lisäksi mukana on typpeä, rikkiä ja happea sisältäviä yhdisteitä.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu, vedytetty, keski;

[Tisle, joka on saatu kivihiiliuutteen vetykrakatun keskitisleen tai nesteliuottimella tai ylikriittisellä kaasulla tehdystä uutteesta saadun liuoksen vedytyksestä, kiehuu noin välillä 180 °C–280 °C (356 °F–536 °F). Koostuu pääasiassa vedytetyistä kaksirenkaisista hiiliyhdisteistä ja niiden alkyylijohdoksista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9–C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Kevytöljy (kivihiili), osakoksausprosessi;

Tuoreöljy;

[Haihtuva orgaaninen neste, kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalassa lämpötilassa (alle 700 °C (1 292 °F)) tehdystä kivihiilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hiilivedyistä.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni ja isobuteenivapaa;

Maaöljykaasu

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Bensiini, luonnon;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, erotettu luonnonkaasusta esim. jäähdyttämällä tai absorboimalla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 20 °C:sta 120 °C:een (– 4 °F:sta 248 °F:iin).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Teollisuusbensiini;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Jalostetut, osittain jalostetut tai jalostamattomat luonnonkaasun tislauksen maaöljytuotteet. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C6:een ja jotka kiehuvat noin välillä 100 °C–200 °C (212 °F– 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroiini;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu maaöljyn jakotislauksesta. Tämä fraktio kiehuu noin välillä 20 °C–135 °C (58 °F–275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas suoratisle;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een C (149 °F–446 °F).].]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen suoratisle;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–220 °C (– 4 °F–428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt suoratisle;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 20 °C:sta 180 °C:seen C (– 4 °F–356 °F)].

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla raakaöljyä tai luonnonbensiiniä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C– 160 °C (95 °F–320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Tisleet (maaöljy), suoratisleet kevyet;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 88 °C:sta 99 °C:een (– 127 °F–210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Bensiini, höyryn talteenotto;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, erotettu jäähdyttämällä höyryntalteenottojärjestelmien kaasuista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C4 ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C– 196 °C (– 4 °F–384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Bensiini, suoratisle, keveiden jakeiden käsittely-yksikkö;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu keveiden tisleiden käsittely-yksiköstä tislaamalla raakaöljyä. Kiehuu noin välillä 36,1 °C–193,3 °C (97 °F–380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikkiyhdisteitä ei ole poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla teollisuusbensiinivirtoja useista jalostusprosesseista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 0 °C:sta 230 °C:een (25 °F–446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Tisleet (maaöljy), kevyen suoratisleen bensiinin jakotislausstabilointiyksikkö yläpuolella;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu kevyen suoratislatun bensiinin jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3–C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas suoratisle, sis. aromaatteja;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemättömän maaöljyn tislausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een (266 °F:sta 410 °F:iin).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 90 °C–220 °C (194 °F–428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 150 °C–220 °C (302 °F–428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt alkylaatti;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een (194 °F–320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), isomerisointi;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraketjuisten parafiinisten C4:stä C6:een hiilivetyjen katalyyttisestä isomerisoinnista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, kuten isobutaanista, isopentaanista, 2,2-dimetyylibutaanista, 2-metyylipentaanista ja 3-metyylipentaanista.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinjalostettu kevyt;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:seen (95 °F:sta 374 °F:iin).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinjalostettu raskas;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:seen (194 °F–446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Jalosteet (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikkö, etyleeniglykoli-vesivastavirtauutteet;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteena UDEX-uuttoprosessista katalyyttisestä reformointivirrasta. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Jalosteet (maaöljy), reformointiyksikkö, Lurgiyksikössä erotettu;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteena Lurgi-erotusyksiköstä. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, mukana pieniä määriä aromaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaania sisältävä;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3–C5. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12, mukana joitain butaaneja, kiehuu noin välillä 35 °C–200 °C (95 °F–428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin höyrykrakkauksesta saadut johdokset, liuotinjalostetut kevyet vetykäsitellyt;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteina höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä saadun vedyllä käsitellyn kevyen tisleen liuotinuuttoprosessista.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), C4–12-butaanialkylaatti, iso-oktaanirikas;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu butaanien alkyloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C12, iso-oktaanirikas ja kiehuu noin välillä 35 °C–210 °C (95 °F–410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Hiilivetyjen yhdistelmä, saatu vedyllä käsitellyn teollisuusbensiinin tislauksesta, jota seuraa liuotinuutto- ja tislausprosessi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat noin välillä 94 °C–99 °C (201 °F–210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), isomerisointi, C6-fraktio;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisesti isomeroitua bensiiniä. Koostuu pääasiassa heksaani-isomeereista, jotka kiehuvat noin välillä 60 °C–66 °C (140 °F–151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Hiilivedyt, C6-7, teollisuusbensiinikrakkaus, liuotinjalostettu;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu bentseenin sorptiolla katalyyttisesti täysin vedytetystä bentseenirikkaasta hiilivetyjakeesta, joka on saatu tislaamalla esivedytetystä krakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C7 ja jotka kiehuvat noin välillä 70 °C–100 °C (158 °F–212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Hiilivedyt, runsaasti C6:ta, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu;

Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu vedyllä käsitellyn teollisuusbensiinin tislauksesta, jota seuraa liuotinuutto. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä ja kiehuu noin välillä 65 °C–70 °C (149 °F–158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti krakattu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 65 °C–230 °C (148 °F–446 °F). Sisältää suhteellisen suuren määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C4–C11:een ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–190 °C (– 4 °F–374 °F). Sisältää suhteellisen suuren määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Hiilivedyt, C3-11 katalyyttisen krakkausyksikön tisleet;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C11:ään ja jotka kiehuvat noin alle 204 °C:ssa (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttisesti krakattu kevyt tisle;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C1–C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinistä höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitellyt kevyet aromaatit;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tislettä höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti krakattu, rikkiyhdisteet poistettu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla katalyyttisesti krakattu maaöljytisle merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 60 °C–200 °C (140 °F–392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu, rikkiyhdisteet poistettu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla teollisuusbensiini katalyyttisestä krakkausprosessista merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–210 °C (95 °F– 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Hiilivedyt, C8–12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisestä krakkausprosessista saatua jaetta, joka on pesty emäksellä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een (266 °F:sta 410 °F:iin).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Hiilivedyt, C8-12 katalyyttisen krakkausyksikön tisleet;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 210 °C:seen (284 °F:sta 410 °F:iin).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Hiilivedyt, C8–12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloidut, makeutetut;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C5–C11:een ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–190 °C (95 °F–374 °F). Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti reformoitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 90 °C–230 °C (194 °F–446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu pentaaninpoistoyksikkö;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 49 °C:sta 63 °C:seen C (– 57 °F to 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Hiilivedyt, C2–6, C6–8, katalyyttinen reformointiyksikkö;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Jäännökset (maaöljy), C6–8, katalyyttinen reformointiyksikkö;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen jäännös C6-8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu, aromaattivapaa;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C8 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–120 °C (95 °F–248 °F). Sisältää suhteellisen suuren osan haaraketjuisia hiilivetyjä, joista on poistettu aromaattiset ainesosat.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoraan tislatun teollisuusbensiinin ylimeno;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu suoratisleteollisuusbensiinin katalyyttisestä reformoinnista, jota seuraa koko sivuvirran jakotislaus. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2–C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Maaöljytuotteet, vetyviimeistys-käsittely-yksikkö reformaatit;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu vetyviimeistyskäsittely-yksikköprosessissa, kiehuu noin välillä 27 °C–210 °C (80 °F–410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laaja tislausalue, reformoitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een (95 °F–446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C4–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 30 °C–220 °C (90 °F–430 °F). Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoidut vetykäsitellyt kevyet, C8-12-aromaattifraktio;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä alkyylibentseenejä, saatu maaöljyteollisuusbensiinin katalyyttisellä reformoinnilla. Koostuu pääasiassa alkyylibentseeneistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 160 °C–180 °C (320 °F–356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromaattiset hiilivedyt, C8, katalyyttisellä reformoinnilla johdettu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromaattiset hiilivedyt, C7-12, runsaasti C8:aa;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointiyksikön tuotteita sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 (ensisijaisesti C8) ja saattaa sisältää ei-aromaattisia hiilivetyjä, molemmat kiehuvat noin välillä 130 °C–200 °C (266 °F–392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Bensiini, C5–11, korkeaoktaaninen stabiloitu reformoitu;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen korkeaoktaaninen seos hiilivetyjä, saatu enimmäkseen nafteenisen teollisuusbensiinin katalyyttisellä vedynpoistolla. Koostuu pääasiassa aromaateista ja ei-aromaateista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 45 °C–185 °C (113 °F–365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Hiilivedyt, C7-12, C >9-aromaattirikas, reformoitu raskas fraktio;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointiyksikön tuotteita sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 120 °C–210 °C (248 °F–380 °F), sekä C9 ja korkeammista aromaattisista hiilivedyistä.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Hiilivedyt, C5-11, ei-aromaattirikas, reformoiva kevyt fraktio;

Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointiyksikön tuotteita sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–125 °C (94 °F–257 °F), bentseenistä ja tolueenista.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -10 °C:sta 130 °C:een (14 °F:sta 266 °F:seen).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas lämpökrakattu;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:stä C12:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 220 °C:(148 °F–428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Tisleet (maaöljy), raskaat aromaattiset;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä korkeammassa lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu pääasiassa C5-7 aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuku on pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Tisleet (maaöljy), kevyet aromaattiset;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä alemmassa lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu pääasiassa C5-7 aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuku on pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinijaloste, saatu pyrolyysistä, bensiinisekoitus;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen pyrolyysifraktioinnilla 816 °C:ssa (1 500 °F:ssa). Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on C9 ja jotka kiehuvat noin 204 °C:ssa (400 °F:ssa).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromaattiset hiilivedyt, C6-8, teollisuusbensiinijaloste pyrolysaattijohdettu;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen fraktiointipyrolyysilla 816 °C:ssa (1 500 °F:ssa). Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C8, mukaan lukien bentseeni.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuöljy;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakattua teollisuusbensiiniä ja/tai kaasuöljyä. Koostuu pääasiassa olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuku on C5 ja jotka kiehuvat noin välillä 33 °C–60 °C (91 °F–140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuöljy, C5-dimeerejä sisältävä;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu lämpökrakatun teollisuusbensiinin ja/tai kaasuöljyn uuttotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on C5, mukana jonkin verran dimerisoituneita C5-olefiineja, ja jotka kiehuvat noin välillä 33 °C–184 °C (91 °F–363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuöljy, uute;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu lämpökrakatun teollisuusbensiinin ja/tai kaasuöljyn uuttotislauksesta. Koostuu parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, pääasiassa isoamyleeneistä, kuten 2-metyyli-1-buteenista ja 2-metyyli-2-buteenista, ja kiehuu noin välillä 31 °C–40 °C (88 °F–104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut, butaani poistettu, aromaattiset;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, ensisijaisesti bentseenistä.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu, rikkiyhdisteet poistettu;

Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla korkealämpötilaisesta raskaiden öljyfraktioiden lämpökrakkauksesta saatu maaöljytisle merkaptaanien muuntamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaateista, olefiineista ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat noin välillä 20 °C–100 °C (68 °F–212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C13:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een (149 °F–446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 20 °C:sta 190 °C:een (– 4 °F:sta 374 °F:iin).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä, kevyt;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vedyllä, raskas;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een (194 °F–446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt keski, keskialueella kiehuvat;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita keskitisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:sta C10:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 127 °C:sta 188 °C:een (262 °F–370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuvat;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita kevyen tisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 3 °C:sta 194 °C:een (37 °F–382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty raskas teollisuusbensiini, isoheksaaninpoistoyksikkö yläpuolella;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita raskaan teollisuusbensiinin vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 49 °C:sta 68 °C:een (– 57 °F–155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen, vetykäsitelty;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 135 °C–210 °C (275 °F–410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön lämpökrakattu kevyt;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla lämpökrakkaajatislettä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C11:een ja jotka kiehuvat noin välillä 23 °C–195 °C (73 °F–383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, sykloalkaaneja sisältävä;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu maaöljyfraktion tislaamisesta. Koostuu pääasiassa alkaaneista ja sykloalkaaneista, jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas höyrykrakattu, vedytetty;

Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbensiini

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, laaja tislausalue;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 30 °C–250 °C (86 °F–482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt höyrykrakattu;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä pyrolyysiprosessista saatua maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 ° C–190 °C (95 °F–374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Hiilivedyt, C4–12, teollisuusbensiinikrakkaus, vetykäsitelty;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla teollisuusbensiinin höyrykrakkausprosessista ja sitä seuraavasta katalyyttisestä kuminmuodostajien valikoivasta vedytyksestä saatavaa tuotetta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 230 °C:een (86 °F–446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Liuotinbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt nafteeninen;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa sykloparafiinihiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C7 ja jotka kiehuvat noin välillä 73 °C–85 °C (163 °F–185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, vedytetty;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu etyleenin valmistamisessa käytettävän höyrykrakkausprosessin tuotteiden erottamisesta ja vedytyksestä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä parafiineista, syklisistä parafiineista ja syklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 50 °C–200 °C (122 °F–392 °F). Bentseenihiilivetyjen osuus saattaa vaihdella suurimmillaan 30 painoprosenttiin ja virta saattaa myös sisältää pieniä määriä rikkiä ja hapettuneita yhdisteitä.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Hiilivedyt, C6-11, vetykäsitelty, aromaatit poistettu;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on käsitelty vedyllä aromaattien muuntamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä vedytyksellä.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Hiilivedyt, C9-12, vetykäsitelty, aromaatit poistettu;

Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on käsitelty vedyllä aromaattien muuntamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä vedytyksellä.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddardliuotin;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Väritön, jalostettu raakaöljytisle, jossa ei ole härskejä tai epämiellyttäviä hajuja ja joka kiehuu noin välillä 148,8 °C–204,4 °C (300 °F–400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Luonnonkaasukondensaatit (maaöljy);

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta pintaseparaattorissa paluujaekondensaatiolla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2–C20. Nestemäinen ympäristön lämpötilassa ja ilmanpaineessa.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Luonnonkaasu (maaöljy), raaka nestemäinen seos;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta kaasunkierrätyslaitoksessa esim. jäähdyttämällä tai absorboimalla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2–C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt vetykrakattu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 20 °C:sta 180 °C:een (– 4 °F–356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas vetykrakattu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 65 ° C–230 °C (148 °F–446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), makeutettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla maaöljyteollisuusbensiini merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 10 °C:sta 230 °C:een (14 °F–446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), happokäsitelty;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een (194 °F– 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu raskas;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een (149 °F-446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu kevyt;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–190 °C (– 4 °F–374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu maaöljyfraktion katalyyttisestä vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–230 °C (95 °F– 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä -20 °C–190 °C (-4 ° F–374 °F). Tämä virta sisältää todennäköisesti 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 135 °C–210 °C (275 °F–410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, happokäsitelty, neutraloitu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Tisleet (maaöljy), C35, 2-metyyli-2-buteenirikas;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä hiilivetyjen, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-1-buteenin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3–C5, pääasiassa 2-metyyli-2-buteenista.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Tisleet (maaöljy), polymeroidut höyrykrakatut maaöljytisleet, C512-fraktio;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu polymeroidun höyrykrakatun maaöljytisleen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C512-fraktio;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä orgaanisia yhdisteitä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C510-fraktio, sekoitettu kevyen höyrykrakatun teollisuusbensiinin C5-fraktion kanssa;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Uutteet (maaöljy), kylmä happo, C46;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä orgaanisia yhdisteitä, saatu uuttamalla kylmällä hapolla tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3–C6, pääasiassa pentaaneja ja amyleeneja. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Tisleet (maaöljy), pentaaninpoistoyksikkö yläpuolella;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatusta kaasuvirrasta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C6:een.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Jäännökset (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin pohjat;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen jäännös butaanivirran tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C6:een.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Jäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorni;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen jäännös butaani-butyleenivirran tislauksesta ilmakehän paineessa. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C6:een.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen koksausyksikkö;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita nestekoksausyksiköstä. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C15 ja jotka kiehuvat noin välillä 43 °C–250 °C (110 °F–500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakattu keski aromaattinen;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 130 °C–220 °C (266 °F–428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty laajan tislausalueen suoratisle;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, tulosta laajan tislausalueen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella. Käsittelyssä poistetaan suodattamalla mahdolliset vähäiset määrät polaarisia yhdisteitä ja epäpuhtauksia. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 20 °C:sta 220 °C:een (– 4 °F–429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty kevyt suoratisle;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, tulosta kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella, yleensä suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden pienten määrien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:sta C10:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 93 °C:sta 180 °C:een (200 °F–356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu aromaattinen;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa välillä C7–C9. Kiehuu noin välillä 110 °C–165 °C (230 °F–329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 80 °C–218 °C (176 °F–424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), aromaatteja sisältävä;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Bensiini, pyrolyysi, butaaninpoistoyksikön pohjat;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdsitelmä hiilivetyjä, saatu propaaninpoistoyksikönpohjien jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on suurempi kuin C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, rikkiyhdisteet poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla maaöljytisle merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3–C6 ja jotka kiehuvat noin välillä – 20 °C–100 °C (– 4 °F–212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Luonnonkaasukondensaatit;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu ja/tai kondensoitu luonnonkaasusta kuljetuksen aikana ja kerätty lähteen yläpuolisessa venttiilistössä ja/tai tuotto-, keräys-, siirto- ja jakeluputkistoista notkelmissa, pesureissa, ym. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C8:aan.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin rikinpoistoyksikön (Naphtha Unifiner) haihdutuskolonni (stripper);

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu strippaamalla tuotteita teollisuusbensiinin yhdistäjästä. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2–C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt, aromaattivapaa fraktio;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, joka jää jäljelle aromaattisten yhdisteiden poistamisen jälkeen katalyyttisesti reformoidusta kevyestä teollisuusbensiinistä valikoivassa absorptioprosessissa. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja syklisistä yhdisteistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C8 ja jotka kiehuvat noin välillä 66 °C–121 °C (151 °F–250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Bensiini;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, koostuu pääasiassa parafiineista, sykloparafiineista, aromaattisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuku on pääasiassa suurempi kuin C3 ja jotka kiehuvat välillä 30 °C–260 °C (86 °F–500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromaattiset hiilivedyt, C7–8, dealkylointituotteet, tislausjäännökset;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Hiilivedyt, C4-6, pentaaninpoistoyksikön kevyet aineet, aromaattinen vetykäsittelijä;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina pentaaninpoistokolonnista ennen aromaattisten yhdisteiden vetykäsittelyä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C6, pääasiassa pentaaneista ja penteeneistä, ja jotka kiehuvat noin välillä 25 °C–40 °C (77 °F–104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Tisleet (maaöljy), vakiolämpökäsitelty höyrykrakattu teollisuusbensiini, runsaasti C5:tä;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla vakiolämpötilassa pidettyä höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on välillä C4–C6, pääasiassa C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Uutteet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbensiiniliuotin;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu uutteena katalyyttisesti reformoidun maaöljyjakeen liuotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C8 ja jotka kiehuvat noin välillä 100 °C–200 °C (212 °F–392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön kevyt, aromaatit poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla kevyitä maaöljyfraktioita, joista rikki on poistettu vedyllä ja aromaatit poistettu. Koostuu pääasiassa C7-parafiineista ja -sykloparafiineista, jotka kiehuvat noin välillä 90 °C–100 °C (194 °F–212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, C5-rikas, makeutettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla maaöljyteollisuusbensiini merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C5, pääasiassa C5, ja jotka kiehuvat noin välillä -10 °C–35 °C (14 °F– 95 °F.]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Hiilivedyt, C811, teollisuusbensiinikrakkaus, tolueenijae;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla esivedytetystä krakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 130 °C–205 °C (266 °F–401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Hiilivedyt, C4-11, teollisuusbensiinikrakkaus, aromaattivapaa;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu esihydrogenoidusta krakatusta teollisuusbensiinistä bentseeniä ja tolueenia sisältävien hiilivetyjakeiden ja korkeammassa lämpötilassa kiehuvan fraktion tislauserottamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C11 ja jotka kiehuvat noin välillä 30 °C–205 °C (86 °F–401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt vakiolämpökäsitelty, höyrykrakattu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä vakiolämpöprosessista keräämisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4–C6 ja jotka kiehuvat noin välillä 0 °C–80 °C (32 °F–176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Tisleet (maaöljy), runsaasti C6:ta;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu maaöljysyötteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C5–C7, C6-rikas, ja jotka kiehuvat noin välillä 60 °C–70 °C (140 °F–158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Bensiini, pyrolyysi, vedytetty;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Tislefraktio pyrolyysibensiinin, joka kiehuu noin välillä 20 °C–200 °C (68 °F–392 °F), vedytyksestä.]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C8-12-fraktio, polymeroitu, tislauksen kevyet jakeet;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla polymeroitua C8:sta C12:een fraktiota höyrykrakatuista maaöljytisleistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8–C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiiniliuotin, savikäsitelty;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta teollisuusbensiiniliuotin-maaöljyuutetta valkaisusavella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C10 ja jotka kiehuvat noin välillä 80 °C–180 °C (175 °F–356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu, lämpökäsitelty;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislaamalla kevyttä höyrykrakattua maaöljyteollisuusbensiiniä, josta on poistettu bentseeni. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7–C12 ja jotka kiehuvat noin välillä 95 °C–200 °C (203 °F–392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislaamalla kevyttä höyrykrakattua maaöljyteollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C6 ja jotka kiehuvat noin välillä 35 °C–80 °C (95 °F–80 °C).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Tisleet (maaöljy), C7-9,runsaasti C8:ta, rikki poistettu vedyllä, aromaatit poistettu;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla maaöljyn kevyttä fraktiota, rikki poistettu vedyllä ja aromaatit poistettu. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C7–C9, pääasiassa C8, parafiineista ja sykloparafiineista, jotka kiehuvat noin välillä 120 °C–130 °C (248 °F–266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Hiilivedyt, C68, hydrattu sorptiodearomatisoitu, tolueenijaloste;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu absorboitaessa tolueenia, joka on peräisin vedyllä katalyytin läsnä ollessa käsitellystä krakatusta bensiinistä peräisin olevasta hiilivetyfraktiosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6–C8 ja jotka kiehuvat noin välillä 80 °C–135 °C (176 °F–275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, laajan tislausalueen koksausyksikkö;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla koksausyksikkötisleestä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C11:een ja jotka kiehuvat noin välillä 23 °C–196 °C (73 °F–385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikkiyhdisteet poistettu, kevyt;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla maaöljyteollisuusbensiini merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5–C8 ja jotka kiehuvat noin välillä 20 °C–130 °C (68 °F–266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Hiilivedyt, C36, runsaasti C5:tä, höyrykrakattu teollisuusbensiini;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on välillä C3–C6, pääasiassa C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Hiilivedyt, runsaasti C5:tä, disyklopentadieenia sisältävä;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuku on C5, ja disyklopentadieenista ja kiehuu noin välillä 30 °C–170 °C (86 °F–388 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet, aromaattiset;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkaus- tai samankaltaisista prosesseista, sen jälkeen kun on poistettu hyvin kevyet tuotteet, jolloin saadaan jäännös, joka alkaa hiililuvultaan suuremmista kuin C5 hiilivedyistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat suurempia kuin C5 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 40 °C:ssa (104 °F:ssa).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Hiilivedyt, C≥5, runsaasti C5-6:ta;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Hiilivedyt, runsaasti C5:tä;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromaattiset hiilivedyt, C8–10;

Matalalla kiehuva teollisuusbensiini – täsmentämätön

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

c)

Korvataan nimikkeet 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X seuraavasti:

”Natriumdikromaatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Hiilivedyt, C1–4, rikkiyhdisteet poistettu;

Maaöljykaasu;

[Monimutkainen yhdistelmä hiilivetyjä, saatu makeuttamalla hiilivetykaasut merkaptaanien muuntamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta – 0,5 °C:een (– 263 °F:sta 31 °F:iin).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetaattiuute, C3-5- ja C3-5-tyydyttymätön, butadieenivapaa;

Maaöljykaasu

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Maaöljytuotteet, jalostamokaasut;

Jalostamokaasu;

[Monimutkainen yhdistelmä, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6)

Muutetaan lisäyksessä 5 oleva taulukko seuraavasti:

Lisätään seuraavat nimikkeet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa lisäyksessä 5 esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Piihappo, lyijynikkelisuola

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7)

Muutetaan lisäyksessä 6 oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan seuraava kohta: 024-004-01-4.

b)

Lisätään seuraavat nimikkeet noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa lisäyksessä 6 esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Dibutyylitinavetyboraatti

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Boorihappo; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa (H3BO3) enintään 85 prosenttia kuiva-aineen painosta [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibooritrioksidi;

Boorioksidi

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatriumtetraboraatti, vedetön;

005-011-00-4

 

 

 

Boorihapon dinatriumsuola; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortoboorihapon natriumsuola; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti;

Booraksidekahydraatti

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti;

Booraksipentahydraatti

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natriumperboraatti; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoksometaboraatti; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

Natriumperboraatti; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natriumperoksometaboraatti; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

Perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoksoboraattiheksahydraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

Perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natriumperoksoboraattiheksahydraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

Perboorihappo, natriumsuola; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorihappo (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, monohydraatti; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

Perboorihappo, natriumsuola; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorihappo (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, monohydraatti; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natriumperoksoboraatti;

[sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm]

 

 

(4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinaatti-ammonium (ISO);

Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobolttidikloridi

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobolttisulfaatti

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobolttiasetaatti

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobolttinitraatti

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobolttikarbonaatti

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikkelidihydroksidi; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelihydroksidi; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelisulfaatti

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelikarbonaatti;

028-010-00-0

 

 

 

Emäksinen nikkelikarbonaatti;

 

 

Hiilihapon nikkeli(2+)-suola; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Hiilihapon nikkelisuola; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonaatti(2-)-O:O′]]dihydroksitrinikkeli; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonaatti(2-)]tetrahydroksitrinikkeli [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkelidikloridi

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkelidinitraatti; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Typpihapon nikkelisuola; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu, nikkelisulfaatti

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikkelidiperkloraatti;

Perkloorihappo, nikkeli[II]-suola

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkelidikaliumbis(sulfaatti); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammoniumnikkelibis(sulfaatti); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelibis(sulfamidaatti);

Nikkelisulfamaatti

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelibis(tetrafluoriboraatti);

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkelidiformaatti; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Muurahaishappo, nikkelisuola; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Muurahaishappo, kuparinikkelisuola; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkelidi(asetaatti); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkeliasetaatti; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkelidibentsoaatti

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelibis(4-sykloheksyylibutyraatti)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkeli(II)stearaatti;

Nikkeli(II)oktadekanoaatti

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkelidilaktaatti

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkeli(II)oktanoaatti

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkelidifluoridi; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkelidibromidi; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkelidijodidi; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelikaliumfluoridi; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkeliheksafluorisilikaatti

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkeliselenaatti

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkeliditiosyanaatti

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkelidikromaatti

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkelidikloraatti; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkelidibromaatti; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etyylivetysulfaatti, nikkeli(II)suola; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkeli(II)trifluoriasetaatti; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkeli(II)propionaatti; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelibis(bentseenisulfonaatti); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkeli(II)vetysitraatti; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Sitruunahappo, ammoniumnikkelisuola; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Sitruunahappo, nikkelisuola; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelibis(2-etyyliheksanoaatti); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Etyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkeli(II)iso-oktanoaatti; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkeli-iso-oktanoaatti; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelibis(isononaoaatti); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkeli(II)neononanoaatti; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkeli(II)isodekanoaatti; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkeli(II)neodekanoaatti; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekaanihappo, nikkelisuola; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkeli(II)neoundekanoaatti; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glukonaatti-O1,O2)nikkeli; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkeli-3,5-bis(tert-butyyli)-4-hydroksibentsoaatti (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkeli(II)palmitaatti; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etyyliheksanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Iso-oktanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-Etyyliheksanoaatti-O)(isodekanoaatti-O)nikkeli; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-Etyyliheksanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodekanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodekanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Rasvahapot, C6-19, haaraketjuiset, nikkelisuolat; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Rasvahapot, C8-18 ja C18-tyydyttymättömät, nikkelisuolat; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-Naftaleenidisulfonihappo, nikkeli(II)suola; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutyylitinadikloridi;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Elohopea

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-Aminoetyyliamino)etanoli

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Dietoksietaani

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]fenyyli]-2-fenyylibut-1-enyyli]fenoli

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metyyli-2-pyrrolidoni;

1-Metyyli-2-pyrrolidoni

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-Butyryyli-3-hydroksi-5-tiosykloheksan-3-yylisykloheks-2-en-1-oni

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Syklinen 3-(1,2-etaanidiyyliasetaali)-estra-5(10),9(11)-dieeni-3,17-dioni

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-Bentseenidikarboksyylihappo;

Di-C6-8-haaraketjuiset alkyyliesterit, runsaasti C7-ketjuja

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Di-isobutyyliftalaatti

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorioktaanisulfonihappo;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorioktaani-1-sulfonihappo; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kaliumperfluorioktaanisulfonaatti;

 

 

Kaliumheptadekafluorioktaani-1-sulfonaatti; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolamiiniperfluorioktaanisulfonaatti; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammoniumperfluorioktaanisulfonaatti;

 

 

Ammoniumheptadekafluorioktaanisulfonaatti; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Litiumperfluorioktaanisulfonaatti;

 

 

Litiumheptadekafluorioktaanisulfonaatti [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Kloori-N,N-dimetyyliformiminiumkloridi

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-Metoksi-6-(3-morfolin-4-yylipropoksi)-3H-kinatsolin-4-oni;

[sisältää ≥ 0,5 % formamidia (EY-nro 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonatsoli;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-2-(imidatsol-1-yylimetyyli)-1,3-dioksolan-4-yyli]metoksi]fenyyli]piperatsin-1-yyli]etanoni

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-4-[3-(1-metyyli-3-morfoliinikarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-4-ylideeni)-1-propenyyli]pyratsol-5-olaatti;

[sisältää ≥ 0,5 % N,N-dimetyyliformamidia (EY-nro 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksi-1-(hydroksimetyyli)etoksi]metyy-li]-6-okso-1H-purin-2-yyli]asetamidi

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetyyliamino)tioasetamidihydrokloridi

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

c)

Korvataan nimikkeet 024-004-00-7 ja 609-023-00-6 seuraavasti:

”Natriumdikromaatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokappi (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktyylifenyylikrotonaatit ja (RS)-2,4-dinitro-6-oktyylifenyylikrotonaatit, joissa ’oktyyli’ on 1-metyyliheptyyli-, 1-etyyliheksyyli- ja 1-propyylipentyyliryhmien reaktiomassa

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8)

Lisätään lisäys 11 seuraavasti:

”Lisäys 11

Nimikkeet 28–30 – Tiettyjä aineita koskevat poikkeukset

Aineet

Poikkeukset

1.

a)

Natriumperboraatti; perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti

CAS-nro 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EY-nro 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; natriumperoksoboraattiheksahydraatti

CAS-nro: 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EY-nro 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Pesuaineet sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 (1). Poikkeusta sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2013 saakka.


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1


Top