EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1342

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1342/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen

OJ L 347, 30.12.2011, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 252 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1342/oj

30.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/41


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1342/2011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuodesta 2007 voimassa olleilla paikallista rajaliikennettä koskevilla säännöillä, jotka on otettu käyttöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1931/2006 (2), on vältetty esteiden muodostaminen kaupalle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle vuorovaikutukselle tai alueelliselle yhteistyölle naapurimaiden välillä vaarantamatta koko Schengen-alueen turvallisuutta.

(2)

Kaliningradin alueen maantieteellinen asema on poikkeuksellinen: se on suhteellisen pieni ja täysin kahden jäsenvaltion ympäröimä ainoa erillisalue Euroopan unionin sisällä; alueen muoto ja väestönjakauma ovat sellaiset, että raja-alueen määritelmää koskevien sääntöjen soveltaminen jakaisi erillisalueen keinotekoisesti, jolloin osa asukkaista hyötyisi paikallisen rajaliikenteen helpotuksista mutta suurin osa, Kaliningradin kaupungin asukkaat mukaan lukien, eivät hyötyisi niistä. Kaliningradin alueen yhtenäisyyden vuoksi sekä kaupan, sosiaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen ja alueellisen yhteistyön lisäämiseksi olisi tehtävä erityinen poikkeus asetuksesta (EY) N:o 1931/2006 siten, että koko Kaliningradin aluetta voitaisiin pitää raja-alueena.

(3)

Tietty raja-alue Puolan puolella olisi myös tunnustettava hyväksyttäväksi raja-alueeksi, jotta asetuksen (EY) N:o 1931/2006 soveltaminen alueella todella edistäisi mahdollisuuksia lisätä kauppaa, sosiaalista ja kulttuurista vuorovaikutusta sekä alueellista yhteistyötä Kaliningradin alueen ja Pohjois-Puolan tärkeimpien keskusten välillä.

(4)

Tämä asetus ei vaikuta raja-alueen yleiseen määritelmään eikä asetuksessa (EY) N:o 1931/2006 annettujen sääntöjen ja edellytysten täysimääräiseen noudattamiseen, mihin kuuluvat myös seuraamukset, joita jäsenvaltioiden on sovellettava raja-alueen asukkaisiin, jotka käyttävät väärin paikallista rajaliikennettä koskevaa järjestelyä.

(5)

Tällä asetuksella edistetään Euroopan unionin ja Venäjän federaation strategista kumppanuutta yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen etenemissuunnitelmassa vahvistettujen painopisteiden mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon Euroopan unionin ja Venäjän federaation yleiset suhteet.

(6)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on Kaliningradin alueen ja tiettyjen Puolan hallintoalueiden sisällyttäminen hyväksyttävään raja-alueeseen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten Euroopan unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(7)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (3) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (4) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(8)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (6) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(9)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällää asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(11)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (9) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(12)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (10) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1931/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklan 2 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja alueita pidetään osana raja-aluetta.”.

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti asetuksen liitteeksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SZPUNAR


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 1. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 12. joulukuuta 2011.

(2)  EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 160, 18.6.2011, 21.

(8)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19.

(9)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.


LIITE

”LIITE

1.

Kaliningradin alue

2.

Puolan województwo pomorskie -alueen hallintoalueet (powiaty): pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski

3.

Puolan województwo warmińsko-mazurskie -alueen hallintoalueet (powiaty): m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.”


Top