Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0331

Komission asetus (EU) N:o 331/2011, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2011 , asetuksen (EY) N:o 1120/2009 muuttamisesta hampun tuotantoon neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädetyssä tilatukijärjestelmässä käytettävän maan osalta

OJ L 93, 7.4.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Kumoaja 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/331/oj

7.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 331/2011,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1120/2009 muuttamisesta hampun tuotantoon neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädetyssä tilatukijärjestelmässä käytettävän maan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan, että hampun tuotantoon käytetyille aloille voidaan myöntää suoria tukia vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,2 prosenttia.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 124 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan, että mainitun asetuksen 39 artiklaa sovelletaan tilatukijärjestelmän mukaisiin aloihin.

(3)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (2) 10 artiklassa vahvistetaan, että pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö, lukuun ottamatta Finola- ja Tiborszállási-lajikkeita, sekä säädetään siementen varmentamisesta.

(4)

Suomi ja Unkari ovat ilmoittaneet komissiolle tietoja Suomessa kasvatettavan Finola-lajikkeen ja Unkarissa kasvatettavan Tiborszállási-lajikkeen tetrahydrokannabinolipitoisuudesta, ja kyseisten tietojen mukaan mainittu pitoisuus on ollut viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan alle 0,2 prosentin tason.

(5)

Komissio katsoo näiden tietojen perusteella, että kyseisten hamppulajikkeiden olisi oltava tukikelpoisia asianomaisissa jäsenvaltioissa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1120/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Hampun tuotanto

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan soveltamiseksi pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on neuvoston direktiivin 2002/53/EY (3) 17 artiklan mukaisesti julkaistussa viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö sen vuoden 15 päivänä maaliskuuta, jolle tukea myönnetään. Pinta-alat, joilla viljellään Finola-lajiketta, ovat kuitenkin tukikelpoisia ainoastaan Suomessa, ja pinta-alat, joilla viljellään Tiborszállási-lajiketta, ovat tukikelpoisia ainoastaan Unkarissa. Siemenet on varmennettava neuvoston direktiivin 2002/57/EY (4) mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.”


Top